|)rouinciale Ü5eetttusdie WEER EN WIND. SCHANDE! ZEEUWSCH PROFETENBROOD Feestweek Handelsbelang 29 Aug.-3 Sept. UJor^enperKUJl., Haamótede-Ubderdam' No. 199. Twee Bladen. WOENSDAG 24 AUGUSTUS 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. MIDDELBURG, GOES. VLISSINGEN. WALCHEREN. Economische wégen MIDDELBURG3CHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlisstngen ƒ2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. De drukke verkeersweg van Middel burg naar Oostkapelle en Domburg biedt niet veel gelegenheid voor den wande laar, fietser, motor- en autorijder om zich door een verfrisschenden dronk te laven. Zoodat hij of zij, d>e vermoeid en dor stig in de nabijheid van Serooskerke het café van Westdorp ontdekt, verheugd is. En met reden, want het is een keurig établissement, waar de vermoeiden en dorstigen even netjes ais vriendelijk be diend worden. Als regel is het in een dagblad geen gewoonte, te dezer plaatse en op deze wijze den lof van zulk een instelling te zingen. Maar hetgeen de Raad van Se rooskerke in zijn vergadering van Maan dagavond te dezen opzichte besloten heeft, is wel zoo ergerlijk en schandelijk, tast in zijn orthodoxe bekrompenheid de vrijheid van den staatsburger toch al zoo bekneld dermate aan, dat wij het hier nu eens mét naam en toenaam voor den betrokkene willen opnemen. Want helleen deze raad van vroede vaderen, met de kleinst mogelijke meer derheid, en tegen het advies van den a.r. burgemeester in, besloot komt hier op neer: dat men dezen achtbaren inwo ner van Serooskerke, die meer dan een kwart-eeuw aldaar op fatsoenlijke wijze zijn bro*.J verdiende, eenvoudig den nek omdraait door hem te gebieden op Zon dag zijn café te sluiten! Dit is, we kunnen het niet anders qua- lificeeren, een schande. Of, wil men het in de bewoordingen van het liberale be ginselprogramma, die we onlangs aan haalden: „dwangziek clericalisme". Waarlijk, het ware beter geweest als de vier anti-revolutionaire leden van den Raad van Serooskerke geluisterd hadden naar de bezadigde woorden van den burgemeester. Want het gaat n et meer aan, zich in dorpelijk isolement afzijdig te houden van den moderner tijd waarin men nu eenmaal leeft ei. waarvan men te ge legener tijd de voordeelen ook wel mede zal willen plukken. De Zondagssluiting der café's in een dorp aan een drukken verkeersweg, op een eiland dat aan het toerisme veel verdient, is, in algemeenen zin, een dwaasheid, voor de betrokkenen een strop, en tenslotte van de aanstichters van dit snood bedrijf een misbruik van macht, die slechts uit bekrompenheid van inzicht geboren kon worden. HET ECHTE. M. PETERSE Confiseur—Patissier Middelburg (Ingez. Med.) RUSSEN DEN TOEGANG GEWEIGERD? Naar te Moskou officieel verluidt, is aan de Russische delegatie voor het an ti-oorlogscongres te Amsterdam door de Nederlandsche regeering geen toestem ming verleend Nederland te bezoeken. Met betrekking tot de vraag of de re geering in deze richting een beslissing heeft genomen was het V.D. bij informa tie te Den Haag Dinsdagavond niet mo gelijk inlichtingen te verkrijgen. ARBEID IN BROODBAKKERIJEN. De Minister van Economische Zaken en Arbeid heeft vergund, dat in verband met de viering van den verjaardag van de Koningin in broodbakkerijen in alle gemeenten des Rijks door hoofden of bestuurders en door bakkersgezellen op Woensdag 31 Aug. 1932, om 3 uur des voormiddags met den bakkersarbeid wordt aangevangen. Bovendien mag voor zoover betreft broodbakkerijen, aan welke eene vergunning, als bedoeld m artikel 37, eerste lid, der Arbeidswet 119, is