^rouinciale j^eeutusche a c a n t i e ZEELAND. WEER EN WIND. ONDERWIJS. RECHTZAKEN. No. 195. Twee Bladen. VRIJDAG 19 AUGUSTUS 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. -VAN MBLLB'S- GOBSCHB^ ONTBYT-KOBK DE 1000e PASSAGIER OP DE ZEEUWSCHE LUCHTLIJN. MIDDELBURG. GOES. ZUID-BEVELAND. Va KORT ZEEUWSGH NIEUWS. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissmgen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager.Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. ln de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. KON. NEDERLANBSCHE MIDDEN STANDSBOND. Door he,t bedanken wegens hoogen Leeftijd van den heer R. P J. Tutein Tfolthenius en door het overlijden van prof. dr. M. W. F. Treub was de raad van advies van den Kon. Ned. Midden standsbond komen te bestaan uit de heeren mr. D. Fock en prof, mr. A. C. Josephus Jitta. In de vacaturen is voorzien door de benoeming van de heeren prof. dr. H. W). C. Bordewijk, (hoogleeraar in de staathuishoudkunde en de statistiek te Groningen en lid van den Hoogen Raad van Arbeid; prof. dr. N, J. Polak, hoog leeraar in de bedrijfsleer aan de Nederl, Handelshoogeschool te ^Rotterdam en prof. dr. J. G. Ch. Volmer, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft en buitengewoon hoogleeraar in de re- keningwetenschap aan de Nederl. Han delshoogeschool te Rotterdam. EEN WERELD-ANTI-OORLOGSCON- GRES HIER TE LANDE? Een onder leiding van Henri Barbus- se staand comité blijkt voornemens te zijn te Amsterdam een wereld-anti-oor- logscongres te houden, iAanvankelijk zou dit congres te Genè- ve worden gehouden. Van Regeerings- wege is echter dit congres in Zwitser- land verboden. Een poging om het con- gres in Engeland te doen houden is ook daar op een weigering van de overheid afgestuit. De eenzijdig communistische strekking van dit congres lag aan die weigeringen .ten grondslag. Ook de Nederlandsche Regeering, het eenzijdig karakter van den opzet ken nende, zal rekening houden met de re- volutionnair propagandistische strekking van het voornemen en behoudt zich alle rechten nopens toelating van vreemde lingen hier te lande tot eventueele bij woning van dat congres voor. De gemeenteraad van Zand- voort heeft, zoo meldt het Hdbl., be sloten de door de regeering vastgestelde steunregeling voor werklooze zeevis- schers en varensgezellen niet te aan vaarden. E ris een commissie benoemd, die een bespreking met den minister zal vragen, om tot een betere regeling te komen. De Rotterdamsche gemeenteraad heeft gisteren het voorstel van B. en W. tot verhooging van de personeele belas ting verworpen, voor zooveel den grond slag de huurwaarde betreft en' aangeno men wat den grondslag motorrijtuigen aangaat. De 5 pCt. leening Amsterdam is vele malen overteekend. •DEN-SOETEN-INVAL SEDERT IS2.S (Ing. Med.) Gevolg gevende aan het even vriendelijke als dringende verzoek van den stationschef der K. L. M. te Haam stede, den heer Van den Broek, bega ven we ons gistermiddag met het vlieg tuig van half twee naar Westenschou- wen, teneinde daar aanwezig te zijn bij de aankomst van de 1000e passagier op de Zeeuwsche luchtlijn. Een gelukkig toeval heeft n.l. gewild, dat dit een Rot terdamsche passagier(es) voor Haam stede heeft moeten zijn, zoodat de eer van de ontvangst en huldiging dezer lucht-lOOOe aan Haamstede en Schou wen-Duiveland ten deel viel. Zooals dat in vliegzaken te doen