KERKNIEUWS. ONDERWIJS. BUITENLAND. AFLOOP AANBESTEDINOEN. AFLOOP VERK00PIN0EN. LEGER EN VLOOT. HANDEL EN NIJVERHEID. LAATSTE BERICHTEN. GEMENGD NIEUWS. MARKTBERICHTEN. Cdü'ïiS y„ec"verdronk<!'''De io°-kmseiiCT v°n Pai>e° Algemeen Overzicht. BURGERLIJKE STAND. OOSTBURG. brug gestart. Om 8 uur was Maassluis bereikt, om 9.50 uur Hoek van Holland en om 10.20 uur was de zwemster buiten de pieren. Daarop ging het op een Hin ken afstand van de kust naar Scheve- ningen. Om 3.20 bereikte mevr. Pauli Scheveningen, waar zij bij de haven uit het water ging. Mevr. Pauli was, na haar langen zwemtocht in uitstekende con ditie. Zij zal haar training voortzetten met het doel om later tot een poging om het Kanaal over te zwemmen te komen. Dit jaar zal die poging niet wor den ondernomen. Branden. Te Doetincheïri is gisteravond' de wo ning van J. B. afgebrand'. Ales was slechts laag verzekerd'. Te Wageningen is een hooiberg op de boerderij „Hoevestein", bewoond door den landbouwer A. van Mourik door broei verbrand. Ca. 40.000 kg hooi ging verloren. Het verbrande was verzekerd. AVA LIMONADE ALGEMEEN ingebruik. (Ing. Med.) Ned. Herv. Kerk. Bedankt voor het beroep naarl Watergang door ds. J. N. Drost te Brou-| wershaven. De schulden aan de Ver. Staten. Hooge ambtenaren van het ministerie van financien hebben verklaard, dat de regeering der Ver. Staten verwacht, dat de crediteurlanden, de op 15 December a.s. vervallende termijnbetaling der oor logsschulden aan Amerika zullen be talen. De regeering der Ver. Staten is momenteel niet van plan in te gaan op de voorstellen, die een uitstel van be talingen zouden bedoelen. Zij verwacht d"i i i l t i n iL i echteri dat zulke voorstellen niet gedaan Rijkskweekschool te Oostburg. zuiIen worden. Het ministerie laat zich Bij beschikking van den Minister van niet door het stemming maken voor een O., K. en W. zijn tot de Rijkskweekschool schrapping der oorlogsschulden bein- te O o s t b ur g toegelaten de volgende vloeden. De Amerikaansche regeering leerlingen: -klasse 1 A. R. I Brevet te weet, dat bijna alle crediteurlanden de Cadzand; G. van Laecke te Sluis; E. Le- eerstvolgende jaarlijksche betalintf kun- cluijze te Uostburg; Greta van Melle te j nen opbrengen. Voor acte Duitsch 1. o. slaagde te 's Gravenhage o.m. mej. A. Dieleman, onderwijzeres te Vlissingen, vroe-1 ger te Axel. Breskens; G. Prins te Oostburg; Hanny de Schmidt, P. de Visser, A. Wagenaar, J. Tiersen allen te Breskens en R. Spinne- wijn te Hoofdplaat; klasse II P. van den Heuvel te Ter Neuzen; klasse III Marie de Pau te Ter Neuzen. Vol vertrouwen ziet Hitier blijkbaar de toekomst,tegemoet. Want: „Dat ze verlicht ademhalen omdat ik geen Rijkskanselier word, is een groote eer voor mij. De marxistische vijanden van Duitschland weten na hun jarenlang bedrog tegenover het Duitsche volk, dat de nationaal-socialistische beweging zich eerlijk het lot van den arbeidenden mensch zal aantrekken. De burgerlijke reactionnairen weten, dat wij aan een politiek van zwakheid een einde zullen maken door een politiek van nationale kracht. Beiden voelen, dat de tijd van den strijd om klasse- en standsbelangen het einde nldert en dat het Duitsche volk op de basis van het nationaal-socia- lisme zijn eenheid terug zal krijgen." Dus zal Hitier er over moeten pein zen dat dan, als de zaken loopen, vol gens zijn projectie, er opbouwend werk dient te worden verricht. Inmiddels kunnen we eind Augustus afwachten, als de rijksdag onder het nieuw bewind weer bijeenkomt. Nazi-verlof. Het blijkt thans dat de nationaal- socialistische partij haar S.A.