^prouinciale .Zeettmsche WEER EN WIND. ZEEUWSCH PROFETENBROOD No. 196. Twee Bladen. ZATERDAG 20 AUGUSTUS 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. Program. MIDDELBURG. GOES. Verwachting tot Morgenavond! Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. ST00MWASSCHERI) „ZEELAND" Langevielesingel D 197 - Tel, 637 Tarief per kilo en per stuk. VLISSINGEN. WALCHEREN. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen ƒ2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V, DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. Op grond van de aanvankelijk niet bemoedigende gegevens, die wij van de eerste resultaten der Zeeuwsche lucht lijn ontvingen, waren we ten aanzien van het nieuwe deel dezer verbinding, pessimistisch gestemd. Gelukkig is daarvoor thans geen re den meer. Het gaat beter, heel wat beter nu, en op de luchtlijn is het succes zoo groot, dat de heer Bouman Donderdag, bij de huldiging van de 1000e passagie- re, sprak van „het overtreffen van 't meest verwoede optimisme". Goed zoo: er is geen tijd zoo slecht, of durf en ondernemingszin, door inzicht geleid, zullen iets tot stand kunnen en moeten brengen. We hebben meer vernomen dien dag. De week-end dienst 'zal vermoedelijk dit jaar nog tot November worden voort gezet; in ernstige overweging is, vol gend jaar den dienst uit te breiden tot Knocke-Le Zoute en/of Zeeuwsch- Vlaanderen, en bovendien zal in ,het hoogseizoen eiken dag tweemaal heen en tweemaal terug gevlogen wor den. Dat ziet er dus goed uit. De dienst gaat, zij wordt in stand gehouden, uit gebreid en verbeterd. Men weet, hoezeer onze belangstel ling naar deze Zeeuwsche luchtlijn uit gaat. Een gelukkig toeval heeft gewild, dat de eerste binnenlandsche vliegverbin ding juist deze werd. Men had ook naar Schiermonnikoog, naar Maastricht of naar Arnhem kunnen beginnen. Maar de onverwoestbare energie, aan heer lijk optimisme gepaard, van den Zierik- zeeër Cock bracht het lijntje op Haam stede tot stand; het prachtige vliegveld Vlissingen, zoo zeldzaam mooi tusschen twee steden gelegen, lonkte uit de ver te zoo kwam de interprovinciale Zeeuwsch-Zuidhollandsche vliegverbin ding er als eerste. Voor een deel door een samenloop van toevallig-gunstige omstandigheden, anderdeels door ijverig menschenwerk. Nadat we nu op Walcheren de kat heelemaal uit den boom gekeken heb ben, rijst de vraag: is er nu voor ons ook werk aan den winkel? Of zullen we maar laten vliegen, wat vliegt? Ons dunkt, dat er inderdaad zoo een en ander te doen is. Want het is niet waar, dat alles wel komt, zooals 't komt. Met lust en ijver, met opgewektheid en enthousiasme, is inderdaad invloed uit te oefenen, valt zelfs heel wat te bereiken. Ziet eens naar onze buren over de Ooster-Schelde! Heel het eiland vliegt daar zoowat. Zaterdagmiddag is er een gelefd uitje: naar 't vliegveld, aankomst en vertrek der toestellen gadeslaan. Hier: men gelooft het nog wel. Maar dat moet en kan anders worden! We hebben het reeds meermalen ge zegd, maar herhalen het nog eens: een mooier vliegveld dan we hier hebben is ondenkbaar. Het ligt béter dan Schip hol of Waalhaven, óók veel beter dan Haamstede. Rakelings aan de electri- sche tram, 'n kwartier buiten Middel burg, vijf minuten buiten Vlissingen. Dat vindt men nergens zoo. Wat ontbreekt er dan? Antwoord: de sfeer. Er is weinig belangstelling, weinig gezelligheid. Het laat de menschen ietwat koud. Maar