iprouinriale i5eettutsche ASFALT-WEGEN BINNENLAND. ZEELAND. Economische wëjgefc! WEER EN WIND. No. 205. Twee Bladen. WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. •VAM MELLB'S- GOESCHE ONTBYT-KOBK MIDDELBURG. La Rochefaucould. GOES. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs vgor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager.Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" oi „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. WAT ER UITGEGEVEN IS AAN WERKLOQZENSTEUN. Over het tijdvak van 3 tot en met 30 Juli 1932 werd uitgegeven door de ge meenten (zonder aftrek van subs dies van staat c.q. provincie) aan werkloo- zensteun 4.752.450. Uitgegeven door de gemeenten (zon der aftrek van subsidies c.q. provincie) voor werkverschaffing 1.295.508. Uitbetaald door werkloozenkassen 2.627.379. Door het Rijk is betaald 767.188. Van 50 gemeenten met rond 280.000 in woners waren nog geen gegevens bin nengekomen. HET KOOPVAARDIJCONFLICT. In Amsterdam moest gistermorgen voor de „Nereus" en „Pluto" der K, N. S. M. gemonsterd worden. Alleen de gezagvoerders en enkele dekofficieren deden zulks, verder was nagenoeg ni- mand opgekomen. Te Rotterdam meldde zich voor de „Volendam", die Vrijdag naar Nieuw- York moet vertrekken slechts een stuurmansleerling aan. De Batavierlijn kan de zaak gaande houden, voor eenigen tijd omdat daar als regel voor zes reizen gemonsterd wordt, zoodat een deel der bemannin gen nog voor eenige reizen verbonden is. LOONEN IN DE BOUWBEDRIJVEN. In een te Amsterdam gehouden ver gadering van den bondsraad van den Al- gemeenen Nederlandschen Bouwarbei- dersbond is op advies van het bondsbe- stuur met algemeene stemmen besloten, de door regeering geëischte verlaging van de loonen in de loopende collectie ve arbeidsovereenkomst met 10 pCt. van de hand te wijzen, aldus meldt het ,,Volk". De regeering had als voorwaarde voor de verstrekking van credieten, om het bouwbedrijf weer op gang te brengen en opneming van de bouwbedrijven on der de vakken waar crisis beerscht, ge- eischt, dat de in de collectieve arbeids overeenkomst vastgelegde loonen met 10 pCt. moesten worden verlaagd. Een op 15 September a.s. te houden buitengewoon bondscongres zal zich over de beslissing van den bondsraad nader beraden. DIENSTTIJDEN AUTOBUS BESTUURDERS. Rookverbod in de bus. In het Staatsblad is afgekondigd een een Kon. besluit tot nadere wijziging van het Kon. besluit van 31 Juli 1880 houdende bepalingen ter verzekering van de veiligheid der reizigers met openbare middelen van vervoer. Hierbij wordt o.m. bepaald, dat een diensttijd van een bestuurder van een autobus niet meer mag bedragen dan 10 uur, met deze uitzondering, dat één maal gedurende elke kalenderweek een diensttijd ten hoogste 12 uur mag be dragen. De gezamenlijke duur van de dienst tijden en gedeelten van diensttijden van een bestuurder van een autobus mag per kalenderweek niet meer dan 55 uren bedragen. Een bestuurder van een autobus moet tusschen twee opeenvolgende dienst tijden een onafgebroken rusttijd van ten minste 12 uren genieten met deze uit zondering, dat éénmaal gedurende 'elke kalenderweek met een onafgebroken rusttijd van ten minste 10 uren kan wor den volstaan. Een bestuurder van een autobus moet elke kalenderweek op zijn stand plaats een rustdag van ten minste 30 uren genieten. Zoodanige bestuurder moet ten min ste éénmaal in elke 4 opeenvolgende