iprouinciale .Zeeuuisdte •vavh melle's- GOESCHB^ weer ei wind. zeeland. ASFALT-WEGEN No. 211. Twee Bladen. WOENSDAG 7 SEPTEMBER 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. Dienstweigering en Muiterij aan Boord Economische wegéri O Ml BYT- K O E K MIDDELBURG. GOES. WALCHEREN. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissmgen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit» drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regelt opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. Het leven van den zeeman, vóór en achter den mast d.w.z. bemannino état major wijkt in vele op7:av*"rm® van dat aan den wal. Wie de~ dingen aan boord zou willen verged®?' met die in een fabriek; den kapitein met een directeur, den matroos met een ar beider, zou faliekant uitkomen: het lijkt er niet naar. Formeel niet, in feite niet. In de eerste plaats is een schip een gesloten wereldje op zichzelf, geregeerd naar de regelen der absolute monarchie. De bevoegdheden eens scheepskapiteins gaan zelfs verder dan die van menig tegenwoordig staatshoofd. Zijn wil is wet, binnen de grenzen van monsterrol, en de zgn. "Wet van tucht en die gren zen zijn niet eng. De kapitein ter koop vaardij is ambtenaar van den burger lijken stand aan boord; hij spreekt recht, alleen en in eenige instantie; hij kan boeten opleggen, de onder zijn jurisdictie staanden straffen met opsluiting, ze in de boeien doen slaan, zelfs, voor bepaalde vergrijpen „verhoogd met kromsluiting overdag"; in geval van muiterij kan hij zelfs gewapenderhand doen optreden. Het is goed, dat dit alles zoo is. Want in dat kleine varende ko ninkrijkje moet een dergelijk strak en eenhoofdig gezag heerschen, wil alles gaan in den goeden koers. Een schip i s nu eenmaal geen fabriek dat zal iedere met gezag bekleede, óók iedere matroos, u bevestigen. B De toestanden bij de koopvaardij zijn niet ideaal. Het leven aan boord is niet gemakkelijk. En het is voor ons zéér de vraag, of, indien er al geklaagd en naar verbetering gestreefd moet worden, niet de scheepsofficieren, van dek en machi nekamer, daartoe zelfs nog eerder aan leiding zouden hebben dan de matrozen en stokers. Laten we dit echter voorloopig in het midden. De varensman van hoog tot laag i s tenslotte, ondanks zijn voor verbe tering vatbare positie niet erg politiek geörienteerd, al zijn vele zeelieden van voor den mast dan ook in den „moder nen" bond georganiseerd. De geest aan boord van een schip is van dien aard, de band die de zee om allen, die haar bevaren, slaat, is tenslot te zoo hecht, dat de scherpe tegenstellin gen, die de klassenstrijd zoo graag ziet of doet zien, aan boord niet bestaan kun nen. Op zee is de menschelijke factor, het mencshelijke overwicht, nog domi- neerend, en een goede kwartiermeester zal niet in staat zijn, in een goeden ge zagvoerder zijn natuurlijken vijand te zien. Integendeel: zij zullen elkaar om hun qualiteiten waardeeren en de een aanvaardt het absolute gezag, dat de an der over hem uitoefent, als iets dat van zelf spreekt. Evenwel, en als gezegd: er is wel zoo een en ander te verbeteren bij de koop vaardij, vóór wel. en achteruit zeker niet minder. De liefde tot het beroep en tot aller zeemansbruid: de wijde wateren in hun liefelijkheid en kalmte, hun woede en verraderlijkheid, doet veel aanvaar den; het plichtbesef doet de rest. Daarom, zoo er één bedrijf is, waar zij die de lakens uitdeelen dat zijn hier de reederijen met nauwgezetheid en royaliteit tewerk moeten gaan, gevende, wat