ZEELAND. 'Provinciale .Zeemusdte I f toot OP SPIRITUS f 1000. - MooÉg WEER EN WIND. No. 207. Twee Bladen. VRIJDAG 2 SEPTEMBER 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. MIDDELBURG. GOES. VLISSINGEN. ZUID-BEVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O.D. Verwachting tot Morgenavond; Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. MIDDELBURGSCHE COURANT 'Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissmgen 2.30, elders 7 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 oent extra Bewijsnummers 5 cent. HET KOOPVAARDIJCONFLICT. Te Amsterdam werd Donderdag in den loop van den morgen voor een zes tal schepen van de K.N.S.M. monstering aangeboden. De bemanningen weigerden eenparig. Het s.s. „Boskoop" van dezelfde ree- derij, dat in den loop van den dag bin nenkwam, zou dienzelfden dag weer moeten aanmonsteren. Ook daar weiger de de bemanning. Hetzelfde geschiedde voor schepen van de H.S.M. te Amster dam, waar eveneens de geheele beman ning weigerde. Te Rotterdam schijnt een laatste po ging ondernomen te zijn, om de beman ning van het s.s. „Volendam" der H.A. L. tot monstering te bewegen. Dit is we derom afgestuit op de standvastige wei gering. Een poging in Scheveningen onderno men om onderkruipers te ronselen is door het optreden der organisatie ver ijdeld. Allerwege wordt scherpe contro le geoefend. In de besprekingen die tusschen den heer Fimmen, secr. van de I.T.F. en het 'bestuur der contactcommissie plaats vond is na overleg met de Engelsche or ganisatie besloten dat begin volgende week een bespreking te New-Castle zal plaats vinden teneinde vast te stellen welke maatregelen in Nederland en Engeland kunnen worden getroffen te gen Nederlandsche reeders, die aan het conflict pogen te ontkomen, door hun schepen onder Engelsche vlag te bren gen respect. Engelsche charters aan te gaan. LUCHTVAARTTERREIN EINDHOVEN. De minister van waterstaat heeft ten behoeve van de gemeente Eindhoven 'n terrein, gelegen op ongeveer 5 km ten Westen van Eindhoven, in de zooge naamde Strijpsche Ontginning, goedge keurd als luchtvaartterrein voor land- vliegtuigen. De officieele opening van dit vliegveld is bepaald op Zaterdag 10 September des namiddags om half-drie. De minister van Staat, minister van Binnenlandsche Zaken jhr. mr. Ruys de Beerenbrouck is van verlof teruggekeerd en heeft heden zijn werk zaamheden aan het departement her vat. Het K.^L. M. vliegtuig de Ijsvo gel is heden uit Batavia naar Amster dam vertrokken. ZUINIG EN ZINDELIJK Spfrïtusverkoopkanfoor Bergen no Z oom-De Iff" (Ingez. Med.) DE FEESTEN VAN HANDELSBELANG. Het avondfeest van Donderdag. Gisteren overdag bepaalde de feeste lijkheden zich tot het bekijken van de fraa e etalages; de marktdag leent zich dan ook voor een feest over dag niet goed, maar des avonds is er voor dui zenden weer volop genoten en al mag op Koninginnedag het aantal van bui ten gekomen personen wellicht nog groo- ter zijn geweest, ook gisterenavond re den volle trams de Vlissingsche bezoe kers heen en weer, waren er auto's fietsen en andere voertuigen, die velen uit andere plaatsen naar Middelburg brachten. Op de Markt heeft het muziekgezel schap „Apollo" uit Domburg onder lei ding van den heer M, A. Romeijn op zeer verdienstelijke wijze gemusiceerd. Zeer groot was echter de belangstel ling voor de drie zanguitvoeringen van het Westkapelsche Dameskoor, direc teur de heer