kalenderweken een rustdag op Zondag genieten. Voorts wordt verboden in een autobus te rooken. Deze bepalingen treden op 2 October a.s. in werking. Bij Kon. besluit is met ingang van 1 Sept. a. s. benoemd tot inspecteur van den arbeid de heer jhr. dr. ir. W. J. J. de Muralt, te Breda, thans adjunct inspecteur van den arbeid. Op Zondag 4 September a.s. zal te Arnhem een internationale vredesbetoo- ging worden gehouden, georganiseerd door S. D. A, P. en N. V. V, waaraan vele duizenden betoogers uit allerlei landen zullen deelnemen. •DEN-SOLTEN INVAL: SEDERT 1SZS- (•pa^f -zapuj) HET VERVOER OP DE ZEEUWSCHE LUCHTLIJN. Schitterende resultaten. Het vervoer op de Zeeuwsche lucht lijn geeft voor dit jaar het volgende beeld te zien: Passagiers, van 2 Mei 1932 af tot en met 31 Augustus: RotterdamVlissingen 152 VlissingenRotterdam 143 HaamstedeRotterdam 295 RotterdamHaamstede 304 HaamstedeVlissingen 173 VlissingenHaamstede 185 Totaal 1252 Totaal vracht over hetzelfde tijdvak 2401 kg. Waterschappen. Bij Kon. besluit zijn benoemd in de provincie Zeeland: met ingang van 24 Sept. tot voorzit ter van het bestuur der waterkeering van den calamiteuzen Suzannapolder M. J. Heyboer te St. Annaland; tot gezworene van den Nieuw Olzen- depolder, P. Nieuwenhuyse te Krui- n i n g e n; tot gezworene aan het waterschap Hoedekenskerke P. Huige te Hoede- kenskerke; en is aan D. G, Kloet te K1 o e t i n- g e op zijn verzoek eervol ontslag ver leend als dijkgraaf van den Westkerke- polder en aan J. Flikweert te Wisse- kerke op zijn verzoek eervol ontslag verleend als voorzitter van het bestuur der waterkeering van den calamiteuzen Vlietepolder. Een goud collier gestolen. Een dame hier ter stede miste eeni gen tijd haar gouden collier. Verbaasd was zij dït op straat te ontdekken rond den hals van een meisje, die bij haar heeft gediend. Toen een agent op aanL wijzing van de dame het meisje aan hield was het col/her verdwenen. De agent nam het m'eisje med'e naar het bureau waar het collier uit daar kleeren terecht kwam. Zij had direct toen zij zich ontdekt wist, het afgetrok ken en verstopt. Proces verbaal1 van en ander volgde natuurlijk. De politie hield 'n 79-jarige man aan, die op heeterdaad betrapt is op het plegen van niet nader te noemen handelingen met jeugdige meisjes. DE FEESTEN VAN HANDELSBELANG Overdag bepaalde zich gisteren de herinnering aan de feestweek in de ook nu door velen met aandacht bewonder de fraaie etalages, waarbij men steeds weer n euwe ontdekt of in reeds be schouwde nog meer het artistieke of wel reclamemakende voor zich zelf vast stelt. De verdere feestelijkheden vielen in den avond en voor het bestuur der ju- bileerende vereeniging was nu wel het voornaamste de Receptie. Deze had plaats in de groote beneden- achterzaal vande sociëteit ,,St. Joris". Een zeer groot aantal personen is daar het bestuur komen complimenteeren en dan noemen wij in het bijzonder het col lege van burgemeester en wethouders n.l, den waarnemenden burgemeester, mr. De Veer, wethouder Onderdijk en den gemeente-secretaris en enkele raadsleden; den burgemeester van Vlis singen en een deputatie van Burg. ei Weth. van Veere, het bureau van d Kamer van Koophandel en Fabrieker het departement van de Maatschapp van Handel en Nijverheid; de afdeelii gen M ddelburg van den Christelijk* Ons medegevoel en begrijpen van anderer smart is dikwijls de weerspie geling van het bittere leed, dat wij in