- en S.S.- troepen niet een week, maar zelfs 14 dagen met verlof gezonden heeft, aldus de Berlijnsche corresp, van het Hbld., en dat deze troepen er zich op moeten voorbereiden, dat na 28 Aug. a.s. alle verloven voor hen ingetrokken zijn. Dientengevolge is aan te nemen, dat het tot het bijeenkomen van den rijks dag in Duitschland betrekkelijk rustig zal blijven, aangezien S.A.-mannen met verlof waarschijnlijk niet in de provo- ceerende uniformen zullen rondloopen. De economische wereld conferentie. Volgens berichten in de pers, ver wacht men, dat de plenaire zitting der economische wereldconferentie pas in Mocht echter toch een land om beta lingsverlichting verzoeken, dan zal een dergelijk verzoek individueel worden onderzocht. Door een dergelijke politiek zou een eenheidsfront van Europeesche credi- het begin van het volgende jaar zal wor- teuren verhinderd worden. I den gehouden en niet reeds in Novem- io j d"tt I wordt gewezen op het feit, datl ber of in het begin van December, zoo- e va„aV^a en et^ °°S; de Amerikaansche regeerintf zich scha- als men aanvankelijk had aangenomen, se, oudTeerlmg der „De Ruyterschool" deloos zal steUen inge8yal Jn Het uitstel dient waarschijnlijk in hoofd crediteur zijn verplichtingen niet mocht zaak om de Amerikaansche regeering in Vo or het machini stendi ri l o m a B te Vlissingen. ENGELAND. Werkloosheid. Het aantal werkloo- zen bedroeg 25 Juli 1.995.453, of 33.674 meer dan in de voorafgaande maand, en 117.910 meer dan in hetzelfde tijdvak van het vorig jaar. Loonsverlaging. De algemeene raad van de federatie van patroonsbonden heeft het advies der subcommissie voor de loonen, strekkende tot een verlaging van 2 sh. 9 d per pond besproken, De arbeidersorganisaties zullen tot een gemeenschappelijke conferentie worden uitgenocdigd om over de reden der ver laging te beraadslagen. Door de loonsverlaging die voor de katoenspinnerij wordt overwogen, zul len 200.000 arbeiders worden getroffen. HONGARIJE. Thans met aspirine In de buurt van de Hongaarsche stad Szolnok, waar voor enkele jaren het groote proces ge voerd werd tegen boerinnen, die haar familieleden met arsenicum om zeep had den geholpen, zijn thans weer drie boerinnen gearresteerd, die het, volgens haar bekentenis, ditmaal met aspirine hebben geprobeerd, waarvan zij haar slachtoffers groote hoeveelheden te slik ken gaven. TS JECHO-SLO W AKI JE, Arrestatie van fascisten. De po litie heeft op verschillende plaatsen in Tsjecho-Slowakije 154 Tsjecho Slowaki- sche fascisten gearresteerd, nadat zij 'n complot zou hebben ontdekt om een fas cistische marsch naar Praag te organi- seeren. Onder de verdachten bevindt zich o.a. generaal Hajda, indertijd com mandant van de Tsjecho-Slowaaksche legers in Rusland, ITALIë. Vlootoefeningen, De Koning heeft in gezelschap van den hertog van Genua en talrijke autoriteiten de laatste dagen de vlootoefeningen in de buurt van Ta- ranto bijgewoond en een vlootschouw gehouden. De aanwezigheid des konings gaf tot tooneelen van groote geestdrift aanleiding. Vanwege den hoofdingenieur-direc teur van den Prov. .waterstaat te Mid delburg is heden aanbesteed het aanleg gen van een tegelrijwielpad op het ge deelte van den Rijksweg no. 60 Kruinin- genHansweertW alsoordenHulst grens tusschen Hulst en Kapelle- brug, Raming 11.000, Vijf biljetten waren van onwaarde, wegens het ontbreken van de voorge schreven verklaring. Inschrijvers met geldige biljetten wa ren: Iz. Lagasse, Koudekerke, 