IJrotiinciale jSeettuigche BINNENLAND. ZEELAND. Feestweek Handelsbelang 29 Aug.-3 Sept. WEER EN WIND. No. 198. Twee Bladen. DINSDAG 23 AUGUSTUS 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. We zijn het feitelijk eens m MIDDELBURG. GOES. VLISSINGEN. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeëlingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. Het „Volksblad" (soc.-dem.) bevatte Zaterdag een beschouwing, naar aanlei ding van het geen wij verleden week te gen de (a.r.) „Rotterdammer" schreven over den nieuwen burgemeester, dien wij na 1 Januari van noode zullen heb ben. Het „Volksblad" schrijft dan o.m.: „De Middelburgsche Courant" haast zich in roerende eenstemmigheid met het a.-r. orgaan de „Rotterdammer" te kennen te geven, dat de sociaal-de mocraten niet aan het bod kunnen ko men, ofschoon zij toch de sterkste fractie in den raad vormen" „De motieven, die het liberale blad daartoe aanvoert zijn te merkwaardig om ze onvermeld te laten. De „Middel burgsche Courant" meent dan „dat een blind en mathematisch toepassen van den regel, dat de burgemeester uit de sterkste fractie der meerder heid benoemd wordt, niet in het be lang van Middelburg is te achten, want de uitslag zou dan niet bij den geeste lijken [wij schreven „feitelijken" Red. M.C.] politieken toestand pas. sen." „Deze consequentie willen wij mét „De Rotterdammer" zegt het het blad niet aan." „Met de conclusie der „Midd. Cou rant" kunnen ook wij ons volkomen vereenigen. De S.D.A.P. zal inder daad geen prijs stellen op het burge meesterschap in een gemeente waar zij vijf van de zeventien raadszetels bezet. De redeneering zelve gaat ech ter mank, daar de vijf sociaal-demo craten toch maar bij een linksche meerderheid worden geteld om het betoog van een liberalen burgemees ter te versterken." „Principieel staan wij sociaal-de mocraten, zoowel tegenover rechts als links en kunnen dus niet zonder meer ingedeeld worden bij de vrijzinnigheid terwille van 't bezetten eener func tie." „Als wij het voor het zeggen heb ben, is die burgemeester ons het mees te welkom, die de staatkundige rech ten van alle burgers, dus ookvan de arbeidersklasse weet te eerbiedigen en te handhaven en die genoeg democraat is om te regeeren in den geest van dezen tijd." Tot zoover het betoog van 't „Volks blad". We zouden op enkele kleine slakjes wel wat zout kunnen leggen zoo hebben wij bv. geen betoog vóór een li beralen, doch slechts een betoog tégen een rechtschen burgemeester geleverd maar dat is de hoofdzaak niet. Die hoofdzaak is deze: waarom moet er, naar onze meening en wensch, wel een linksche burgemeester komen, doch geen sociaal-democraat? Of schoon de sociaal-democraten de sterk ste fractie vorm en van de linksche raadsmeerderheid, waaronder ze be grepen zijn? M.a.w., en om het nu eens heel hard tégen onszelf dan te zeggen: waarom gebruiken we de 5 s.d. wèl in ons optelsommetje, om tot een linksche meerderheid te geraken, maar waarom willen we de consequentie: een burge meester uit de verreweg sterkste frac tie dier meerderheid niet aan? Daar gaat het om. De vraag, die eerst beantwoord dient te worden, is deze: wat is, ontdaan van alle grauwe theorie, het practische verschil tusschen links en rechts? Dan kunnen we zeggen, dat dit in hoofdzaak kerkelijke quaesties, en wat daarmede in nauwer of losser verband samenhangt, betreft. Moeten de win kels of café's op Zondag dicht? Mo gen er Zondags optochten en meetings gehouden worden? Zijn we vóór of te gen een kermis? Dat en soortgelijke zijn zoo de quaesties, waarin de bur ger merkt of hij met