GEMENGD NIEUWS. INGEZONDEN STUKKEN. BUITENLAND. MARKTBERICHTEN, Algemeen Omzfóhl. MIDDELBURGS LANGE JAN VERLICHT. YER. STATEN. uit de Sovjet-Unie, toelating tot ons land te bepleiten. Het comité deelt thans mede, dat dit onderhoud geen resultaat heeft gehad en dat visa aan alle buitenlandsche be zoekers die deze behoeven, geweigerd zullen worden. Het Haagsche gerechtshof heeft heden bevestigd het vonnis der recht bank te Middelburg, waarbij de gewe zen gemeente-ontvanger van 's-H e e- r e n h o e k, H. van 't W„ wegens valschheid in geschrifte is veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf met aftrek van bet voorarrest. Van de zijde van het Hollandsch koor der Italiaansche Opera wordt me degedeeld, dat door het niet direct aan vaarden van een 10 pet, vermindering van de gages der koristen het koor niet meer in de gelegenheid is gesteld voor het komende seizoen een nieuw contract af te sluiten. In het a.s. seizoen zal uit sluitend met Italiaansche koristen ge werkt worden en tengevolge hiervan zijn 22 Hollandsche koorleden uitgeschakeld zonder zelfs de gelegenheid te hebben gehad met de directie in onderhandeling te treden. Hedennacht is de boerderij van den heer P. van den B. te Beek totaal afgebrand. Ook de inboedel werd een prooi der vlammen. Naar V.D. verneemt zal jhr. ar, E. F. O. Sasse van Ysselt, president van 't gerechtshof te 's-H ertogenbesch in verband met zijn hoogen leeftijd, zijn rechterlijke loopbaan eindigen tegen 1 Januari a.s. Jhr. mr. Sasse van Ysselt werd in 1899 raadsheer aan het gerechtshof te Den Bosch, ifi 1919 vice-president waar na hij in 1925 president werd van het zelfde hof. -Woensdagavond reden een twee tal meisjes per fiets het dorp Ha vel te uit. Van de andere zijde naderde een venterskar. Bij het passeeren werd het paard voor de kar schichtig, sprong ter zijde en reed een van de 'meisjes omver. Dit meisje, de 2ï-jarige mej. A. ter H. werd ernstig gewond. Z5j wist nog een nabijgelegen woning te bereiken, doch zakte bij de deur ineen. Nog voor het transport naar het zie kenhuis is het meisje aan de inwendige verwondingen overleden. Op de veiling te Middelburg waren '27 000 eieren aangevoerd'. De no teering was: kipeieren 52—54 kg f2 81, 54-56 kg 3 18, 56-58 'k|g 3 25—3:38. 58-60 kg 3 45—3.56, 60-62 kg 3.02 SJ65, 62—64 kg 3.81bruine 58—60 kg 3 58, 60—62 kg 3.75, 62-64 kg 3 8,4. tEendeieren 3.61 en katkoeneieren 5. STAATSLOTERIJ. Op onderstaande nummers vielen de volgende pjrijzen: (Onder voorbehoud), f 2000: 2092 f 1500: 9712 f 1000: 2366 100: 5217 10010 20312. NED. WINKELIER EEN MAAND GEVANGEN GEHOUDEN. De winke lier J. H. uit Zwartemeer, die in Juli bij t passeeren van de grens te Schönings- dorf, is gearresteerd wegens het leveren van goederen aan Duitschers, terwijl hij wist of weten kon, dat deze goederen over de grens gesmokkeld werden, is, na een maand in de Duitsche gevangenis te hebben doorgebracht, door den Duit- schen rechter te Meppen vrijgesproken, omdat gebleken is, dat de heer H. on schuldig was aan het hem ten laste ge legde, De heer H. heelt besloten bij den Duitschen staat een verzoek in te die nen, wegens als zakenman geleden schade gedurende den tijd van de ge vangenhouding. Dit is nu het tweede geval, dat Ne- derlandsche winkeliers zonder vorm van proces bij het passeeren der grens werden gearresteerd. Het eerste eindig de met oplegging van straf en dit geval met vrijspraak. Hieruit blijkt, hoe ver bolgen de Duitschers zijn op winkeliers welke in Nederland wonen en behalve de Nederlandsche klanten, vele Duit sche klanten hebben, aan wie zij leve ren, terwijl zij kunnen vermoeden, dat het geleverde goed over de grenzen ge smokkeld wordt. De winkeliers van wie dat bekend is, zijn in Duitschland niet veuig en beloopen de kans elk oogen- bhk gearresteerd en voor eenigen tijd 3n de gevangenis opgesloten te worden. Door EEN ADDER GEBETEN. ,n e. duinen nabij IJ m u i d e n is Dins- agmidclag een wandelaar door een ad- ^n' keeD het dier met zijn 6 Èedood en is toen dadelijk naar een dokter gegaan. we^d^ENDlEF' Te Tinaarloo v.