BEURS- EN WISSELKOERSEN. KERKNIEUWS. ONDERWIJS. KUNST EN WETENSCHAP. RECHTZAKEN. HANDEL EN NIJVERHEID. BEURSTHERMOHETER. Verkeerswezen, Post en Telegrafie» SPORT. LAATSTE BERICHTEN. KORT ZEEUWSCH NIEUWS. Konlnkl. LEBER EN VLOOT. AMSTERDAM, 25 Augs. üet eerste getal is ae vorige notee ring, daarop volgt de officieele notee ring van heden. Ned 2e 1'. 32 1000.5 101%—101%. Ned. 17 1 000-41/2 1 007/8—100% Ned. 31 1000.4 97%!—973/4. Ned. 32 1000.5 101%— 10U/8. Certfficaten-3 7979. Cert. N.W.S.-2% 66%—66%. O. Indië 22 doll. 1000-6 96%—96%. O. Indië 23 pndst. 100-6 73%—73%, O. Indië 16 1000-5 97—98. O. Indië 26 1000-4% 92%—93. Duitschl. 100-7 54%—54%. Duitschl. 30 1000-5% 44%— 44%. Engl. W.L. 50-200-5 71% Engl. F.L. 50-200-4 75%—75%. Zeeuws. Hyp. B-5 98—98. Zeeuw. Hyp. B-4i/2 93—93. 'A Amsterd Bank 100%99% G Rott. Bankver. 683%-70. A Twentsche Bank 9091. A Pref. Jurgens A 9394%. A De Schelde N.B. 39%—37%, A Ver. Papf. v. Gelder 55—57%. C Am. Car en Foundry 1211%. C Am. Smelt en Ref. 19%20%. C Farbenind I.G. 73 C U. States St. C. 44%45% C C. Publ, Serv. 21 C North Am. Cy. 34%36 A Born. Sum. H.M. 122%—122% A Ned. Wol Mij, 4241% A Singkep Tin M. 96%97%, A J. C. Japan Ln. 3232%. A Rotterd. Lloyd 64% A S. M. Nederland 6665. A Amst. Thee C.M. 3030. A Houth. Alberts 29% C Peruvian C. Pr. 6%7%. A Southern Rlw. 12%13%. C Union Pac. Rr, 79%—80, C Int. Nickel Cy. 8%10%. BRESKENS. Zondag a.s. 28 Augustus brengt de Vlaamsche Toeristenbond uit Brugge een bezoek aan Bad-Breskens. Koninginnefeesten. SLUIS. Op Koninginnedag worden al hier feestelijkheden gehouden; een bal lonwedstrijd op de Groote Markt, een bloemencorso, daarna een 3 km zwem wedstrijd in het kanaal SluisBrugge (aankomst de Kaai), Het bestuur der zwemvereeniging al hier heeft voor dezen wedstrijd een wis selbeker beschikbaar gesteld. Van 4 tot 6 uur zijn er volksspelen op de Markt (ringrijderij per fiets, hinder niswedstrijd en turfrijden). 's Avonds is er een groote muziekuit voering op de Markt, door het 80 man sterke muziekkorps der Boyscouts „St. Leo" te Brugge, onder leiding van den heer Ant. Leclercq. Het programma dat uitgevoerd wordt luidt: 1. Coxyde Nieuport, marsch, De Smetsky. 2. La Vivandicie, selectie naar opera, Godard. 3. l'Arlésienne, fragm. uit opera, Bizet. 4. Rève de printemps, wals, R, Strauss. 5, Rève de Valse, Osc. Strauss. 6. Ballet in 5 deelen, Popy. 7. De fluiter en zijn hond, caprice, Pryor. Na afloop lichtstoet, waarbij mede werking wordt verleend door „Apollo". Laten we nu hopen, dat het weer zal medewerken, dan zullen Sluis en de Sluizenaars eens laten zien wat feest vieren is. Een badgelegenheid. Van het bestuur der Sluische Zwem vereeniging is een circulaire versche nen, waarin de inwoners van Sluis wor den opgewekt iets bij te dragen om te komen tot oprichting van een badin richting. Het bestuur der Sluische zwemver eeniging is van meening, dat er in deze gemeente een gelegenheid behoort te zijn, waar zonder gevaar het zwemmen kan worden aangeleerd. Er zal, zoo het plan voortgang mag. vinden, een zwemkooi worden aange legd, groot pl. m. 40 bij 30 m, grootste diepte 1 m daarbij 10 kleedhokjes en 2 grootere kleedgelegenheden. De kos ten worden begroot op