P. de Rooij. Voorafgegaan door de signaalafdeeling van Achilles trokken de 30 Westkapelsche schoonen, keurig marcheerende in rijen van drie naar den Dam, waar zij hare eerste uit voering gaven n de Graanbeurs, Bij het eerste nummer „Roeiliedje" scheen de omgeving nog wat vreemd, m-ar spoedig kwam het over uitsteken de stemmen beschikkende koor op dreef en vooral ook bij den Feestzang van I. Heim, was het geluid der stem men zeer goed. Het dak van de beurs bleek een zeer goed klankbord te zijn. H er en ook later nog zong het koor o.a. „Een liedje van Westkappel" Dit aard ge lied luidt: Westkappel, dat ligt er heel d cht bij de zee Beschermd door een reus van een dijk En als je het niet gelooft, kom dan met ons maar mee Geen twijfel, je geeft ons gelijk. Soms buldert de zee, slaat met kracht en gedruisch Haar golven nu op en dan neer. Wij blijven dan rustig en kalmpjes in huis En hebben geen vrees voor zulk weer. Westkappel, dat ligt er heel dicht bij de zee Beschijnt haar bij donkeren nacht. Geeft koers aan het schip naar de vei lige rêe Wlaar 't dagen en weken naar smacht. Soms buldertenz. Westkappel, dat l'gt er heel dicht bij de zee Zoo rustig en vreest geen gevaar. Wij leven er blijde, gezond en in vree Genoegelijk onder elkaar. Soms buldert enz. Na afloop van deze uitvoering kon den de leden van het koor even een kijkje nemen bij de verlichting op den Dam en daarna ging het weer op de zelfde keurige wijze door de Korte- en Langedelft naar de Markt. Hier namen de dames met hun direc teur plaats op het podium voor het Stadhuis en hier was de belangstelling nog grooter dan zij reeds op den Dam was. Na de drie coupletten van het Zeeuw- sche Volkslied op onberispelijke wijze a capella te hebben vertolkt, kwamen ook een paar nummers begeleid door piano, harmonium en drie v'olen. De muziek was op de Markt op vele plaatsen niet best te hooren, doch de 30 krachtige vrouwenstemmen klonken over het geheele plein, waar het niet tegenstaande de duizenden toehoorders zeer stil was. Dit is reeds, een bewijs dat er genoten werd en het luide ap plaus na ieder nummer onderschreef dit nog met klem. Zeer velen begaven zich dan ook naar de Balans, waar in het tuintje van het Rijksarchief de derde uitvoering plaats had. Ook hier klonk de zang, evenals op den Dam, geheel a capella, zeer goed, met den hoogen muur op den achtergrond. Het mag zeker toegejuicht worden, dat het programma der drie uitvoerin gen bijna uitsluitend uit Nederlandsche liederen bestond. Een extra-tram voerde de Westka- pelschen en ook een deel der muzikan ten van „Apollo" en feestgangers huis waarts. Op de Markt wachtten hen, die daar gebleven waren, en dit was nog een zeer groot aantal, ,'nog een goed ge slaagde turnuitvoering van eenige leden van de turnvereeniging „Wilhelmina" onder leiding van den heer P. Taal. Deze kranige jongemannen hebben werk gepresteerd, dat bijna boven on zen lof en zelfs ook boven dien van personen, die geheel ter zake kundig zijn, stond. Eerst gaven ,zij blijft van groote kracht bij het werk aan het rek, waarbij reuzenzwaaien en dergelijke op onberispelijke wijze werden gemaakt. Maar ook bij de nu volgende oefening, waarbij het lichaam steeds in beweging is, waarbij even goed gewerkt wordt op het hoofd en de handen staande als bij meer normale houding met de beenen op den grond, bleek men te doen te heb ben met turners eerste klasse, er was geen enkele