®rband met een in een badxn- l-orp T H 3ar geP'eegden diefstal, ze- oór, '.aan/eh°uden. De man bleek 6p<; tiikk gro°te hoeveelheid centen te Lnïïrn6?,bii nader onlerzoek is ÏÏE Sri gekomen, dat deze afkom- in Jp la Van i kerkdiefstallen, die m de laatste weken in het Noorden zijn gepleegd en waarbij het gebleken is, dat de dader het vooral op de collectebus sen gemunt had. De man heeft een be kentenis afgelegd. Mijnheer de Redacteur! Zoo schitterend de verlichting is van het mooie stadhuis te Middelburg, zoo armzalig is de verlichting van onzen druksten verkeersweg in Zeeland en wel den Noordweg, gem. Sint Laurens. Alhoewel er lantaarns zijn geplaatst, wordt geen enkele ontstoken, zoodat het bijna ondoenlijk is bij avond zonder on gelukken je huis te bereiken. Namens vele Noordwegbewoners, richt ik beleefd het verzoek tot de be trokken autoriteiten, aan genoemden wantoestand een einde te willen maken (alvorens hierdoor slachtoffers vallen), opdat wij kunnen zien dat wij in de ver lichte eeuw leven. J. J. Snoep. Noordweg B 155e, Sint Laurens. STINKENDE ETENSRESTEN. Mijnheer de redacteur! De betreurenswaardige toestand van de vesten, beoosten de Seisbrug, welke door den heer W. B. van Berlekom in zijn ingezonden stuk van 22 dezer wordt beschreven, mag wel buiten kijf blijven. Waar de geachte inzender daaraan ech ter vastknoopt het ongewenschte om etensresten (maar dan geen stinkende) aan den vestkant te deponeeren dat wil er bij mij, en zeker velen met mij, niet in. Ik meen te mogen aannemen, dat ook de heer B. v. B, zijn meening daarover zou wijzigen wanneer hij dagelijks ge tuige was, hoe de vogels in de vest post vatten op een plekje, vanwaar ze dade lijk kunnen waarnemen uit welke deur hun wat gebracht wordt, omdat tot de laatste kruimel te komen verorbe ren. Dat zich daaronder zelfs watèrhoen- tjes bevinden, die zich tot hij de deuren wagen, éénmaal zelfs tot binnen de deur, om kruimels te komen oppikken. Afgezien nog van de winterdagen, wanneer de inzender toch zeker het voederen der vogels niet belet zou wil len zien door een uit te vaardigen poli- tieverbod. Hoogachtend, de J Middelburg, 24- 8- 32. De toestand in Beutfaen, In den loop van Woensdag is het in Beutben weer zeer onrustig geworden Op verschillende plaatsen kwam het tot botsingen en samenscholingen. In enke le café's en zaken werden vensterrui ten ingeworpen. Honderden 'menschen scholen samen. Er werden verschillende arrestaties verricht. De regeeringspresident van Opper Si lezië heeft een tweede noodverordening uitgevaardigd waarbij in Beuthen alle samenscholingen en volksverzamelingen worden verboden. Ook het berijden der straten met vrachtauto's ter vervoer van personen is verboden. De verorde ning wordt onmiddellijk van kracht. Volgens een mededeeling van den po- litiepresident te Berlijn is het nationaal socialistische orgaan der Angriff tot en met 31 Augustus verboden. Het verbod zou gegrond zijn op >een artikel in het Woensdagmorgenblad, waarin de rijks kanselier wordt beschimpt. Voorts zou het blad hebben aangespoord tot onge hoorzaamheid en verzet tegen den Staat, De toestand in Mantsjoerije, De Japansche minister van buiten landsche zaken heeft Woensdag in de buitengewone