BEURS- EN WISSELKOERSEN. TH0LEN. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. ZEEUWSCH-VLAANDEREH O.D. KORT ZEEUWSCH NIEUWS. •VAN MELLE'S- GOESCHE OHTBYT-KOEK ZEEUWSCHE POSTZEGELDAGEN. WAT ZEGT DE BILT? BEURSTHERMOMETER. SPORT. A T It.-Y AMSTERDAM, 17 Augustus. Het eerste getai is de vorige notee ring, daarop volgt de officieele notee ring van heden. Ned. 2e 1. 32 1000-5 101%—101%. Ned. 17 1000-4% 100% Ned. 31 1000-4 97%—97%. Ned. 32 1000-5 102—101%. Certificaten-3 77%78. Cert. N.W.S.-2% 65%—66. O. Indië 22 doll. 1000-6 95%—95%. O. Indië 23 pd.st. 100-6 75—74%. O. Indië 16 1000-5 96%—96%. O. Indië 26 1000-4 91%—92. Duitschl. pd.st. 100-7 57% Duitschl. 30 1000-5% 45%—45%. Engl. W.L. 50-200-5 72—71%. Engl. F.L. 50-200-4 76—75%. Zeeuws. Hyp. B-5 98—98. Zeeuws. Hyp. B-4y2 9l$ï i A Amstërd. Bank 97yt—95/g. C Rott. Bank ver. 69% A Twentsche Bank 91% A Pref. Jurgens A 90%90%, A De Schelde N.B. 41%40%, A Ver. Papf. v. Gelder 5655. C Am. Car Foundry 10%10. C Am. Smelt Ref. 18%—17%. C Farbenind. I.G. 74 C U. States St. C. 41%—42%. C C. Publ. Serv, 22%. C North Am. Cy. 29%—29%, A Born. Sum. H.M. 123—122%, A Ned. Wol Mij. 40 A Singkep Tin M. 96%96%. A J. C. Japan Ln. 30%31. A Rotterd. Lloyd 55%56%. A S. M. Nederland 57%58. A Amst. Thee C.M. 27%—30. A Houth. Alerts 28%29, C Peruvian C. Pr. 7%6%. A Southern Rlw, 11%41%. C Union Pac. Rr. 68%69%. C Int. Nickel Cy, 8%8%. A Koloniale Bnk. 63%63%-62, A N.I. Hbk. 1000 60%—61. C Ned. H. M. 1000 72% A Alg. Kunstz. U. 3436-34%, A v. Berkels Pat. 19%20. C Calvé-Delft 57%—57%. A C. Suiker Mpij. 2120%. A Int. Viscose 7%7%. A Kiichenm. I, Acc. 1%1%-2. A Ned. Ford A.M. 112—112%. A Philips Gem. B. 107%107%-04. C UnTever 108%—109%-08. C Anaconda Cop. 19%19-18%. C Bethlehem St. 19%18%-19%. A A.N.I.E.M.—NB. 180-182-s/4 G A. Gas en Eli. Cy 5y8—4%. C Cities Serv. Cy. 5%5'/g-53.4. C Midd. West. Ut. 1% A Boeton Mijnb. 123/4— 12%. A Kon. Petr. Mpij. 157%—159-156%. C Contin. Oil Cy. 8—7%-7%. C Shell Union O.C. 7%—7%-6%. A Holl. Amer. Lijn 2%2%. A K.N. Stoomb. Mij. 15% het Burg. Armbestuur over 1931 met een nadeelig saldo van 426.78. De begrooting van het B. Armbestuur wordt goedgekeurd met een totaal van 15.858, waarbij een subsidie der ge meente van 6000. Nadat de pensioensgrondslag van den Gemeenteontvanger opnieuw is vastge steld wordt aangeboden de rekening over 1931 der gemeente sluitend met bedrag aan inkomsten van 61.948, uit gaven 60.326. Tot onderwijzer aan de O. L. school te Kruiningen wordt, zooals we gister reeds meldden, benoemd de heer W. van den Ende (thans tijdelijk) als no. 1 der voordracht, met 10 stemmen; de heer L. C. Broer (no. 3 der voordracht) te Wij nenes kreeg 1 stem. Een voorstel tot wijziging der veror dening voor den gemeenschappelijken keuringsdienst van vee en vleesch strek kende om het onhygiënisch slachten in niet daarvoor ingerichte lokaliteiten te beperken, nemen B. en W. terug om een betere oplossing te vinden daar de hee- Minnaar meenen dat dit voor huisslach- ren Burkunk, v. Hootegem, Witte en tingen