^jïroirinciale üfeettujsche Mooiewitte tanden ZEEUWSCH PROFETENBROOD ZEELAND. WEER EN WIND. No. 194. Twee Bladen. DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. üsn, MIDDELBURG. GOES. ZUID-BEVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. KORT ZEEUWSCH NIEUWS. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V, DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent In de rubriek Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling, Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. DE BARONIE VAN BREDA EN WILLEM VAN ORANJE'S VIERDE EEUWFEEST, Eenige leden van de commissie tot voorbereiding van de viering van het vierde eeuwfeest der geboorte van prins Willem van Oranje, tevens bewoners van de baronie van Breda, hebben het plan opgevat om op 24 April 1933 van wege de baronie in de Nieuwe Kerk te Delft een gedenkraam te doen aanbie den, Maatregelen zijn reeds getroffen om hiervoor gelden in te zamelen. Donderdagavond is te Breda ten stad- huize een vergadering gehouden van vooraanstaande Bredanaafs, waar vele middelen ter sprake zijn gebracht, die zullen kunnen dienen de middelen voor het mooie plan bijeen te brengen. Besloten werd een bloempjesdag te houden op 31 Augustus, een circulaire rond te sturen en een herdenkingsavond te organiseeren De baronie heeft in zeer bijzondei e verhouding tot den Prins gestaan, mede door zijn verblijf in deze streek. DE UITVOERING DER VARKENSWET Het bestuur der Nederlandsche Var kens-Centrale deelt mede, dat het voor het rug- en buikspek van varkens met een slachtgewicht van 190 kg of meer, geslacht in de week van 2 tot en met 27 Augustus en uitgevoerd uiterlijk 15 Oct. 1932 welk rug- en buikspek gewaar merkt moet zijn voor het gewicht van 190 kg of meer van het desbetreffend varken door den keuringsdienst, onder wiens toezicht het varken is geslacht en welk spek tevens voorzien moet zijn van het duidelijk dagstempel van den betref- fenden keuringsdienst de som van 9 cent per kg zijnde het geheven bedrag) na uitvoer aan de exporteurs zal terug betalen. Ook nu gelieve men met ^e Nederl. Varkens-Centrale over de uitvoering van dezen maatregel nader overleg te plegen. De comm'ssie-Romme der r. k. 'Staatspartij concludeert in haar, rapport over het gezinsloon tot verplichte rege ling van den kindertoeslag in overheids- en particuliere bedrijven. In tegenwoordigheid der gemeente besturen van Hellevoetsluis, Nieuw- Helvoet, Nieuwenhoorn en Brielle is te Hellevoetsluis een vergadering gehou den om te geraken tot oprichting van een streek-comité van actie tot behoud van 's Rijkswerf te Hellevoetsluis. Blijkens het antwoord van den mi nister van economische Zaken en Ar beid heeft de nood der Nederlandsche mijnen de volle aandacht der regeering. Het dagelijksch bestuur der r. k. staatspartij heeft zich voor handhaving van den bestaanden werkloozensteun uitgesproken. uitgesproken, naar aanleiding van de desbetreffende bezuinigingsvoorstellen in het rapport-Weiter. HET ECHTE. M. PETERSE Confiseur—-Patissier Middelburg (Ingez. Med.) Middelburgsche Vacantieschool. De laatste reis zal bij gunstig weer morgen plaats hebben. Het ligt in de bedoeling dat de signaalafdeeling van „Achilles" de kinderen om 6.15 uur van de Loskade afhaalt en met hen langs Stationsstraat, Nieuwe Haven, Hoog straat, Koemarkt, Lange Geere en Lan- geviele naar de Markt trekt, vanwaar de deelnemers en deelneemsters weer huis waarts kunnen gaan. Ouders, die van meening zijn dat ook die vrij korte route voor hun kinderen nog te lang is, kun nen hen reeds vanaf de Loskade mede- nemen. Bij den voorzitter van het comité is in bewaring gegeven een door een meis je gevonden collier, dat voor de eigena resse daar te verkrijgen is. Van diverse groepen zijn Vrijdag nog foto's verkrijgbaar. Een goedkoops trein. Woensdag 24 Augustus loopt een goedkoope trein van de stations aan de lijn Vlissingen Roosendaal naar Utrecht, Zeist en Amsterdam. