^provinciale i£e emus die BINNENLAND. ZEELAND, Feestweek Handelsbelang 29 Aug.-3 Sepi. WEER EN WIND. No. 200. Twee Bladen. DONDERDAG 25 AUGUSTUS 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. MIDDELBURG. M DE OPERATIE. GOES. WALCHEREN. ZUID-BEVELAND. THOLEN. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. - MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen ƒ2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel; voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel la^er..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat,'•Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen; van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. V, J. H, JURGENS. t Uit Canazei (Italië) ontving de „N.R. C." het bericht, dat de heer Victor J. H. Jurgens, die in Noord-Italië een auto tocht maakte, aldaar, vermoedelijk aan een hartverlamming, is overleden. Reeds einde 1930 was hij om gezond heidsredenen afgetreden als directeur van Anton Jurgens' vereenigde fabrie ken als lid van den raad van bestuur van de Unilever N.V. De heer Victor Jurgens, die in 1881, als zoon van den heer Jan Jurgens, te Oss geboren is en dus 51 jaar oud is ge worden, genoot zijn opleiding aan het St. Willebrord College te Katwijk a/d R. en kwam eenige jaren later, in 1903 in functie bij Anton Jurgens' Margarine- fabrieken. Hij is in verschillende plaat sen in het buitenland, voornamelijk te Goch, werkzaam geweest, DE RIJNSCHEEPVAART. De op 12 Juli j.L te 's-Gravenhage in gestelde internationale studie-commissie tot onderzoek van saneeringsplannen in de Rijnscheepvaart, heeff gisteren te Köningswinter haar arbeid aangevan gen. De commissie is het eens geworden over de voortzetting van het onderzoek van twee plannen. Het eerste is een van Nederlandsche zijde ingediend plan tot het stilleggen van een deel der Rijntonnage, welk plan de medewerking der regeeringen van de Rijnoeverstaten vooropstelt, het tweede een Duitsch plan tot het vormen van een consortium der Rijnreederijen, welk plan de huur en gedeeltelijke stillegging van scheepsruimte zonder medewerking der regeering beoogt. Hedenmorgen is het postvliegtuig de „Havik" van Schiphol naar Batavia vertrokken. Een passagier voor Batavia bevindt zich aan boord. Bij Kon. besluit is benoemd tot no taris binnen het arrondissement Leeuw arden, ter standplaats Dantuma- w o u d e M. Keuning, candidaat-notaris te Drachten. OPHEFFING 14e REGIMENT TE MIDDELBURG. Volgens de „Limb. Koerier" worden op 1 Januari de volgende acht regimen ten infanterie opgeheven: het 4de (Lei den), 12de (Groningen), 14e (Bergen op Zoom en Middelburg), 15de (Nij- '19e (Arnhem) en 21ste (Amersfoort). Wij hebben, naar aanleiding van dit bericht, te bevoegder plaatse inlichtin door Dr. Jan Walch. 22 Dr. Marelman luisterde aandachtig, en bleef nog even zwijgen, toen Kees uitge sproken had. Ik zit er over te denken", zei hij toen, „of het misschien niet het beste zou zijn, als we open kaart speelden, en precies zeiden wat meneer Van Hog- hen Lugt mankeert. Met de uitzichten op beterschap." Ja, dat zou misschien wel het bes te zijn". Misschien," herhaalde de dokter met eenigen nadruk. „Maar in de eerste plaats zou mevrouw Van Hoghen Lugt, wie ik beloofd heb, den aard van zijn „ziekte,, geheim te houden, het goed moeten vinden k T~ ^ls We ^aar zeêÉen< dat dat in het e ang van haar man is, speciaal in deze aange egenheid, dan zal ze dat wel goed vinden. ^f.m' zede dokter, nadenkend voor zich uit pratend, dat is mogelijk. Maar... aar at moet dan gauw gebeu ren, wilt u zeggen. 