ge bruikelijk is, had Schouwen-Duiveland alle beschikbare beste beentjes eens weer voorgezet. Er was zelfs een tent je met koele dranken-in-ijs naast het aerodroom opgeslagen, ik kan u uit eigen ervaring garandeeren, dat dit een nobel idee is gebleken te zijn op dezen snik- heeten dag, En natuurlijk was er ondanks de woestijnsche temperatuur een reuzebe langstelling, Rijen en rijen auto's, zwart van het publiek, langs den weg zoowel als op het gereserveerde gedeelte van het veld, waar de leden van de Veree- niging tot bevordering van het lucht- vaartverkeer op S.-D, slechts toegang hebben. Burgemeesters bij de vleet, ac tieve en nret-vacantie-zijnde; het opper hoofd van Zierikzee kwam natüürlijk weer met dezelfde machine mee, die de 1000e vervoerde. Als burgemeester Bannink niet meer zal vliegen, dan wordt het tijd den dokter eens te waarschu wen Het was even over vijven, toen in het Oosten de zonnestralen die op den bo venkant der vleugel schitterden, de komst van de PH—OTO signaleerden. En al dra zweefde het toestel over Haamstede's vliegveld, taxiede tot vlak voor het kantoor der K. L. M., midden tusschen het publiek. Toen de spanning: wie zal, blijkens het nummer van zijn of haar kaartje, de 1000e zijn? Voor dengene, die aan stijl, in zulke zaken eenige waarde hecht, w&s het we derom en ten tweede male een geluk kig toeval: de 1000e passagier was a charming young lady: mejuffrouw G. Schoemaker, aardig svelt figuurtje in rose kleedij. Ietwat beduusd door de toevallige eer 't was voor 't eerst van haar le ven dat ze vloog! liet het overigens gewillige slachtoffer zich temidden van 't juichende publiek naar een hoek van het tournooiveld voeren, waar de huldi ging verricht zou worden. Eerst sprak de heer J. J, Cock de 1000e daar toe. Hij wees op het geweldige enthousias me van de Schouwen-Duivelanders voor de luchtvaart, op de, na eenige aarze ling, toch ook langzamerhand toenemen de daadwerkelijke belangstelling van Walcheren, die mischien óók nog wel eens in geestdrift kon overgaan, en ein digde met mej. Schoemaker namens het luchtvaartcomité een fraaie legpenning met inscriptie te overhandigen. Daarna sprak burgemeester jhr. R o 11, die, met zijn gelukwenschen, een fraai bouquet aanbood. En daarna was het woord aan den heer Bou- m a n als vertegenwoordiger van den heer Plesman, den directeur der K, L. M. De heer Bouman gewaagde van zijn groote vreugde over het feit, dat het vervoer op de Zeeuwsche luchtlijn het verwoedste optimisme heeft overtrof fen: de 1000e passagier kwam eerder dan iemand dorst verwachten. In zijn hulde aan mej. Schoemaker legde spr. neer zijn hulde aan het per K. L. M. rei zende publiek, dat zoo het bestaans recht dezer binnenlandsche luchtlijn eens weer heeft bewezen. Want alle enthousiasme, hulp en me dewerking baat der K. ,L. M. niets, zoo er niet gevlogen wordt! De zeer gunstige resultaten op de Zeeuwsche luchtlijn, aldus spr., hebben de K. L. M. niet alleen doen besluiten den d'enst misschien zelfs tot November voort te zetten, maar in het zo merseizoen 1933 zal, dit staat reeds vast, op de Zeeuwsche luchtlijn eiken dag gevlogen worden, twee maal, en tweemaal terug! (Da verend applaus). Bovendien overweegt de K.L.M. ernstige doortrekking van de lijn naar Zeeuwsch-Vlaanderen en/of naar Knocke aan de Belgische kust. Vervolgens reikte spr. den mannelij- ken begeleider van de 1000e passagiere namens de directie van de K. L. M. een fraaie sigarettenkoker met K. L. M.