^Jrotiinciale Zeeuvosche BINNENLAND. ZEELAND, WEER m WIND. No. 208. Drie Bladen. ZATERDAG 3 SEPTEMBER 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. MIDDELBURG. m GOES. VLESSINGEN. WALCHEREN. ST00MWASSCHERIJ „ZEELAND" Langevielesingel D 197 - Tel, 637 Tarief per kilo en per stuk. ZUID-BEVELAND. TH0LEN. KORT ZEEUWSCH NIEUWS. MIDDELBURGSCHE COURANT iDagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissmgen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG-: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van L7 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. HET KOOPVAARDIJ CONFLICT, Naar wij vernemen, heeft de rijksbe middelaar, die Dinsdagmiddag een be spreking heeft gehad met den Bond van werkgevers in de koopvaardij, ook de contactcommissie, gevormd uit den C-en- tralen Bond van transportarbeiders en de Centr. Bond van Koopvaardijofficieren, uitgenoodigd tot een bespreking van het conflict in de scheepvaart. Deze bespre king zou hedenochtend plaats vinden. Voorts vernemen wij, dat de beman ning van het ss. „Sambre" van Wm. Muller Co., een klein scheepje, dat op Parijs vaart, ook geweigerd heeft voor de nieuwe reis te monsteren. DE STAATSLOTERIJ. De minister van Financiën deelt in antwoord op een vraag van 't Tweede Kamerlid den heer K. ter Laan, mede, dat bij hem voorshands niet het voorne men bestaat over te gaan noch tot af schaffing noch tot uitbreiding van de Staatsloterij. Het geringer debiet van particuliere ondernemingen schrijft de minister toe aan het scherper toezicht, dat meer dan één van die ondernemingen als een ver boden loterij heeft doen beschouwen. In hoeverre dit geringer debiet de conclusie wettigt, dat thans veel geld voor buitenlandsche loten wordt besteed, kan de minister bij gebrek aan betrouw bare gegevens dienaangaande, niet na gaan. Naar vernomen wordt is de heer ir. D. Spronck, directeur van de Unilever te Parijs, benoemd tot ridder in het Legioen van Eer. Naar wij vernemen, zullen in ver band met de verhooging van den accijns op margarine en de stijging van den prijs van de wettelijk bij te mengen na tuurboter, de> prijzen van margarine een verhooging ondergaan. De verschillende medailles e.a., gister avond als prijzen in de étalagewedstrijd uitgereikt, zijn geschonken door: N.V. Nederlandsche Middenstands- bank: Zilveren lauwertak. N.V. Dé Middelburgsche Courant: Verguld zilveren medaille. R.K. Middenstands Ver. „De Hanze": Verg. zilv. medaille. Vereeniging v.d. Christelijken Handel- drijvenden en Industrieelen Middenstand in Nederland, Afd. Middelburg: Verg. zilv. medaille. Vereeniging Uit het VolkVoor het Volk: Verg. zilveren medaille. Kamer van Koophandel en Fabrieken v. d. Zeeuwsche eilanden: Verg. zilveren medaille. Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer: Zilveren me daille. Vereeniging „Handelsbelang" 2 Zil veren en 2 bronzen medailles. Directie Advertentieblad „De Faam". Bronzen medaille. Nu wij toch in dit blad terugkomen op de feesten, zij hier nog een fout her steld. Onder de bloemstukken op de re ceptie aangeboden, waren er ook van de afdeelingen Middelburg van den Chr. Middenstandsbond en van den Bond van Vergunninghouders. Het concert, dat hedenmiddag van 4 tot 6 uur op de Markt zou plaats heb ben, is afgelast, met het oog op het weer. Om zes uur zal een beslissing worden genomen over het al of niet voortgang hebben van het concert op de Markt op hedenavond en den fakkeloptocht. Bij niet door gaan wordt dit per om roeper bekend gemaakt. Gaat de optocht wèl door, dan trekt hij langs alle etalages