opmerking te maken met eenig recht. Dat de duizenden toeschouwers het met ons eens waren, bewees het krach tige applaus. De jongelui hadden den specialen dank van den heer W. de Graaf, vice-voorzitter van het K.N.G.V. in ontvangst te nemen, het was ten vol le verdiend. De muziek gaf nog de laaste nummers van het programma en te half twaalf doofde men de feestbelichting en ver lichting, die ook nu weer in zijn schit terende pracht was ontstoken geweest, Het is gemakkelijker een verheven standpunt in te nemen dan er zich te handhaven. Dezelfde drijfveer die iemand omhoog bracht, is dikwijls ook de oorzaak van zijn val. La Bruyère. vooral ook mooi, doordat tegen den donkeren hemel, de torens eenige ma len in silhouet weerkaatsten. Ook de vierde dag van het feest is uitstekend geslaagd. De Elgawa. Al zijn de standhouders op de Elga wa over den loop der zaken niet onte vreden, het algemeen bezoek is en blijft tot heden verre beneden onze ver wachting. Zeker wij weten wel, dat de feestelijkheden in de stad een oorzaak kunnen zijn, dat men er niet aan denkt de tentoonstelling te gaan bezoeken, maar er is toch wel af en toe gelegen heid dit wel te doen zonder te veel van het andere te moeten missen. Nu er heden en morgenavond tus schen 8 en 10 alleen concerten op de Markt zijn is er wellicht voor velen aanleiding het verzuim nog goed te ma ken en zeker een deel van den avond in het Schuttershof door te brengen. Hedenavond kan men dan tevens ge nieten van een concert van het Middel- burgsch Muziekkorps, afgewisseld door zang van het Middelburgsch Mannen koor. Men kan dan nog tijdig bij de gon delvaart zijn, want het Mannenkoor vaart ook mede. Morgenavond concer teert de versterkte Jesayes' band op de expositie. Indruk van vreemden. Naar wij vernamen zijn de vreemden, die in de hotels alhier vertoeven, o.a. Engelschen, vol lof over alles wat hun deze week in onze stad als extra wordt geboden en zijn zij dankbaar juist deze week voor een bezoek aan Walcheren te hebben besteed. Aardige attentie. De vliegloods „Handelsbelang" en de vliegtuigen gemaakt van suiker en zich bevindende in de etalage van den heer J. Ph. Salomé, Lange Viele, heeft deze aangeboden aan den heer L. A. Stofko- per, voorzitter van „Handelsbelang" en tevens vertegenwoordiger van de Ko ninklijke Luchtvaart Maatschappij. Wat nog komt. Hedenavond geeft het Chr. Muziek gezelschap „Oefening na den Arbeid' een concert op de Markt en zal de clou van dezen vijfden feestdag zijn de verlichte gondelvaart met kano's in de Kade en het Kanaal van Koningsbrug tot Stationsbrug en terug. Wij vingen klanken op, die onze verwachtingen over dit onderdeel der feesten hoog gespannen doen zijn. De muziek van Crescendo zal na aankomst van de verlichte gondels aan de Kanaalbrug, aldaar 5 nrs, spelen. In verband met het vanochtend min der fraaie weer, is besloten, dat zoo laat mogelijk een beslissing over het al of niet doorgaan van de gondelvaart ge nomen zal worden. Gaat zij niet door, dan wordt dit per omroeper bekend ge maakt. De politie heeft aangehouden twee personen, resp. verdacht van diefstal en heling. Zij zullen aan de justitie worden voorgeleid. De eeremedaille in zilver, ver bonden aan de Orde van Oranje Nas sau is toegekend aan onzen oud-stad genoot den heer J. C. Sloover, thans hoofdbesteller bij de posterijen te 's-Gravenhage. „Handelsbelangen" op reis. De reis van „Handelsbelangen", giste