linksche of recht sche menschen te maken heeft. Wil men het meer politiek geformuleerd links keert zich „tegen alle dwangziek clericalisme", zooals het Liberale be ginselprogram dat noemt. Welnu, op dit punt zijn, voorzoover dit dan Middelburg betreft, alle raadsleden die ter linkerzijde zetelen, het zeker wel eens. Aangezien de regeering vervolgens, zelf een eigenlijke rechtsche coalitiere- geering zijnde, het verschil tusschen rechts en links handhaaft, en aangezien de sociaal-democraten, wannéér men de vraag rechts of links stelt, zeker, op d i t punt, bij de linkerzijde gerekend moeten worden, hebben wij ze er vol gens de regelen van het spel ook maar bijgeteld. Evenwel: het rechtsch of linksch-zijn is maar een bijzakelijkheid, niet het hoofdkenmerk der sociaal-democratie. Dit hoofdkenmerk is voor ons zijn eenzijdigheid: het is geen nationale, geen volks-, maar een arbeiderspar tij. Vervolgens is de grondslag waarop zij in de praktijk berust de dusgenoemde klassenstrijd, welk belangrijk, ja funda menteel beginsel door alle niet soc.-de mocraten als allerverwerpelijkst wordt beschouwd. En tenslotte, heel op den achtergrond maar desalniettemin als la tent gevaar aanwezig, is de soc.-demo cratie revolutionnair. Dit alles maakt dat zooals het „Volksblad" zelf met andere woorden erkent er zulk een diepe principi- eele kloof tusschen de soc,-democraten en alle andere partijen bestaat, dat er o.i. op deze gronden geen spra ke kan zijn van een soc.-democraat als burgemeester van een stad, vóór dat er een Raadsmeerderheid is die het ten aanzien van den klassenstrijd en de re volutie eens is. En dat is gelukkig in Middel burg nog niet het geval. Maar, het moge dan op verschillende gronaen zijn, we zijn het tenslotte en fei telijk toch vrijwel met elkaar eens. Het „Volksblad" verklaart immers, dat de S.D.A.P. geen prijs zal stellen op het burgemeesterschap in een gemeente, waar zij vijf van de zeventien raadsze tels bezet? En wat betreft de eischen, waaraan de nieuwe burgemeester voor Middel burg zal hebben te voldoen: met deze formuleering van onzen politieken te genstander kunnen wij ons volkomen vereenigen! BEZWAREN TEGEN CONTINGEN- TEERING. De centrale organisatie inzake bezwa ren der contingenteering (L.O.B.C.)) heeft in verband met talrijke bij haar ingeko men klachten, aanleiding gevonden, om de regeering te wijzen op de groote be zwaren die in de praktijk van den han del ondervonden worden in verband met de bestaande wijze van toepassing der contingenteeringsmaatregelen, waardoor aan ieder land afzonderlijk een vast in voercontingent wordt toegewezen. Daar door wordt aan den handel tot op ze kere hoogte de mogelijkheid ontnomen om de goederen te betrekken uit het land, dat 't goedkoopst is. In een schrij ven, dat zij ten dien aanzien van den minister van economische zaken en ar beid mocht ontvangen, deelt Z.E, mede, geen wijziging in dezen geest in de toe passing van contingenteeringsmaatrege len te kunnen bevorderen. Een dergelij ke wijziging zou de kans met zich bren gen, dat aan ons land verleende facili teiten bij wijze van repressaille maatre gelen worden ingetrokken. In verband met de groote moeilijkhe den welke ondernemingen ondervinden, die in de basisjaren niet of slechts ten deele hun werkzaamheden op zoodanige schaal uitoefenden als ten tijde van den aanvang der invoerbeperkingen, in chet bijzonder dus jonge ondernemingen, heeft de C.O.B.C., hoewel ten volle de moeilijkheid beseffend om daarin te voorzien, den minister verzocht te trach ten een modus te vinden, waardoor deze ondernemingen, althans