ongeveer 1250. Het is te hopen, dat deze badgelegen heid er zal komen, daar het in het ka naal SluisBrugge onverantwoordelijk zwemmen is. De diepte er van bedraagt gemiddeld 2 a 3 m, op sommige plaat sen 4 m en als men dan van die kleine waaghalzen daar in ziet rondspartelen, komt er wel eens een schrik en angst bij ons boven. Wel bevinden zich in de Kaai opgepompte autobanden die het gevaar om te verdrinken wel eenigszins kunnen tegengaan, maar te vertrouwen valt het toch niet. AARDENBURG. Begin 1932 werd aan de grens gearresteerd de 34-jarige Be'.g J. Lahousse uit Belleghem, die op ver schillende plaatsen in Eede en Aarden burg had ingebroken. Bovendien werd hij beticht van verschillende inbraken in België. De Gentsche Rechtbank heeft hem thans veroordeeld tot 6 jaar en 3 maanden gevangenisstraf. De bisschop van Haarlem heeft be noemd tot kapelaan te Middelburg den weleerw. heer Th. J. Hilhorst, neo mist. De godsdienstoefening op de con ferentie van Prinses Juliana op 't Aard- huis te Apeldoorn, geleid door da. A. J. van den Ban, Doopsgez. predikante te V 1 i s s i n g e n, werd bijgewoond door de Koningin. - Zondag j.l. hielden de gezamenlijke Vrijz. Hervormden van Schouwen en Duiveland, te Renesse hun grooten, onlangs aangekondigden landdag, die in alle opzichten is geslaagd, zoo lezen we in de Z. Nwb. Bedoeld als inzet van een hernieuwde vrijzinnige actie op ons ei land, is deze dag geworden tot een ge tuigenis van vrijzinnig godsdienstig le ven, grooter dan in lange jaren plaats had. 's Morgens vulde een 300 kerkgan gers de kerk, waar ds. Klaar de dienst leidde, sprekende over Joh. 3 30. De plaatselijke zang ver eeniging droeg door haar medewerking niet weinig tot een gewijde stemming bij. Na een gemeen schappelijke koffietafel kwamen allen 's middags opnieuw bijeen. Toen ds. Bar- nouw de samenkomst opende was een groote schare op het terrein aanwezig. Aandachtig luisterden allen naar de rede van ds. Burger uit Bergen op Zoom. De Vrijz. Chr, Jongeren Bond voerde een wijdingsspel op, getiteld: „Waaruit de menschen leven". Als tweede spreker trad op ds. Aris uit Amsterdam. De middag werd gesloten met 'n door ds. Pijnacker Hordijk gebeden „Onze Vader" en het door allen gezongen Lu- therlied „Een vaste burgt is onze God". Ned. Herv, Kerk. Ds, Th. E. v. d. Brug", cand, te Wol- vega heeft bedankt voor het beroep naar Zoutelande, Ds. J. Ossewaarde te Vlijmen en He- dikhuizen heeft bedankt voor het beroep naar Hoofdplaat, A Koloniale Bnk 62%63 A N.I. Hbk. 1000 63—63 C Ned. H. M. 1000 73%—73%. A Alg. Kunstz. U, 40%41%-40%. A v. Berkels Pat. 29%—33%-37. C Calvé-Delft 62%-61%. A C. Suiker Mpij. 2121%. A Int. Viscose 9%9%. A Küchenm. I. Acc. 1%—1%. A Ned. Ford A.M. 118%—119. A Philips Gem. B. 105%—10Q-07. G 'Unilever 114—114%-16 G Anaconda Cjo,op. 20%—21%-%. G Bethlehem St. 20%20%-%. A A.N.I.E.M.—N.B. 199—200. C A. Gas El, Cy, 4%4% C Cities Serv. Cy. 5%5%-5% C Mid. West. Ut. 1% A Boeton Mijnb. 