-em- bleem uit, en voegde als typisch ge schenk daar aan toe een verkleind mo del van een Fokker VIII der K. L. M. Daarop heeft burgemeester JR o 11 een slotwoord gesproken. Hij bracht woorden van hulde aan de heeren Cock en Van den Broek, die zooveel voor de bevordering van het vliegwezen op Schouwen-Duiveland hadden gedaan, en bood namens, en op verzoek van de directie van de K.L.M. den heer Cock een groote zilveren sigarettendoos aan, dragende in den deksel gegraveerd: Aan den heer J. J. Cock te Zierikzee Als erkenning voor de stuwkracht bij de totstandkoming van de Zeeuw sche luchtlijn A. Plesman. Deze hulde aan dien verwoedsten en meest optimistischen aller luchtvaart- enthusiastelingen is zeker welverdiend. En toen kwam de stationschef waar schuwen: als u nog mee wilt naar Wal cheren, dan wordt het tijd.... Vijf minuten later hingen we boven de Wie zijnen mond behoedt en zijne tong bewaart, Diens ziele niet met angst of droef- [heid wordt bezwaard. heiïge Roompot; geen kwartier later wa ren we in Vlissingen-vliegveld weer aan den grond. En toen we nog even den blik naar den blauwen hemel wendden, zagen we daar boven Middelburg en later boven Vlissingen, op eenige duizenden meters hoogte dat kleine vliegmachientje, waar in de koene luchtschrijver met reuzen- rookletters „Persil" aan den hemel schrijft Als je zóó iemands capriolen en evo luties ziet, dan is het ondenkbaar dat er nog lieden zijn, die vreezen in een rustig ■en sterk verkeertoestel van de K.L.M. te stappen De drukte van gisteren. Niet alleen van de zijde van onze Zui derburen, doch ook uit eigen land is dit jaar het bezoek groot en gisteren kwam daarbij een flink aantal personen, die per goedkoopen trein van Amsterdam tot Breda naar Goes, Middelburg en Vlissingen reisden. Deze personen, die tot half acht hier konden vertoeven brachten ok hun aandeel in de drukte in de stad. Voor hen, die met de mailboot Ville de Liège hier aan kwamen, was het jam mer, dat dit niet een uurtje vroeger was, want nu was bijv. de botermarkt reeds afgeloopen. Deze bezoekers kwamen tegen vijf uur aan boord van de ditmaal wel zeer groote plezierboot terug en achteruit- varende vertrok zij te kwart over 5 naar Vlissingen, om daar ook nog pas sagiers op te nemen en dan naar Oosten de te stoomen. Het was voor een zee reis dit maal wel bijzonder goed weer, maar bij minder gunstig weer zullen de meeste reizigers toch wel de kortere waterreis over BreskensVlissingen prefereeren. Te zwaar bevonden. De zomerwarmte noopt tot rust. Dit bleek ook gisterenmiddag op de boter markt, waar het druk was en waar ook de schaduw onder het afdak nog niet voldoende afkoeling voor velen scheen te brengen. Men zocht er een plaatsje op de ban ken, planken op schragen, en een dezer mocht zich in het bijzonder in de belang stelling verheugen. In het midden nam een lid der zwakke sekse plaats, die blijkbaar nog niet aan een vermagerings kuur heeft gedaan. Dit werd te veel voor de bank, de omstanders hoorden gekraak en de juffrouw zakte met bank en al op den grond. Gelukkig kwam zij zelf met den schrik vrij, doch de pas gekochte eiers bleken tegen een dergelijke „da ling" fiiet bestand. Dat het voorgevallene, nu het zoo goed afliep, hilariteit verwekte, is wel te be grijpen. Kanowedstrijd. Op verzoek vestigen wij de aandacht op een