ren gehouden, werd steeds door mooi weer begunstigd en had een vlot en ge animeerd verloop. Te bijna half negen kwam men te Willemsdorp aan, waar koffie gedron ken werd. Hierna ging het, door Dordrecht, naar Rotterdam, waar men lunchte. Vervolgens reed men, over den Haag naar Scheveningen, maakte een tourtje langs de zee, en bezocht daarop de Indische Tentoonstelling, waar men een paar uur vertoefde. Te ongeveer kwart over vijf reed men naar den Haag om daar te dineeren. Aan dit diner werd veel gesproken en veel goeds over het Bestuur gezegd, dat deze fraaie tocht organiseerde, en daar voor nu dank gebracht werd. Na dit diner ging het weer huis-toe (Alleen te Moerdijk werd nog theege dronken), en cm ongeveer half drie was men in Goes terug, zeer voldaan over den mooien dag, dien men achter den rug had. Wegens het aan den heer A. M. Koolwijk verleend eervol ontslag, is tot chef-ladingmeester bij de stoom vaart-maatschappij „Zeeland" benoemd de heer H. O. M. Schrier. Vertrouwen opgezegd. Zooals men zich herinneren zal, heeft de heer G. van Westen, ant.-rev. lid van de gemeenteraad eerst in de com missie van strafverordeningen en daarna op 8 Juli in de raadsvergadering, ge stemd voor de openstelling op Zondag door de winkels van bepaalde branches in de geheele stad. De anti-rev. kiesvereeniging heeft nu in haar gisterenavond gehouden verga dering haar vertrouwen in den heer Van Westen opgezegd. Brand op het marine-terrein. In den afgeloopen nacht is groot brandalarm gemaakt voor een brand welk woedde in het zoogenaamde steenen gebouw op het marine-terrein te Vlissingen. De wacht constateerde den brand circa te kwart over twee en maakte dadelijk alarm. De Vlissingsche vrijwillige brandweer was ook spoedig ter plaatse. Samen met de marine brandweer was men den brand spoe dig meester, en te circa 3 uur kno zij in rukken. Aan het uiterlijk van het stee nen gebouw is weinig te bespeuren. Inwendig heeft de brand gewoed in 'n bewaarplaats van poetsgoed, verf enz. het zoogenaamde kabelgat. De onder-commandant der marine, kapitein ter zee C. Rühl, was op het terrein aanwezig en ondet zijn leiding had de blussching plaats. Na de blussching is door de marine autoriteiten en den commissaris van politie een onderzoek naar de oorzaak van den brand ingesteld. Bij dit onder zoek zijn geen termen aanwezig be vonden om aan kwaadwilligheid te denken. De mogelijkheid dat de brand is ontstaan door het smeulen van poets lappen is geenszins uitgesloten. Het onderzoek wordt nog voortge zet. HOEDEKENSKERKE. Alhier heerscht in erge mate de zoo gevreesde vlekziek te onder de varkens. Binnen enkele dagen zijn reeds 5 de zer dieren bezweken en nog meer lig gen daarvan ziek in hun hok. IERSEKE. Gisterenmiddag waren met hoog water zoo'n 4 tot 500 meter uit den wal de heer Catshoek Jr. van Ier- seke met een logé aan het zeilen met een kano. Door verkeerde manoeuvre sloeg deze om en de passagiers werden drenkeling, de een kon zwemmen, d e ander niet. (En dat zeilt in een ka no!! Red.) Gelukkig kon de motor boot YE 42, schipper A. Eversdijk, spoe dig hulp verleenen. Anders was er, door eigen schuld, zeker een doode ge weest. KRUININGEN. Op Maandag 5 Sept speelt de heer P. J. Ham, kampioen dammer van Rotterdam een simultaan- wedstrijd met de Kruiningsche Dam club in haar oefenlokaal. RILLAND-BATH. Ook hier heeft zich een cocm té gevormd om aan ouden van dagen, in deze