1°°^' en 1 zal noSal lastig zijn, om dat vlug genoeg te doen, want ik denk, dat. er morgen al wel een brief naar van Hoghen Lugt weggaat, als die al met weg is.... Maar er is nog iets anders: zijn we werkelijk verantwoord, gen ingewonnen. Daar is ons gebleken, dat de juistheid van het bovenstaande moeilijk ontkend zal kunnen worden. Daarop hebben wij gevraagd, of dit wellicht een uitsluitend administratieve verandering betrof, m, a. w. of het waarschijnlijk te achten was dat, on danks de administratieve opheffing van het 14e R. I., het thans hier geregeld komende aantal dienstplichtigen, in de toekomst, zij het dan van een ander re gimentsnummer voorzien, hier desal niettemin wel zou blijven komen, dan wel of het garnizoen uit Middelburg in de nabije toekomst tenslotte toch heele- maal zou verdwijnen? Zooals te verwachten viel kon men ons hieromtrent thans nog ^geen be scheid geven. Wij hebben echter wel den indruk gekregen dat, zoo men irj/ Zeeland's hoofdstad prijs stelt op behoud van een garnizoen, het thans zaak zal zijn daarvan te bevoegder plaatse dui delijk te doen blijken, DE ELGAWA. Gisteren zijn wij even binnengeloopen in het Schuttershof, waar men reeds ver gevorderd is met de voorbereidingen voor de in de volgende week te houden El- gawa, de tentoonstelling op het gebied van electriciteit, gas en waterleiding, 't Was reeds duidelijk te zien, dat zoowel in de kleine zaal als in de ruime zaal, die in den tuin rond de Kolfbaan is ge bouwd, flinke stands, zullen komen, en daaronder van zeer bekende firma's zoo als trouwens ook het programma aan geeft. Er waren nu nog maar heel en kele, die aan den arbeid waren en daar om is het nog veel te vroeg om in bij zonderheden te treden. Wat wij echter bij onze rondwandeling hier en daar op vingen, zoowel van de plannen der com missie als van die van verschillende ex ploitanten,. geeft al reden tot groot op timisme over hetgeen te zien zal zijn. Etalagewedstrijd - Publiek is Jury Carillonbespeling en verlichting. Zoowel de bespeling van het carillon van den Langen Jan, als de belichting van het Stadhuis hadden gisterenavond weer veel belangstelling van stadgenoot en vreemdeling. Het mooie weder werk te daaraan ook nu weer mede. Vooral op rustige plaatsen klinkt de muziek van den toren bijzonder mooi in de stille avonduren. Wat de wekelijksche stad huisbelichting betreft was het jammer dat een der lampen aan de lantaarnpaal het spoedig begaf. Hokkencontrole. Evenals andere jaren heeft het be stuur der Pluimveevereeniging „Middel burg en Omstreken" een hokkencontrole bij haar leden gehouden, en wel 2 maal op onverwachte tijden. Het blijkt dat de als we haar dien raad geven? Nu, ik zou zeggen: Ja. Dat zegt u, omdat u het ambte naarsmilieu met- al zijn gevoeligheden en, enfin, zijn eigenaardige mekanieïc, niet kent. Kijk es, u is een vriend van Lugt; en ik wil hem nog graag hel pen: dat vind ik ook wel een beetje den plicht van een medicus, wanneer iemand zoo hulpeloos is. Maar op zoo'n mini sterie Nu, ik wil 't niet te ongunstig voorstellen; maar 't is wel wat optimis tisch, te verwachten, dat men daar ook zooveel hulpvaardigheid en welwillend heid zou betrachten. Kijk es, hoe in dit speciale geval nu de verhoudingen zijn, dat weet ik niet, maar in het algemeen een baantje is een baantje; en daar wordt op geaasd. Er zitten gewoonlijk wel neefjes of vriendjes van ambtenaren op den loer daarnaar. Een vacature is iets, waar velen van de collega's en van de chefs in het algemeen! wel op gesteld zijn. En zoo'n onmiddellijke