elders in dit blad voorkomende mededeeling betreffende een, tijdens Handelsbelangs feestweek, te houden kanowedstrijd. Wegens gebrek aan aanvragen kan de rubriek „"Waar is werk" niet worden opgenomen DE KERMIS. Donderdag. Al kon heden niet van een overstel pende drukte gesproken worden en ble ven verschillende vermakelijkheden des middags gesloten, des avonds was er toch weer veel volk op de been en de meeste zaken hadden zelfs drukker be zoek dan Woensdag. Om half elf draai de dan ook alles nog, badende in een zee van licht, een warreling,van opgewekte muziek, vroolijke uitroepen en gelach. De „zweef" vloog lustig met een flinken last in het rond, de schuitjes zwaaide tot tegen het zeildoek, in „Sans Rival" hoor den we applaus opklinken, en het Luna park, waar men, als steeds, danig pret had, trok telkens nog nieuwe kermisvier- ders. Vooral bij vorig jaar vergeleken toen er zelfs bijna geen „kijkers" op het ker- mis-terrein waren, stak deze Donderdag gunstig af Joop van Leeuwen Zooals gisteren een advertentie meld de, komt Joop van Leeuwen 20 en 21 dezer met zijn gezelschap weer in „De Prins van Oranje". Velen zullen dit bericht met genoe gen gelezen hebben, zich herinnerend, welk een succes-volle avonden dit vo rig jaar waren, toen de zaal „uitver kocht", en het aanwezige publiek zóó opgetogen was, dat aan het lachen en de toejuichingen schier geen einde kwam. Ook is ditmaal weer aan de jeugd ge dacht, zal Zaterdagmiddag Herma's pop- pekast eenige vertooningen geven. Even als Joop van Leeuwen trekt Herma's poppekast allerwege overvolle zalen, en ook de „Prins van Oranje" zal over het bezoek wel niet te klagen hebben. Schuttershof. „Schuttershof" neemt ook weer aan de kermis-viering deel. Naar een paar advertenties in dit nummer melden, zal er Zaterdag, Zondag en Dinsdag gedanst worden en wordt in de groote zaal een filmvertooning gegeven. Als hoofdnum mer gaat „De Vrouw aan het Kruis", met Albani en Von Schettouw in de hoofdrollen. Een en ander zal zeker weer trekken, vooral de verlichte tuin is steeds een bijzondere attractie. Naar we ons herin neren, was het er ook vorig jaar steeds „tjokvol." De luchtschrijver. Gisternamiddag, ruim zes uur, was de bekende „luchtschrijver" weer aan den gang en teekende hoog tegen den hel- derblauwen hemel het woord „persil". Door duizenden werden de handelingen van de bijna onzichtbare vliegmachine met bewondering gevolgd. Ergerlijke baldadigheid. Gisteren kwam het hondje van de fa milie De W„ Oostwal, thuis, geheel met teer ingesmeerd. Door het opdrogen daarvan was het diertje radeloos van de pijn. Men heeft met veel moeite getracht de huid weer schoon te maken, doch op zeker oogenblik nam het hondje, dat bijwijlen dol leek, de vlucht, en het is nog niet teruggekomen. Men heeft vermoeden waar de daders gezocht moeten worden. Deze ergerlijke baldadigheid zal zeker tot dierenmis handeling gerekend, en dienovereenkom stig gestraft worden. In botsing. Gistermiddag kwam een vrachtauto uit Wolphaartsdijk, bestuurd door H„ die van het veilingsterrein kwam, in bot sing met een motor met duopassagier De motor sloeg tegen den grond en de duo-passagier kreeg eenige lichte ver wondingen. Beiden konden de reis naar Vlissingen echter voort zetten. Raad van 's-Gravenpolder, s-GRAVENPOLDER. In (de Woens dag gehouden raadszitting bracht de commissie tot onderzoek der gemeente rekening verslag