13%17% A Kon. Petr. Mij. 157%—162-59%. C Contin. Oil Cy. 7%8. C Shell Union O.C. 6%7-7%, A Holl. Amer. Lijn 3% A Kon. Stoomb. Mij. 1717. Tot tijdelijk onderwijzer aan de O. L. School no. I te St, Philipsland is benoemd de heer J. P. J. Wage te Sluis. Op de te Den Haag gehouden exa mens voor de Eerste Nederlandsche Mo- devakschoolvereeniging behaalde het di ploma voor: Leerares-coupeuse: mej. C. M. Ris- seeuw te Oostburg. De te Vrouwenpolder ge houden collecte voor het Helden-Der- Zee-Fonds „Dorus Rijkers heeft 21.55 opgebracht. Naar de ,,Z. Nieuwsb." verneemt, zal de muziekvereeniging „Apollo" te Brouwershaven binnenkort een bazar houden teneinde haar financieele zorgen te boven te komen. Woensdagmiddag is te T e r n e u - zen bij het baden in het Nieuwe Kanaal verdronken de 17-jarige G. V., wonende in de Kerkhoflaan. Het lijk van den jon gen is opgehaald. Het aantal aangegeven gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 14 tot en met 20 Augls. in de pro-) vincie Zeeland bedroeg 14 ohm .le u ningen 5. Middelburg 1; Meningitis: St. Philipsland 1. Vissenkelrke 1. Het Vereenigd Rotterdamsch-Hof- stad-Tooneel heeft met den heer Eduard Verkade een verbintenis gesloten als re gisseur en acteur. WEEROVERZICHT JULI. Aan het maandelijksch overzicht van het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut over de weersgesteldheid in Nederland in Juli ontleenen wij het volgende. De gemiddelde windkracht was in de eerste dekade iets beneden, in de derde iets boven normaal. Over de geheele maand berekend was er een luchtver plaatsing van 0,5 Beaufort boven de nor male uit het Z.Z.O. Gemiddeld over de geheele maand wa ren de overdagtemperatuur, het gemid delde dagelijksche maximum en mini mum respectievelijk 0.7 gr., 0.5 gr. en 1.0 boven normaal De hoogste tempe ratuur, 30.9 gr., werd waargenomen te De Bilt en Gemert op den 12, de laagste, 7.1 gr., te Wijster op den, 22. Het aantal dagen met een maximumtemperatuur bo ven 25 gr. was op de 5 hoofdstations ge middeld 6, tegen 5 normaal. De hoeveelheid neerslag, gemiddeld over het geheele land, bedroeg 93 mm tegen 71 normaal. In Zuid-Limburg was een tekort van ongeveer 10 pet., overi gens was de hoeveelheid boven normaal, 5 tot 25 pet. in de oostelijke provincies en in Zuid-Holland, ongeveer 35 pet. in Utrecht en op de Veluwe, en verder 40 tot 65 pet. De eerste dekade was over het geheele land te droog, behalve in N.- Holland, de derde te nat behalve in Z. Limburg. Onweer kwam vooral voor op den 5, 12, 13, 22, 26, 27, 30 en 31, ver spreide berichten kwamen binnen van den 1, 7, 11, 15, 16, 23, 25 en 28. Op den 12 kwamen in verschillende deelen van het land hevige onweersbuien voor, ge paard gaande met hagel (Maartensdijk) zwaren regenval (Helmond, nulert) t: hevige windstooten (De Bilt, Helmond, Oss). Het aantal uren zonneschijn, gemid- cidd over de 5 hoofdstations, bedroeg 182 tegen 195 normaal, in de 3 dekaden respectieveliik 88, 40 en 54. Bij Kon. besl. is benoemd tot sub stituut-officier van justitie bij de arron dissementsrechtbank te Utrecht, mr, J, F. Camphuis, thans substituut-officier van justitie bij de arrondissementsrecht bank te Winschoten, Het Haagsche gerechtshof wees arrest in de gisteren behandelde zaak tegen den 22-jarigen letterzetter J, P, Th. de B. die door de Haagsche recht bank wegens moord' op de 16-jarige Ja- coba van der Caay te Naaldwijk ver oordeeld is tot zes jaar gevangenisstraf, door te brengen