zitting van het Japansche parlement zijn met spanning tegemoet geziene rede gehouden over de Japan sche politiek in Mantsjoerije. Hij kondigde aan, dat de Japansche regeering ertoe zal overgaan, Mands- joekwo te erkennen als nieuwe Mant- sjoerijschen staat; Japan zal voorstellen dat Mantsjoerije als lid tot den Volken bond wordt toegelaten. De minister sprak als zijn meening uit, dat de officieele er kenning van Mantsjoerije het eenige middel was om de toestanden in het verre Oosten te stabiliseeren en den vrede te handhaven. Japan is niet bereid mede te doen aan een oplossing zooals men klaarblijkelijk in sommige kringen wenscht, door de souvereiniteit over Mantsjoerije aan China op te dragen. Het optreden van Japan in Mantsjoe rije is noch in strijd met het Kellogg- pact, noch in strijd met de negenmo- gendheden-overeenkomst, althans vol gens den Japanschen minister van bui tenlandsche zaken! De definitieve oplossing moet tenslot te in het belang zijn van het Mantsjoe- rijsche volk zelf, terwijl de rechten van Japan gegarandeerd moeten worden en een wederopleving van de vijandige be weging tegenover vreemdelingen moet worden voorkomen, zoo eindigde de spreker. FRANKRIJK. „In de pan gehakt", Uit San Louis in Senegal wordt gemeld, dat een Fran- sche troepenafdeeling in het Noorden van Moretanea door een oorlogszuch tige inboorlingenstam is overvallen en volkomen in de pan gehakt. De inboor lingen, die men als volkomen onderwor pen had beschouwd, zijn plotseling in verzet gekomen. Twee Fransche officieren, drie Euro- peesche sergeants en 17 Senegaleesche jagers werden gedood. De groote Fransche luchtmanoeu- vres in het Oostelijk industriegebied zijn gisterenavond begonnen. DUITSCHLAND. Hitler-Kauwgomballetjes1. Bij de volksstammen in het hartje van Afrika bestaat de meening, dat de oorlogsheld die het hart van een leeuw, olifant of van een ander sterk beest opeet, daar door ook den moed en de kracht van deze dieren in zich opneemt. Ditzelfde idee schijnt ook bij andere menschen te bestaan. Een fabrikant in Dresden heeft opdracht gekregen om een groote hoe veelheid kauwgom-balletjes te maken, waarop een portret van Adolf Hitler voorkomt. De zakenman, die op dit ge lukkige idee kwam, ging daarbij zeker uit van de redeneering, dat de volgelin gen Hitler's moed en durf zullen bezit ten, terwijl het voor de anti-nazis een voldoening moet zijn als men zijn tegen stander tusschen zijn tanden kan malen, ENGELAND. Gehoorzame echtgenoote. Op ver langen van haar echtgenoot, heeft Amy Johnson er van af gezien een trans at- lantische vlucht te maken. Een prins in den mist. Van Prins George, 's konings jongste zoon, die on langs den prins van Wales vergezeld heeft op een bezoek aan de Middelland- sche Zeevloot, vertelt de „N.R.C." het volgende. De prins, die geruimen tijd ac tief zeeofficier is geweest, was daardoor de aangewezen man om den kroonprins te begeleiden. Bij de mannoeuvres be vonden de prinsen zich aan boord van het vliegtuigschip Glorious toen dit schip een drie dozijn vliegtuigen uitzond ter verkenning. De prinsen namen elk in een der vliegtuigen plaats. Terwijl zij uit waren, kwam er plotseling een dichte mist opzetten. Alleen het toestel van den prins van Wales kon het schip nog bereiken, de anderen moesten in de lucht blijven, waar zij boven de mist rondkruis- ten, met het schip door de draadlooze verbonden. Toen de Glorious eindelijk na bijna een uur kruisens, een gat in den mist had gevonden deed die draadlooze goede diensten om de vliegtuigen den weg naar het schip te wijzen. Het toe stel met prins George was het eerst aan de beurt. Met vreugde werd het