die aan den wed strijd hebben mede gedaan. (jngex.. meet* De Maandag j.l. te 's-Gravenhage overleden jonkheer dr. A. J. Rethaan Macaré, oud-lid van de Tweede Kamer voor Haarlem en oud-advocaat-generaal bij den Hoogen Raad der Nederlanden, was 21 Nov. 1842 te Middelburg gabcrcn. Van 19 Augustus tot en met 2 Sep tember is aan ons bureau ontvangen: drie maal wekelijksche bijdrage Perso neel Fa. Schulte Thieme 2.63; Per soneel Fa. S. Wiener Co. 12.66. Zooa'ls gemeld zijn twee personen aangehouden. Een hunner q)ad zich ge durende geruimen tijd schuldig gemaakt aan diefstal van flesschen cognac ten nadeele van zijn patroon, een wijnhandel laar en deze in te verzenden coljlies ver stoken, die met een bepaalden schipper werden verzonden. De schippersknecht haalde de flesschen er uit. Thans is gecleken, dat deze de flesschen tegen een lagen prijs aan. een caféhouder ver kocht en nu is laatst bedoelde als derde aangehouden ,ooik verdachL van heling. „DE BREEDE WATERING BEWES TEN YERSEKE." Gistermiddag had in de „Prins van Oranje" alhier, een algemeene verga der ng plaats van de ingelanden van „De breede watering bewesten Yersejke Voorzitter was de dijkgraaf, de heer C. D. V e r e e k e. Aanwezig waren 109 personen, uitbrengende 151 stemmen. De Voorzitter deelt na opening mede, dat de heeren D. Rouw, J. Wisse, en W. van Overbeeke zich beschikbaar stellen voor gezworene in de vacature P. Mol Jz„ Ook de heer H. van Nijsen beveelt zich aan. Verder is een bod van 25.000 in gekomen voor het oude polderhuis. Spr. vindt dit echter te laag, wil een hooge- ren prijs zien te krijgen en vraagt het oordeel der vergadering. Op voorstel van den heer Schou ten wordt besloten, dat het bestuur 't hoogste bod, dat zij weet te krijgen, ter beoordeeling aan een vergadring van inglanden zal voorleggen. De Voorzitter leest hierna een schrijven voor van den heer P. O e 1 e Czn„ e.a., die voorstellen, in de vaca ture van gezworene niet te voorzien, doch het aantal ingelanden op 6 te be palen. Verder deelt spr. mede, dat de nieuwe ontvanger-griffier beëedigd is en 2 September in dienst getreden is. De Zeedijken bevinden zich in goe den staat, het is een geluk, dat nu de Noordzijde be-tond is. De wegen wor den geregeld verbeterd. Er zijn, in ver band met de nieuwe arbeidswet nieuwe arbeidsovereenkomsten gmaakt. Op ht kantoor van den ontvanger-griffier zul len andere werkmethoden gevolgd wor den, eenvoudiger en onvoorzichtelijker. Ook het jaarverslag is thans kleiner en eenvoudiger van uitvoering. De heer I. Willemse verzoekt, ter verduidelijking er voortaan een afschrift van de rekening bij te voegen. De Voorzitter laat hierna het rapport van de commissie tot het nazien der rekening voorlezen, dat, als reeds eer der gemeld, eindigt met de opmerking, dat de commissie niet kan adviseeren de reke ning 1931-'32 goed te keu ren. De Voorzitter merkt op, dat het Bestuur het rapport voor een deel aan vaardt, doch het werd anderzijds in vele opzichten voor een voldongen feit gesteld. Een en ander was mede een gevolg, zooals spr. nader uitlegt, van het plotseling overlijden van den vorigen ontvanger-griffier. Er komt o.a. een aan merking in voor over de kosten der be stuursvergaderingen, doch volgens spr. wordt daar werkelijk geen potje van gemaakt. De opzichter, de heer Dingeman- s e, geeft uitleg over de betaalde loo- nen, die in overeenstemming waren met die in het particuliere bedrijf. De be- tonvloer van de sluiswachterswoning te Ierseke kostte geen 100 maar 80. Alleen te Ierseke betalen de huurders der woningen van het