ZEELAND. WEER EN WIND. Ijïrouinciale ifemtusche Twee Bladen. DONDERDAG 1 SEPTEMBER 1 9 3 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. 't koninginnefeest te apeldoorn. MIDDELBURG. GOES. VLISSINGEN. Verwachting tot Morgenavond s Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. WALCHEREN. MIDDELBUPGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. No, 206. Uit Apeldoorn wordt bericht dat 5500 kinderen een aubade aan de Koninklijke Familie brachten. Het Raadhuisplein was o.a. gepavoi- seerd met niet minder dan 50.000 vlag getjes, waardoor een waar vl&ggendak werd gevormd. De feesten zijn 's middags voortgezet met de feestelijke opening van de fon tein in het Oranjepark. Prinses Juliana was bereid gevonden, de fontein, die gesticht is om de nage dachtenis te eeren van den heer H. J. P. Tutein Nolthenius, die van 18971910 burgemeester van Apeldoorn is geweest, officieel in werking te stellen. H.K.H. was in gezelschap van de Prinses von Erbach. De voorzitter van de commissie van uitvoering voor de stichting van deze fontein sprak een woord van welkom en verzocht hierop aan de Prinses de fon- tijn in werking te stellen. Hij droeg de fontijn met enkele woorden aan het ge meentebestuur over. Prinses Juliana stelde hierop de fon tein in werking, en met negen stralen spoot het water omhoog. Prinses Juliana onderhield zich daarna geruimen tijd o.m. met den heer Puype, ontwerper van het monument, en met den heer J. Oostenrijk, componist van het voor deze gelegenheid door hem ver vaardigde Fonteinlied. Luide toegejuicht, verliet Prinses Juliana het Oranjepark en begaf zich per auto naar het Paleis. Verder op den middag is op het land goed Marialust een voorstelling gegeven door een gezelschap uit Markelo van een ouderwetsche boerenbruiloft. De Koningin, de Prinses, de Prins en de Prinses von Erbach, woonden een ge deelte der voorstelling bij. 's Avonds werd op Marialust een vuur werk ontstoken, waarbij ook Prins Hen drik en Prinses Juliana tegenwoordig waren. HET KOOPVAARDIJCONFLICT. De contactcommisi'e van organisa ties van werknemers ter koopvaardij heeft Woensdagavond aan den heer mr. de Vries, plaatsvervangend rijksbemid delaar een schrijven gericht, waarin zij haar standpunt uiteenzet en de redenen aangeeft, waarom zij op het voorstel van den vervangend rijksbemiddelaar niet kan ingaan. Naar V.D. hedenmorgen van de H. A. L. vernam, is het vertrek van het s.s. Vo- lendam naar Amerika, dat hedenavond zou plaats vinden, uitgesteld. Wanneer het schip wel zal vertrekken wist men nog niet mede te deelen. Het nieuwe Blindeninstituut aan den Rijksweg bij B u s s u m zal Vrijdag middag 9 September worden geopend in tegenwoordigheid van de Koningin. Serooskerke. Een verdediging van het te Seroos kerke genomen Raadsbesluit, de café's op Zondag te sluiten, leek ons geen ge makkelijke zaak. Immers, zij zou impli- cite een bestrijding moeten zijn van het standpunt van den a.r.-burgemeester, van den kerkeraad der N. H. Kerk, van het standpunt der 3 c.h. raadsleden.... Toch beproeft „De Zeeuw" het. Gedeeltelijk met argumenten, die voor ons niet dezelfde overtuigingskracht hebben als voor een politiek andersden kende. Maar die wellicht het staatkun dig-gereformeerde dagblad „De Banier" aanleiding tot een hartig stukje geven. Gedeeltelijk met ons „groote bekrom penheid", „onmacht tot het nog vellen van een nuchter oordeel" e.d. te ver wijten. Maar d i t is aardig: .de Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente en de drie tegenstem mende Chr.