chef, die blijkbaar zeer gefroiseerd is, dat is een kwaad ding; want die is de aangewezen adviseur, de voornaamste adviseur. En als die nu hoort, dat het de waarheid was, die Lugt zoo'n.la ten we zeggen: oneerbiedige houding te gen hem deed aannemen; dat dat zijn ware gevoelens waren, dan geloof ik dat dit hem niet bepaald goed zal doen. Er is 'n term, die in zoo'n geval nogal eens gebruikt wordt; dat is de term „karaktereigenschappen, die iemand Niets is meer te vreezen dan een schoone maar trotsche vrouw. Koopt toch in den vreemde niet Wat eigen land u net zoo biedtl ze controle goed werkt en kan het be stuur over het algemeen wel tevreden zijn wat de huisvesting en het onderhoud van dieren en hokken aangaat, uitzon deringen daargelaten. De le prijs kende het bestuur met 109 punten toe aan A. Francoois alhier; 2e pr. met 107 punten aan J. Roth, alhier; 3e pr. met 100 punten aan J. Polderman, Koudekerke; en 4e pr. met 98 punten aan J. Simpelaar, alhier. Verder besloot het bestuur in de maand October een propaganda-avond te houden waarop een der vooraanstaan de personen uit de pluimveekringen een lezing zal houden. De lezing zal toegan kelijk zijn voor alle pluimveeliefhebbers uit Middelburg en omgeving. De heeren But en v. d. Boudt zullen met lichtbeel den dien avond verder aanvullen. Men verzoekt ons te verwijzen naar achterstaande advertentie van de Commissie voor den etalagewedstrijd vanwege het jubileum der vereeniging „Handelsbelangwaaruit blijkt, dat de etalages de'r deelnemende winjkeljiens pas om 6 uur des namiddags gereed be hoeven te zijn. Het verkeer. De verkeerstoestanden hier ter ste de zijn onbevredigend en zonder ge- twijfel is afdoende verbetering vrijwel onmogelijk, maar niettemin zouden toch maatregelen getroffen kunnen wor den, die het verkeer ten goede zullen komen. We wezen reeds op het plaatsen van borden op de Markt met rechtsaanwij- zing, omdat door het gebrek daaraan, de auto's en andere voertuigen telkens op punten komen, waar doorrijden ver boden en keeren zeer moeilijk is. Ten gevolge daarvan is het bord bij den Op ril naar de Beestenmarkt, waar men eerst een hoek van meegenomen had, nu finaal in tweeën gereden. Ook het rij den met rijwielen en auto's, die daar niet moeten zijn, tijdens de drukste uren door Lange Kerkstraat en langs de Markt, moest verboden zijn. Zelfs op avonden als Zaterdag, wanneer de voet ganger moeite heeft er zich een weg te banen, vliegen er de auto's en fietsen heen en weer. Vooral den Zaterdag- en Dinsdagavond van kermis deed het ge brek aan zulk een verbod zich danig gevoelen en al deden er zich geen ern stige ongelukken voor, toch liepen velen duwen of schrammen op, door de auto's en fietsers, die tusschen de opeengepak te menschenmassa door een weg zoch ten en dat soms zelfs niet zoo heel voorzichtig! voor het ambtenaarschap ongewenscht maken." Dat heeft mevrouw waar schijnlijk ook wel gevoeld, toen ze er op stond, dat we niet zoo precies moesten zeggen, wat er nu eigenlijk met hem „los" is.... Een tijdelijke geestelij ke storing van onbepaalde soort is mis schien dan nog van twee kwaden het minste. Ik zou bereid zijn, naar Florence te gaan, zei Kees peinzend, na eenige pijp-halen hij was nu langzamerhand wel zoozeer de omgeving vergeten, dat hij zijn toevlucht weer tot zijn pijp geno men had „als ik wist, dat ik daar van nut kon zijn...." Dat zal misschien wel spoedig het geval wezen, zei de dokter, „maar voor het oogenblik Er werd geklopt. Het dienstmeisje kwam binnen, en bracht den dokter een telegram, U