onze eigene ziel omdragen. Middenstandsbond en van de „Hanze de Vereeniging Voor Vreemdelingenver keer; Uit het VolkVoor het Volk; („Achilles"; „Medioburgum"; bet Mid delburgsch Muziekkorps met zijn direc teur, bet Comité voor Wandelconcer ten, de Vereeniging „Gemeenschappe lijk Belang" te Vl'ssingen; den voorzit ter en de directeur van de Handels school, den Commissaris van Politie met den inspecteur eerste klasse, den in- specetur der P.T.T., den Rijksontvanger, de directeuren van de P.Z.E.M., van de gemeente-bedrijven en van het post- en telegraafkantoor en nog vele anderen, o.a. een flink aantal leden der vereeni ging, die van hun belangstelling 'n het jubileum blijk kwamen geven. Door de woordvoerders van de deputaties is op verschillende wijzen op het nut van de Vereeniging en haar doel gewezen en op de samenwerking met de door hen ver tegenwoordigde organisaties en steeds was de voorzitter, de heer L. A. Stof- koper, paraat om hen dank te brengen en wederkeerig van de symphatie van „Handelsbelang" te getuigen. Het is niet gebleven bij de mondelin ge gelukwenschen, want ook schriftelijk en telegrafisch kwamen blijken van me deleven met de jubilaresse in. En tenslotte hebben ook velen ge dacht aan het „zeg het met bloemen". Er waren fraaie manden bloemen van de Hanze, van Vreemdelingenverkeer, van de leden van Handelsbelang, van Gemeenschappelijk Belang te Vlissin gen, van de Kon. Nederl. Luchtvaart maatschappij, van het departement Mid delburg van de Maatschappij van Nij verheid en Handel, van „Uit het Volk voor het Volk", van „Achilles", van de Middenstandsbank, van de Twentsche Bank, van de N.V. Stoomtram „Wal cheren", van het comité voor Wandel concerten, van het Middelburgsch Mu ziekkorps, van de firma G. W. den Boer en van den heer C. C. Mantz. In een bezoekregister zijn voor het archief de namen der bezoekers ver eeuwigd. Het Jesayes tr o vroolijkte de bijeen komst op. Toen het Middelburgsch muziekkorps voor het gebouw aangekomen was, waarover direct meer, ging het bestuur naar buiten om een muzikale ovatie in ontvangst te nemen. Op de Markt. Het was overal in de binnenstad weer zeer druk op straat en af en toe was er haast geen doorkomen aan, maar een groote concentratie van feestgangers was het speciaal op de Markt en ditmaal wel het allermeest tegenover het podium, dat voor het Stadhuis is opgesteld. Aanvankelijk zou het Middelburgsch muziekkorps daar naast op de straat plaats nemen, maar gebrek aan voldoen de licht noopte weer naar het podium midden op de Markt te gaan, terwijl'de dansen van de meisjes en dames van „Medio" op eerst genoemd podium plaats vonden. Een viertal dansen van het ré pertoire zijn gegeven en wel het lieve Lente ontwaken, de stijlvolle Spaansche dans, de populaire schermrei en het in drukwekkende Perpetuum Mobile. Dat er goed gewerkt werd, spreekt wel haast vanzelf, maar dat het goede werk geheel tot zijn recht kwam is mede te danken aan de pakkende belichting van het podium. Van het grootste deel der Markt af, waren de dansen te vol gen en het applaus na ieder nummer gaf blijk, dat het gebodene zeer in den smaak viel. Tusschen in heeft het muziekkorps alleen nog een viertal nummers ten beste gegeven. Had men om 9 uur willen afgewerkt zijn, toch werd het ruim kwart over - - c\p. korte muzikale wandeling ir dan was aan- nog het incon- tijdens de wan- door een misver aren. Het korps, door den padvin- daardoor