-Hist. raadsleden ver klaarden, het principe op grond waarvan de sluiting gevraagd werd, te deelen. Deze tegenstanders zijn het dus in beginsel met de voorstanders eens. Zij bewegen zich in dezelfde richting en willen alleen iets min der ver gaan". inderdaad. Het ging er om, of de café's op Zondag door een gebod van over heidswege al of niet gesloten zouden moeten worden. Het a.r. deel van Serooskerkes Raad, minus den burgemeester, zeide: j a. De burgemeester, de 3 c.h. Raadsle den, de Kerkeraad der Ned. Herv, ge meente wilde iets minder ver g a a n„ Zij zeiden n.L: neen!! „De Zeeuw" heeft gelijk, wanneer hij verzucht, aan het einde van z'n beschou wing: „Het betreft hier een niet gemak kelijke materie" Weer op 't krijgspad. Reeds tot twee malen toe heeft onze goede vriend „Metellus" van „De Zeeuw", in boosheid over onze snood heid, zijnen volke kond gedaan, dat hij met ons, wegens onze verdorvenheid, niet meer in het krijt wenschte te tre den. Onze onderstelling, dat zijn kamp- lust aan een langdurig standhouden van dit nobele voornemen wel in den weg zou staan, is gewettigd gebleken: het geen wij schreven omtrent de burge meestersbenoeming in Zeelands hoofd stad, lokte dezen strijdlustigen antirevo- lutionnair ten derden male uit zijn tent, en deed hem ondanks zijn verklaring van in zwijgzaamheid te onzen opzichte te zullen volharden, wederom zijn tour- nooi-ros bestijgen en het strijdperk weer ingaloppeeren. Natuurlijk volgt als inleiding tot dit thema de bekende tegenstelling: vroe ger deugden alléén liberalen voor burge meestersbaantjes en nu is dat gelukkig anders. Dit zijn we nu eens héélemaal met „Metellus" eens. Wij kennnen ver scheidene roomsch-katholieke en anti- revolutionnaire burgemeesters, voor wie we èn als persoon èn als magistraat niet minder achting koesteren dan voor een vrijzinnig man. Maar daar gaat het hier niet om. Vriend „Metellus" wil af van den regel, dat een rechtsche of linksche R a a d s- meerderheid over het rechts of links bij de burgemeesterskeuze zou beslissen, of althans het zwaarste gewicht in de schaal legt. Men houde nu in het oog, dat „De Zeeuw" het blad, waarin „Metellus" schrijft, in een in sommige opzichten ana loog geval, toen het om een recht- s c h e n burgemeester ging, met hand en tand aan opgemelden regel vast hield, Ziehier nu een en ander uit „Metellus"' betoog „Onze minister van binnenlandsche zaken, houdt zich nog al eens [spatieering van ons. Prachtige vondst hé? Red. M, C.J aan den regel, dat de burgemeester behoort benoemd te worden uit de. talrijkste politieke partij van rechts of links, naarmate de raadsmeerderheid rechts of links is. Die regel wordt intusschen niet altijd doorgevoerd." En dan verder: „De vraag is: Is de meerderheid van Middelburg's bevolking (niet: liberaal, want het liberale deel is maar een vijf tiende deel (630 op de 9104 kiezers), doch: links? Antwoord is: het stond in 1931: 4231 rechts tegen 4172 links. De 701 bezuinigers laten we er buiten, wijl zij gewoonlijk ook uit rechtsche kringen worden gerecruteerd. [Dit is.kras, zullen we maar in zacht moedigheid zeggen Red. M. C.[ Motiveert dit de benoeming van een linkschen burgemeester? En meer pre cies van een liberaal of Vrijheidsbon- der? Van iemand, die in het politieke spectrum juist over de grenslijn links-rechts staat? Juist hier is de wensch de vader der gedachte." Vervolgens komt „de" vondst van „Me tellus": „de genoemde regel is hier niet van toepassing, waar hier niet alleen de Minister van Binnenlandsche Zaken de voordracht doet, doch, wijl het hier een provinciale hoofdstad geldt, d e geheele Ministerraad. En die laat zich alleen leiden door het alge meen belan g." Ziezoo, nu zijn we er. De regel wordt eerst afgezwakt. Vervolgens wordt de toch zonder eenigen twijfel linksche R a a d s meerderheid