10.000; J. H. v. d. Ven, Vlissingen, 9480; L. G. J. v. d. Ven, Koudekerke, en M. Wandel, Schoondijke, 9223; J. en A. de Potter, Hulst, 9170; P. H. Hubregts, Nijmegen, 9123; P. Everaert en P. J. Vermeulen, Hulst, 8995; Jos. de Maegt, Hontenisse, en P. Dees, Sas van Gent, 8989; W. J. M. Coolen, Oss, 8853; W. de Bokx en A. Kerkhaert, Westdor- pe, 8840; B. M. A. Godschalk, Rotter dam, 8779; P. Blommaert, St. Jans steen, 8620; W. Bezem en P. God schalk, Rotterdam, 8470; W. J, en A. de Bruin, Terneuzen, 7745. Notaris Blaupot ten Cate heeft Dinsdag in „Tramzicht" te Domburg pu bliek verkocht: woonhuis D 12 aan den Singel groot 2 a. 55 c.a., aan P. Keste- loo aldaar voor 1860; 1 ha 25 a of 3 Gem. 55 Vu R. bouwland achter „Ba- bel", aan L. de Pagter aldaar voor 1970.48 a 90 ca of 1 G. 74 R. bouw land aan 't Heerenwegeling, aan J. L. Verhage aldaar voor 1020. nakomen. Tenslotte wordt gewezen op de ver deeldheid in het congres ten aanzien I vast te stellen, van het schuldenvraagstuk en dat wan neer de schuldenbetalingen niet zullen plaats vinden, het budget der Ver. Sta de gelegenheid te stellen na de verkie zingen de richtlijnen voor haar politiek De sergeant-kok' M. Ouwerkerk is overgeplaatst van de Van Spey.k naar ben geheel in de war wordt gebracht, het wachtschip Willemsoord. Faillissementen. De rechtbank te Middelburg heeft he den failliet verklaard: M. van der Have) en C. J. v, d. Have, beiden koopman te De conferentie van Ottawa, Engelsch-Canadeesche over eenstemming. Officieel wordt thans medegedeeld, De Nazi's en de regeering I dat de algemeene beginselen van een Ton Papen. I accoord tusschen het Ver. Koninkrijk Hitier heett zien thans opnieuw uit-1 en Canada door beide delegaties zijn gelaten. En wel tegen een vertegen-1 aanvaard, zoodat de tekst kan worden woordiger van de Rheinisch-Westfalische I opgesteld. Zeitung. Hij zeide de regeering von Pa-1 Ook het accoord tusschen Engeland pen te zullen ondersteunen en dulden I en Zuid-Afrika nadert zijn eindstadium, zoolang hij in haar regeeringspolitiek I Canada schijnt, nadat het reeds groo- een versterking van het nationale front te toezeggingen gedaan heeft ten opzich- en een verzwakking van het marxisti-1 te van ijzer en staal, ook gehoor te zul- sche front kan waarnemen. Op het len geven aan de eischen van Engeland textielquaesties. Ierseke. Rechter-commissaris mr. A. van der Hoop. Curator mr. J. W, Goed-1 oogenblik echter dat door maatregelen I betreffende bepaalde bloed te Goes. I van de regeering aan den nationalen I Men spreekt van een verlaagd tarief Verder M. J. Reijnhout, Lange Bree-j kant een stremming intreedt en aan denl voor zeer fijne katoenen/goederen en straat O 154. Rechter-commissaris mr,I internationalen kant een verlevendiging,! bepaalde soorten wollen artikelen. Daar J. W. Zijlstra. Curator mr. A. H. Kuipers. zal hij tegen de regeering zijn. I Canada geen eigen linnenindustrie be- Doch veel vertrouwen heeft hij blijk-] zit zullen de voorwaarden op dit ge baar niet in von Papen c.s., want op de| bied uiterst voordeelig voor Engeland vraag of hij de scherpste oppositie van| zijn. Voorkeurtarief genieten ook messen de N.S.D.A.P. tegen de regeering-Von en porselein. Papen had aangezegd zeide Hitler: Waarschijnlijk zal nu toch een heffing TTM nDe nationaal-socialistische beweging! op niet-Britsche tarwe (ingesteld wor- T-. t 'JUBILEUM.I gaat tegenover de tegenwoordige- regee-1 den, die vermoedelijk 3 d. per bushel De heer J. J. Ornée, adjunct-commies I ring jn oppositie. De kracht van