eerste vliegtuig dat terugkeerde, op de Glorious ingehaald. SPANJE. Revolutiemakers voor het gerecht, Het proces tegen generaal Sanjurjo en de overige drie beklaagden is zeer rus tig verloopen. Een vonnis is nog niet geveld. Het gerechtsgebouw wordt bui tengewoon scherp bewaakt, Onzekerheid. Uit verschillende Spaansche steden uit de provincie o.a. uit Valladolid en La Coruna werd gis teravond gemeld, dat men daar nieuwe monarchistische bewegingen verwacht. Ook te Madrid deden den geheelen nacht alarmeerende geruchten de ronde, doch er gebeurde niets. Wel werd de overste van den generalen staf gearresteerd. Er heerscht in het heele land een toestand van onzekerheid. Door duizenden Philips-kaarsen hel verlicht steekt Middelburgs eeuwenou den Lange Jan tegen den nachtelijken hemel af. Een bijzondere bezienswaar digheid voor wie in de stad woont, of er tijdelijk toeft, een „attractie of aan- trekkingspunt met een straal van vele kilomete~s, op Walcheren en zelfs bui ten zijn grenzen. Bovenstaande speciale en bijzonder HONGARIJE. De vierde internationale jamboree, waar padvinders van de geheele we reld zullen bijeenkomen, zal van 31 Juli tot 16 Augustus van het volgend jaar worden gehouden in Gëdöllö op 28 km afstand van Boedapest. De zuinige Schot. Men weet dat Moilison ook de terugreis over den Oce aan per vliegtuig zal ondernemen. Hij is dat van den beginne af van plan ge weest, omdat hij dan de eerste zal zijn, die heen en weer is gevlogen. Maar er is nog een reden, waarom hij terug vliegt. „Als ik niet zooveel voorzorgen had genomen, dat de kans op het wel slagen van de terugreis vrij groot is", heeft hij tot vrienden gezegd, „zou ik misschien per boot teruggaan. Maar, als een echte Schot, heb ik uitgerekend, dat de terugreis per vliegtuig goedkooper is. De heenreis heeft mij ongeveer 13 pond sterling aan benzine gekost. Voor zak geld had ik tien shilling bij me gestoken. Die heb ik nog. Als de wind mee is, wordt de terugreis nog goedkooper.' Met een roeibootje, Vijf Amerikaan- sche studenten van de universiteit van Princetown, die op 5 Juli van de kust van Massachusetts met een 15 meier lange boot met proviand voor zeven we ken op een reis over den Oceaan waren vertrokken, zijn Maandag te Tanger aan gekomen. Zij hebben hun avontuurlijken tocht zonder moderne meetinstrumenten volbracht. Ze hadden slechts een gewoon scheepskompas aan boord en poogden steeds den 42sten breedtegraad te hou den. De mijnwerkersstaking in Illinoisi. De toestand in het gebied van de mijn werkersstaking in Illinois is nog steeds zeer gespannen. Te Dowell hebben zich 13000 stakende mijnwerkers verzameld d e voornemens zijn een marsch te on dernemen naar de kolenvelden van Franklin en Williamson. De autoritei ten hebben maatregelen getroffen en gewaarschuwd tegen het houden van den voorgenomen marsch, aangezien zij van plan zijn daartegen met machinege weren en bommen op te treden. De sta kers verklaarden deze wapens desnoods te zullen trotsceren en niet uit het ko- lengebied te vertrekken alvorens de dagloonen zijn verhoogd van 5 op 6 dol- lar's. CHINA. Weer eens een veldsïagje! Het Ja pansche hoofdkwartier in Mantsjoerije deelt mede, dat bij een slag tusschen Chineesche en Japansche troepen, nabij Tsji Gwoean, 80 km ten N.O. van Moek- den, meer dan 100 Chineezen werden ge dood. De Ch neesche aanval werd afge slagen. S<.'WCW7ST»»: 460ste STAATSLOTERIJ. 3e klasse. 3de lijst. Trekking van .Woensdag 24 Augustus. Prijzen van: f 25.000 4957. 5.000 14277. 1.000 16348. 400 13345. 100 9900 18070 21742. PRIJZEN VAN f 45. 