vervangen door een door „Metellus" op statistisch nu niet bepaald volmaakt onaanvechtbare wijze vervaardigde rechts cTi e b e- v o 1 k i n g s meerderheid, en dan komt als klap op de vuurpijl de vondst, dat de ministerraad.... zich niet als klaarblijkelijk de minister van binnen landsche zaken wél doet door allerlei kleine overwegingen van partijpolitiek laat leiden, neen, de geheele Raad van ministers laat zich, in verheugens- waardige tegenstelling tot het minder te loven gedrag van den minister van bin nenlandsche zaken in zulke gevallen, Wie in het geheim een ander kwaad berokkent, doet een dubbele misdaad; wie een ander in stilte weldoet, doet dubbel goed. door het algemeen belang lei den Dat staat er duidelijk en onomwonden. Vermoedelijk bedoelt „Metellus dat niet. Maar dan moet hij het ook niet schrijven. Als hij geen betere gronden heeft, doet hij er, dunkt ons zelfs goed aan, heele- maal niet over zulke zaken te schrijven. „DE BREEDE WATERING BEWESTEN YERSEKE." Een niet malsch rapport. Naar wij vernemen zal de commissie voor het nazien der rekening 1931-1932 bestaande uit de heeren A. Th, Verbist, J. Q. C. Lenshoek, Q. Trimpe en P. Oele, op de morgen te houden vergade ring van ingelanden van de B. W. b. Y. een rapport uit brengen dat vrij scherpe critiek inhoudt op de genoemde admi nistratie. Allereerst wordt aangevoerd, dat de taak der commissie buitengewoon moei lijk is geweest, omreden dat ettelijke bijdragen, welke bij de rekening moes ten zijn, ontbraken. „Het geheel", aldus het rapport, „heeft dan ook den indruk gemaakt, dat het bestuur de zaken niet heeft behartigd, zooals dit bij een be hoorlijke administratie behoort." Aangevoerd wordt dan, dat diverse bevelschriften of niet door de gezwore nen onderteekend waren, dat vele no ta's van leveringen ontbraken en ver schillende kwitanties zoek waren. De commisie uit het vermoeden, dat ondanks de harde woorden, die reeds gevallen zijn, het Bestuur van het Waterschap niet ten volle overtuigd is van het gewicht van zijn taak en de commissie vraagt dan, wat te denken van 'n bijwerken der bevelschriften met potlood. Voorts wijst zij er op, dat ver warming van het polderhuis alleen reedes 350 heeft gekost en dat de kosten voor de vergaderingen van het Bestuur veel te hoog zijn; er komt bijv, een post alleen voor portwijn van 107 op de rekening voor; één be stuursvergadering kostte 77, een an dere 69. Verder viel het de commissie op, dat de loonen in het waterschap van half November tot December te hoog waren; o.m. werd aan den aannemer van het delfwerk in de leiding bij Kloetinge een dusdan'g hoog loon uitbetaald, dat de commissie zich afvraagt, of het waterschap ,een instelling van liefda digheid is. Ook komt het de commissie voor, dat het bestuur moet afstappen van het beginsel om werken in eigen beheer te doen uitvoeren, o.a. omdat dit te duur is. Gewezen wordt op de kosten van 100 voor een betonvloer aan de sluis wachterswoning te Ierseke. Verder lijkt het de commissie ge- wenscht, dat de huurders van woningen van het waterschap zelf het waterver bruik betalen, en het viel haar op, dat er onder de kosten nog twee posten voorkomen resp. 60 en 50 voor schrijfloonen uitbetaald aan derden. Tenslotte wordt er dan nog aanmer king opgemaakt, dat de commissie de rekening zoo laat ter inzage kreeg, dat haar rapport niet tijdig gereed kon zijn, om, volgens art. 20, acht dagen voor de vergadering ter inzage voor de ingelanden gelegd te kunnen worden. De commissie besluit haar rapport met de mededeeling: „dat zij niet op haar verantwoording kan nemen, laan de vergadering van ingelanden voor te stellen, de rekening over 1931-'32, zoo