^Provinciale 55e etuu s che BINNENLAND. ZEELAND. Feestweek Handelsbelang 29 Aug.-3 Sept. WEE! m WIND. No. 197. Twee Bladen. MAANDAG 22 AUGUSTUS 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. MIDDELBURG. GOES. VLISSINGEN. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissmgen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel la^er..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V, DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. PRINS HENDRIK, Het motorjacht „Almeri", met Prins Hendrik der Nederlanden aan boord is, volgens de „Soir", de haven van Oosten de binnengeloopen en daar geankerd. Prins Hendrik is vergezeld van zijn ad judant, luitenant Termijtelen en van mr. Bangert, den eigenaar van het jacht. De prins reist In het strengste incognito. DE HITTE. De ergste warmte is, nu wij dit schrij ven, voorloopig althans, voorbij. Het is wel erg geweest alleen dienen zij, die steeds over de koude en natte zomers van de laatste jaren klaagden, nu in hun nopjes te zijn en niet op de warmte te mopperen Vrijdag is in De Bilt met 33.2 graden Celsius de hoogste temperatuur van de zen zomer bereikt. Dit is nog geen re cord voor den tijd van het jaar, want in 1898 werd op 23 Augustus 33.9 waarge nomen. Te Maastricht werd gisteren 37 graden bereikt, terwijl het hoogste Aug.- maximum tot nu toe 35.3 was. De bestendigheid van het warme weer treedt duidelijk aan den dag in de onaf gebroken opeenvolging van zomersche dagen, waaronder wordt verstaan dagen met een maximum boven 25 graden. Dit aantal is van den lOen Augustus af, Za terdag meegerekend, tot 11 gestegen, terwijl d elange reeks die sedert 't be gin der waarnemingen in De Bilt 1897 is voorgekomen en in den zomer van 1923 werd waargenomen, eveneens 11 bedroeg. DE STEUN AAN WERKLOOZEN. Naar wij vernemen ligt het in het voornemen van den minister van Bin- nenlandsche zaken een commissie in het leven te roepen, aan welke zal wor den opgedragen na te gaan, of, mede gelet op de moeilijke tijdsomstandighe den, het tijdstip is aangebroken dat, teneinde tot een meer doeltreffende be steding van de overheidsgelden te ko men, de hulp welke aan werkloozen wordt verleend geheel of ten deele in natura zal worden verstrekt. De burgemeester van Hilversum, die heer J. M. J. H. Lambooy zal het voor zitterschap dezer commissie op zich nemen. TEGEN VERSTORING DER OPEN BARE ORDE, De Minister van Binnenlandsche Za ken heeft zich met 'n circulaire tot de burgemeesters gewend, waaraan wij 't volgende ontleenen: „Optochten langs de openbare straat gaan meermalen gepaard met verstoring van de openbare orde; ook wordt van de verleende toestemming tot het houden van een optocht vaak misbruik gemaakt, in een vorm van beleediging van het pu bliek gezag. Een en ander is onduldbaar en behoort krachtig te worden gekeerd. Geldt dit reeds voor normale tijden, te meer onder de huidige moeilijke omstan digheden. Ieder gebrek aan orde draagt de kiem van ondergang in zich. Ik roep uw me dewerking om het euvel, waarop ik wees, te keeren. Naar mijn meening, kan dit geschieden door optochten in de avonduren niet toe te staan; alleen in bijzondere omstandigheden ware hier van af te wijken en dan nog slechts on der de noodige waarborgen tegen mis bruik. Ook ware aan toestemming tot het houden van een optocht de voor waarde te verbinden, dat niet wordt be toogd voor openbare gebouwen of wo ningen van dragers van openbaar gezag. Bij inbreuk op de gestelde voorwaar den ware snel en krachtig in te grijpen." DE HUISINDUSTRIE. Bij de Tweede Kamer is een wets- oniwerp ingediend tot wettelijke