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de plakbiljetten en de bekende boekjes der goedkoope treinen. Een zeer drukke Woensdagavond. Als wij goed zien, zal de maand Augustus van het crisisjaar 1932 voor Middelburg als vreemdelingenplaats niet zeer tegen-, maar eerder zeer medeval- len. Het aantal vreemden wij hoorden trouwens ook weer van uitverkochte ho tels die gisterenavond naar de be lichting van het stadhuis kwamen kijken, was zeer groot en de belangstelling ook van op andere plaatsen van ons eiland wonenden of verblijvenden, niet minder. Het was voor zeer velen nog veel te vroeg, toen te ruim kwart over tien, na een uur branden, de lichten werden ge doofd. Wat niet zeggen wil, dat wij het vroeger beginnen niet toejuichen, maar de vreemden raken niet uitgekeken en dan is een uur niet te lang, al weten wij dat er afdoende redenen zijn om het bij één uur te laten. Nu nog op Woens dagavond de tram van de Markt, wij twijfelen niet aan de medewerking van de directie der P.Z.E.M., als het maar verzocht wordt. Ditmaal konden de aanwezigen op de Markt, maar nog meer zij, die zich naar Abdij, Groenmarkt of omgeving hadden begeven, genieten van de carillonbespe ling van den Abdijtoren. Het was een mooie avond voor vreem deling en stadgenoot, mede dank zij het prachtige zomerweer. Gisterenmiddag brak van een auto uit Gelderland op de brug van den Poe- lendalesingel een der assen. Dit liep zon der persoonlijke ongelukken af. DE WERKVERSCHAFFING. Zooals vorige week gemeld, is Maandag 1.1. de werkverschaffing in zooverre stop gezet, dat aan de verlegging van de schietbaan nog slechts een vijftal men- schen werken. Gemeentewerken heeft er ook weer enkelen aan den arbeid gezet, en plm. 70 arbe'ders kwamen nu op de vrije markt. Men meende, dat ze groo- tendeels wel in den omtrek te werk gesteld konden worden. Tot heden loopt dit echter nog niet hard en er zijn nog geen tien, die aan den arbeid konden. Verschillende menschen zijn ook door de boeren terug gestuurd omdat ze met het werk niet overweg konden. Allen, die niet aan den gang konden, zijn nu weer op hun werk- loozen-kassen aangewezen, of zullen, in dien ze uitgetrokken zijn, door middel van de steunregeling geholpen worden. DE KERMIS. Woensdag. De Woensdag had voor de meeste zaken een vrij rustig verloop, al was er, vooral ook des avonds, wel veel volk op de been. Zoo heerschte er den gehee- len dag toch een geanimeerde stemming. Des middags zagen we b.v. bij onze rondwandeling, dat de miniatuur-race baan van Huygens, tal van jeugdige ra cers trok, die met zeer verschillende op vattingen in de aardige roode autotjes plaats namen. Er waren er, d e de zaak louter als een vermaak beschouwden, die het stuurrad maar wat ronddraaiden, glunderend rondkeken en een druk ge bruik van den hoorn maakten, maar er waren er ook, die keurig de bochten na men, met ernstig gelaat, en die ook wel met hun grooten hoorn signalen gaven, maar blijkbaar alleen, als zij een denk beeldig gevaar zagen opdoemen. Maar hoe dan ook, allen genoten blijkbaar naar hartelust. Ook de auto-caroussel van Sipkema trok, toen we er 's avonds een kijkje na men, heel wat amateurs en liefhebbers.