dat is toch te veranderen! Hoe tjokvol zat het niet op den dijk, toen we hier de Nederlandsche rond vlucht hadden! En hoevele belangstel lenden waren niet present toen de Jucht- "]n geopend werd! -r ligt hier, dunkt ons, o.m. werk voor de in statu nascendi verkeerende i er®ei"fing tot bevordering /van het tverkeer 0p Walcheren. Ziehier een ontwerp program: 1. Vrije toegang voor de leden dier vereeniging op vliegveld. Een gezellig café-restaurant aan de vliegloods, met een terras en een aardig zitje buiten. Dat trekt als mosterdpleister. 3. Voortdurende propaganda om naar het, naar „o n s'vliegveld te gaan. 4. Reductie voor leden der vereeni- ging op luchtdoopvluchten. IJveren voor lage prijzen, allereerst van deke doopvluchten, vervolgens en weinig minder voor de vervoerprij- zen op de luchtlijn zelf. 5, Streven zooveel mogelijk vliegtui gen naar hier te trekken. Als er een maal geregeld wat te zien is, dan trekt dat belangstellenden, en zien vliegen, doet vliegen. 6. Organiseeren van luchtvaart-dagen en daagjes. Contact b.v. met de Pandertjes-centrale in Rotterdam, sportvliegers hierheen lokken, eens wat bijzonders in elkaar zetten (kunnen we de Do X b.v. niet eens, op zulk een vliegdag, in Vlissingens nieuwe haven doen neerstrijken?) 7Vult u zelf verder maar in. Alles is samen te vatten onder bet hoofd: in woord en daad bevor deren van de vliegerij op Walche ren! En van de belangstelling daar voor. Zij kwam, zij blijft: de luchtlijn. Dat zij groeie en bloeie! DE BRUG BIJ ZALTBOMMEL, De brug oij Zaltbommel zal eind vol gend jaar gereed zijn. De stukken van den boog, die in pasvorm op schuiten door „Werkspoor" zijn aangevoerd, zijn op die schuiten in elkaar gezet. Daarop zijn de stukken naar hun plaats ver voerd, op hoogte geheschen en langzaam neergezet. De beide stukken het stuk dat Woensdag en dat gister geplaatst is zijn tezamen pl.m. 60 m lang; de heele boog wordt 110 m lang. De vorm van deze nieuwe spoorbrug zal precies uezelfde zijn als die van de oude brug, die enkel spoor had en daar om nu verdubbeld wordt. Van het winterbed, waarvan de dee- len door „De Schelde" gemaakt worden, zijn twee stukken reeds op hun plaats gezet, het derde wordt thans opgevijzeld en het vierde is Woensdag in Zaltbom mel aangekomen. HET BEHEER BIJ DE K.L.M. Op vragen van den heer Braat over het beheer bij de K.L.M. heeft de mi nister van Waterstaat geantwoord: Blijkens bij de K.L.M. ingewonnen in lichtingen zijn inderdaad bij de passage- afdeeling van de K.L.M. personen in dienst, die een salaris van 60 per maand verdienen. Het aantal dier be ambten bedraagt 5; de gemiddelde leef tijd is 22 jaar. Aangezien het luchtvaart bedrijf uiteraard een internationaal ka rakter draagt, wordt bij voorkeur perso neel in dienst genomen, hetwelk over kennis van vreemde talen beschikt. De werktijd van dit personeel bedraagt ge middeld belangrijk minder dan 80 uren per week. Het is juist, dat bij de K.L.M. enkele expeditieknechts in dienst zijn, die 17.50 per week verdienen. Aan enkele leden van het personeel met een maandgeld van 25 tot 60 is ontslag verleend wegens reorganisatie, waardoor zij overbodig worden. Het is juist, dat een gids in dienst is, die 25 per week ontvangt en tevens een marinepensioen geniet; dit pensioen is lager dan het in de vraag vermelde be drag. De genoemde salarisbedragen van een boekhouder ad 275 per maand en van een sous-chef bij den technischen