waterschap nog geen watergeld. De heer F, Q. C. Lenshoek maakt eenige aanmerkingen op het niet juist vastleggen van den aankoop van gron den. De heer Magendans, zet uiteen waarom dit niet anders kon gebeuren, en informeert naar wat de heer Lens hoek zou willen, waar deze uitleg van geeft. De heer Lenshoek informeert verder naar den aankoop van hout, dat slechte kwaliteit geweest moet zijn. De veiligste weg tot ons geluk is, onze begeerten naar onzen staat te bepalen, in plaats van pogingen aan te wenden, om onzen staat naar onze begeerten uit te breiden. Met weinig tevreden ie zijn neemt meer van onze smarten weg, dan van ons vermaak. De Voorzit/ter deelt mede, dat de leverancier een deel van zijn vorde ring heeft laten val en. De heer v. d. Have maakt aanmer king op het afsluiten der rekening 1931 '32 met een batig saldo, terwijl dit in werkelijkheid een tekort moet zijn. (Als gevolg van de onregelmatigheden.) De heer Magendans zet uiteen, dat dit aangevuld werd door een bijge voegde begrootingwijziging. Administra tief was het zoo juister. De heer v. d. H a v e had er liever een aanteekening bijgezien. Het tekort be stond toch reeds? Notaris O e 1 e had dit tekort in de oude rekening verwerkt willen zien. Hij zal er zijn stem niet aan geven. De voorzitter wijst er op, dat het slechts een administratieve kwestie is. Nu komt het tekort tot uiting in de be grooting 1932'33. De heer P o 1 e y kant zich eveneens tegen de huidige opmakerij. De heer J. Kakebeeke vindt de heele administratie zóó in wanorde, dat hij 'n accountantsonderzoek wenscht en een rapport aan de ingelanden. De voorzitter zegt, dat hij reeds mededeelde dat de administratie in het vervolg eenvoudiger en overzichtelijker ingericht zal worden. Als voorbeeld heeft men thans de administratie van den Polder Walcheren ge- nomen. De heer Magendans deelt mede, dat de accountant, de heer Kraaijeveld te Middelburg, die een onderzoek instelde, alles heeft nagegaan. Het model der re kening is volgens voorbeeld van Ged. Staten. Men volgde de administratie van den Polder Walcheren na, omdat Ged. Staten deze, om eenvoud en overzichte lijkheid, zeer aanbevelenswaardig von den, Spr. zegt verder, na een opmerking van den heer Poleij, dat hij, met hetgeen hij deed en voorstelde, het belang der ingelanden op het oog had. De heer v. d. Have verklaart tegen het geheel wijzigen der rekeningen te zijn. Op een vraag van den heer I. Wil lemse antwoodt de heer P. O e 1 e, dat de commissie niet kon adviseeren, de rekening goed te keuren, omdat zij niet kon nagaan, of alles in orde was en daar voor dus geen verantwoording op zich kon nemen. De heer Magendans stelt voor, bij de rekening de aanteekening te voegen van het tekort en voorts de handtee- kening van den accountant, dat deze al les gecontroleerd heeft. De heer Fransen v. d. Putte stelt voor de rekening zóó goed te keuren, daar hij van wijziging slechts meer kos ten verwacht, terwijl het tekort zeker niet minder zal worden. De rekening 1931/ '3 2 wordt hierna z. h. st. goedgekeurd. De heer Magendans bespreekt vervolgens de begrooting 1932/ 33 en deelt daarbij mede, dat de opbrengst der Goederen Mohr 22.977 bedroeg. Het tekort was 77.000. De post on voorzien is van 18.000 op J 10.000 te ruggebracht. De begrooting sluit met 308.790. De schuld bedraagt 85.000, waaronder de reeds geleende 40.000. Het Bestuur stelt voor ter dekking een leening van 45.000, af te lossen in 40 jaar, te sluiten en denkt te zullen slagen tegen 4% Om sluiting der rekening te verkrijgen zal het dijkgeschot met 27 ct. verhoogd