uit. Op de aanmerking, dat het rijwiel van den veldwachter steeds door denzelfden reparateur her steld wordt en dat een zelfde winkelier steeds de sigaren levert, antwoordde de burgemeester, dat bedoeld rijwiel ei gendom van den veldwachter is. De heer V e r h u 1 s t brandmerkt het verdeelen der leveranties door B. en W. als verregaand brutaal. Ook maakt hij aanmerkiing op hei delven eener sloot, die aan het waterschap behoort, op kosten der gemeente. Wethouder Schouten zegt hem echter, dat het waterschap er totaal buiten staat. De gemeenerekening wordt voorloo- pig vastgesteld met een bedrag aan in komsten van 34.326, uitgaven 33.528. Het Burgerlijk Armbestuur bood zijn re kening en begrooting aan. Tot lid der Commissie tot Wering van Schoolver zuim wordt benoemd de heer J, van Meerendonk. Omtrent de verpachting der landerijen zal in een volgende vergadering worden beslist. Eveneens over de herstelling van het raadhuis-torentje, Algemeene instemming vond het voorstel van wethouder Bakker om Onze kt pee ren. Spiritusv Onze kooktoeilellen onmisbaar bij het Kam* ren. Busverkoopkant,, Bergen op Zoon»-Delft" (Ingez. MedT Middelburg 19-VIII-'32: Donderdag hoogste luchttemperatuur 27.4 °C; (82 °F); laagste 20.7 °C (69 °F). Heden 9 h: 22.6 °C; 12 h: 28.3 °C. Geen re gen of neerslag. Hoogste barometer stand 771 mm, laagste 767 mm. Hoogste barometerstand 770.9 mm te Praag; laagste 750,2 mm te Vardoe. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke wind uit O. richtingen, helder tot licht bewolkt, droog warm weer. Zon op: 5 h 50; onder 20 h 16. Licht op; 20 h 46. Maan op: 21 h 11; onder: 9 h 19, L.K.: 24 Augs. Koog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). Aug. Vr. 19 Za. 20 Zo. 21 Hoogwater. 4.09 16.17 4.41 16.49 5.13 17.22 Laagwater, 10.27 23.00 11.00 23.31 11.32 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Aug. Vr. 19 S Za. 20 Zo. 21 Hoogwater. 6:03 18.17 6.34 18.47 7.06 19.17 Laagwater. 11.34 23.56 12.10 24.29 12.41 het bouwland der gemeente in 't na jaar door werkloozen te doen spitten. B. en W. zullen een onderzoek instellen naar aanleiding van het verzoek van J. de Dreu om de aan M. van Driel verleende concessie voor radio-distri butie in te trekken. De waarneming van het kantoor Heinkenszand' tot 2 Sept a.s. is opgedragen aan den surnumerair der di recte belastingen C .Jansen. De verplaatsing van den kommies A. L. Muilwijk van Ellewoutsdijk naar Noorheek is ingetrokken BLIKSEM-AFLEIDERS, in eiken om vang en voor elk bouwwerk. Installateur J. M. POLDERMAN, Telefoon 129, Groote Markt, Goes. (Ingez. Med.) Te Utrecht slaagde 'voor Fransch L. O. de heer I. Zuidweg te Middelburg. Het Paleis voor Volksvlijt. Voor de civiele vacantiekamer der arrond. rechtbank te Amsterdam werd de faillissementsaanvrage ten opzichte van de N.V. Paleis voor Volksvlijt behan deld. De aanvrage was ingediend door mr. Dunselman op verzoek van 100 lo- tenhouders 1867. De rechtbank zal op een nader te bepalen datum uitspraak doen. Medeplegen van valschheid in geschriften. De proc.-generaal bij den ^Hoogen Raad concludeerde tof verwerping van het cassatieberoep van mr. D. L. S. te Amsterdam, die door het gerechtshof al daar wegens het medeplegen van valsch heid in geschrifte is veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf met aftrek van 6 maanden prev. hechtenis.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1