in meerdere ma te, in hun behoeften aan buitenlandsche producten kunnen voorzien. De minister zette in een schrijven, dat de C.O.B.C. van hem mocht ontvangen, uiteen, dat de regeering de bezwaren stellig niet onderschat. Een verstarrend element acht zij hier inderdaad aanwe zig, zoodat deze aangelegenheid dan ook bij voortduring haar aandacht heeft. De minister oordeelt echter de thans geldende regeling als de minst bezwaar lijke. ANTWOORD PER KEERENDE VLIEGPOST. Op initiatief van den burgemeester van Bandoeng heeft de P.T.T. aan de K. L. M. voorgesteld, de postsluiting voor het Holland-vliegtuig zoodanig te regelen dat de antwoorden op de aan komende mail nog dezelfde week naar Holland kunnen worden gezonden. Het menschdom bezit schatten van wijze woorden; maar een heel klein beetje werkelijkheid te maken van een dik boek vol mooie woorden, dat is een heel groote kunst. J. Mathijs Acket. TE ZWARE BIENSTKLEEDING. De directie der Spoorwegen heeft, zoo meldt „het Volk", afwijzend beschikt op het verzoek van het hoofdbestuur der Nederlandsche vereeniging van spoor- en tramwegpersoneel, om het personeel toe te staan, gedurende de warmte eigen kleeding te dragen (met uniformpet en distinctief), in plaats van de zware dienstkleeding. Naar aanleiding van het telegram heeft een onderhoud plaats gehad tus schen den secretaris der vereeniging, Van Braambeek, en de directie. Laatst genoemde vreesde, dat het dragen van eigen kleeren een slordigen indruk zou maken en dat daardoor het aanzien van de Nederlandsche Spoorwegen zou wor den geschaad. Het voorstel van den heer Van Braam beek, om dan aan de plaatselijke stati onschefs de beslissing over te latert of de kleeding al of niet met dat aanzien in strijd zou zijn, meende men niet te kun nen aanvaarden. Tot zoover de berichten. Inderdaad lijkt ons de dienstkleeding der spoorwegmannen, in warme zomers, ondragelijk warm. Zoozeer, dat verzet hiertegen wel rijzen moet. Waarom dan niet naar deze oplossing gestreefd: dat het personeel voor eigen rekening lin nen uniformkleeding mag aanschaffen en dragen? Desnoods, wat model, kleur en snit betreft onder goedkeuring van de directie der spoorwegen? Dat de N.S. het thans zelf niet kunnen betalen, is duidelijk. Door coöperatie ven inkoop en standaardiseering zal zul ke linnen uniformkleedij echter tot uiterst matigen prijs voor het personeel verkrijgbaar gesteld kunnen worden. De schildferijen van de Koningin zullen te Utrecht van 26 dezer tot e:n met 18 Sept. tentoongesteld worden in het Centraal Museum. 'Vrijdag om' 2 uur zal d-. H. Th. s'Jacob commis saris der Koningin in L'trecht de ten toonstelling oipenen. Prof. mr. A. C. Jotsephus Jitt'a, Rijksbemiddelaar in het 3de district te "s-Gravenhage, fis met ingang van 19 Augs. op zijn verzoek eervol ontheven van zijne functie van secretaris van de Rijksbemiddelaars, onder dankbetuiging Vóór de vel'e belangrijke diensten diöor hem al's zoodanig bewezen. Het Deensche stoomschip .,Europa'' werd vandaag met een partij appelen uit Argentinië te Hoek van Holland verVacht. In verband met de geboden l'oc-, zuiniging zal, volgens de „Msb" binnen kort worden overgegaan tot opheffing van de derde br.efpostbestelling te Am sterdam. Hedenmorgen met den Duitschen trein, die om 9 h 34 aan het Centraal station te Amsterdam arriveert, kwam o.E. Kardinaal Van Rossum aan, die eenige dagen incognito aldaar zal vertoe ven in het klooster der paters Redemp toristen, Met ingang van 1 September a.s. zullen ingevolge Kon. besluit van 6 Augustus het expeditiekantoor M i 1- 1 i n g e n en de daarheen