moeten worden. Wordt het polderhuis echter verkocht en met eeni ge bezuinigingen, dan zal dit, volgens 'n berekening van spr., waarschijnlijk op 13 ct. teruggebracht kunnen worden. Nadat de heer J. Kakebeeke nog voorgesteld heeft, het tekort dadelijk weg te werken door een extra dijkge schot van 5 per H.A. wordt de begroo ting 1 9 3 2 '3 3 z. h. st. g o e d g e- k e u r d. Na uitloting der obligatiën wordt het voorstel Oele c.s. behandeld om niet in de vacature voor gezworene te voorzien. Na een uitgebreide bespreking stelt de heer Oele voor het aantal gezworenen, inplaats van op 10 op 9 te bepalen. Dit voorstel wordt met 80 tegen 70 stem men aangenomen, nadat de voor steller verklaard heeft voor handhaving van het getal van 10 te zijn, doch voor Gedurende Augustus werden inge schreven 82, en afgeschreven 59 werk- j loozen. wijziging van de verdeeling der werk- zaamheaen. De heer Q. T r i m p e stelt bij de rondvraag voor, de pensioen bijdrage, voortaan alleen op de ambtenaren te verhalen, dit zal een besparing van 800 a 1000 per jaar geven. Verder wordt aanmerking gemaakt door den heer J. S t r a u b op het late uitreiken der dijkgeschot biljetten, en spr. vraagt verder, of het bestuur ai be sloten heeft, een deel van het tekort te dekken. De voorzitter deelt mede, dat het bestuur besloten heeft, dit niet te doen. De heer Gunning vraagt naar een indertijd door Ged. Staten aan polders en waterschappen gezonden schrijven over de borgstellingen. Eén der gezwo renen had hem gezegd, daar niets van te weten? De voorzitter: dan heeft die zit ten slapen, dat schrijven is indertijd in het bestuur behandeld, als alle voorko mende zaken. De heer I. Willemse informeert naar de verlaging der vergoedingen van ambtenaren, e. a. De voorzitter: ik heb er niets op tegen als er vijfhonderd gulden afgaat. (Applaus). Hierna wordt de vergadering geslo ten. Nieuwe zaak J, G, Sturm. Ongetwijfeld hebben velen reeds maanden met belangstelling den opbouw van het nieuwe pand voor den heer J. G. Sturm in de Lange Kerkstraat ge volgd. En met het verrijzen var. den ge vel bleek ook meer en meer, dat hier iets bijzonders tot stand kwam. De gevel, met een punt van zwarte te gels, bronzen ramen en firma-naam, en opgetrokken van gele Limburgsche steen, maakt een strakken, voornamen indruk; hij is dermate sober gehouden, dat de aandacht in hoofdzaak, toch naar de etalage en den winkel zelf ge trokken wordt. De etalages zijn ruim. Links wordt de aandacht hoofdzakelijk op den kantoor boekhandel gevestigd en rechts op de af- deeling kunst, plaatwerk en lijstenma kerij. In den winkel wordt de indruk van degelijkhe d en smaak die het exterieur kenmerkt, nog versterkt. Toonbanken, vitrines, wandkasten, alles is van Sla vonisch eikenhout, met stofdichte afslui tingen van glas, meest van binnen on zichtbaar verlicht en zoo ingericht, dat men praktisch kan etaleeren en bedie nen. Een bijzonderheid van den gevel is het bijna onzichtbaar aangebrachte zon nescherm en van den winkel de groote platenkast, die wel 200 m2 oppervlakte biedt om plaatwerk tegen te bevestigen. De artikelen, die de heer Sturm ver koopt zijn vele. De afdeeling kantoor boekhandel is vollediger geworden, o.a. zijn thans meer vulpenmerken voorradig. Het plaatwerk is zeer uitgebreid, evenals de collectie lijsten voor de aan de zaak verbonden lijstenmakerij. We kunnen slechts zeggen dat hier een der mooiste zaken van Goes ver rees. Architect was het bureau Rothuizen en Zn. Zooals een advertentie meldt, is de zaak hedenmiddag geopend. Chans heeft de Weer G, van