verleend op dien dag reeds te 1 uur des voormiddags met arbeid, be- staande m het gereedmaken van deeg en ovens, worden aangevangen. Voorts heeft de minister aan hoofden of bestuurders van broodbakkerijen in alle gemeenten des rijks vergund, dat, op Woensdag 31 Augustus 1932, deeg of brood, dat na 8 uur des namiddags van den vorigen dag gebakken of opge warmd is: le, van half 8 uur des voormiddags af uit het gebouw met aanhoorigheden, waarin zich de Broodbakkerij bevindt, wordt vervoerd; 2e. van 8 uur des voormiddags af wordt verkocht of afgeleverd. IJSKASTEN, reeds vanaf 19,elec- trische ijskasten vanaf 230, J. M. POLDERMAN, Telefoon 129, Groote Markt, Goes. (Ingez. Med.) NOG EEN WISSELBEKER VOOR DE RINGRIJDERIJ, De heer H. J. G. Hartman te Voor burg, oud-voorzitter van de V. V. V. alhier, heeft den huidigen voorzitter, mr. J. Moolenburgh, bericht, dat hij voor onze ringrijderij in de Abdij een wissel beker ter beschikking stelt, waarvan eigenaar zal worden hij, die hem twee malen achter elkander of drie maal in het geheel wint. Een woord van waardeering voor dit medeleven ,,uit de verte", zij gaarne aan dit bericht toegevoegd. In ons bericht van gisteren staat, dat ook om den beker van de burgerij wordt gereden. Dit is foutief. De vierde beker is die van de Amstel Brouwerij. HHH Kanowedstrijd en Gondelvaart De Langejan verlicht. Gisterenavond heeft men de 20 lam pen gericht, ieder van 2000 kaars, die volgende week een belangrijk onderdeel der feestverlichting zullen bewerkstel ligen, namelijk de belichting van den Lange Jan. Nadat de lampen, die op vier verschillende punten in de stad zijn ge plaatst, groepsgewijze waren gesteld, ontstak men alle te gelijk en toen bleek het resultaat ook bij deze opstelling der lampen, die afwijkt van die van twee jaar geleden, indrukwekkend. De opstel ling der lampen op de Groenmarkt is dit maal zoo, dat ook het gebouw der Provinciale Staten en de Nieuwe Kerk van het licht profiteeren en heel goed uitkomen. De verlichting van uit de Korte Gist- straat maakte, dat het deel der Abdijge bouwen aan die zijde minder goed tot zijn recht kwam en daarom werd, mede door de welwillendheid der omwonenden in de verlichting van het trapgeveltje naast de Muntpoort een groote verbe tering aangebracht door het doven van een straatlantaarn en het ontsteken van de buitenlichten van het catechisatiege bouw en bij den heer van Aartsen. Zoo hebben vele stadgenooten reeds een paar uur van de verlichting kunnen profiteeren. Maar, daartoe door de hee- ren, die zich met grooten ijver voor deze zaak spannen in de gelegenheid gesteld, hebben wij dit ook kunnen doen van af een grooten afstand. Wij zagen den ver lichten toren van af Veere, Vrouwenpol der, Serooskerke,. Maar nog mooier van af sommige punten van den Noordweg. Van andere zijde hoorden wij dat ook op de duinen te Domburg het gezicht im posant was. Het meest indrukwekkende voor ons was het toen wij aan het kanaal waren bij de Abeele en daar den toren in zijn geheel konden zien, zich als een puntig potlood weerkaatsende in het water. Als men daar gaat kijken volgende week, vergeet men dit schouwspel nim mer. Het staat voor ons vast, dat dit deel van het feestprogramma ieder zal moe ten voldoen. Muziekuitvoering. Morgen geeft de muziekvereeniging „Excelsior" 's avonds van 8 tot 10 uur een concert op het Molenwater. Het programma is als volgt: 1. Grillenban- nen Marsch, Komzak; 2. Orpheus aux Enfers, Ouverture, Jac. Offenbach; 3. Supinscal Valse Boumaine, Ivanovici; 4. Fant op Motive v. Mendelsohn; 5. Flo- rentiner Marsch, Fucik; 