rege ling van de huis-industrie. Blijkens de toelichting hoopt de regeering haar doel te bereiken door het stelsel, dat het duidelijkst belichaamd is en de meest omvangrijke toepassing heeft ge vonden in de Engelsche Trade Boards Act. VERVOER VAN SUIKERBIETEN. De afdeeling Zuid-Holland van de Vereeniging van Scheepsbevrachters in Nederland heeft den minister van oe- conomische zaken telegrafisch bericht dat de Eerste Nederlandsche Coöpe ratieve Suikerfabriek te Sas van Gent een contract heeft afgesloten voor het vervoer van zestigduizend ton suikerbieten naar deze fabriek uit verschillende plaatsen in Nederland, mee een buitenlandsche firma, *.velke deze met regeeringssubsidie verbouw de suikerbieten met n i e t-N eder- landsche schepen zal vervoeren. Genoemde afdeeling heeft den minis ter verzocht, maatregelen te treffen, dat dit vervoer door Nederlandsche schepen zal geschieden. DE VERPLICHTE WINKELSLUITING. Te Rotterdam is opgericht de Vereeniging van winkeliers in vleesch en fijne vleeschwaren, die zich ten doel stelt, actie te voeren voor den v r ij e ,'i verkoop op de Zondagen. HET ANTI-OORLOGSCONGRES. Het nationale comité ter voorberei ding van het wereldcongres tegen den oorlog deelt in een communiqué o.m. mede, dat ook een aantal gedelegeer den uit Sovjet-Unie, door verschillende arbeidersorganisaties en organisaties van intellectueelen aangewezen, aan dit congres zal deelnemen. In deze de legatie hebben o.a. zitting, Maxim Gorki, van het verbond van schrijvers in de Sovjet-Unie, en Karl Radek, van de journalisten-organisatie te Moskou. HUWELIJKSVERBOD. Het Ned.-Indische legerbestuur heeft de invoering van een beperkt huwe lijksverbod in overweging, daarbij zal worden bepaald, dat mindere militairen pas in het huwelijk mogen treden, na dat zij d r i e jaar hebben gediend. De heer C. J. Ph. Zaalberg, aan wien eervol ontslag zal worden ver leend als directeur-generaal van den arbeid, zal, blijkens bericht in het Hbl. worden opgevolgd door dr. ir. A. H. W. Hacke, districtshoofd in de arbeids inspectie Groningen. De heer Zaalberg zou belast worden met de directie van de N.V. Mij. tot behartiging van de Na tionale Scheepvaartbelangen. DE RADIO-DOKTER, steeds en overal te ontbieden. Thans lage afstandstarie ven. J. M. POLDERMAN, Telef. 129, Groote Markt, Goes. (Ingez. Med.) Ir. A. D. Heederik. Gisteren werd, volgens de N.R.C. ir. A. D. Heederik 70 jaar. Hij is in techni sche kringen bekend in vele deelen van ons land. Beboren te Delft, bezocht hij de lage re school en de H.B.S. te Schiedam In 1885 behaalde hij het diploma van civiei- ingenieur aan de Polytechnische School te Delft. Hij ontwierp de tramwegen (of de kunstwerken daarvan) van de Rotter- damsche Tramwegmaatschappij op de eilanden, van de Ned. Tr. mij. in Gronin gen en Friesland, van SchagenWog- num, Breskens Maldeghem, en Vlissingen Middelbu r g. Een koene redding. Gistermiddag te ongeveer 6 uur ver maakte als gewoonlijk bij Kaapdui nen velen zich met zwemmen en baden. Plotseling klonk hulpgeroep, van den matroos C. V., die niet voldoende zwem mer is en zich te ver van den wal had begeven. Mej. Castel, lid der Vlissing- sche reddingsbrigade, begaf zich onmid dellijk naar den hulproependen toe en slaagde er in hem te grijpen, en een eind mede te nemen, doch de vrij zware golf slag veroorzaakte haar veel last, en zij zag zich genoodzaakt ook om assistentie te roepen. Mej. Prins, eveneens lid der V.R.B. begaf zich toen ook te water, en beide zwemsters slaagden er in den man zoover naar het strand te brengen, dat hij met hulp van nog anderen aan het