zelden gevraagd en tot dusverre nog nimmer afgedwongen werd, dan is het de koopvaardij. Van klassenstrijderij wilde men er tot dusverre weinig weten. Maar het is een fout, goeden wil en beroeps-plichts- besef voor sufheid of zwakte aan te zien. Tenslotte komt ook voor den zeeman aan alle menschelijke goedertierenheic een grens. Met het vorenstaande is, dunkt ons, de sfeer van het huidige koopvaardij- conflict wel zoo ongeveer bepaald. Thans valle op een leerzaam onder deel daarvan het licht. Zooals men weet, heeft „aan den wal' de arbeider het recht van staken. Of dat recht nu wel een récht is, en of, zoo ja er dan ook altijd te-recht een recht ge bruik van gemaakt wordt, doet thans niet ter zake. De arbeiders in een be drijf mógen gezamenlijk en in vereeni ging het werk staken. Dat recht ontbreekt aan boord van een schip. Daar is het dienstweigering en straf baar als zoodanig. Komt de matroos of stoker dan nog in opstand tegen zijn meerderen, dan is het muiterij het ergste wat op een schip kan vcorvaiien. Deze gemeenschappelijke dienstweige- c-r lette 'erop wél, o n- tweede maal in dit jaarende advies 500 aan de openbare ziel zetelenden zee- zame geneesheeren in s van het stoom- sO/M$oor 2000 patiënten- Holland-Ame- rikalijn 'gslcundige behabedelijk is daar nog een enl-PP de verzon muiterij bijge komen a-rsoneeL ed doen dat laatste nu n^'schen dat jerdreven op te nemen. jewoonte wr Wat voor2fskundige et merkwaardige in deze gescPnë zullen het algemeen leerzame en wende tevens dit: dat denstweigering tóch Hoeveleti zijn er, wier gedachtenj altijd vooruitloopen naar toekomstige vreugde en die daardoor vergeten stil te staan bij het goede dat ze heden\ genieten. en tegen het ad- e of, zoo men wil, is plaats vond, on< vies van de politiT vakvereenigingsleidërs in Natuurlijk, de mannen van den bond in Rotterdam weten veel te goed, hoe de vork in de steel zit. Zij kennnen die bepalingen van de monsterrol en de Wet van huishouding en tucht ter koopvaar dij, zij weten dat dienstweigering aan boord een héél ernstig feit is, niet te vergelijken met een staking aan den walen zij telegrafeeren de om raad vragende bemanning: niet doen, dóór werken, je plicht doen. Maar het is weer hetzelfde liedje van altijd. Eerst brengt men de menschen door politieke praterij het hoofd op hol, en als dan de leiders die veel beter weten, de teugels willen aanhalen dan is het te laat. Dan wil het duveltje van de opstan digheid niet meer in het doosje, wijl. de veer te strak gespannen werd. Er is in het koopvaardijbedrijf te Am sterdam en Rotterdam een staking uit gebroken, waarbij, naar het ons wil voorkomen, de werk nemers er niet slecht voorstadn. Zij doen, wat ze kunnen en terecht Maar als er dan zulk een strijd aan den gang is, dan moet men het „fair play" houden, den reeder niet euvel dui den, dat hij zich naar beste krachten te weer stelt. De gezagvoerder van de „Rotterdam had het volste recht, te varen waarheen hij verkoos. Jarenlange gewoonte was, dat het schip van Nieuw-York naar Rotterdam terugvoer. Maar dat behoefde niet. Den dienst van de H. A. L. met de „Rotterdam" van Southampton op Nieuw-York onderhouden was een eer lijke, faire, wettelijk geoorloofde, maat regel van den reeder. Er is geen sprake van, voor wie de verhoudingen aan boord kent, dat hier van „onderkrui perij" sprake zou zijn. Maar tot deze strakke houding heeft de bemanning van de „Rotterdam" zich niet kunnen opwerken. Tegen den goeden raad der leiders aan den wal in, pleegde