voerende heer baan, komende van Bimmen in Duitsch- land, worden opgeheven en zal worden aangewezen Groesbeek als geriefkan- toor bij in- en uitvoer per spoor. De stichting Kindertehuis „Mória" te Hillegersberg is verblijd met een belangrijke gift van de Koningin en de Koningin-Moeder ten bate van haar arbeid ten behoeve van de onverzorg de kleuters. Autobusdiensten. De Belgische Zeevaartbond naar Walcheren. De Belgische Zeevaartbond van Ant werpen zal op 25 Augustus a.s. een reis maken naar Vlissingen, van daar uit wordt Middelburg dan bezocht in au tocars. De Kroon heeft thans beschikt op de beroepen, ingesteld door de directie der Nederlandsche Spoorwegen en ge broeders de Rooy te Bergen op Zoom tegen de beschikking van Ged. Staten van Zeeland, waarbij aan gebrs. de Rooy te Bergen op Zoom vergunning is ver leend tot het in werking brengen van 'n autobusdienst van de Noord Brajbant- scheZeeuwsche grens over Rilland Bath, Krabbendijke Kruiningen, Ka- pelle en Kloetinge naar Goes, en het beroep, ingesteld door de directie der Nederlandsche Spoorwegen tegen de beschikking van Ged. Staten van Noord Brabant waarbij aan gebrs. de Rooy te Bergen op Zoom, voorzoover het Noord Brabantsch grondgebied betreft vergun ning is verleend tot het in werking bren gen van een autobusdienst van Bergen op Zoom over Woensdrecht (station) naar Goes. Bij Kon, besluit zijn de beide bestre den besluiten vernietigd en is aan de gebroeders de Rooy de gevraagde ver gunning geweigerd. Zeeland naar de Indische T entoonstelling. De muziekvereeniging „Voorwaarts" en het gemengd koor „Zang Veredelt" te Koudekerke zijn uitgenood.'gd op Koninginnedag in Walchersch costuum een middag- en een avonduitvoering te geven op de Indische tentoonstelling te 's-Gravenhage, welke uitnoodiging is aanvaard. De ringrijderij in de Abdij. In de etalage van den heer Jacq. Frank kan men den zilveren wisselbe ker, gekroond met een ringrijdenden boer, bewonderen, die de gemeente Middelburg beschikbaar stelde, nu de vorige gemeentelijke beker verleden jaar blijvend eigendom van L. Koole Wzn. te Ritthem is geworden. Om dezen nieuwen beker en om die van H. M. de Koningin, den heer en mevrouw dr. Van Loon en van de bur gerij van Middelburg zal Donderdag weer een vreedzame kamp plaats heb ben in de Abdij tusschen de 54 deel nemers. ■M Iedere avond Muziek op de Markt Middelburg 23-VIII-'32: Maandag hoog ste luchttemperatuur 23 °C; (73 °F); laagste 17.5 °C (64 °F). Heden 9 h: 19.4 °C; 12 h: 21 °C. 1 mm regen. Hoogste barometerstand 771 mm, laagste 766 mm. Hoogste barometerstand 773.5 mm te Aberdeen; laagste 752.8 mm te Ingö, Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige wind uit N. rich tingen, meest half bewolkt, weinig ol geen regen, iets warmer overdag. Zon op: 5 h 57; onder 20 h 07. Licht op: 20 h 37. Maan op: 22 h 03; onder; 14 h 15. L.K.: 24 Augs. Hoog- èn Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Aug, Di. 23 Wo. 24 Do. 25 Hoogwater. 6.23 18.33 7.05 19.20 7.58 20.23 Laagwater, 0.35 12.35 1.08 13.13 1.51 14.12 Hoog- en Laagwater te Wemeldingc, Aug, Hoogwater. Laagwater. Di. 23 8.08 20.17 1.33 13.47 Wo. 24 8.46 20.57 2.10 14.24 Do. 25 9.33 21.54 2.52 15.20 Gelijk reeds zoovele jaren, zal ook a.s. Donderdag de bloempjesdag plaats hebben ten bate van het „Tuberculose- fonds" „Draagt Elkanders Lasten", af- deeling van het Chr. Nat. Vakverbond. Jaarlijks zijn de uitgaven aanmerke lijk grooter dan de inkomsten, waarom de desbetreffende commissie op den steun van allen mag hopen. Men zie voorts de advertentie in dit nummer. Autotocht ouden van dagen. Tot