in een bijzondere straf gevangenis met ter beschikking stelling Van de regeering. Het Hof heeft het vonnis der recht bank vernietigd en overeenkomstig de conclusie van -het door dr. F. J. Soes man uitgebracht rapport der verdachte veroordeeld tot gewone gevangenisstraf en deze opgelegd voor den tijd van vijf jaar. De rechtbank te Winschoten heeft den gedetineerden arbeider N, P., 34 jaar, te Stadskanaal, die na een kinder ruzie zijn buurman J, Dost, op 14 Juni 1932 zoo met een mes in het' hart stak, dat deze spoedig overleed, veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf (de eisch luidde 5 jaren gevangenisstraf). De Wonderdokter van Breda, De rechtbank te Breda wees Woens dag vonnis inzake den artist-wonder- dokter J. W. H. M., aldaar, verdacht van meerdere gevallen van onbevoegd uitoe fenen der geneeskunde. Verdachte werd veroordeeld tot drie geldboeten: één van 300 of 90 dagen hechtenis; één van 200 of 45 dagen en één van 100 of 45 dagen hechtenis, De Veer dam voor Ameland, Het kantongerecht in Dokkum heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen een 16-tal personen, die zich op 29 Juni j.l, op den veerdam te Holwerd hadden be vonden en tegen wie het rijk deswege proces-verbaal had doen opmaken. Van vijf hunner heeft de kantonrechter de dagvaarding nietig verklaard. De overi gen werden vrijgesproken. In het vonnis wordt o.a. overwogen, dat niet is be wezen dat de in de dagvaarding ver melde pier op den bewusten datum in gebruik was bij het rijk der Nederlan den; dat het rijk toen geen recht had den toegang tot vermelde pier te verbie den en dat dus niet is bewezen, dat de verdachten het hun bij dagvaardiging ten laste gelegde feit hebben bedreven. Het O. M. had tegen de verdachten ieder 2 boete subs. 2 dagen hechtenis ge eischt. De eerste oesters verzonden. Men meldt ons dat Woensdagmorgen van I e r s e k e uit de eerste oesters van dit seizoen naar Engeland verzonden zijn. De qualiteit der oesters is zeer goed. De groei is nog niet bijzonder. De afname naar Engeland belooft voor dit jaar weer goed te zullen worden. Wel wordt er een hoog invoerrecht (van 30 pCt.) geheven, maar in Engeland zijn zeer weinig oesters, daar de slippers d"ar de oei-crvelden hebben ontvolkt. De aanwas der slippers. Men meldt aan de N.R.C uit Zee- lend: Er is wel vrees gekoesterd, dat on- dtnks alle waarschuwingen om den strijd aen te binden tegen de slipper limpe-d, A Ned, Scheepv. U, 66%65-% A H.V. Amsterdam 187%—188%-87. A Java Cult. Mij, 139140 A N.I. Suiker U. 95%97% A Poerworedjo S.O. 7%7% A Deli Batavia 150155 C Deli Mij 1000 129%—132% A Senembah 150153% C Chicago Milw. 3%— 3%-4. A Amst. Rubb. C. 60%—63%-62%, A Deli-Bat. Rubb. 23—23%. A Hessa Rubber 26%28%. A Serbadjadi S.R. 21%—22%-23. Prolongatie 11. WISSELKOERSEN. Londen Berlijn Parijs Brussel Zwitserland Kopenhagen New-York 24 Aug. 8.60% 59.12% 9.74% 34.50 48.31 45.90 2.48% 25 Aug. 8.59% 59.12% 9.74% 34.50 48.30 45.80 2.48% dit soort slak in de Zeeuwsche stroomen na korten tijd burgerrecht zou eischen en het gevaar voor de Zeeuwsche oester teelt in geen geval mocht onderschat worden; het is waarheid geworden, want nog maar een viertal jaren een enkele slak als rara