haar| zal bedragen. Een tarief op vleesch zal bij de registratie en domeinen te Mi d- I oppositie zal staan in verhouding tot de waarschijnlijk door Engeland niet gehe- d e 1 b u r g, herdenkt heden den dag, I sckade dje door het niet-opponeeren zal| ven worden. Hierdoor zullen de belan- waarop hij vóór 25 jaar bij dit dienst-1 ontstaan." gen van de Dominions, speciaal van Au- vak kwam. Het heeft den sympathie en| Volgens Hitier hebben de verkiezin-1 stralië en Nieuw Zeeland, door het in- gen van 31 Juli reeds aangetoond waar- voer-contingenteerftngssyst'eem bevor- heen de regeering Von Papen met de derd worden. Engeland denkt er niet aan tegenwoordige leden ervan leiden zal en( om Rusland den invoer van hout te ver leiden moet, want ook een dictatuur is I bieden. Daarentegen zal misschien Ca alleen denkbaar wanneer zij de draag- nada een voorkeurstarief worden toege- ster van den volkswil is of het uitzicht! staan van 10 tot 20 pet. Een extra ta- heeft in korten en afzienbaren tijd dat| rief van 4 d.ct, per lb op niet-Britsch te worden. I metaal wordt eveneeens waarschijnlijk Blijkbaar vergat Hitier, dat een regee-1 geacht; wat lood en zink betreft aarzelt ambtenaar niet aan blijken van belang stelling ontbroken, noch van de zijde I van zijn chefs, noch van de collega's, noch van anderen, die met hem in aan raking komen. Vele bloemen waren ge tuigen van vriendschap en waardeering. DRIE VLIEGTUIGEN GEDAALD. Hedenmorgen omstreeks 10 uur moes ten drie vliegtuigen, komende van Den Helder en bestemd 'voor Venlo, wegens rin§' die m,et noodverordeningen het be- Engeland nog of het ook hiervoor een i - I nrind Troorr otoon I n Ir I- —I Ji I t o I mero on den mist een noodlanding maken op een uiterwaard onder Heteren. Daarbij kre gen zij zooveel averij, dat zij niet meer konden opstijgen. Aan Den Helder is telefonisch om hulp gevraagd. Alle drie de bestuurders zijn ongedeerd, Het aantal werkloozen dat in Juni in Italic 905.000 (bedroeg, was per 31 Juli gestegen tot 931.000. wind voert, eigenlijk ook al een dicta-1 voorkeurstarief zal instellen, tuur is. I De slotzitting, die Donderdag a.s. zou Sprekend over wat hij van plan wasj worden gehouden, is uitgesteld tot Za te doen tegen de daden van terreur terdag. Men hoopt dat het hierdoor mo' zeide Hitier, dat er een recht van nood-| gelijk zal zijn voor de nog niet tot een weer bestond en dat de nazi's zich op I einde gekomen vraagstukken, alsnog 'n den duur niet zullen laten afbluffen door! oplossing te vinden frases van „rust en orde". De partij Het mailschip „Empress of Britain' voert een strijd om de macht en haarl heeft zijn vertrek tot Zondag a.s. uitge- methodes die de tegenstanders in den I s^ld. De meeste Engelsche ministers en striid topna «scpn I de overige leden der Britsche delegatie Dat belooft zoo wat I zulkn naar Engeland terügkeeren. FRANKRIJK Ongelukken, van Middelburg. Van 15—17 Augs Bevallen: S. Flo- SPANJE. I risse geb. Wielemaker, z.; L. Cijsouw De toestand. Te Granada, waar een I geb. Minderhoud, z.; C. F. Fleijte geb. fanatieke volksmenigte als protest te-1 Remijn, z. gen de jongste omwentelingspoging, zich j Goes, aan verscheidene uitspattingen schuldig Bevallen: M. van de Velde geb. Hoek- maakt, zijn de radicale arbeiders gister-1 man, z.; M. Kuzee geb. de Jonge^ d. morgen in algemeene staking gegaan, j Overleden: C. Moelijker, man van E. In bijna alle steden van Spanje worden I P. Quaak, 55 j. dagelijks nog arrestaties van bij de be- weging betrokken of daarvan verdachte personen