zij verzet, dat in zijn motiveering: den gezagvoerder dw ngen naar Rotterdam op te stoomen de grenzen van het verfoeilijke begrip „muiterij" toch weer dicht naderde. Dat staat haar niet te prijzen. Maar 't is het oude liedje: wie wind zaa't, kan den storm niet met een bordje „Verboden toegang" tegenhouden. ECONOMISCHE SAMENWERKING NEDERLAND—NED. INDIë. De minister van Koloniën heeft mede namens de ministers van Economische Zaken en Arbeid en van Financiën, in gesteld een „commissie van advies no pens de bevordering der economische samenwerking tusschen Nederland en Ned.-Indië." Benoemd zijn tot lid en voorzitter van die commissie de heer mr. dr. G. W. J Bruins, oud-hoogleeraar aan de Neder landsche Handelshoogeschool, tot lid en ondervoorzitter de heer W. PHillen oud-lid van den raad van Ned.-Indië; tot lid en secretaris de heer mr. J, C. Ph, Loeff, oud-landsadvocaat te Soerabaya tot leden de heeren Gottfried H. Crone voorzitter van de K. v. K. en Fabr. voor Amsterdam, ir. M. H. Damme, algemeen vice-voorzitter van de Vereeniging van metaal-industrieelen, H. P. Gelderman C.M.zn., voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, ir. A Groothoff, mr. A. W. Hartman, onder voorziter van den Bond van eigenaren van Ned.-Indische suikerondernemingen, ir. J. A. Kalff, voorzitter van den On- dernemersraad voor Ned.-Indië, Th. Agthart, oud-directeur der Javasche Bank; A. J. Schabeek, oud-hoofdinspec teur der in- en uitvoerrechten en accijn zen in Ned.-Indië; dr. ir. J. I. J. M. Schmutzer, hoogleeraar aan de Rijksuni versiteit te Utrecht; dr. Z. W. Sneller, roogleeraar aan de Ned. Handelshooge school te Rotterdam; mr. M. P. L. Steen- berghe, voorzitter der Alg. R, K. Werk- geversvereeniging. Aan de beraadslagingen der commis sie kunnen met adviseerende stem deel nemen de heeren dr. H. W. Hirschfeld, directeur-generaal van Handel en Nij verheid; L. Meyers, administrateur, hoofd van de afd. invoerrechten en ac cijnzen van het departement van Finan ciën en dr. L. J. Waals, administrateur, hoofd van de vierde afd. van het de partement van Koloniën. De installatie der commissie door den minister van Koloniën zal 15 dezer ge schieden. HET CONFLICT IN HET ZEEVAART- BEDRIJF. Naar de N.R.C. verneemt, heeft de gistermiddag door den rijksbemiddelaar mr. S. de Vries Czn. gehouden bespre king met de partijen betrokken bij het conflict in het scheepvaartbedrijf, in het bijzonder ditmaal in verband met het ge beurde bij de Holland-Amerika Lijn, nog geen resultaat opgeleverd. De contact-commissie bleef het stand punt handhaven, dat eerst van alle be treffende maatschappijen de garantie moet worden verkregen, dat de arbeids voorwaarden en loonen van het afloo- pende collectief-contract worden ge handhaafd. Eerst dan is de contact-com missie bereid, aan de conferentietafel met de werkgevers plaats te nemen en het consigne tot opheffing der staking te geven. ROTTERDAM LLOYD RAPIDE. De boottrein van de „Baloeran" die Woensdag 7 September a.s. om 7 uur j v.m. te Marseille aankomt, zal Donder dag 8 September 7.16 uur v.m. te Roo sendaal, te 8.15 uur te Rotterdam (D.P.) en 9.28 uur te Den Haag (H.S.M.) arri- veeren. De Koningin en de Prins zullen, Vrijdagmiddag a.s. van Amsterdam naar Huizen gaan, ter bijwoning van de in wijding van het nieuwe gesticht aan den Amersfoortschen straatweg van de ver eeniging Instituut tot onderwijs van blinden te Amsterdam. Na het besluit tot opheffing van het Rijksopvoedingsgesticht te Avereest heeft de regeering naar