strand kon worden gebracht. De man was bijna bewusteloos. Aan het strand waren ook de leden der Middelburgsche Reddingsbrigade de heeren Muller en Kampman aanwezig, die hun kennis van eerste hulp bij ongelukken aanwendden om V. verder bij te brengen. De jonge man is toen naar een tent gedragen en later naar een zomerhuisje, waar familie van hem vertoeft, en waar hij op advies van den inmiddels telefonisch opgeroe pen dokter, enkele dagen onder den wol moet blijven. Het gebeuren doet ons nogmaals er op wijzen, dat bij kaapduinen thans ook een reddingslijn aanwezig is. De luiheid verlamt de kracht van den geest. Alleen de arbeid trekt de krachten des geestes op en versterkt en verstaalt zijn zenuwen. De loonsverlaging aan „The Vitrite Works". Men deelt ons van werknemerszijde mede, dat het verzoek van de organisa ties om, in een conferentie met de direc tie van „The .Vitrite Works" de moei lijkheden van het bedrijf mede onder oogen te zien zulks in verband met de tegen 19 Aug. aangekondigde 5 a 7 loonsverlaging door de directie is af gewezen. Dit optreden acht men aan werknemerszijde onbeleefd en dictato riaal en het personeel heeft zich dan ook slechts, zoo schrijft men ons, onder sterk protest in de omstandigheden geschikt. Verlichting Stadhuis, Lange Jan, etc- Het Abdijconcert. Het was gisteren veel te mooi weer voor de Abdij uitvoering. Er waren hon derden op reis of voor een heele dag er op uit, en het bezoek was dan oo'.k gering. Zijdie er waren hebben oa. genoten van het nieuwe nummer Avondscheme ring'' en van de Euphonium-solo van A. Calatz. Het Programma van de 26ste be speling van den beiaard in den Abdij toren te Middelburg op Woensdag a.s. des avonds van negen tot tien uur door den heer Th. C. Ferwerda uit gaande van Vreemdelingenverkeer luidt 1. a. Fughette in C dur, b. F, Handel; 2. Kyrie eleison, Mozart; 3. Lied aus Oberon, v. Weber; 4. Sonatine in G: a. Allegretto, b. Andante, c. Allegretto, Müller; 5. a. Sommer's letzte Rose, b. Heimweh, Irische Volksweise; 6. a. La Consolation, b. Les Adieux, Dussek. Zaterdag overleed alhier op 79- jarigen leeftijd, na een korte ongesteld heid, de heer A. van Riel, aan wien juist met ingang van 1 September eervol ont slag was verleend als koster van het kerkgebouw der Vereeniging van Vrijz. Hervormden alhier. Van den in ruimen kring zeer gewaardeerden overledene, kan getuigd worden, dat hij zoo lang gewerkt heeft als het dag was. Daarin is hij steeds terzijde gestaan door zijn echtgenoote, aan wie ook eer vol ontslag is verleend als kosterin, Het echtpaar heeft niet meer te samen van de zoowel verdiende rust mogen genie ten. Hedennacht is plotseling overle den de heer Floris Adriaanse, gemeen te-secretaris van Roermond. De overle dene bekleedde deze functie vanaf 1904, Hij werd op 22 Mei 1877 te Middel burg geboren. Op 1 September a.s, brengt een mailboot uit Oostende ons weer een be zoek met passagiers uit de Belgische badsteden. De opbrengst van de wekelijksche collecte voor het Crisisfonds bedroeg 75.87 Alhier is aangekomen de Lettische Schoener Eurasia met een lading hout uit Paramaribo, Directrice Gasthuis. Tot directrice van het"Gasthuis Oost- wal is benoemd zuster J. Ritter, thans hoofdverpleegster in het Gasthuis te Alkmaar. DE KERMIS. Zaterdag. De Zaterdag is een drukke dag geworden. Voor verschillende verma kelijkheden begon de toeloop reeds des middags, doch pas des avonds heersch- te de echte kermisstemming. Bij drom men bewogen zich de menschen over 't kermisterrein en allerwege werden goede zaken gedaan, tot het sluitings uur sloeg. Opmerkelijk was