verricht. Middelburg, 16 Augs. Op de vei- VER. STATEN. Anti-antisemietisme, Rabbijn Ste-I phen S. Wisse uit New York heeft op I ]jng werden de volgende prijzen besteed: een Joodsche intern, conferentie te Ge- Aardappelen: Madeleinen 9—30, per- nève gesproken over het anti-semietis-1 zikappeb 5—24, Zigeunerappel1 14, St. me van Hitier en diens volgelingen. Ter jjanappel 6—13, Hondsmuil 12—10, Dio- conferentie waren 35 naties en 80 pet. I mincus 8—12, Lord Suffield 9, tarwe- van alle Joden in de wereld vertegen- J appe 17—11, aUes per kg. woordigd. Peren: Oomskinderen 12—25, Early Rabbijn Wise zeide o.m.: Victoria 5—13, Précose de Tirévoux 8— „Ik geloof niet in Hitier. Wij, Joden, I 23, Glapp's Favorite 6—23, keizerinnen '0 zijn van meening dat Schiller en Lessing I —8, Heerenperen 6, Duchesse d'O'lden- de Duitsche ziel zuiverder vertolkten I burg 6—12, Scharlakenpeer 3—7, suik'er- dan Hitier en Goebbels. Meer dan I peer 3—8, suikerij 1—4, Dirkjes 3, al- 500,000 Joden afstammelingen van I les per kg. Joodsche kooplieden en opbouwers vanl Diversen: druiven 5165, pruimen 39 Duitschland gedurende meer dan 10001 52, roode bessen 13—25, id. witte 114, jaar zullen zich niet over de grens I kr.uisibessen 10, tomaten 0.1—7, alles per laten zetten van het Duitschland van I kg; meloenen 13—30 per stuk'. Heine, Börne en Einstein en evenmin f Goes, 16 Augs. Ter markt van he- Hitler nam een niet onaardige hou ding van den chevalier sans peur et. Wanhoopsdaad. In de buurt T sans reProcm aan, toen het gesprek liepI Verdun heeft een 11-jarige knaap zijn le Herveld (Betuwe) heeft een twee-1 9yer Z1jn onderhoud met Hindenburg.! schoolkameraad in het water geworpen jarig kind in een onbewaakt oogenblik I Hij had mededeeling gedaan van de voor-1 ZOodat deze verdronk. Hij bekende zijn een pan met kokend vet over het lichaam I waarden waaronder de nationaal-socia-1 daad aan zijn moeder', die hem gebooc getrokken. De kleine is korten tijd later listische partij tot een regeering zou z;jn mond over het gebeurde te houden, aan de brandwonden bezweken. I kunnen toetreden. Uit den mond vanl Toen echter het liik flevonden was liet Dinsdagavond is te Olst een auto in den Rijkskanselier had hij vernomen de moeder zich door haar zoon naar de aen bocht aan den Krommen Dijk in dat deze voorwaarden reeds van te plaats brengen, waar de daad was ge- vo e vaart van den dijk gereden. De I voren door den Rijkspresident waren schied. Hier sprongen beiden te water, tt /T uit ^st en de vier "H gewezen. Er had dus minder dan ooit zoodat ook zij verdronken, wond en"zhnrden all?n.n/et ernstiS feenige aanleiding tot dit bezoek be- Verkeersongevallen. - In Frank- venter verl^T n zlek^ms te De- staan, te meer omda hi, zich met bij de rijk zijn in de laatste vier dagen door on defecte IS J?e 00r2aak 18 een heeren m Berlijn wilde opdringen. gelukken op straat 51 menschen om het CistPrm /^- -n^j ,o I ha^ dan ook verklaard dat ml ]even gekomen en meer dan honderd f) M y,. aaa5 is de 18-jarige wees zijn oogen de verantwoordelijkheid voorj ernstig gekwetst. bii hét' hadpnefnie bij fa?iHf- te ^W<??le de miLslukt® regeringswijziging bij Rijks- Een stoomschip van den dienst tus- Dij net oaaen in een particuliere badin- een bezoek bij Von Hindenburg g'eenl cCheTi Natal en Dakar en Zaterdarf te Zich' U i L ,zw.emme,n' had zm had' Hltler was slechts dan bereid Parijs ontvangen bericht tijdens een «JetfevetT rf d u 7" i-m V® g asn" een bezoek aan den Rijkspresident te storm vergaan. De bemanning, bestaan- J Was gister- brengen, wanneer deze nog geen defini- de uit den kapitein en 21 koppen, zou 0 me gevonden. tief besluit genomen zou hebben. 