dienst ad 275 per maand, die tevens pensi oen genieten, zijn niet geheel juist. Zij bedragen onderscheidenlijk 260 en 225 per maand. Voor tafelbestekken is niet 5000, doch 2,052,40 uitgegeven. Het betreft hier bovendien geen zilver, maar z.g. ho telzilver. Voor verdere maatregelen bestaat, geen aanleiding, te minder daar jaar lijks van Rijkswege een nauwgezet ac countantsonderzoek geschiedt ten aan zien van het geldelijk beheer der K.L.M. en nog zeer onlangs door het Centraal Bureau van Voorbereiding voor Ambte narenzaken een bijzonder onderzoek naar de wenschelijkheid van bezuiniging op de bezoldiging van het personeel is ingesteld, waarbij is gebleken, dat tegen het salarispeil van het personeel der K. L.M. in het algemeen geen bezwaren kunnen worden ingebracht. Als gevolg van de voortdurende hitte komen uit de kringen van het spoorweg personeel ernstige klachten binnen over de benauwende dienstkleeding, die zoo geheel vloekt met de in de laatste da gen heerschende temperatuur. Aangezien Men versmade niet de weelde en de genoegens van het leven, mits men er maat bij Hkude en zich door wijsheid leiden laat! dit personeel niet de beschikking heeft over zomerkleeding en de verstrekking wel niet zoo tijdig zal kunnen geschie den dat het personeel daar nog dezen zo mer eenig nut van ^al kunnen hebben heeft het hoofdbestuur van de Ned. Ver. voor Spoor- en Tramwegpersoneel zich telegrafisch tot de directie van de Ned. Spoorwegen gewend, met het verzoek aan dit personeel te willen toestaan en zoolang dit gewenscht is, dienst te doen in eigen kleeding met dienstpet en distinctief. De prinses van Esibach, zuster van de Koningin-Moeder, en haar dochter, prinses Hélène, worden Maandag voor eenige dagen ten pa'teize Soestdijk ver wacht. De stad' Roermond viert haar 700-jarig bestaan met groote feesten. HET ECHTE. M. PETERSE ConfiseurPatissier Middelburg (Ingez. Med.) Zeeuwsch-Vlaanderen Westelijk deel, DE KUST. Men schrijft ons uit Breskens: Het heeft lang geduurd voordat aan de Zeeuwsch-Vlaamsche kust van eenig strandleven sprake was. Dit viel des te meer op, indien men de geheele Noord zeekust bezag en dan zoowel in Neder land als in België, in alle plaatsen, in meer of mindere mate een bloeiend strand- en badleven gewaar werd. Al leen de Zeeuwsch-Vlaamsche kust on derbrak de rij der Noordzeebadplaatsen, die zich uitstrekt van de N. Hollandsche eilanden af tot aan Vlissingen en juist over de grens bij De Zoute zich verlengt tot aan Calais. Een gelukkig verschijnsel is het dan ook te noemen, dat Zeeuwsch-Vlaande ren de laatste jaren meer aandacht voor zijn kust vraagt. Langzamerhand begint daar het besef levendig te worden, dat een bloeiende kuststrook voor velen nieuwe bronnen van bestaan openen kan. Begon de Vereeniging voor Vreemde lingenverkeer te Breskens eenige jaren geleden met de aandacht te vestigen op het mooie en zoo gunstig gelegen Zeeuwsch-Vlaanderen en in het bijzon der te wijzen op haar gemeente als bad plaats, deze poging heeft thans navol ging gevonden. Cadzand met zijn mooie en hooge duinen volgt Breskens voor beeld, ook daar besloten de ingezetenen door middel van een vereeniging voor vreemdelingenverkeer met reclame voor hun gemeente te maken. En met even veel succes. Ook te Cadzand is het be zoek aan het strand dit jaar enorm toe genomen, ook daar verrezen seizoen huisjes, ook daar werd een aanvang ge maakt met den bouw van