- Het is ook een aantrekkelijke vermake lijkheid, in de groote wagens berg-op, berg-af te vl'egen, in steeds wilder race. En, om de sensatie nog te verhoogen, wisselt het licht van rood, in groen en wit, terwijl even later de heele baan in de volle kleurige, werkelijk schitterende verlichting baadt. Daarbij loeien sirenen, gillen flu ten en speelt het electrische orgel een pittige marsch, zoodat men in deze caroussel wel met recht op de ker mis te gast is. Toen we, 's avonds tien uur, voor den Woensdag van de kermis afscheid na- Aan kleins dingen moet men zich niet stooien, als men om groote dingen op weg is. Hebbel. men, werd het hier en daar stiller, ging men reeds tot sluiting over, maar de groote zweef van Roels zagen we nog dichtbezet rret jongelui, die wachtten op een kleine reparatie die de molen moest ondergaan. Een ernstige aanrijding, 's-HEER ARENDSKERKE. Dinsdag avond te ongeveer half negen passeerden op den rijksweg onder 's-Heer Arends- kerke een vrachtauto en de auto van den heer P. uit Goes elkaar. Op dat mo ment fietsten de gebroeders Overweg uit Aagtekerke naar de richting Middel burg. Toen de vrachtauto gepasseerd was, wilde de 18-jarige M. O. weer naast zijn broer komen rijden, maar toen hij ongeveer >4 M. op den straatweg was, werd hij plotseling gegrepen door het spatbord van de auto van den heer P. Hij sloeg tegen den grond en bleef be wusteloos liggen, terwijl de fiets ver nield werd. Op advies van een juist passeerenden dokter uit Kampen, die een hersen schudding en inwendige verwondingen constateerde, werd O. per auto naar huis vervoerd. Zijn toestand was volgens „De Zeeuw" zeer ernstig. Van de auto van den heer P. was de ruit vernield. De rijkspolitie heeft de zaak in onder zoek. KRUININGEN. In aanslu ting op ons bericht van de auto-aanrijding met den veerwagen van den heer De Kunder verzoekt men ooggetuigen, die den auto welke in de richting Krabbendijke reed, gezien hebben zich te melden bij den gemeente-veldwachter. KRUININGEN. B. en W. hebben we gens ongesteldheid van den hulpkeur meester tot plaatsvervanger benoemd den heer W, F. de Groof, veearts alhier. RAAD VAN BRESKENS. BRESKENS. D.nsdag j.l. kwam de raad dezer gemeente in openbare en voltallige vergadering bijeen. Een verzoek van de Bredasche Dio cesane Drankbestrijding strekkende tot het treffen van verschillende maatrege len ter bestrijding van drankmisbruik en andere uitspattingen werd voor ken nisgeving aangenomen. Een verzoek van de Herbergiersver- eenig'ng ter plaatse om yermindering van de vermakelijkheidsbelasting werd naar B. en W. om advies teruggezonden. Het bedrag van de door den ontvan ger te stellen zekerheid werd op 3000 bepaald en den ontvanger de verplich ting opgelegd om het overtollige kas geld bij de Bank voor Nederlandsche Gemeenten te storten. De rekening over 1931 werd voor- loopig vastgesteld met een batig slot van den gewonen dienst van plus minus 2000 en een nadeelig slot van den kap taaldienst van plm. 25.000. Besloten werd het besluit tot deelne ming in het waterleidingplan eenigszins te wijzigen en aan te vullen. In behandeling kwam vervolgens het voorstel van B. en W. om met de N.V. van Melle's C. W. alhier een regeling te treffen i.z. het gebruik van haar mo torbrandspuit. De lieer Notebaart kan zich met de ontworpen regeling niet vereenigen had graag een bereke ning van wat een eigen 'motorbrand spuit kosten zou. Eqn eigen brandspuit zou voor de gemeente veel voordeeli- ger zijn. Nu moet er bijv. ook betaald worden voor het 2 keer per jaar pro- beeren van de spuit. Ook de heer Brand heeft bezwaar tegen dit laat ste, de firma, die de spu't verhuurt, moet zorgen, dat het materiaal in orde is. De Voorzitter verdedigt het voorstel van B. en W., dat ten slotte met algemeene stemmen aangenomen wordt. De heer Vasseur wijst in verband met het zoo juist aangegane contract op de noodzakelijkheid van het maken van brandputten, hetgeen B. en W. nog maals onderzoeken zullen. Aan den heer P. C. Roest Sz. werd op zijn verzoek