echter, dat we zoo weinig Zeeuwen in de provinciale dracht opmerkten. Evenwel, ook deze zullen morgen wel aanwezig zijn en met de bezoekers van Zaterdag, die natuurlijk terugkomen, kan het dan een echte ou- derwetsche „laatste Dinsdag" worden. „Prins van Oranje." Het moest zonder twijfel aan de warmte geweten worden, dat Joop van Leeuwen en zijn gezelschap Zaterdag niet zoo veel publiek naar de „Prins van Oranje" trokken, als zij anders ple gen te doen. Zondagavond was het be zoek echter veel beter en de aanwezi gen bleken zich, gezien hun telkens hartelijk applaus, goed te amuseeren. Voor de pauze werden verschillende variëté-nummers gegeven, als acroba tiek, levensliedjes, accordeonmuziek, e.d., en na de pauze werd de revue „Cocktail" opgevoerd. In hoofdzaak laat deze revue nog eens de artisten van voor de pauze voor het voetlicht komen, waarbij Joop van Leeuwen en Toon van Straten als komische toe schouwers fungeeren. Ook nu speelde Joop van Leeuwen weer de hoofdrol en herhaalde malen klonken hartelijke lachsalvo's op. Des middags werd een voorstelling door Herma's Oud-Hollandsche pop penkast gegeven, die een druk bezoek van de jeugd trok. Vertoond werden „De geschiedenis van een jongen die zoo jokte en „De avonturen van Jan Klaassen". De jeugd er ook de oude ren, genoten naar hartelust van den gezonden humor van den heer Herman, terwiji velen uit de opvoedende op merkingen zeker ook leering getrok ken hebben, „Schuttershof". De dansavonden in Schuttershof trekken gewoonlijk veel belangstelling en zoo was het ook nu weer. Évenzoo heerschte er ook weer de echte fees telijke balstemming, waartoe natuur lijk de pittige, vroolijke muziek en het verdere optreden van de „Jesayes Ori ginal Jaszplayers", een groot deel bij droeg. Het publiek voelde blijkbaar meer voor luim, dan voor ernst, want de schouwburgzaal, waar een filmvertoo- ning gegeven werd, trok heel wat min der publiek dan de dansvloer. Niettemin is het programma van goed gehalte en loont vooral het hoofd nummer „De vrouw aan het Kruis zeker een gang naar Schuttershof. Vechtpartijtje. Zaterdag moest de politie te pas komen aan een vechtpartijtje dat in een café begonnen was. J. I. van B., van 's Heer Arendskerke, liep een blauw oog op H. K. uit dezelfde plaats, kreeg een bloedende wonde aan het hoofd, en J. F. W. uit Goes, een gehavende neus. De twee laatstgenoemden werden op het politiebureau door dr. Looijen ver bonden. Wederom is aan 150 werklieden uit de afdeeling Scheepsbouw der N.V. Kon. Mij. De Schelde ontslag aange zegd, waardoor het totaal aantal ont slagenen 1500 bedraagt, van wie 300 tijdelijk ontslagen zijn. Thans werken nog ongeveer 1050 arbeiders, doch een groot deel van hen kan op tijdelijk ont slag rekenen. Een werklooze heeft een ruit ver nield in de woning van den wethouder van sociale zaken, die niet thuis was. De politie heeft proces-verbaal tegen den dader opgemaakt. Op het dezer dagen gehouden con gres dér vereeniging van dans]|eeraren in Nederland werd besloten om in de twee de hélft van Augs 1933 het te bonden congres van internationale congressisten in Vlissingen te doen plaats heibf- ben. Gewoonlijk nemen een 150 per sonen daaraan deel1, terwijl de duur meestal over een 4-tal dagen loo/pt'., Zooals reeds gemeld zal ook de jaar vergadering der A. N. V. V. 