eenige hotel letjes. In Groede zijn de geesten nog slui merend, doch verwacht mag worden, dat eenmaal ook daar de meening post zal vatten, dat de Groessche duinen en strand productief te maken zijn. Wil men echter aan de Zeeuwsch- Vlaamsche kust iets goeds, iets nuttigs tot stand kunnen brengen, dan moet niet elke plaats op zich zelf aangewezen blijven, doch moeten alle locale kracn- ten in één orgaan verzameld en ver- eenigd worden, opdat een intensieve propaganda gevoeru kan worden voor de geheele Zeeuwsch-Vlaamsche kust. Een eerste stap in deze richting werd reeds gedaan. Een gids voor West- Zeeuwsch-Vlaanderen zag het levens licht. De gemeentebesturen zagen het nut hiervan in en verleenden hun finan- cieele medewerking. Laten wij hopen, dat dit stimuleerend werken zal op die vereenigingen in Zeeuwsch-Vlaanderen, die beoogen aan deze streek meer be kendheid te geven. Een gewestelijke vereeniging voor vreemdelingenverkeer lijkt ons het orgaan, dat een ruim arbeidsveld en een dankbare werkkring zich zou kunnen scheppen. Wanneer zal deze er komen? EEN TUSCHINSKY-THEATER IN MIDDELBURG? Naar wij vernemen is er eenig uit zicht, dat de Verseput-quaestie thans opgelost staat te worden al dient voorzichtigheidshalve daaraan te wor den toegevoegd, dat de zaak zich nog in het stadium der eerste onderhande lingen bevindt. De heer D. Sluyser, directeur van het Centraal-theater te Amsterdam, heeft zich nl., mede namens den heer Tu- schinsky aldaar, in verbinding gesteld met de directie van het Grandhotel Verseput alhier, teneinde de mogelijk heid te overwegen van het bouwen en voor gezamenlijke rekening exploiteeren van een modern geluidsfilm theater op de terreinen tusschen den tegenwoordigen ingang van Verse put en Wiener, Dit theater zou dan in verbinding staan met het hotel. De voorloopige plannen zullen wor den gemaakt door den Architect J. D, Boer te Groningen. Als gezegd: de plannen zijn nog in het allereerste stadium; indien er meer teekening en vastheid in komt, dan zul len we onzen lezers er wel nader over berichten. (Jnge*.. med De Middelburgsche Vacantieschool. Dat de tijd snel gaat, blijkt wel uit het feit, dat de Middelburgsche Vacantie school gisteren voor de laatste maal er op uit is getrokken en ondanks de groo te hitte alle kinderen weer zonder on gelukken zijn thuis gekomen. Zij hebben zich uitstekend vermaakt en naar ons verzekerd werd, was het vooral dicht bij het water goed uit te houden. Toen deze laatste tocht te ruim kwart over zes op de Loskade eindigde, stond daar de signaalafdeeling van Achilles gereed en ging het in optocht door een deel der stad, waarbij de kinderen blijk gaven niet vermoeid te zijn. Zij zongen nog hun hoogste lied. Het eind punt was de Markt, waar de voorzitter, de heer P. Ph. Paul, de kinderen toesprak en dank bracht aan de signaalafdeeling, aan allen, die financieele of moreele mede werking verleenden en een krachtig on dersteund driewerf hoerah op de geleid sters en geleiders instelde. Met een. tot „volgend jaar" besloot spr. de vacan tieschool 1932. De commissie kan met groote vol doening op haar arbeid terugzien, waar van het groote nut blijkt uit de woor den van een der ouders: „Mijnheer, de kinderen hebben weer zoo genoten, de vacantie is omgevlogen". Bij Koninklijk besluit van 3 Aug. 1932 is aan A. Mulder, commies bij het Rijksarchief in Zeeland, alhier wegens verandering in de inrichting van