eervol ontslag verleend als lid van de schattingscommissie R. I. B. In diens plaats werd benoemd wet houder Camb er met 5 stemmen 2 st. waren uitgebracht op den heer D. Lu- teijn, 3 stemmen blanco en 1 van on waarde. In de rege'ing rechtspositie van den veldwachter werden eenige wijzigingen aangebracht. Door het z.g. Kortingswetje zal de gemeente een mindere inkomst hebben van plm. 200. B. en .W stellen naar aanleiding daarvan voor géén gevolgen t.a.v. de bezoldigingen te verbinden. Zij gronden d t op het algemeen inkomsten- peil der ingezetenen en op de matige bezoldigingen, die de ambtenaren genie ten. Wethouder Camb i er kan zich niet met het voorstel vereenigen, daar de levensstandaard ongeveer 20 pet. ge daald is. Voor de ambtenaren is het nu eigenlijk een salarisverhoog ng.. Zij le ven nog in een gouden tijdperk en ma ken crisiswinst. Hij stelt dan ook voor de salarissen met 3 pet. te korten. Op een vraag van den heer Vasseur zegt wethouder Cambier zijn cijfers te ont- leenen aan de statistiek van Amsterdam, waar de levensstandaard zelfs met 45 pet. gedaald is. De heer V a s s e u r kan met bet voor stel van wethouder Cambier niet mee gaan. Spr. wijst op de salarissen, die het vor ge jaar allen herzien zijn en op de omstandigheid, dat nadien geen artike len goedkooper geworden zijn, doch dat eerder het tegendeel het geval is. De Voorzitter verdedigt het voorstel om geen korting toe te pas sen, wijst op het gelukkige verschijnsel, dat ter plaatse de middenstand over het algemeen niet onder de crisis te lijden heeft. Hij vergelijkt verder de salarissen van de ambtenaren alh'er met die in de omliggende plaatsen en nog eenige an dere gemeenten en komt tot de slotsom dat te Breskens de ambtenaren het minst bezoldigd worden. Op een op merking van mevr. T a z e 1 a a r, die het eigenaardig vindt dat de voorzitter de ambtenaarssalarissen met de inkomsten van de m'ddenstanders vergelijkt, ant woordt de voorzitter, dat zij zulks ver keerd verstaan zal hebben daar hij ge wezen heeft op het verschijnsel, dat de middenstand het over het algemeen goed gaat en het kortingswetje het licht zag omdat er in den landbouw crisis is. De heer C a r e 1 s is voor he voorstel van den heer Cambier en is van mee ning, dat de ambtenaren meer bevoor recht zijn dan de middenstand, (o.a. pensioengerechtigd). Gaat het de mid denstand, uitzonderingen daargelaten, nu nog goed, weldra zal de tijdaanbre- ken, dat dit minder is. Hij wijst op de ongunstige positie van de gemeente, daar in deze vergadering weer met voorstellen zal gekomen worden om de belasting te verhoogen. Nadat de heer Notebaart er nog op gewezen had, dat deze gemeente gunst g tegenover anderen afsteekt, o.a. draagt om die reden het Rijk slechts 25 pet. in de kosten van de werkverschaffing bij, wordt tot stemming besloten. Het voorstel van B. en W. wordt verworpen met de stemmen van mevr. Tazelaar en de heeren Cambier, Carels, Lijk, Luteijn en Monjé tegen. Na eenige bespreking werd besloten de personeele belasting te verhoogen, door het vermenigvuldigingscijfer van 2.2 op 2.5 te brengen. Geraamd wordt een meerdere opbrengst van 2000. Vervolgens kwam aan de orde het agendapunt W erkverschaf f 1 ng. In de vorige vergadering was dit on derwerp reeds ter tafel geweest en toen was het voorstel van B. en W. om alleen diegenen tot de werkverschaffing toe te laten, die 18 dagen onafgebroken of 24 dagen in totaal ingeschreven stonden, verworpen. De stemm staakten toen over het voorstel van den heer Notebaart, om de 18 dagen tot 6 terug te brengen, ter wijl er ook nog een voorstel van den heer Carels was om de 18 dagen tot 12 terug te brengen. Na eenige discussie over het voorstel van den heer Notebaart, dat slechts de stemmen verwierf van den voorsteller en de heeren Brand, de Kruijter en Vasseur. De heer Carels trekt vervolgens zijn voorstel in, daar de toelichting tot het voorstel van B. en W. in de vorige vergadering voor hem on duidelijk was, doch dit voor hem nu, na een bespreking met een wethouder, niet meer het geval is. Met den stem van den heer Brand te gen wordt besloten de voorgestelde 18 dagen voor inschrijving te blijven voort bestaan, evenwel verkrijgen B. 