avis opgemerkt is nu de toeneming zoo groot, dat ze bij duizen den overal wordt gevonden en dus een snelle voortplanting moet hebben plaats gehad. Nu moge de oester niet direct door deze parasieten worden aangetast, de schelpen worden er mee bezet en groeien onafscheidelijk samen met de oester of mossel. Het ergste van het ge val is, dat men geen middelen kent om van dezen ongewenschten vreemdeling af te komen; men heeft wel gevraagd bij het sorteeren van de oesters de slippers te vernietigen, maar niet gedacht aan zoo'n aanwas, te meer waar ook alle andere schelpdieren er mee bezet worden en men dus in het nieuwe kwaad zal moe ten berusten. Aangewezen is als directeur van het P. T, en T.-kantoor te Groningen de referendaris der P. T. en T. A, J, van Woerkom, thans directeur van het post kantoor aldaar. Luchtvaart. Met ingang van 23 dezer zal het rou- telicht Zierikzee en met ingang van 26 dezer het routelicht Dreiscbor, beide op de nachtluchtroute naar Londen, in werking worden gesteld, In het z;weefkamp te Egmond aan Zee, Ondanks de groote hitte heeft men te Egmond aan Zee in het kamp der Zweef vliegers de laatste weken met groote animo geoefend. De eerste weken van Augustus waren er gemiddeld 22 leerlin gen. In het geheel hebben nu ongeveer 70 deelnemers het kamp bezocht, waar van verschillende langer dan een week. De leeftijden verschillen ook aanmerke lijk. Zoo was de oudste der leerlingen ongeveer 52 jaar en de jongste, een meisje, juist 16 jaar geweest. De opbrengsten der P, T. T. in Juli. De diensten der posterijen, telegrafie, telefonie en postchèque- en girodienst hebben in Juli opgebracht respectieve lijk: 3.148,423, 381,604, 1,973,345, en 540,665, vergeleken met dezelfde maand van het vorige jaar; 315,752, 94,157, 68,339, en 94,036, en vergeleken met dè begrooting: 414.677, 83,256, 137,375 en -)- 82,765. Totaal 6. 044,037, verge leken met dezelfde maand vorige jaar 572,284 en met de begrooting 552,543. in de eerste zeven maanden bedroeg de totale opbrengst 41,796,465 vergele ken met verleden jaar 2,074,545 en met de raming 2,877,445. Ind, Stoomvaartlijnen. Dempo, (uitreis) 23 vanGibraltar. Baloeran, (thuisreis) 24 (12 midd.) v. Colombo, Sibajak, 23 v. Batavia te Rotterdam. Johan van Oldenbarnevelt, (uitreis) 23 van Port Said. if' V Rubber Tabak Schepen MARKT —Obl.markt Wettig gedeponeerd.} den kapitein-luitenant ter zee G. J. Verwijnen; zijn benoemd tot luitenant ter zee 3e kl, de adelborsten der le afd. voor den zeedienst bij het Kon. Instituut voor de Marine te Willemsoord: P. Cool, L. E, H. Reeser, J. F. Drijfhout van Hooff; J. G. Stegeman, P. S. Agema, J. H. Geer- lings, H. Rob, jhr, P. L. M. van Geen, W. J. de Vries, J. J. Steensma, J. Meer man, J. B. Reiche, G. J. Dijkerman, B, M. Chr. Braat, J. L. van Meeuwen en jhr. S. Röell; tot officier van den marinestoomvaart dienst 3e kl, de adelborsten der le afd, voor den stoomvaartdienst bij het Kon. Instituut voornoemd: W. D. Reitsma, W. Beets en M. A. Teljer. De jaarlijksche algemeene vergade ring van de Kon. Nederl, Vereeniging „Ons Leger", zal 29 September te Sche- veningen worden gehouden. Na het ge meenschappelijk noenmaal zal bij het gedenkteeken, opgericht ter