permitteert?" Hij had het opengebroken. „Daar heb je het al, zei hij. „Nu, dat is vlug moet ik zeggen". Kees keek vragend. Een telegram van mevrouw Lugt. ELFDE HOOFDSTAK, Er meet gehandeld worden. Een telegram van haar? Er was een vreemde ontroering in zijn stem; die den dolt ter even nieuws gierig en scherp deed toekijken. Maar Prins Hendrik in Zeeland. DOMBURG. Woensdagmorgen werd deze gemeente bezocht door Z. K. H. Prins Hendrik, vergezeld van den Com missaris der Koningin en van zijn adju dant, luitenant ter zee Termijtelen. De Prins bracht een bezoek aan den burgemeester en mevrouw Van Voort- huysenVon Stein Callenfels op villa „Nehalennia", waar hij de morgenkoffie gebruikte, DRIEWEGEN. De Raad besloot nader tot den aankoop van gronden van de N.V. Spoorweg Maatschappij Zuid-Beve land voor de verbetering van den Platte- weg als zijnde het eerstgenomen besluit onvolledig, In de gemeentebegrooting voor 193 wordt de post werkverschaf fing, geraamd op 200, op 800 ge bracht. De subsidie burgerwacht ad 10 wordt gehandhaafd met 4 tegen 3 st„ zijnde de tegenstemmers: J. Timmerman, J de Witte en P. Ringelberg. Wordt be sloten met het oog op de vele crisis-uit gaven en om de begrooting kloppend te krijgen, de opcenten op de vermogens belasting te brengen van 40 op 50, die op de fondsbelasting ook van 40 op 50; en met 4 tegen 3 stemmen de gemeente voor de fondsbelasting te plaatsen in de 3e klasse. De begrooting wordt vastgesteld in ontvang en uitgaaf elk op 23045. Het bedrag voor onvoorzien bedraagt 717. KAPELLE. B. en W. hebben op de voordracht voor gemeente-architect ge plaatst de heeren: no. 1 A. le Clercq MJz. te Kruiningen, no. 2 C. van Maris te Goes en no. 3 G. M. Lindenbergh te Biezelinge. KLOETINGE. Woensdagmiddag had op den rijksweg in het dorp (hoek NieuwstraatKerkplein) een botsing plaats tusschen 2 auto's, die, daar de auto's matig reden, met eenige materi- eele schade en zonder persoonlijke on gelukken afliep. Het Kantongerecht te Tholen. Op initiatief van den burgemeester van Tholen en onder diens leiding zijn, zoo lezen wij in de „Msb." Dinsdag al de burgemeester van het eiland Tholen en St. Philipsland, alsmede de notarissen in vergadering bijeen gekomen, teneinde een actie op touw te zetten om te trach ten het door de commissie-Weiter voor gestelde plan om het kantongerecht te Tholen op te heffen, zóódanig gewijzigd te krijgen, dat althans door een der blij vende kantongerechten zittingen te Tho len zullen worden gehouden. Door op heffing dezer zittingen zouden beide eilanden ernstig worden gedupeerd. meteen reikte hij Kees met rustig ge baar het groene velletje toe. Die las: „Telegram Ministerie verlangt van Henri onverwijlde opheldering Straatsburg en zijn woorden aldaar. Wat doen? Geef alstublieft raad. Er was een poos van zwijgen. Toen zeide dr. Marelman: i Nu moeten we dus tot een besluit komen. Ik ga er heen, zei Kees. Ik geloof nu ook, zei de dokter, „dat persoonlijk overleg absoluut noodig is. We weten er zoo uit de verte te wei nig van.Heeft Lugt zelf dat telegram al in handen, of wacht zijn vrouw nog met 't hem te geven?.... Ja, en hem terug te laten komen, dat acht ik ook allemachtig gevaarlijk. Nee, nee, dat moet niet. Hij moet niet in direct con tact komen met het ministerie. Hebt u een spoorboekje hier met de internationale verbindingen? De emotioneele haast ontging den dokter weer niet. Hij reikte naar zijn schrijftafel en gaf Kees het boekje, waarin deze dadelijk met snelle aan dacht ging zitten zoeken. Inusschen dacht de ander na, Er gaat