6. „Excelsior", Marsch, Cortége A. Adroit; 7. Marionet ten Wachtparade, Kuhn; 8. Feérie Bal let Alyre Delhaije; 9. Finale. Donderdag 1 September geeft het ge- Als da sck synheid voorbij is, blijft de hoogmoed 'en te laat zal men in zien, dat 'n mooi afgodsbeeld, veel smart, ontgoocheling en tranen kost. Blanchard. zeischap een concert op de Elgawa in 't Schuttershof. Het uit te voeren pro gramma is bijia gelijk aan het boven staande. Alleen vervalt dan no. 6. Hier voor komt in ie plaats: „Op een Perzi sche Markt" Ketèlbey. JngezaedJ Kermis-weeën. Gisterenavond kwart over acht werd tegen L. de J. van Kwadendamme, pro ces-verbaal opgemaakt wegens dron kenschap. Op het politiebureau kreeg de man gelegenheid weer nuchter te wor den, Om elf uur ontstond een oploopje voor het politiebureau, waarbij zekere W. A., die zich verzet tegen 't bevel tot doorloopen, een paar slagen met de gummistok kreeg. Aanleiding was het optreden van een paar kooplieden, die een bus met chocolade-artikelen, welke door de politie op straat gevonden was, kwamen terug halen en die daarvoor niet het bepaalde staangeld van 25 cent wenschten te betalen. Om half elf werd assistentie in café „Flora" ingeroepen, waar een onbekend gebleven persoon een ruit vernield had. Half twaalf liet de gérant van Schut tershof den onderwijzer W. T., uit R l- land-Bath, door de politie uit zijn zaak verwijderen. T. verkeerde onder den in vloed van drar en hij kreeg op het bu reau gelegenheid weer bij te komen. Tenslotte moest de politie om half twee nog ingrijpen bij een vechtpartij in de St. Jacobsstraat tusschen de gebroe ders F., Wijngaardstraat, eenerzijds, en van S., bocht van Guinea, andererzijds. Opheffing gemeente-ziekenhuis. Wij lezen in het „Volksblad": Zooals bekend is indertijd op voor stel van B. en W. een commissie inge steld, die aan den raad 'n rapport heeft uit te brengen over de ziekenhuisverple- ging in de gemeente. Tegelijkertijd werd toen in principe besloten het gemeente ziekenhuis op een nader te bepalen da tum op te heffen. Wij vernemen, dat de commissie thans zoo ver met hare werk zaamheden is genaderd, dat binnen niet al te langen tijd het rapport kan worden tegemoet gezien. Het zou verder in het voornemen liggen het gemeente-zieken huis per ingang van 1 Januari 1933 te sluiten. Het meest frappante in deze zaak is wel, dat het Christelijk ziekenhuis „Be- thesda" deze week nog geen 20 patiën ten had, het R. K, ongeveer het zelfde aantal en het gemeente-ziekenhuis ge heel vol ligt. KOUDEKERKE. Men deelt ons mede, dat vanwege den minister van Binnen- landsche zaken het gemeentebestuur al hier bericht is, dat het verzoek van Van den B. alhier, om twee villa's in de dui nen te mogen bouwen, alsnog dient te worden ingewilligd. Daarmede is de kwestie van het aï of niet mogen bouwen in de duinen dan, aldus onze zegsman, definitief in eerstgenoemden zin beslist. RAAD VAN SEROOSKERKE. Alle café's op den Zondag dicht SEROOSKERKE (W.) Maandagavond werd een voltallige Raadsvergadering gehouden. De V oorzitter zegt dat B. en W. voornemens zijn om op de begrooting van 1933 wederom te bezuinigen. Het college is van meening dat b.v. op de straatverlichting, door deze te dooven om 10 uur thans om 12 uur en de electrische lamp voor het Raadhuis een uur te beperken, een bezuiniging kan worden verkregen van pl.m. 125. Het wenscht dezen maatregel in te voeren op 1 Sept. a.s. Nog deelt de voorzitter mede, dat de Diaconie der Ned. Herv. Kerk steun heeft gevraagd voor een gezin; zij verklaart niet meer bij machte te zijn om alle kosten voor dat gezin