herinnering aan de mobilisatie, een huldiging van generaal C. J. Snijders, ter gelegenheid van zijn 80sten verjaardag plaats hebben. De 1ste ploeg dienstplichtigen der lichting 1932, van het regiment kusltar- tillerie te Vliss'ingen Vertrekt 15 October met groot verlof. Luit. ter zee 3e kl. J. A. Agelink van Rentergem, die bestemd is voor den dienst in Oost-Indië, zal 31 dezer met de „P. C. Hooft" derwaarts vertrekken. Bij Kon. besluit is benoemd, tot le luitenant bij het wapen der artillerie, bij de luchtvaartafdeeling met ingang van 30 Augustus a.s. de res. tweede luite nant H. K. de Graaf, waarnemer bij de luchtvaartafdeeling. Bij Kon. besluit is de kapitien ter zee D. Scalongne 'eervol ontheven van het door hem gevoerde bevel over Hr. Ms. opleidingsschip „van Speyck" en 't bevel over dien bodem opgedragen aan De postduivenvereeniging Storm vogels te lerseke hield 'n wedvlucht van Quivrain. Afstand 125 km. Los om 10.20. 1, 6, 9 F. Nieuwenhuisen; 2, 5, E. Everse; 4, 7 W. van Haver; 3, 8 D. van Boven. le duif 10.59; laatste 11.42. DE RINGRIJDERIJ. Voor de 29ste maal houdt de Vereeni ging Vreemdelingenverkeer te Mid delburg heden haar jaarlijksche ring rijderij. ïn de Abdij heerschte reeds vroeg de drukte van het touwspannen rond de beide banen, het bouwen van ververschingstentjes, het aankomen van de rijders met hun paarden en het op stellen der wagens met voeding voor de viervoeters Te half negen begonnen 53 deelnemers een der inschrijvers was niet opgekomen den vreedzamen strijd. De bestuursleden étaleerden de 9 wisselbekers, waarvan 3 reeds blijvend eigendom van den heer P. Brasser te Vrouwenpolder en een van den heer L. Koole Wzn. te Ritthem zijn, en de overi ge prijzen. Toen eenigen tijd gereden was, kwam de oud-voorzitter, de heer H, J. G. Hart man uit Voorburg, een kijkje nemen. De huidige voorzitter, de heer mr. J. Moo- lenburgh, deelde aan de verzamelde ringrijders mede, dat de heer Hartman een wisselbeker beschikbaar stelde. Dit was aanleiding tot een welverdiende ovatie en de heer P. Brasser was zeker aller tolk, toen hij met enkele woorden den heer Hartman dank bracht voor dit groote bewijs van het blijven medeleven met de ringrijderij. Bij het nu voortgezette gewone rijden had een der rijders, de heer Jan Reij- nierse Cz. uit Koudekerke, op een be paald oogenblik in 15 beurten 13 rin gen gestoken, zeker wel een zeer bij zondere prestatie. Na de pauze had eerst de gebruike lijke rondrit door de binnenstad plaats, waarbij de bekers werden medegevoerd, In de Abdij stond een auto opgesteld met toestellen tot opname van een ge luidsfilm. HET VREEMDELINGENBEZOEK. Met de provinciale boot Breskens Vlissingen werden heden 1970 passa giers en 118 auto's overgezet tegen 2870 en 90 op den overeenkomstigen marktdag van 1931. HERBENOEMD. Bij Kon. besl uit is herbenoemd tot Burgemeester van O o s t k a p e 1' 1 e jhr W Z. van Teijlingen. DE DEUR DICHT! Hedenmorgen heeft een vertegenwoor diger van het comité ter voorbereiding van het wereldstrijdcongres tegen den oorlog opnieuw een onderhoud op het departement van justitie gehad, teneinde alsnog voor eenige gedelegeerden, o.a.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 2