provinciale jJeemusche HENNING i VOOR EEN GOEDE FOTO GA IK NAAR ZEELAND. ZIE ETALAGE. WEER EN WIND. No. 202. Twee Bladen. ZATERDAG 27 AUGUSTUS 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. Philatelie. MIDDELBURG. t Verwachting tot Morgenavond; Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. GOES. MIDDEIBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. Vandaag, morgen en Maandag zijn de Nederlandsche philatelisten der Zeeu wen gast. Het voegt, hun een woord van welkom hier toe te roepen. Wat is, zoo zal de niet-ingewijde vragen, dat nu weer voor vreemds? Is het een hondeziekte of een nieuwe ster? Neen, philatelie is afgeleid of samen gesteld uit de twee grieksche woorden philos vriend en ateles vrij van belasting. De snuggerling, die nu zal meenen, dat de philatelie de band is, die alle vrienden des belastingvrijdoms tezamen bindt.heeft het echter mis, want dan zou wel ieder mensch tot de philatelisten gerekend moeten worden. Volgens enkelen is het dan ook een minder juiste benaming voor het begrip dat zij dekt: het verzamelen van post zegels, het rangschikken daarvan naar vaste regels, het vergaren van kennis omtrent de postzegels in al hun ver scheidenheid, en dat alles uit liefde tot dit werk. Maar het meest gangbare is toch de benaming philatelie, al treft men daarnaast postzegelkunde en tim- brologie aan. Volgens de Engelsche authoriteiten dient men den aanvang der philatelie te stellen omstreeks 1840, kort na de uit gifte van de eerste Britsche postzegels van 1 en van 2 penny; als eerste ver zamelaar noemt men dr. Gray van het Britsch Museum. De oudste handelaar in postzegels is J. B. Moens in Brussel die zijn bedrijf in 1852 gegrondvest moet hebben. Pas in 1860 begint het verza melen met al den aankleve van dien, zooals wij dat tegenwoordig nog ken ner? Wat die aankleve betreft: het naar stig sporen naar de kleinste constructie foutjes in heele platen, het ontdekken van een verkeerd tandinkje of zoo-iets wij kunnen er niet die bewondering voor hebben, die wij overigens gaarne voor een fraaie verzameling postzegels koesteren. Als de eerste grondslagen voor het systematisch verzamelen van postzegels vermeldt men wel eens de opdracht, door een Parijschen schoolmeester in 1862 zijnen leerlingen gegeven, dat zij vreemde postzegels verzamelen moesten en deze in hun atlassen op de kaarten der desbetreffende landen moesten plakken In elk geval werd daardoor het o.i. juiste verband tusschen geogra phic en philatelie gelegd, dat ook te genwoordig nog als een der aantrekke lijkheden, ja der nuttigheid van 't laatst genoemde, mag gelden. De eerste postzegelcatalogus verscheen in Straatsburg, in 1861; volgens ande ren in hetzelfde jaar te Parijs, die van Potiquet. De eerste Engelsche catalogus kwam het volgende jaar uit, gevolgd door The Stamp Collectors Review and Monthly Advertiser: maand- en adver tentieblad tegelijk. Want er is in de postzegelwereld een vraag- en aanbod van een levendigheid als op geen en kele andere reeële goederenmarkt! In 1863 verscheen in Brussel Le Timbre- Poste, in Engeland The Stamp Collec tors Magazine. In hetzelfde jaar ver scheen het eerste Duitsche blad „Maga- zin für Briefmarkensammler", te Leip zig. Een jaar later kwam er in Parijs ook een maandblad uit, en bij het einde der XlXe eeuw hadden reeds 53 landen postzegelvakbladen, in 14 verschillen de talen geredigeerd, In 1910 waren dit reeds meer dan 800 Een van de meest bekende catalogi werd die van de gebroeders Senf, sinds 1892 verschenen en dikwerf als autori teit voor de waarde der zegels aange haald. Er zijn ook nog andere catalogi. Reeds in 1865 vindt men hier en daar sporen van onderling verband tusschen postzegelvrienden, maar de eerste groo te vereeniging, die tot op den huidigen dag een hoogst belangrijke plaats in- ne®rnt| werd de in 1869 gestichte Phila telic Society of London; de andere lan den volgden. In Nederland heeft de j jS i*1 Vlissingen congressende Neder landsche Bond van vereenigingen van postzegelverzamelaars de zaak in han den, terwijl tegenwoordig een „Fédéra- tion internationale de philatélie", die te Brussel zetelt, de nationale vereenigin gen samenbindt. De grootste en de hoogste waarde vertegenwoordigende