't volgend jaar te Vlissingen worden gehouden in de tweede helf tvan Juni. Met ingang van 1 Oct. a.s. zijn af gescheiden van het kantoor der dir. be lastingen en accijnzen te Vlissin gen, de werkzaamheden betreffende de accijnzen voor de gemeenten Vlis singen, Oost- en West-Souburg en Rit- them en deze gevoegd bij het kantoor der invoerrechten en accijnzen te Vlis singen. Zeeuwsche avond in „Britannia". Men schrijft ons van bevriende zijde: De directie van „Britannia" weet wel te zorgen voor de noodige afwisseling Middelburg 22-VIII-'32. Zaterdag hoog ste luchttemperatuur 31.7 °C (89 °F); laagste 19.2 °C (66 °F). Heden 9 h: 20.3 °C; 12 h 21.5 °C. Zaterdag/Zondag 0.2 mm, Zondag/Maandag 3.5 mm regen of neerslag. Hoogste barometerstand 766 mm, laagste 760 mm. Hoogste barometerstand 770,4 mm te Thorshavn; laagste 753.8 mm te Vardoe, Verwachting tot Morgenavond» Meest matige wind uit W. richtingen, zwaar bewolkt met tijdelijke opklarin gen, waarschijnlijk regenbuien met kans op onweer, aanvankelijk koeler. Zon op: 5 h 55; onder 20 h 10, Licht op: 20 h 40. Maan op: 21 h 45; onder: 12 h 59. L.K. 24 Aug. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). Aug. Ma. 22 Di. 23 Wo. 24 Hoogwater. 5.45 17.55 6.23 18.33 7.05 19.20 Laagwater. 0.02 12.02 0.35 12.35 1.08 13.13 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Aug. Ma. 22 Di. 23 Wo. 24 Hoogwater. 7.35 19.45 8.08 20.17 8.46 20.57 Laagwater. 1.01 13.11 1.33 13.47 2.10 14.24 in de diverse attracties voor gasten en bezoekers. Zaterdagavond stond 't een en ander in het teeken van eigen omgeving door het optreden van het gezelschap Mazure uit Middelburg en het Westkapelsch Da meskoor, onder leiding van den heer De Rooy. Gezien het warme weer werden de verschillende nummers afgewerkt op 't plankier op het terras, waaromheen een groot aantal belangstellenden genoot van het gebodene en tenminste een even groot getal op den boulevard genoot mede. Als altijd waren de nummers van den heer Mazure af. Speciaal enkele, waar onder het bekende „Angelus" en de „klepperende groep" vielen bijzonder in den smaak, zoodat deze num mers herhaald moesten worden, de lei der werd van verschillendé zijden ge complimenteerd Ook de Westkapelsche boerinnetjes weerden zich dapper. Nu valt zingen in de buitenlucht voor een betrekkelijk klein groepje niet mee. Men gaat ster ker aanzetten, waardoor zuiverheid en voordracht in 't gedrang komen. Dit neemt niet weg, dat het publiek met het clubje meeleefde en hartelijk applaudi- seerde na elk nummer. Hoe kon het ook anders: 't was een levend schilderijtje. Wellicht wil de directeur overwegen om vooral bij zoo'n gelegenheid wat meer populaire liedjes op 't programma te plaatsen: Eenvoudig, maar grappig, die naar woord en voordracht bij de hoor ders „inslaan". Er heerschte den geheelen avond een opgewekte stemming, die haar hoogte punt bereikte, toen spontaan hoe ea door wien is eigenlijk niet bekend executanten, steedsche dames en dito heeren in een mengeling van avondtoi letten, smoking en plattelandsdracht, zich ten rondedans schaarden om onder zang en jolijt de „zevensprong" te doen. Dat gaf tot grappige tooneeltjes aanlei ding De Zeeuwsche avond heeft velen eeni- ge genoeglijke uren bezorgd, nog gezwe gen van de propaganda, die er door ge maakt is. Antwerpen en Vlissingen, Wij lezen in de Antwerpsche „Mor- genpost": „Het s.s. „Leopold L. Dreyfus", dat zijn lading te Amsterdam gelost had, had de bedoeling de noodige bunker kolen te Vlissingen in te nemen. De Mory Bunkering Cy„ dank zij de mede werking van de N.V. Stocatra, heeft verkregen, dat dit s.s. te Antwerpen zou bunkeren. Het schip heeft gisteren 1800 ton bunkerkolen ingenomen, wel ke door middel der laadbruggen in één dag geladen werden. Inderdaad een mooie prestatie!" Bij informatie is ons gebleken, dat

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1