zeer ,vas ook het geval alt gehouden was /olkslied als hulde oestuur was ten corps, toen het be- 5 gekomen. Nadat de muzikanten een verfrissching hadden gehad, trok het korps over de Burg naar de Markt terug, waar ook met het Zeeuwsch volkslied voor den twee den dag werd besloten. Het was toen nog zeer druk op straat. De carillonbespeling. Het mag zeker een toe te juichen idee zijn geweest in het programma voor deze week een der carillon bespelingen var den heer Ferwerda een plaats in te rui men, als er geen andere muziek was. maar het verlaten van de feestelijkheden op de Markt, deed dit niet geheel tot zijn recht komen. Toch hebben tallooze feestgangers en thuisblijvers genoten van de wijze, waarop de heer Ferwerda in den belichten toren zich van zijn mooie taak kweet en het was alsof de muziek nog mooier klonk dan anders, als de to ren niet belicht is. De ELGAWA, Was het aantal bezoekers gister-mid dag vrij bevredigend, gisterenavond leed het zeer onder de feesten opi straat; wat niet alleen jammer js voor inrich ters en exposanten, maar ook voor de 'velen, die zich nu het genot van het zien der stands en het bijwonen van, een goed concert hebben ontzegd. Wat nat Chrst. fanfariecorps „Oefening na den Arbeid", onder leiding van den heer J. C. F. van Kamer, ten gehoore bracht, had een groote belangstelling zeker ver diend. Thans i s ook de banketbakkerij, waar van wij Maandag reeds gewaagde in den tuin onder de veranda gearriveerd en zorgt voor goed smakend gebak'. Men vergete in zij feestroes - het Schut tershof niet. Wat er nog komt. Thans enkele mededeelingen, die in het programma niet zijn vermeld en wel ten eerste dat de commissie voor den étalagewedstrijd besloten heeft de ope ning der biljetten en bet vaststellen van den uitslag in het openbaar te doen plaats hebben en wel Vrijdagmorgen op de groote bovenzaal van de Sociëteit de Vergenoeging op de Markt, te beginnen te half tien. Dit is een bewijs, dat biljet ten die na dien morgen te 9 uur bij den heer F. B. den Boer, St. Pieterstraat, worden ingeleverd, niet meer in aanmer king kunnen komen. Alle belangstellen den zijn voor zoover de ruimte het toe laat, welkom, doch verzocht wordt de commissie in haar werk niet te hinderen. Ook voor Vrijdagavond nog eenige me dedeelingen. Voor de gondelvaart met kano's die met lampions dan wel met electrisch licht verlicht zullen zijn, gaven zich 22 deelnemers op, terwijl het Mid delburgsch Mannenkoor op een eveneens verlichte boot de vaart mede maakt en zich in de Kade zal doen hooren. Aan den wal zal op verschillende punten het fanfare gezelschap Crescendo enkele nummers uitvoeren. De jury bestaat uit mevrouw Vermeu- len-Eggel en de heeren W. E. Coumou en A. W. Zandee. De leden van de Middelburgsche Red dingsbrigade zullen op hun post zijn, De route is als volgt: te beginnen bij de Koningsbrug gaat de vaart, die te kwart over tien aanvangt, door alle Ka den en de Maisbaai, naar het Kanaal waar bij de Stationsbrug wordt gekeerd. Terug gaan de scheepjes langs dezelfde route. Ten slotte zij nog vermeld, dat de heer A. C. de Vos uit de commissie voor den kanowedstrijd op Zaterdagmiddag is ge treden, doch dat daarin alsnog zijn op genomen de heeren D. de Vries Dzn., J. Vermeulen en J. A. van Dixhoorn. HET ORANJEFEEST. Kerkconcert, Het gisterenavond, ter inleiding van het Oranjefeest gegeven concert in de Groote kerk, heeft veel belangstellen den getrokken. Het