alleen te dragen. B. en W. besloten van heden af tot voorloopig 22 Sept. a.s. de hulp te verleenen. Een voorstel van B. en W. tot het vaststellen van den pensioensgrondslag van den burgemeester op 1920 en van den gem. secretaris op 2550, ingaande 1 Oct. a.s., wordt goedgekeurd. De voorzitter leest hierna de be grooting voor over '33 van den Vleesch- keuringsdienst kring Oostkapelle, welke een eindcijfer aangeeft van 7150. B. en W. stellen voor, deze begrooting goed te keuren. De heer H o e g e n vraagt of het niet gewenscht is om bij dien dienst bij het maken van onkosten, op bezuiniging aan te dringen. De v o o r z. acht zulks voor het ge meentebestuur van Oostkapelle overbo dig, wijl men daar wars is van alle on- noodige uitgaven. De rekening over 1931 wordt goedge keurd. Hierna stelt de voorzitter aan de orde het adres van den Raad der Geref. Kerk inzake algeheele café sluiting op den Zondag in deze gemeente. Het adres wordt door den voorzitter voorgelezen, benevens een adhaesiebe- tuiging met dit adres van den a. r. kies- vereeniging. Nog leest de voorzitter een ingeko men schrijven voor van den caféhouder den heer A. Westdorp, waarin deze wijst op zijn reeds 26 jaren bestaan hebbend café; in dit tijdperk werd er nog nim mer de rust op den Zondag verstoord, zoodat z. i. geen redenen aanwezig kun nen zijn om Zondagsluiting voor café's in te voeren en hem den nekslag toe te brengen. Dringend doet hij een beroep óp den Raad om de belangen van alle gemeentenaren voor te staan en ver zoekt bestendiging van den tegenwoor- digen toestand. Weth. Goedbloed zegt nog dank baar te zijn voor alle medewerking in de vorige raadsvergadering toen hij om uitstel van behandeling van dit adres heeft gevraagd. Na nader onderzoek is hij tot de over tuiging gekomen, dat, wijl wel 95 pet. der bevolking zich christelijk noemt, hij zijn stem vóór het adres moet uitbren gen. Hij doet tevens een beroep op de chr.-hist. fractie en verwacht van hen, dat zij eveneens eenparig vóór het adres zullen stemmen. De heer A 11 a a r t zegt, dat ook hij intusschen zijn oor heeft te luisteren ge legd en zag ook o.a. uit het Raadsver- slag van het naburige St. Laurens, dat a.-rev. raadsleden aldaar er anders over oordeelen dan ónze a.-r. leden. Hij acht het in de bestaande omstandigheden overbodig thans in te grijpen en kan het adres onmogelijk steunen. De heer H o e g e n zegt het betoog van weth. Goedbloed niet te begrijpen. Hoe kan deze thans aannemen, dat de chr. hist, fractie nu vóór het adres zal zijn? Hij zegt vierkant tegenover het adres te staan, omdat geen bewijzen zijn aangevoerd en aan te voeren zijn waar uit zou blijken, dat rustverstoring op den Zondag heeft plaats gehad. Het adres spreekt van Zondagsrust, wat z. i. tot de taak der overheid behoort en de kerk heeft te bevorderen de Zondagsheiliging. Nog moet hij opmerken, dat juist op den Zondag, vooral in de zomermaan den, de caféhouders alhier vanwege het toerisme, het moeten hebben en niet van de ingezetenen, wijl de laatste er geen of althans bijna geen café bezoeken. Zijn er ooit klachten ingekomen van 't reeds 26 jaren bestaande café, geëxploiteerd door Westdorp? Nog nimmer heeft spr. anders dan lof gehoord over de wijze, waarop deze èn in de week èn ook op den Zondag zijn café heeft in bedrijf ge had. Moet nu het bestaan in dezen benar den tijd van een paar menschen worden vernietigd door een ongemotiveerd in grijpen van den Raad? Lettende op alle genoemde omstandigheden, alsmede de belofte door hem afgelegd bij den eed, dat hij de belangen van alle ingezete nen