'en W. de bevoegdheid, indien noodig, hiervan af te wijken. De overige punten van de werk- Middelburg 18-VIII-'32: Woensdag hoogste luchttemperatuur 26 °C; (79 °F); laagste 19.7 °C (67 °F). Heden 9 h: 20.6 °C; 12 h: 23.9 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand 770 mm, laagste 769 mm. Hoogste barometerstand 771.0 mm te Zürich; laagste 751.5 mm te Andanes. Verwachting to' Morgen»vond Meest zwakke wind, hoofdzakelijk uit W. richtingen, gedeeltelijk bewolkt, waarschijnlijk droog warm weer. Zon op: 5 h 48; onder 20 h 18. Licht op: 20 h 48. Maan op: 21 h 02; onder: 8 h 06. L.K.: 24 Augs. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Aug. Hoogwater. Laagwater. Do. 18 3.36 15.42 9.54 22.27 Vr. 19 S 4.09 16.17 10.27 23.00 Za. 20 4.41 16.49 11.00 23.31 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge, Aug. Do. 18 Vr. 19 S Za. 20 Hoogwater. 5.30 17.43 6.03 18.17 6.34 18.47 Laagwater. 11.00 23.21 11.34 23.56 12.10 24.29 niet nalaten U mijn groote waardeering en volle tevredenheid omtrent „Chlorodont-tandpasta" te betuigen. Ik gebruik „Chlorodont" al jaren lang en word om mijn mooie witte tanden, die ik ten slotte uitsluitend door dagelijksch gebruik van Uw „Chlorodont- tandpasta"®keb verkregen, vaak benijd." O. Reichelt, Scb. Verlangt alleen de echte Chloro dont-tandpasta, tube 35 cent en 60 cent! (Ing. Med.) verschaffingsregeling worden, na amen deering van de heeren Notebaart, De Kruijter en Brand, die o.a. aantoonden dat deze regeling slechter dan haar voor gangster is, met de stemmen van de heeren wethouders en Carels, mevr. Ta zelaar, Luteijn, Monjé en Lijk. Op voor stel van den heer Notebaart wordt nog gestemd over de regeling in haar geheel, die de stemmen kreeg van bovengenoem de leden. Een voorstel-Notebaart om de werk- loozen elke week te laten werken, ver kreeg slechts de stemmen van den voor steller en de heeren Brand, De Kruijter en Vasseur. Een vrij langdurige bespreking volgde nog over de ondervindingen, opgedaan bij de laatste tewerkstelling van werk- Ioozen, waaruit B. en W. de conclusie trekken dat de werkverschaffingsrege ling zoo moet zijn, dat de prikkel tot werken blijft bestaan. Dit ondervindt be strijding van den heer Brand, die evenals de heer Notebaart van meening is, dat onwilligen van de werkverschaffing ver stoken moeten blijven, doch daarentegen werkwilligen zooveel mogelijk geholpen dienen te worden. Bij de rondvraag informeert de heer Monjé naar de werkzaamheden van den agent der arbeidsbemiddeling en werd de wensch geuit voor persoonlijk contact tusschen de werkgevers en de plaatselijke arbeidsbemiddeling. Dreigend landbouwconflict in Zeeuwsch-Vlaafideren, De rijksbemiddelaar in het vierde district, prof. mr. P. J. M. Aalberse, heeft de partijen, betrokken bij het dreigend conflict in het landbouwbedrijf in Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen (Zaamslag, Hoek, Driewegen en Axel) opgeroepen tot een bespreking op Maandag 22 Aug. in het gemeentehuis te Goes. In die week van 7 tot en met 13 Augs. kwamen in Zeeland voor twee gevallen van roodvonk n.l. één te 's-Gra- venpolder en een te Stavenisse en een gevat van "Siphterie te Biervliet. 4

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1