postzegelverza- meling ter wereld moet die van wijlen baron Pvon Ferrary van Parijs geweest zijn, waarvan de aanvang in 1865 ge steld wordt. Men zegt, dat deze verza meling, die haren eigenaar ongeveer 250 duizend pond sterling gekost moet heb ben, een ongestempeld en een gestem peld exemplaar van iedere ooit uitgege ven postzegel zou bevatten. Daarop volgt in grootte en belangrijkheid de verzame ling, die het Britsch Museum in 1851 van T. K. Tapling M.P. ten geschenke kreeg. Ook de verzamelingen van het Duitsche Reichspostmuseum en van den koning George V van Engeland zijn beroemd. Nederland draagt in zijn pas onlangs ingerichte postmuseum het zijne tot de philatelie bij. De waarde der verzamelde postzegels is als feitelijk alle waarde fictief. Maar zij bestaat: een postzegel is een geldbelegging, zeker zoo veilig als hui zen, oud-porcelein of bouwland, mits men er verstand van hebbe. Maar dat geldt voor alles, waarin men zijn geld beleg gen wil De waarde van een postzegel is af hankelijk van zijn ouderdom, doch veel meer nog van zijn zeldzaamheid. En die laatste hangt weer samen met het oor spronkelijk uitgegeven aantal. Het meerendeel der postzegels heeft een normale catalogus-waarde; sommi gen vallen door hun hooge zeldzaamheid en begeerdheid daarbuiten. Van enkele postzegels bv. kent men maar één exem plaar op de heele wereld (1 cent 1856 Britsch Guyana en de 15 centesimi Ita lië, met opdruk 20 centesimi), van de driehoekige zegel van Kaap de Goede Hoop, bij vergissing gedrukt op papier dat voor een andere kolonie bestemd was, zijn er maar vier exemplaren be kend, enzoovoorts. Er is eens 2000 24.000 gulden geboden voor één mooi gaaf exemplaar van de ld. Post Office Mauritius. Het is, voor wie in de postzegelverza melaarswereld een onbekende is, haast niet in te denken hoeveel er aan vast zit. Met liefde en kennis van zaken hanteert de philatelist zijn pincetje, legt de zegels onder de loupe, onderzoekt tanding en watermerk, om daarna de nieuwe aanwinst zorgvuldig met een reepje gompapier in het fraaie losbladi ge album bij te plakken, in rang en ge lid, daar, waar hij thuishoort. Met mate en inzicht bedreven is het een leerzame liefhebberij, scholing van velerlei aard biedend. Den philatelisten zij in Zeeland een prettig en nuttig verblijf gewenscht! 35-JARIG JUBILEUM „HANDELSBELANG." Van de etalagewedstrijd en de „Elgawa." Een etalagewedstrijd heeft een twee ledig doel; hij werkt, om zoo te zeggen naar binnen en naar buiten. Het'eene doel toch is, den winke lier aan te sporen tot goed en wel overwogen aantrekkelijk etaleeren. Ge woonlijk wordt er, de goeden niet te na gesproken, niet zoo heel erg veel aan dacht aan het uitstalvenster besteed, O zeker, het is netjes, keurig netjes, maar meer ook niet. Én het moet véél meer zijn in dezen tijd: kijkers trekken en kij kers tot koopers maken. Dat is nu het tweede doel van zulk een wedstrijd: de stedelijke bevolking en de velen, die van buiten komen, naar de etalages lokken, ze daar door een belangwekkende uitstalling even vast houden, en zoodoende de kijkers eens duidelijk voor oogen stellen, wat de plaatselijke winkeliersstand vermag. Zonder twijfel is hierin het nut van zulke etalagewedstrijden, winkelweken etc., gelegen. Er dient daarbij evenwel gezocht te worden naar een middel, om ook de wel licht in wat onaanzienlijker buurten gelegen winkels, van de algemeene en verhoogde belangstelling voordeel te doen trekken. Een goede weg die tot dit doel leidt, is, ze in te schakelen in een prijsvraagstelsel, letterraadsel, fouten- wedstrijd of iets dergelijks. Een ander middel is, het toch zoo dik werf soevereine publiek ditmaal tot ju ry in hoogsten aanleg te benoemen, zoo dat het wel alles langs móet, om zich 'n goed oordeel te kunnen vormen. Speel niet met den hartstocht; want gelijk het wilde dier, dat kunsten doet, tal hij eindigen met u te verscheuren. Deze mogelijkheden zijn ditmaal bei de aangewend. Het publiek moet beoordeelen, welke etalage het van de bijna 150 deel nemers 't kunstzinnigst of wel artistiekst acht, en vervolgens moet het evenzeer zijn oordeel uitspreken over de reclame kracht en originaliteit of oorspronkelijk heid der uitstallingen. Maar: zij die aldus medewerken aan de