als die door het Bestuur wordt voor gesteld, goed te keuren". Gisteren tegen den avond brak de stok van de vlag, die op het Stadhuis woei, gelukkig zat de wimpel vast aan een der kleine torens naast den groo- ten en bleef het afgebroken stuk met de vlag er aan zoo hangen. Men heeft ter voorkoming van ongelukken van wege gemeentewerken de vlag gisteren nog van zijn eigenaardige plaats weten te verwijderen, hedenmorgen volgde de wimpel. Een nieuwe stok met vlag is uitgesto ken en bleef heden met het oog op het vreemdelingenverkeer evenals die op den Langejan nog wapperen. Een Serenade, Gisterenavond te acht uur heeft de R. K. Mondharmonicavereeniging „Cres cendo", directeur de heer Brozius, een serenade gebracht bij den Zeer Eerwaar den heer pastoor J. Brügeman, ter ge legenheid van zijn benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Het korps kwam spelende van het St. Vincentiushuis en toen het voor de pastorie was aangekomen, trad de pas toor met de bij hem vertoevenden naar buiten en hoorde met belangstel ling en dankbaarheid het Volkslied en nog een nummer aan. De voorzitter van „St. Caecilia", de heer Lambermont, verzekerde dat de Middelburgsche katholieken ten zeerste verheugd zijn dat hun goede herder door H, M, de Koningin met deze onderschei ding is vereerd, en dit is ook het geval met bestuur en leden van „St. Ceacilia", die daarom besloten hunnen bescherm heer deze serenade te brengen. Eveneens spelende trok het korps naar het vereenigingslokaal terug. Kleeuwens en Ross, Zooals ook uit een advertentie in dit no. van ons blad blijkt, is de N.V. Goe- sche Courant en Kleeuwens en Ross' drukkers- en uitgeversbedrijf, alhier, bij besluit van de aandeelhoudersverg. d.d. 20 Aug. j.l. met ingang van vandaag ontbonden. De commissarissen dier N.V, treden, naar wij vernamen, als liquidateu- ren op. De voormalige directeur der N.V,, de heer G. Roddenhof, heeft zich als druk ker zelfstandig gevestigd in het gebouw, waarin de vennootschap tot dusverre haar bedrijf u-toefende. Het bureau van de „Goesche Courant" blijft er tevens gevestigd. Ontslagaanvrage Wessel, De heer 1. Wessel, voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur, alhier, heeft te gen 1 October als zoodanig ontslag ge vraagd. Deze ontslagaanvrage vindt echter niet zijn oorzaak in „het onhebbelijk op treden van sociaal democratische zijde", zooals van andere zijd egemeld werd. De heer Wessel verzocht ons nadrukke lijk dit recht te zetten, daar hij juist van s.d.a.p. en vakbewegingszijde in het al gemeen alle medewerking bij de uit oefening van zijn moeilijke functie ont vangt. Doch wel is hoofdoorzaak de on beschoftheid van eenigen dergenen die zich regelmatig om steun aanmelden. Ongetwijfeld zal van deze ontslagaan vrage met leedwezen, en met misprijzen om de oorzaak, kennis genomen wor den. Een ongelukje. Gisterenavond, bij het rondgaan van de lichtstoet, had mej. van L. uit de St. Jacobstraat, het ongeluk van den versier den wagen te vallen en haar pols te kneu- „Handelsbelang" op stap. Voor de tocht van de mannelijke leden van „Handelsbelang", die heden naar Rotterdam en Den Haag en Sche- veningen zouden gaan, was veel lief hebberij. Hedenmorgen zijn vier volle autobussen, met plm. 100 heeren, ver trokken. Gisteravond moest zekeren A, F. uit Alkmaar, wegens dronkenschap, logies op het politiebureau verschaft worden. Verder verliep de geheele dag zonder stoornis. Alleen toonde een enkele caféhouder zich teleurgesteld over het sluitingsuur der café's. Wel hield de politie zich niet al te strak aan den officieelen tijd van twaali uur en werd het ruim half een, maar men meende, of hoopte, dat, als enkele voor