het dienstvak, waarbij hij werkzaam is, eer vol ontslag als zoodanig verleend. DE KERMIS. Vrijdag. Ook de Vrijdag, in het bijzonder de avond, had ditmaal een levendiger ver loop dan vorig jaar. Mogelijk dat mede de warmte de menschen buiten hield, want ook voor de café's zaten er velen nog laat een luchtje te scheppen. ïntusschen staat wel vast dat de ker mis dit jaar over het algemeen aanmer kelijk beter zal zijn dan vorig jaar wat ook wel een gevolg zal wezen van het feit, dat er thans zooveel meer verma kelijkheden zijn. De laatste Dinsdag is altijd min of meer de hoofddag, maar zonder twijfel zal ditmaal ook de Zaterdag een groote drukte brengen, we verwachtten dit me de, omdat zelfs uit Middelburg een ex tra autobus zal rijden en de Bevelan ders zeker in grooten getale naar Goes zullen komen. Middelburg 2Q-VIII-'32: Vrijdag hoog ste luchttemperatuur 32 °C; (90 °F); laagste 22 °C (72 °F). Heden 9 h: 23.6 °C; 12 h: 27 °C. Geen regen of neer slag. Hoogste barometerstand 767 mm laagste 762 mm. Hoogste barometerstand 768.6 mm te Weenen; laagste 751.1 mm te Andanes, Zwakke tot matige wind, meest uit O. richtingen, aanvankelijk helder tot licht bewolkt, droog weer, behoudens kans op onweer, nog warm. Zon op: 5 h 52; onder 20 h 14. Licht op: 20 h 44. Maan op: 21 h 20; onder: 10 h 33. Zondag 21 Augs. Zon op: 5 h 53; onder 20 h 12. Licht op: 20 h 42. Maan op 21 h 31, onder 11 h 46. L.K. 24 Aug. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Aug. Za. 20 Zo. 21 Ma. 22 Hoogwater. 4.41 16.49 5.13 17.22 5.45 17.55 Laagwater. 11.00 23.31. 11.32 0.02 12.02 Aug. Za. 20 Zo. 21 Ma. 22 Hoogwater. 6.34 18.47 7.06 19.17 7.35 19.45 Laagwater. 12.10 24.29 12.41 1.01 13.11 Middelburg. (Ingez. Meid.) Aanrijding. Gisteravond, omstreeks acht uur is de wielrijdster mej. V., Wilhelminastraat nabij 't Sas aangereden door den mo torrijder Van D. Mej. V. werd enkele meters meegesleurd en bekwam een hoofdwond en letsel aan het been. Naar wij nader vernemen zijn de ver wondingen van mej. V. niet van ernsti- gen aard. Meergelegenheid Buitenhaven Vlissingen, Aan den heer Hoofdingenier-Direc- teur van den Rijkswaterstaat Directie Zeeland verzond „Schuttevaer" het vol gend schrijven: Door leden van de Schippersvereeni- ging „Schuttevaêr" werd op de laatste algemeene vergadering der vereeniging de aandacht gevestigd op de moeilijk heden, die zich voordoen voor binnen schepen, die, de Buitenhaven te Vlissin gen binnenloopend, in de Kleine sluis moeten schutten en dan geen gelegen heid vinden te stoppen of te meren. Opgemerkt werd, dat remmingwerk niet wel geplaatst zou kunnen worden, waarom werd aangeraden plaatsing van ducdalven met bolders voor het beves tigen van de stopdraden, en ook werd gewezen op mogelijken uitleg van een meerboei. Waar. men eenstemmig van meening was, dat de huidige toestand dringend verbetering behoefde, nemen onderge- teekenden, handelend in opdracht der Vergadering voornoemd, beleefd de vrijheid uwe welwillende aandacht op een en ander te vestigen, in de hoop, dat dit op eenigerlei wijze moge leiden tot het door belanghebbenden gewensch- te resultaat. In de afgeloopen week werden ge nomen 2114 heeren- en 2098 damesba- den, in het volksbad resp. 1484 en 1471, totaal 7167. BRAND TE ARNEMUIDEN. De Middelburgsche Brandweer in actie. ARNEMUIDEN. Hedennacht om streeks kwart voor drie uur werden de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1