beoordeeling, behoeven dezen dienst niet voor niets te bewijzen. Zij maar ook alléén zij mogen meedoen aan de oplossing van een letterraadsel. Wie het letterraadsel goed oplost, en wie dan bovendien het dichtst bij den einduitslag van de beoordeeling der etalages komt, die dingt mede naar 58 geldprijzen tot een totaalbedrag van 200.Uit den aard der zaak kunnen we hier niet in bijzonderheden omtrent een en ander treden: dat vindt men allemaal in het programma breedvoerig uiteengezet. Behalve deze groote en algemeene etalagewedstrijd is er nog een bijzondere, waarvoor niet het publiek, doch een uit vier deskundigen bestaande jury als be- oordeelaar optreedt. Dit is de wedstrijd voor de beste en meest decoratief ver lichte etalage. Als prijzen zijn hiervoor 3 electrische voorwerpen uitgeloofd. Tegelijk met den aanvang van Handels- belangs feestweek vindt de opening van de tentoonstelling Elgawa, El(ectriciteit, Ga(s), Wa(terleiding) plaats, in een spe ciaal daartoe in 't Schuttershof gebouw de hoofdzaal. Het doel van deze tentoonstelling is als volgt te omschrijven: Voor het toevoeren van electriciteit, gas en water, wordt als regel gezorgd; er wordt nauwelijks nagedacht over de wij ze waarop deze voor de tegenwoordige menschheid zoo onmisbare krachten naar haar toevloeien. De toepassingen van electriciteit, gas en water zijn zeer vele. De aardrijkskun dige ligging van onze provincie maakt het niet mogelijk voor den zakenman op dit gebied, alle toepassingsmogelijkhe den te laten zien. Doel dezer tentoonstelling is nu: den verbruiker of toekomstigen verbruiker in en voor te lichten, gelijktijdig met de monstratie van de verschillende ge- bruikstoestellen, welke in 't dagelijksch leven van nut en voordeel kunnen zijn. Ruim twintig exposanten vond het ten- toonstelingscomité bereid hiervoor haar medewerking te verleenen. Voor concerten en amusementsmu ziek van een bekende Jasz-band is ook bij de „Elgawa" zorg gedragen. Tenslotte, na het publiek naar beste weten verteld te hebben wat er de ko mende week te zien, te hooren en te doen zal zijn, brengen we nog gaarne een verzoek van het bestuur der feest vierende vereeniging over: wil iedereen die het goed met den Middelburgschen midden- en winkelstand meent, deze week de vlag uit steken? Ja, met ge noegen? Dank u! w Alom ziet men gesloten etalages dn onze stad, waarin men bezig is de wed strijd uitstallingen gereed te maken, met griooten ijver wordt alom) gewerkt o'mi iets bijzonders te wrochten en een heel en kele is reeds gereed en toont reeds wat hij 'kan presteeren. Er is alle reden rèts bijzonders te verwachten. Intusschen is gisterenavond ook de verlichting van het Hospitaal en van den Dam en de Balans' beproefd en op de Elgawa in het Schutte|rshJof zietmien bij ieder volgend bezoek weer1 beter, dat hier werkelijk' iets1 bijzonders in een wordt gezet. Het mioge dan een tentoon stelling worden met een speciaal karak ter, toch zal er voor ieder, die tatee- triciteit gas öf leidingwater ge bruikt, veel nieuws te zien zijn. De winkeliers uit de Langeviele en de Pottenmarkt hebben besloten Maandagavond van 9 tot 11 uur een concert te doen geven op het plein voor het Hospitaal, door het muziek gezelschap „Crescendo". Dit zal vooraf een muzikale wandeling maken van af het schaftlokaal langs de Houttuinen, den Schoorsteenvegerssingel, de Vlis- singsche straat, Varkensmarkt, Koe- W jet®®®®®©»»»®*®©®®®©®©®®®©» 9 9 9 MIDDELBURG VLISSINGEN (Ingez, Med.) straat, Geere, Langeviele, Pottenmarkt daar keeren en weer door de Lange viele naar het Hospitaal. Te elf uur trekt het gezelschap langs de Langeviele, Markt, Langedelft, St.