gaande jaren, nóg oogluikender zou worden opgetreden. i Gisterenavond gaf de Band, die aan zoovelen dit zomerseizoen uren van ge not bezorgde, zijn afscheidsconcert. Ver schillende blijken van waardeering, w.o. een lauwerkrans van eenige Middelburg sche vereerders mocht de directeur in ontvangst nemen. Alhier kwam- aan het Engelsche stoomschip Adellen met een lading olie van Brazilië. Middelburg l-IX-'32: Woensdag hoog ste luchttemperatuur 21.8 °C; (72 °F); laagste 15.2 °C (59 °F). Heden 9 h: 17 °C; 12 h: 19.7 °C. 8.3 mm regen. Hoogste barometerstand 768 mm, laagste 764 mm Hoogste barometerstand 769.8 mm te Brest; laagste 730.5 mm te Isafjord. Zwakke tot matige W. tot Z.W. later waarschijnlijk weer ruimende wind, be trokken tot zwaar of half bewolkt, waar schijnlijk tijdelijk regen, weinig veran dering in temperatuur. Zon op: 6 h 11; onder 19 h 47. Licht, op: 20 h 17. Maan op: 5 h 48; onder: 19 h 58. E.K.: 7 Sept. Hoog- en Laagwater te Vlissingen, Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). Sept. Hoogwater Laagwater, Do. 1 2.28 14.38 8.51 21.23. Vr. 2 3.02 15.13 9.25 21.58. Za. S 3 3.41 15.53 10.01 22.37. Sept. Do. 1 Vr. 2 Za. 3 Hoogwater. 4.23 16.42 5.02 17.20 5.43 17.58 Laagwater, 9.57 22.14. 10.27 22.48. 11.03 23,29, ARNEMUIDEN. Zoo'n Koninginnedag is toch geheel anders dan andere dagen. Dit uit zich reeds des morgens, vroeger dan anders ziet men de schooljeugd ver sierd met allerhande oranje en andere kleurige sjerpen, mutsen, vlaggen enzoo- voort, gezamenlijk spelen, hoofdzakelijk, paardjespelen en andere spelletjes, welke opgeluisterd worden door 't zin gen van vaderlandsche liederen en 't „Oranje boven, leve de Koningin". Ook meerdere dingen wijzen in die richting, mocht men den datum niet meer weten, driemaal klokgelui, te 8, 12 en 16 h, plus de driekleur van de openbare en enkele particuliere gebouwen laten weten wat er te doen is. Doch 't hoogtepunt werd wel bereikt toen de muziekvereeniging Arne's Ge noegen, des avonds haar muzikale rond gang aanving. Begeleid door een zingen de en hossende menigte marcheerde de vereeniging door de straten. Op ver schillende plaatsen in de gemeente wer den muzieknummers ten gehoore ge geven, waarna de rondgang met een marsch gesloten werd. Raad van Oostkapelle. OOSTKAPELLE. Gistermorgen ver gaderde de gemeenteraad voltallig. Van Ged. Staten is goedkeuring ontvangen van het besluit van den gemeenteraad tot toelating van kinderen uit Vrouwe polder op de openbare school. De heer Brand vraagt of door die opvoering van kinderen op de openbare school de christelijke school alhier niet in een on- gunstigen geldelijken toestand kan ko men. De voorzitter meent dat dit wel niet het geval zal zijn. Op voorstel van B. en W. wordt benoemd tot agent der arbeidsbemiddeling de heer J. J. Lebbe op een salaris van 50.als plaatsver vanger van dezen ambtenaar wordt be noemd de heer A. Willemse Dzn., bei den z.h. stemming. De rekening wordt goedgekeurd, ont vangst 31.390, uitgaven 28.680, batig slot 2709. Bij de begrooting 1933 stelt de heer Maljaars voor den post onderhoud Aag- tekerkschen weg te verminderen, dit wordt niet ondersteund. Daarna wordt de begrooting z.h.s. aangenomen, be dragende in ontvangst en uitgaaf 31873, met een post van onvoorzien van 904. De heer Zwemer wil geacht worden voor de post brandverzekeringen te hebben tegengestemd. In besloten zitting wordt behandeld het maken van een brandput. Na ope ning deelde de voorzitter mede, dat be sloten is dit werk uit te laten voeren door den heer P. de Kam voor 185, dat hiermede zoo spoedig mogelijk moet worden begonnen en dat geen werklie-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1