om elf uur nog een trein naar .Antwerpen. Dan kan ik morgen ochtend om vijf uur naar Brussel. En vandafcr om half acht naar Bazel, en zoo verder. Om tien uur 's avonas kan ik dan te Milaan zijn. De dokter knikte zwijgend, „En dan zal ik morgenochtend om 'n uur of ne- Middelburg, 25-VIII-'32, Woensdag hoogste luchttemperatuur 21 °C; (70 °F); laagste 14.8 °C (59 °F). Heden 9 h: 16.7 °C; 12 h: 20.5 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand 772 mm, laagste 770 mm. Hoogste barometerstand 771.7 mm te Lerwick; laagste 752.1 mm te Vardoe. Verwachting tot Morgenavond; In het Z. zwakke tot matige wind uit O, richtingen, licht tot half bewolkt, droog weer, iets warmer overdag. In het N. zwakke tot matige N. tot O. wind, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, iets warmer. Zon op: 6 h 00; onder 20 h 03. Licht op 20 h 23. Maan op: 23 h 15; onder 16 h 38. N.M. 31 Augs. Hoog- en Laagwater te Vlissingen, Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). Aug. Hoogwater. Laagwater, Do, 25 7.58 20.23 1.51 14.12 Vr 26 9.12 21.48 2.58 15.31 Za. 27 10.39 23.15 4.22 17.05 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Laagwater. 2.52 15.20 3.57 16.34 5.20 18.04 Aug Do. 25 Vr. 26 Za. 27 Hoogwater. 9.33 21.54 10.43 23.16 12.11 24.45 Een Zwemwedstrijd. BRESKENS Een vereeniging, die zich van meet af aan in de harte lijke belangstelling van de geheele be volking verheugen mocht, is ongetwij feld' de zwemvereeniging „Scheldfe- stroom" alhier. Doordrongen van het besef, dat het kunnen zwemmen niet alleen een gezondle sport is, doch in on ze waterrijke sltree'k' en vooral met het oog op Bad-Breskens van groot be lang moet zijn, heeft deze vereeniging zich met waar enthousiasme aan ;iaar taak gegeven. Onder de kundige leiding van de instructrice, mej. Reidsma, heb ben de leerlingen (w. o. een niet onbiei-r langrijk percentage uit andere gemeen ten) in korten tijd flinke vorderingen kunnen makten. Zoo namen eenige le den met succes aan den Sicheldezweirf- wedstrijd 1932 deel' en behaalden ve len van hen te Vlissingen in den al daar deze maand gehouden wedstrijd le en 2e prijzen. Gesterkt door deze successen zal de vereeniging Scheldestroom a s. Zaterdag een grooten wedstrijd houden, waaraan de plaatselijke muziekvereeniging haar medewerking verleenen zal. gen me dadelijk met den secretaris-ge neraal in verbinidng stellen, en hem nog eens goed duidelijk maken, dat Lugt, enfin, niet heelemaal toerekenbaar is. En ik zei u al dat we over u ge sproken hebben, ik zal hem zeggen, dat u naar hem toe is, om te zien hoe 't ermee staat; en hem dan meteen voor bereiden, dat het nog wel even duren kan, voor hij antwoord krijgt. En ja, me neer Bender, dan moet u maar met over leg handelen naar omstandigheden. Hoe dat met zijn verantwoording moet gaan; of hij zelf een geschikten brief kan schrij ven; wat voor invloed u en mevrouw op den inhoud van dien brief kunt heb ben Enfin, ik zou niet graag verder in détails raad willen geven.... U meent....? vroeg Kees. Ik meen niets, antwoordde de dok ter resoluut. „Neen, neen, werkelijk.... Het wordt zoo:'n gecompliceerd geval, dat ik soms denk: hij moest maar Nee, nog eens: ik weet van zijn omstan digheden, zijn financieele omstandighe den meen ik nu, niet genoeg. En.... ik ben al wel wat héél ver buiten mijn zui ver medische bemoeiingen gekomen. U is een vr'end; van meneer Lugt, niet waar." Hij legde een kleinen nadruk op „meneer"U moet maar zien, wat voor hen beiden het beste is." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1