- Pieterstraat, Balans en Burg naar de Markt, waar de stoet wordt ontbonden. DE AUTO-TOCHT VAN DE OUDEN VAN DAGEN, Een groot succes, 100 ouden volop genoten. Een der belangrijkste factoren bij een uitgang is altijd het weer. Dit jaar werkt de natuur bijna steeds goed mede en dit was ook het geval toen gisteren de ou den van dagen uit onze stad, een auto rit maakten. Dank zij de goede zorgen van de com- misieleden, de beeren W. Vermeulen Jr., P. de Vos en J. Verhage en de bereid willigheid hun velen (om hun (auto's voor dit sympathieke doel af te staan en van weer vele anderen om in geld of natura steun te verleenen, is de tocht uitstekend geslaagd. Er hebben totaal een 100-tal oudjes van dit reisje genoten, zij kwamen uit het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, uit het Diaconessenhuis in de Lombard straat en uit de hofjes aan den Molen berg en in de St. Jorisstraat, terwijl een 14-tal thuiszittenden ook van de partij waren. De samenkomst was in Klein Vlaan deren en te ongeveer 2 uur reden 34 auto's, waaronder ook een autobus van de Stoomtram Walcheren, voorafgegaan door den auto van de Verkeerspolitie door de stad naar den Veerschen weg. Het ging toen over Veere, Vrouwenpol der, Serooskerke, Oostkapelle en over Westhove naar Domburg, waar de eer ste halte plaats was, namelijk op het plein van het bekende restaurant „Wil- helmina", waar de oudjes onthaald wer-l den, nadat zij voor zoover mogelijk de auto's hadden verlaten. Na een klein uur ging de tocht weer verder en wel naar den Westkapelschen zeedijk, waar eenige minuten werd halt gehouden om van het mooie uitzicht te genieten. Langs ,Zoutelande, Biggetker- ke en Koudekerke reed de stoet naar Vlissingen, waar halt gehouden werd bij het hotel „Noordzee-Boulevard", waar op nieuw ververschingen w.erden aange boden. Het was hier, dat de heer Vermeulen allen dank bracht namens de commissie, in de eerste plaats de dames regentes sen, die den tocht hebben willen mede maken, de auto-bezitters, die de com missie zoo ter wille waren door het be schikbaar stellen der auto's, alle be stuurders der auto's, de zusters, die haar vrijen middag wilden opofferen, aan de schenkers van geld en versnaperingen. Tot de oude dames en he eren richtte spr. zich ook en hoopte, dat zij een prettigen middag hebben gehad. Hij riep allen een „tot volgend jaar toe." Te ongeveer half acht kwam men weer te Middelburg terug waar de mees ten nog een versnapering vonden. Zooals uit het bovenstaande blijkt is de commissie van plan zich permanent te beschouwen en ook volgende jaren zulkeen tocht te trachten te organisee- ren. Zeker een sympathiek plan. De Bloempjesdag, De Donderdag j.l. gehouden bloemp jesdag ten bate van het T.B.C.-fonds Middelburg, 27-VIII-'32. Vrijdag hoog ste luchttemperatuur 25 °C; (77 °F); laagste 17,1 °C (63 °F). Heden 9 h: 19.3 °C; 12 h: 21 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand 766 mm, laagste 764 mm. Hoogste barometerstand 767.0 mm te Valencia; laagste 752.4 mm te Isafjord, Zwakke tot matige wind uit W. rich tingen, meest half bewolkt, weinig of geen regen, aanvankelijk veel koeler. Zon op: 6 h 04; onder: 19 h 59. Licht op: 20 h 29. Maan op:onder 18 h 22. N.M. 31 Augustus. Zondag 28 Augustus, Zon op: 6 h 05; onder 19 h 56. Licht op: 20 h 26. Maan op 1 h 08; onder 18 h 54, Hoog- en Laagwater te Vlissingen, Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). Aug, Za. 27 Zo. 28 Ma. 29 Hoogwater. 10.39 23.15 11.50 2.03 14.32 Laagwater. 4.22 17.05 5.43 18.23 7.55 20.18 Aug Za. 27 Zo, 28 Ma. 29 Hoogwater. 12.11 24,45 13.34 0.22 12.44 Laagwater. 5.20 18.04 6.46 19.22 6.50 19.18 „Draagt elkanders Lasten" heeft opge bracht de som van 402,00. De plaatselijke -commissie verzocht ons langs dezen weg hartelijk dank te zeggen aan allen, die medegewerkt heb ben tot dit mooie resultaat. MmiukanerlfiËJiaainólede-jlotterclamf (Jnjjex.. med Het concert van het MiddeLburgs.ch muziekkorps op het Molenwater mocht zich gisteren in een vrij groote .belangd stelling verheugen, gezien het 'feit, dat twee avonden achter elkaar gemusiceerd is op dit plein, en in de volgende week iederen avond muziek 'kan worden ge noten. DE ORANJEFEESTEN. Het programma. Het hoofdbestuur der Oranjevereeni- ging vergaderde gisteravond, met de af gevaardigden der buurtvereenigingen, hoofd en van scholen, en ondercommis sies, in 't Schuttershof. De voorzitter, de heer J. A. H. Abele ven, roemde in zijn welkomstwoord de medewerking,, die van alle zijden onder vonden werd, en sprak als zijn overtui ging uit, dat 31 Augustus een recht ge zellige feestdag zal worden. Hierna werd het volgende overzicht gegeven van het feestprogramma: Dinsdagavond, orgelbespeling in de Groote Kerk. Woensdagmorgen 9 uur verzamelen zich de leerlingen der la-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1