orgelspel van den heer Adr. Kousemaker werd afgewisseld door zang van den heer Frans Dieleman te Rijs wijk. De orgelist opende den avond met de hymne „Wlit heden nu treden", van Jan Zwart, waarna de zanger „Kom nu met zang", uit Valerius' Gedenckclanck vertolkte. Het concert werd gesloten met het spelen van het „Wilhelmus", dat door alle aanwezigen staande werd meegezongen. De heeren Kousemaker en Dieleman werden met groote aandacht aangehoord en ongetwijfeld hebben alle aanwezi gen zoowel van het schoone orgelspel als van den mooien zang intens geno ten. De heer Dieleman bleek over een Ons Nederlandsche wegen-net Is als ons menschenleven: Zij zullen cn-s deels asfaltpret Deels hobbelwegen geven (Ingez. Med.) Middelburg 31-VIII-'32: Dinsdag hoog ste luchttemperatuur 21 °C; (70 °F); laagste 17.2 °C (63 °F). Heden 9 h: 18.6 °C; 12 h: 20,2 °C. Geen regen of neer slag, Hoogste barometerstand 764 mm, laagste 759 mm. Hoogste barometerstand 765.5 mm te La Coruna; laagste 739.1 mm te V. Manoer. Verwachting tot Morgenavond s Zwakke tot matige W. tot Z. wind, ge deeltelijk bewolkt, weinig oi geen regen, weinig verandering in temperatuur. Zon op: 6 h 10; onder 19 h 50. Licht op: 20 h 20. Maan op: 5 h 21; onder: 19 h 47. N.M.: 31 Augs. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Aug. Wo. 31 Do. 1 Vr. 2 Hoogwater. 1.52 14.04 2.28 14.38 3.02 15.13 Laagwater. 8.17 20.44 8.51 21.23. 9.25 21.58. Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Aug Wo. 31 Do. 1 Vr. 2 Hoogwater. 3.41 16.02 4.23 16.42 5.02 17.20 Laagwater. 9.22 21.40 9.57 22.14. 10.27 22.48. BLIKSEM-AFLEIDERS, in eiken om vang en voor elk bouwwerk. Installateur J, M. POLDERMAN, Telefoon 129, Groote Markt, Goes. (Ingez. Med.) krachtige en toch volkomen beheerschte en warme stem te beschikken, die zich wel bijzonder scheen te leenen voor de vertolking van religieuze liederen. Het was een waardige inzet van het Oranjefeest, dit kerkconcert! De Avondoptocht. Hieronder de route, die de avond-op tocht zal nemen, na vertrek, te acht uur van' den Stationsweg: Parallelweg, de Ruyterlaan, L. P. v. d. Spiegelstraat, Westsingel, Poelweg V, Scheldestraat, Verlengde Ccuwervestraat, Sloestraat, Middelburgsche straat en Westsingel tot bij de N. Z. Courant, Schengestraat, Poelweg V, Westsingel, wederom naar pleintje bij de N. Z. Courant Westwal, Koepoort, Wijngaardstraat, Vlasmarkt, Rijfelstraat, Groote Markt Westzijde, K. Kerkstraat, Singelstraat, Klokstraat, Lange Kerkstraat, Groote Markt. Woensdagmorgen. De velen, die gisteren, toen de hemel nog al eens betrokken was en het vaak naar regen dreigde, met angstig hart aan den dag van heden dachten, zijn zeker volkomen gerustgesteld, want reeds vroeg scheen een vroolijk „oranje-zon netje" en naar het zich laat aanzien is de lucht „vast". Om acht uur werd de feestdag inge luid door het carillon, dat eenige Vader- landsche liederen over Goes deed klin ken, en bijna tegelijkertijd verscheen de jeugd in de straten, in frissche pakjes gestoken en versierd met Oranje. Tegen negen scheen heel Oranjemin- nend Goes op de Markt vereenigd. Alle schoolkinderen, die aan het feest wilden deelnemen, waren op het Marktplein aanwezig en in wijder kringen, stonden er de ouders omheen, die zichtbaar van de Vroolijkheid der jeugd mede genoten. Voor de muziektent troffen we, met de bestuursleden der Oranjevereeniging

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1