1 den dood in de golven hebben gevonden. zullen zij worden ontzet uit het volledige deelgenootschap aan het leven en den L ^oes> 1D TqiTC status van den Duitschen burger. Wij den waren aangevoerd 31 biggen. zijn het aan ons zelf en aan de wereld verplicht dit duidelijk en openlijk te zeg- Kap el Ie, 15 Augs Groote veiling: gen en te eischen dat de wereld den kan- roode hessen 10 20—14 10, dubbele prin- ker van het anti-semietisme zal uitroei- cessen zonder draad, 4.30 alles per 100 en- I kilogram. Dinsdagmorgen is mevr. Lindbergh! Kleine veiling: Frambozen 42 60, bevallen van een zoon. Moeder en kind roode bessen 12-16, moerbeien 51-69^ maken het goed. Naar thans bekend Washington 30—55, dubbele boeren wit- wordt heeft men de geboorte van den Ie 51—54, Czaarpruimen 36—39, Elden- jongen Lindbergh geruimen tijd geheim I sche blauwe 18 22, Princepruimen 32 behouden. Detectives die politiehonden 36, Belle de Louvain 40 44, blau- bij zich hebben, hebben het landhuis in we pruimen 9-35, citroenprmmen 26, een grooten omtrek afgezet. Op telefo-1 druiven 64 66, zure morellen 16, Kes- nische oproepen wordt niet geantwoord. wiek 3 14, Early Victoria 3—17, IJu- Ontsnapt. Uit Granite in den staat chesse d'Oldenburg 7 18, Zomeraag 7 Oklahoma wordt gemeld, dat 19 ge van-1 15, T;oode zomer perzikappels -- j genen uit de Staatsstrafgevangenis al-1 dac- kebel 2 6, zomerappel 5, Beauty daar zijn ontsnapt. De mannen, die al-1 k zoete Herfstappels 3— len tot zeer hooge straffen waren Ver-1 ro°de Tulpappels 7, Madelemen 7, Ooim oordeeld zijn desperado's, die zwaar zijn I kiadel]°:in T Prekose de gewapend en alles in het werk zullen Clapip s Favorite 12 31, N. H. Sui,- stellen om door het politiecordon en het I kerij 4-12, roode surk'erij 1-6, bruine cordon van vrijwilligers, waarmede de I Heerenperen 7_ 18, Bergamo ten o toegangswegen naar de bewoonde een-1 Dirkjesperen o 7, Ivriekperen tra zijn afgezet, heen te breken. Aanvan- d"bb- P"nc®sse° z/ /raad' 2/I3' .,Smj" kelijk waren 23 man ontsnapt, doch 41 boonen 4 10, Rentegevers 6 zilver- konden reeds dadelijk weer worden ge- ben 7-8 Rheimsche spektonnen 2-3 grepen. Inmiddels dwalen de andere 19 sjalotten 2 tomaten 2-6, ales per kg; door het prairiegebied van Oklahama en meloenen 13 29, bloemkool r o- oefenen een ware terreur op de bevol- de kool 1-2, savoije kool 3, kropsla king uit. Twee motorrijders zijn reeds ESO-^ÖO alles per 100 stuks; smjiMoe- s - 'men 3—4, per bos; honing 40—43 per flacon. ARGENTINIë.' Aarbeving. Een hevige aardbevingl Am^ ter dam, 16 Augs. Aardap- heeft te San Juan in de Argentijnsche I pelenZeeuwsche bonten f 4—5, blau- provincie Mendoza vele huizen verwoest, j Wen 4—5, blauwen Eigenheimers 2.40 Tot nu toe konden vijf lijken uit de puin-1 _3. Eigenheimers 2.40—3, Eigenheimers hoopen worden geborgen. Men neemt I poters 1.20—1,60, M. Eigenheimers' po- aan dat het aantal slachtoffers veel groo-1 ters 2. (Al'g. Hbld.j( ter zal zijn. door hen neergeschoten. JAPAN. Botsing. De beide Japansche stoomschepen „Nichifoekoe Maru" en „Hide Maru" zijn op een der Japansche I binnenzeeën, door den dikken mist met I ADVERTENTIEN voor- en ABONNE- elkaar in botsing gekomen. Eerstge-1 MENTEN op ons blad worden gaarne noemd schip zonk onmiddellijk. 19 Per- aangenomen door het. Agentschap sonen zijn verdronken. I Fa. A, J. BRONSWIJK.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 3