gemeente een auto tochtje aan te bieden. De tocht zal waarschijnlijk plaats hebben op Zater dag 10 Sept. a.s. Doel van de reis is Breda. Groote brand onder IJzendijke. TERNEUZEN- Ponderdagavond werd van uit Ter Neuzen in het Westen een onheilspellend rooden gloed in de lucht waargenomen, als teeken dat in die rich ting een grooten brand was uitgebroken. De brandweer rukte uit, aangezien ge alarmeerd was, dat de brand woedde in den Nieuw Neuzenpolder. Weldra bleek echter dat dit veel ver der was en moest men onverrichter za ke terugkeeren. De brand was nl. uitgebroken onder de gemeente IJzendijke, nabij Stroopuit, in den Eilandpolder en gelegen kort aan DE LAATSTE WEEK (10 September sluiting) dat de Amsterdamsche kooplieden de schoenen gaan uitdeelen, zoo goed als voor niets. Tim Tur schoen van 9.50 voor den gekken prijs van 2.69 Monta schoenen van 9.50 voor 3.50 Damesschoenen voor 1.49 en een zomercollectie die we wegschenken voor 49 cent. Jongensschoenen van f 4.voor 1.79. Meisjesschoenen van 3.voor 1.69 enz. Vetleeren schoenen, Werkschoenen enz. enz. van 6.voor 3,27 en van 5.voor 2.50. Zegt het voort!!! Hoogachtend, AMSTERDAMSCHE KOOPLIEDEN, Lange DelH I 20 Middelburg. (Ing. Med.) Middelburg 2-IX-'32; Donderdag hoog ste luchttemperatuur 21.6 °C; (71 °F); laagste 16.7 °C (62 °F). Heden 9 h: 18.3 °C; 12 h: 18.9 °C. 3.3 mm regen. Hoogste barometerstand 769 mm, laagste 764 mm Hoogste barometerstand 770.1 mm te Clermont; laagste 7356 mm te V. Ma- noer. Matige tijdelijk wellicht toenemende Z.W. tot W. wind, zwaar bewolkt of be trokken met tijdelijke opklaring, waar schijnlijk nog eenige regen en weinig verandering in temperatuur. m Zon op: 6 h 13; onder 19 h 45. Licht op: 20 h 15. Maan op: 8 h 16; onder: 20 h 09. E.K.: 7 Sept. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S =r springtij). Sept. Hoogwater Laagwater. Vr. 2 3.02 15.13 9.25 21.58. Za. S 3 3.41 15.53 10.01 22.37. Zo. 4 4.17 16.34 10.42 23.19. Sept. Hoogwater. Laagwater. Vr. 2 5.02 17.20 10.27 22.48. Za. 3 5.43 17.58 11.03 23.29. Zo. S 4 6.19 18.34 11.47 24.15. DE RADIO-DOKTER, steeds en overal te ontbieden. Thans lage afstandstarie ven. J. M. POLDERMAN, Telef. 129, Groote Markt, Goes. (Ingez. Med.) de Belgische grens, op de hofstede het Leege Hof, bewoond door den heer Cam. de Vliegher, waarvan eigenaar is de heer Simons te Eecloo. De schuur, een oud gebouw, gedeeltelijk met riet en ge deeltelijk met pannen gedekt, stond met zijn rijken inhoud van den pas binnen- gebrachten nieuwen oogst en een groote partij oud vlas, weldra geheel in lichte laaie. Het woonhuis staat op betrekke lijk grooten afstand van de schuur en de wind woei af, zoodat de brandweer van IJzendijke, die slechts over een hand spuit beschikt en tegen die vuurzee niets zou hebben vermoogd, niet uitrukte, en de burgemeester besloot het vuur zijn vernielend werk geheel te laten voltooi en. Omtrent de oorzaak tast men nog in het duister. Schuur en inhoud zijn verze kerd, terwijl er naar het schijnt wegens een civiele kwestie ook een beslag op den inhoud der schuur lag. Met den oogst en het vlas is ook verbrand 1 stier en een paar varkens en biggen, bene vens pluimgedierte. Dit is op een week tijds het derde perceel dat in IJzendijke tot den grond toe afbrandde, terwijl zich op 2 plaat sen ook nog een begin van brand voor deed, dat tijdig werd gebluscht.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1