het Hbld. ver neemt, thans besloten, dat met ingang van 1 Januari a.s. aan alle ambtenaren en beambten van de Rijksopvoedingsge stichten te Doetinchem en te Amersfoort met uitzondering van den commies en den kok, ontslag en op wachtgeldstelling is aangezegd. Tegen vreemde arbeidskrachten. Op het departement van Binnenland- schë Zaken ligt, naar vernomen wordt, een wetsontwerp gereed op het in dienst nemen van vreemde arbeidskrachten. De bedoeling is buitenlanders te we-1 ren uit die takken van bedrijf, waarvoor voldoende Nederlandsche arbeidskrach ten beschikbaar zijn, teneinde aldus de werkloosheid onder de Nederlandsche arbeiders zooveel mogelijk tegen te gaan. De regeling, die in het wetsontwerp I wordt voorgesteld, is zoo, dat voor het in dienst nemen van vreemde arbeids krachten in bepaalde bedrijven vergun ning noodig is, welke de Kroon moetj verleenen. De bedoeling is, dat 't wets ontwerp reeds op 1 Januari a.s. in wer king zal treden. Een bericht dat in Zeeuwsch- Vlaanderen zeker met belangstel ling zal worden vernomen. Als de asfaltketels koken Vluchten werkioosheidspoken (In^ez. Med.) DENAOfcTEtS 1 NVAL SEDERT 1SZS' (Ingez. Med.) Doodelijk ongeluk. Hedenmorgen is de 56-jar gen kolen- drager C. R., die boven op een lading steenkolen mede reed, op den hoek van de Volderijlaagte bij het nemen van 'n bocht door den auto van ongeveer 4 m hoogte op straat gevallen. De man is tijdens het vervoer naar het Gasthuis aan de bekomen verwondingen over leden. Stadhuis belichting. Op een ons gestelde vraag of de Woensdagavondbelichting van het Stad huis hedenavond plaats heeft, kunnen wij een bevestigd antwoord geven. Van 9 tot 10 zal Vreemdelingenverkeer het ge bouw doen belichten. Het bestuur van het Middelburgsch Muziekkorps heeft besloten dit jaar ook een contribuanten concert te geven en wel op Maandag 12 dezer in den tuin van het Schuttershof, die dan nog in tact is. Middelburg 7"IX-'32: Dinsdag hoogste luchttemperatuur 20.5 °C; (69 °F); laagste 16.6 °C (62 °F). Heden 9 h: 17.1 °C; 12 h: 19 °C. 3.5 mm regen. Hoogste barometerstand 760 mm, laagste 756 mm. Hoogste barometerstand 761.5 mm te La Coruna; laagste 738.9 mm te Nor- döyan. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige, later wellicht toe nemende W. tot Z. wind, gedeeltelijk be wolkt, weinig oi geen regen, later iets warmer. Zon op: 6 h 22; onder 19 h 34. Licht op: 20 h 04, Maan op: 15 h 47; onder: 22 h 03. E.K.: 7 Sept. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Sept. Wo. Do. Vr. 7 8 9 Hoogwater. 6.29 18.57 7.33 20.12 8.58 21.53 Laagwater 0.45 13.01. 1.37 14.07. 2.49 15.34. DE WINKELWEKEN. Hoog- en Laagwater te Wemeidinge. Sept. Hoogwater Laagwater, Wo. 7 8.19 20.40 1.47 14.07. Do. 8 9.15 21.45 2.40 15.08. Vr. 9 10.32 23.20 3.53 16.32. Met de Staatscourant van 6 Sept. zijn verzonden afdrukken van de akten betreffende de N.V. Hendrikse en Co's Bankiers- en Effectenkantoor te Mid delburg; en van de statuten betref fende de Werkl'edenvereeniging „Volks belang" gevestigd te O o -s t b u r g. (Wijz. in de Statuten). De filmrondreis van het Nederlandsch Fabrikaat. De filmrondreis, u tgaande van het Nederlandsch Fabrikaat zal de volgende week Zeeland aandoen. Eenige attracties. Als attracties, die de winkelweken op luisteren, zullen o.a. een reclame-op-1 tocht, lichtstoet, openlucht-film, concer ten, enz. gehouden worden, zoodat ook aan vermaak voor de winkelweek-gan- j gers gedacht is. Dan is er de uitgifte der bekende win kelweek-bonnen, waarop fraaie ca- deaux