2246 3155 3202 8949 8979 8986 8997 13100 M i d d e 1 Sb u r g, 25 Augs. Op de graan markt was de aanvoer redelijk'. Kroon- erwten 811.50, schokkers 811.50. Boter en eieren aangevoerd door Wal- chersche boerinnen (officiee'le prijsno- rïng) Boter f 0 72. Kipeieren f 3 60. Poelje f 2 50.' Eendeiexen 4.50. KaTkoeneieren f 5 Aangevoerd dooor handelaren: Boter f 0 70. Kipeieren f 3 50. Poelje f2 50.' Eendeieren f 4 Particuliere prijs: eieren f 4 50, poelje f 4.50. Mid-delburg, 24 Aug. Op de vei ling waren de prijzen als volgt: augur ken 0.111 c., postelein 46 c., uien 3 8 c., zilveruien 619 c., sjalotten 6 8 c„ peen 4 c., spinazie 28 c„ stoksnij- boonen 0.110 c„ stamsnijboonen 0.1 5 c., stokprincessen 211 c., stamprin- cessen 18 c., alles per kg; preiplanten 3 c„ per 100 stuks; gladiolen 16 c., dahlia's 6 c„ asters 3 c„ alles per bos; boter f 0.S0, kip» f 350, eendeieren schilderacht ge foto werd genomen van een der opstelplaatsen der straal-lam- pen: in een tuin aan de Nieuwstraat. Zi; geeft, met ter rechterzijde de Gasthuis- kerk, een blik op onzen fraaien toren uit een anderen gezichtshoek dan ge woonlijk. In de feestweek van Handelsbelang zal de verlichting eiken avond ontsto ken worden. asperge groen 35 c per kist; cactussen 8 c per stuk. Peen 3 lA5 K c., rapen 0.12 y2 c., kroten 0.13 c„ rammenas V32 c., uien 24 c„ selderie ki1XA c., rabar ber IK c. alles per bos; savoye kool 3- 5 c., rcode kool 24 c„ andijvie 1/34 c., kropsla 0.13K> c„ bloemkool Y>11 c„ komkommers 0.13 c. alles per stuk; kervel 3—4 c., peterselie 9 c beide per kistje. Aardappelen: Zeeuwsche blauwe 4351 c„ idem poters 1722 c., blauwe eigenheimers 3050 c„ idem poters 14 17 c„ gele eigenheimers 2430 c., mit- lothians 2446 c., bevelanders 29 c., id, poters 17 c., alles per 25 kg.. Fruit: tomaten 0.13 c„ frambozen 82, roode bessen 12 c., blauwe druiven 59 c., witte wijnspruimen 5659 c„ boere witte 35 c alles per kg. dubbele netme- loenen 36 c„ annanas meloenen 2536 c„ perziken 49 c., vijgen 7 c. alles per stuk. V 1 i s s i li g e n, 24 Augs. Op de vei ling wenden de volgende prijzen besteed Blauwe Eigenheimers 3648, witte aardappelen 33—13, beiden per 35 kg; doppers 7, tomaten 1—5, stoksnijhodh nen 812. id. stam 3, princes. 810, dubbele id 6, roode bessen 20—26,)prln-! cessen 4558, Préeose de Trévoux 27 30, N|-H. Suikerpeer 7—9, Clappp's 14—21, B. d'Amen]is 16, witte broods- peer 8, Kess wiek 6—10, Swiedenappel 19, Transparant de Cronce'l 1421, Dirk jespeer 7—8, .Tac. Lebe! 5—8, F. v. Ba den 14, Ribston pipping 8, uien 3—4, spinazie 3—11, kleine peen 4, postej- lein 2—6, alles per kg; kipeieren '38 per 10 stuks; roode kool 5,56,5, sa- voije kool 4,5—8, bloemkool 3—16, sla 2—4, kom'klomniers i/2— 1, netmeloenen 33—35, suikermeloenen 30—38, alles per stuk; radijs i/2, selderie 2,5—3, prei 9, peen 5—7, uien 1,5—2, rapen 33.5, ka- roten 2—3,5, asters 2,5—7, gladiool 1,5 8, dahlia's 3, alles per bos; peterselie; 35, andijvie 1575 beiden per kist. Amsterdam, 24 Augs. Aardappe len. Zeeuwsche bonten f3.60—4, id bl. 3.604, id. bl. Eigenheimers 2.40 2 80, i|d. Eigenheimers 2.40— 2. SO, id. Eigenheimers- poters 1.40—1.60, id:. hl. Eigenh. poters 1.60—2, Flakk'eesche Ei genheimers 2.40—2.80, id. bi. Eigenhei mers 2 40—2.80, id. Eigenh. poters 1.40 1.60, id. bl,. eigenh. poters 1.60—2, id. blauwpitten 2.803. (Alg. Hbld.) Goes, 21 Augs. Vcilihgsvereeniging Zuid-Beveland. Groenlenveiling: stoksnijboonen 4—10, id. stam' 2—3, stoktros.princessenboonen 8—14, stokperfect 12—13, id. stam 1— 8, dubbele princ'esseboonen 1-5, ren tegevers 7 10. pronkiboonen 1—2, uien 3, sjalotten 1—3, aardappelen 1—2.40 tomfaten 2, blauwe druiven 55, alle's:.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 3