heeft te behartigen en welke woor den zoo juist door den Voorzitter bij 't uitspreken van het ambtsgebed zijn voor gehouden, kan hij zijn stem vóór het adres niet uitbrengen. De heer Cornelisse zegt, dat hij geheel accoord gaat met het gesprokene van de heeren Allaart en Hoegen en geen redenen aanwezig acht om vóór het adres te zijn. De heer H o e g e n vraagt den Voor zitter of hij als hoofd der politie kan verklaren, dat door het open zijn der „Economisch" is het wachtwoord, Waarvoor alles buigt en zwicht; Daarom zijn de ASFALTWEGEN Naast een groot GENOT óók PLICHT. (Ingez. Med.) Middelburg 24-VIII-'32: Dinsdag hoog ste luchttemperatuur 23.5 °C; (74 °F); laagste 14.5 °C (58 °F). Heden 9 h: 15.7 °C; 12 h: 20 °C. Geen regen of neer- sjag. Hoogste barometerstand 773 mm laagste 771 mm. Hoogste barometerstand 773,0 mm te Shields; laagste 753.2 mm te Jan Mayen. Verwachting tot Morgenavond; Zwakke tot matige wind uit N. rich tingen, gedeeltelijk bewolkt, weinig ol geen regen, weinig verandering in tem peratuur. Zon op: 5 h 59; onder 20 h 05. Licht op: 20 h 35. Maan op: 22 h 28; onder: 15 h 28. L.K.: 24 Aug. Hoog- en Laagwater te Vlissingen, Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Aug. Wo. 24 Do. 25 Vr 26 Hoogwater. 7.05 19.20 7.58 20.23 9.12 21.48 Laagwater. 1.08 13.13 1.51 14.12 2.58 15.31 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Aug Wo. 24 Do. 25 Vr. 26 Hoogwater. 8.46 20.57 9.33 21.54 10.43 23.16 Laagwater. 2.10 14.24 2.52 15.20 3.57 16.34 café's op den Zondag de rust wel eens werd verstoord. De Voorzitter antwoord ontken nend. De heer A. Melis zegt, dat de om wonenden van het café op het dorp wel van rustverstoring kunnen spreken. De heer H o e g e n zegt nog nimmer een klacht te hebben gehoord en die kan ook niet uitgebracht worden, niet tegenstaande de Herv. Kerk zeer kort aan bedoeld café grenst. Weth. Goedbloed zegt, dat toch de Voorzitter van den kerkeraad der genoemde kerk in eersten aanleg over cafésluiting heeft gesproken. De Voorzitter meent het niet toelaatbaar te achten personen naar vo ren te brengen, die hier zich niet kun nen en mogen verantwoorden. De heer P. Melis zegt, dat hij het niet tot Gods eer kan rekenen om des Zondags de café's open te houden. De heer A .Melis zegt, dat hij wat de Zondagsrustvers'ioring betreft de conclusie trekt uit hem verstrekte gege vens van omwonenden en eigen waarne ming. Zoowel dr. Kuiper als voorman der a.-rev. als mr. Lohman als voorman der c.-hist. hebben hand in hand geij verd voor Zondagsrust, zoodat zoowel a.r. als c.h. zijn aangewezen dit adres te steunen. De heer Hoegen begrijpt niet waarom de a.r.-leden bij de aanvraag om vergunning van den eigenaar van het 2e, nu laatste opgericht café niet in de bres hebben gestaan om de oprichting daarvan tegen te sta.an. Hij heeft al het bereikbare gedaan om die oprichting te vermijden. Hadflen de a.r.-leden des tijds dezelfde houding aangenomen als thans, dan was 'vermoedelijk dit adres niet verschenen;. Reeds bij herhaling is hun heden verv/veten, dat hij inconsequ ent is in zijn houding thans aangenomen; hij moet dit ejchter terug zenden naar de a.r.-leden. Js er iemand die juist bij de indertijd aangevraagde 2e vergun ning en nu b>ij dit adres consequent is, dan is hü; -Jfat, zoo zeg! de heer Hoegen, Weth,. Goedbloed zegt, dat de Raad destijds geen bevoegdheid had om de op'fichting van het 2e café te weige ren, Jwaarop de beer H o e g e n feegt, dat ranen toch even als hij, als de a.r.- ledei! had tegen kunnen werken, althans

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1