Westen zijn ontslag als lid van den gemeentejraad ingediend. Opvolger op de lijst der anti- rev. is 'dé heer J. Marijs. Gedurende de afgeloopen week werden in het gewone bad genomen; 1494 heeren^ en 1477 damesbaden, lo- taat 2971 en in het volksbad resp. 763 en 812, totaal 1575 baden. Remmingwerk Buitenhaven. In antwoord op een desbetreffend ver zoek, ontving het Hoofdbestuur der Schippers Vereen. „Schuttevaer" be richt van den Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, dat behalve de bestaande niet ruim te achten gelegenheid tot meren en stoppen bevorderd zal worden, dat voor en nabij den zuidelijken vleugel muur van de kleine sluis een eenvoudig geleidingswerk, bestaande uit eenige pa len met een koppelgording, wordt aan gebracht. O. EN W. SOUBURG. Geplaatst is als volontair ter secretarie alhier, de heer P. A, Vervaat te Middelburg. Middelburg 3-IX-'32: Vrijdag hoogste luchttemperatuur 19.4 °C (67 °F); laagste 13.2 CC (64 °F). Heden 9 h: 18.5 °C; 12 h: 18.3 °C. 0.1 mm regen of neers^g. Hoogste barometerstand 764 mm, laagste 757 mm. Hoogste barometerstand 765.8 mm te Rochfcrt; laagste 733.6 mm te Thors- havn. Verwachting tot Morgenavond; Aanvankelijk tijdelijk nog stormach tige, later krachtige tot matige Z.W. tot W. of N.W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken, later mogelijk opklarend, waarschijnlijk noga regenbuien en iets koeler. Zon op: 6 h 15; onder 19 h 43. Licht op: 20 h 13. Maan op: 9 h 45; onder: 20 h 21. Zondag 4 Sept.: Zon op: 6 h 16; on der 19 h 40. Licht op: 20 h 10. Maan op: 11 h 16; onder: 20 h 35; E.K.: 7 Sept. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Sept. Hoogwater Laagwater. Za. S 3 3.41 15.53 10.01 22.37. Zo. 4 4.17 16.34 10.42 23.19. Ma. 5 4.56 17.17 11.23 24.00. Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Sept. Hoogwater. Laagwater. Za. 3 5.43 17.58 11.03 23.29. Zo. S 4 6.19 18.34 11.47 24.15. Ma. 5 6.55 19.13 12.30 24.59. Middelburg. (Ingez. Med.) Op 1 Augustus 1932 stonden bij 't agentschap der Arbeidsbemiddeling te O. en W. Souburg ingeschreven 190 werkzoekenden. Winkelweek. KAPELLE. In de gehouden vergade ring van de winkeliersvereeniiging al hier, werd besloten om de winkelweek dit jaar te doen plaats hebben van 10 tot en met 17 September a.s. waaraan ook verhonden is een etalagewedstrijd en een prijsraadsel. De beoordeeling der etalages is op gedragen aan de mededingers van het prijsraadsel. Medewerking verleenen de Mond- harmon caclub „Kunstgenot", de Gym- nastiekvereeniging .„Olympia" en het fanfarekorps „Ons Genoegen". SCHERPENISSE. De Raad heeft de gemeenterekening 1932 voorloopig vast gesteld: gewone dienst ontv. 51.713, uitg. 50.658. Kapitaaldienst ontvang sten 11.072, uitgaven 10.922. Goed gekeurd wordt de rekening van het Bur gerlijk Armbestuur over 1931. Ontvan gen 2805, uitgaven 2814 en de be grooting van genoemd armbestuur voor 1933 bedragende in ontv. en uitgaaf 2307. De begrooting voor 1933 wordt aangeboden. Besloten wordt met ingang van 1 Januari a.s. de opcenten op de hoofdsom der grondbelasting op de ge bouwde en ongebouwde eigendommen resp. te brengen op 80 en 40 en die op de hoofdsom der personeele belasting op 100. iMet dé Staats Crt van 3 .Sept. zijn verzonden afdrukken van de statuten betreffende den R. K. Boerenbond' „Nieuw Namen" vereeniging van boeren en tuinders, gevestigd te C Ii n ge. (Ge wijzigde statuten); den R, K. Boerenbond „Stoppeldijk" vereeniging van boeren en tuinders, gevestigd te Stoppeldijk (Gewijz. statuten).

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1