onze vreugde vernemen wij, dat de autotocht voor ouden van dagen op Vrijdag 26 Augustus a.s. in kannen en kruiken is. Mochten er nog oudjes zijn die thuis zitten, en graag meewillen: la ten zij zich voor Donderdagmiddag 25 Aug. opgeven bij een der commissiele den, de heeren: W. Vermeulen Jr., Dwarskaai 111, P. Vos, Seiss ngel, en J. Verhage, Noordstraat C 26. Goede reis en mooi weer gewenscht! RIJKSBEMIDDELING Het conflict in het landbouwbe drijf in Zeeuwsch Vlaanderen O.D. Als resultaat van de gisteren hier ter stede door den rijksbemiddelaar prof. mr. Aalberse gehouden confe rentie met partijen, betrokken bij de dreigende staking in het land bouwbedrijf in Zeeuwsch-Vlaanderen O.D., kan worden medegedeeld, dat par tijen alsnog zullen trachten onderling tot overeenstemming te komen. Indien dit niet mocht gelukken, zal het geschil door arbitrage worden opge lost. De staking, die anders Donderdag zou uitbreken is in verband hiermede opge schort. De Kermis. De Maandag is zeer rustig verloopen, gelijk elk jaar het geval is. Er waren nog wat kijkers, maar in de vermakelijkhe den bleef het zoo rust g dat enkele niet openden of vroeg in den avond reeds sloten. Alleen bij de suiker- en gebak kramen bleef het af en aan loopen. De Maandag is in den regel, de stlite voor den storm van Dinsdag en reeds als we dit schrijven, Dinsdagmorgen half elf, laat zich voorzien, dat het een druk ke dag zal worden. Voor het Stadhuis, op de Vlasmarkt en de Beestenmarkt, zijn reeds de kramen der markkooplie den opgeslagen. Hier en daar worden zelfs reeds zaken gedaan en van alle zij den komen ook de bezoekers opdagen. Concours Handboogschieten. GOES. De Handboogsociëteit „Jaco- ba van Beieren" hield Zaterdag haar jaarlijksch concours op het sportterrein aan den Polderschen weg. Niettegen staande de tropische hitte, waren 17 Sociëteiten met 73 schutters opgeko men. De uitslag was als volgt: le klepprijs: met wiss'elbeker, de heer C. Lous van Juliana van Oudelande; 2e klepprijs: de heer J. de Beste van idem; 3e klepprijs: de heer P. de Baar van „Willem Tell II", Ovezande. Hoofdvo gel: de heer C. Goense van „Eensgezind heid" 's-Heerenhoek; le zijvogel de heer M. van Schaik, „Ons Genoegen", Oude lande; 2e zijvogel: de heer J. Rijk van „Willem Tell I", Ovezand; le kal de heer J. Poleij van „Doel naar Hooger", Wol- phaartsdijk; 2e kal: de heer P, Boon man van „Jacoba van Beieren", Goes; 3e kal: de heer A. J. Mol van „d'Edele Handboog", Oudelande; 4e kal: de heer J. Priem van „Amicitia", 's-Heeren hoek, De beschermheer, notaris Verbist, had 10 prijsvogels beschikbaar gesteld, die door diverse schutters werden be haald, Als gewoonlijk had de wedstrijd veel belangstelling en een gezelling ver loop. Het aantal werkloozen alhier bereikte juist het cijfer 1000, tegen ver leden week 954. Bij de werkverschaf fing zijn 122 personen te werk gesteld. De stationschefs te Vlissingen, De heer G. D. J. Hartman, stations chef aldaar zal met ingang van 1 No vember a.s. dén dienst met pensioen gaan verlaten. Naar de Vliss. Courant verneemt, moet het in het voornemen liggen de tegenwoordige functies van eerste en tweede chef tot één functie te vereeni- gen. De tweede chef, de heer ff. Th. Kop pen, is reeds sedert 21 jaar als zoodanig hier ter stede werkzaam. Naar aan het blad wordt medegedeeld zou het bjj de directie van de spoorwe gen in „de bedoeling liggen den heer Koppen naar elders over te plaatsen en de funct'e van tweeden stationschef al daar te doen vervallen. De heer I. Witmont te Amsterdam,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1