gegeven zullen worden terwijl men voor 50 stuks tevens gratis toegang j tot een concert heeft, een lintenwed strijd (die vorig jaar ook zoo'n succes I was), een etalagewedstrijd, en een ad vertentie-wedstrijd. Men moet de leng te van de uitgestelde linten raden, in de I etalage zoeken naar voorwerpen, die er niet hooren, en de advertenties zuiveren van zetfouten. Hiervoor zijn vele fraaie prijzen be schikbaar gesteld, zoodat honderden en duizenden kans hebben om op een blij vend souvenir aan deze winkelweken beslag te leggen. De „Ter Goes" vaart uit. De „Ter Goes", het historische scheepje, dat met de Oranjefeesten door de Kade-bewoners weer aan de verge telheid ontrukt, op een wagen geplaatst en door de stad gevoerd werd, heeft gis teravond een tocht door de haven naar 't Sas gemaakt. Het was eenigszins versierd, de jeugd had de historische costumes weer aan getrokken, en zoo voer men onder veel belangstelling en vroolijkheid, de haven kom uit. Aan 't Sas werd daarna op geanimeer de wijze, doch „entre nous", het winnen van den derden prijs gevierd. De ster-rit van de motorclub „Zeeland" Voor den ster-rit naar onze stad, meer bepaald naar het clublokaal „De Landbouw" op de Goeschc Markt, die dc motorclub „Zeeland" ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan op 17 Sept. a.s. zal houden, bestap? vfeelj belangstelling Uit heel het land komen de ins,cjïrij vingen binnen. Alleen uit Zeeland moeten er nog heel wat meer liefheb bers komen wil d'e rit aan het voor naamste doel beantwoorden propaganda voor de motorsport in Zeeland en voor de club van dien naam. Velen schijnen echter nog een ver keerd denkbeeld te koesteren over hel wezen van dezen rit, snel of handig rij den heeft er niets mede te DE HILVERSUM 5, het prachttoestel met Super-inductie-schakeling, één- knopsbediening, electrodynamische luid spreker, 275,bij alle N.S.F.-agenten. (Ingez. Med.) Men heeft slechts 50 km af te leg gen, onverschillig waar van daan of langs welke wegen, maar men moet tusschen 2 en '4 uur (bij het clubkoikaal arriveeren, wil men kans maken op den eersten prijs, of één der andere fraaie prijzen Den eersten prijs onvangt- degene, die precies aankomt op het tijdstip, dat' in een verzegelde enveloppe Vermeld is, of hem, die daar het dichts bij is, en zoo worden eveneens de andere prij zen toegewezen. Verknolden we nog, dat de prijzen ook het fraaie Ddv.W.-motorrijwiel, uit gestald zijn in één der étalagef-kasten van magazijn „Nederland". RAAD VAN WESTKAPELLE. Geen buslichting voor posttram. WESTKAPELLE. Dinsdag vergader de de Raad alhier onder voorzitterschap van den wethouder, den heer K. Min- derhoud, bij afwezigheid van den bur gemeester. Ingekomen is een schrijven van den Commissaris der Koningin, waarbij aan den burgemeester verlof is verleend van 8 Sept. tot en met 3 October. Een verzoek van het bestuur van de Chr. bewaarschool om een subsidie van f 300 of 50 pet. van de gemaakte kosten benoodigd voor de verbouwing van de bewaarschool, werd aangehouden, na dat de heer Huibregtse den wensch te kennnen had gegeven, dat het bestuur eerst den Raad duidelijk had ingelicht, hoe ver het staat met den particulieren financieelen steun. Op het verzoek van den heer Adr. Huibregtse, electricien, om in aanmer king te mogen komen voor het onder houd, wat betreft de electrificatie voor de gemeente, werd gunstig beschikt. Naar aanleiding van een verzoek aan den dir. generaal van P. T. en T. om

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1