te bezwarend is, en de beroeps slagers nog duurder prijs in de hand werken. Goedgevonden wordt aan het bestuur der Bijz. School een vergoeding te ge ven van 102 voor het vakonderwijs al daar gegeven in 1929. Rondvraag. B. en W. wordt gemachtigd afdoende verbetering te brengen in de plakkende bekleeding der raadszetels. Op voorstel van den heer v. Hootegem wordt vastgesteld de verkoopprijs van den gemeentebouwgrond in Welhoek op 20 per Roede met 9 tegen 2 stemmen blanco. De voorzitter deelde mede dat een oproeping is gedaan voor ambte naar ter secretarie in de plaats van den heer J. Blok die thans secretaris is, op een jaarwedde van 800 waardoor een bezuiniging van 800 wordt verkregen, en het salaris van den heer P. Blok met 100 te verhoogen ook wanneer deze zijn diploma behaalt. Meest alle leden zijn van meening dat het personeel geen uitbreiding behoeft, en deze 800 kan bezuinigd worden door b.v. een volon tair te nemen. De voorzitter zegt dat het werk zoo niet behoorlijk kan gedaan worden en neemt de verantwoordelijkheid daar van niet op zich. Na langdurige bespre kingen wordt op voorstel van den heer Witte dit punt verdaagd tot een volgen de vergadering, waardoor de raadsle den den tijd krijgen deze zaak te onder zoeken. i .ü.iÉü De heer Burkunk dankt de voor zitter voor de medewerking aan het ver zoek van „Scheldegalm". De voorzit ter zegt, hoewel persoonlijk fel tegen dit verzoek, na onderzoek vergunning te hebben gegeven voor twee Zondagcon certen dezen zomer, het heeft hem zeer pijnlijk getroffen dat raadsleden het heilige van een ander met voeten tre den. Hij hoopt als hoofd der politie te waken dat de Zondagsrust en heiliging niet zal worden verstoord. De heer Burkunk vraagt verbe tering bij de Weel wat de verbranding van vuil betreft, wat wordt toegezegd. Ook keurt hij de houding van den bur gemeester van Schore af bij de tewerk stelling bij het leggen van den kabel. Ook wordt besproken de electrische verlichting der gemeentegebouwen, waarbij de bewoners, als zij die wenschen 6 pet. vergoeding zullen moeten betalen, 10 jaar voor de kosten van aanleg. De heer v. Hootegem wordt op diens verzoek geantwoord, dat voortaan op de r. k. Zondagen gelet zal wor den bij het beleggen van vergaderingen. De heer Witte vraagt inlichtingen over den kabel in de Langeviele, of die in het plan was opgenomen en of de ge meente dit betaalt. De voorzitter zegt onderzoek toe, doch meent dat de bewoners van de buurten zelf wel iets kunnen doen door opgave bij de P.Z.E.M.. Aan den heer De Bat wordt op diens vraag geantwoord dat B. en W. reeds tweemaal aan het Gem, bestuur van Krabbendijke verzocht hebben den weg op Oostdijk te verbeteren en te teren. Algemeen was men van gevoelen, dat aan dien weg meer zorg besteed moest worden door Krabbendijke. Op de vraag van den heer De Gorf of het personeel van de P.Z.E.M. geen verlof kan krijgen doordat aangedrongen is om op 31 Aug. hier electrisch licht te krijgen zegt de voorzitter dat zulks hem onbekend is. Raad van Oud-Vossemeer, OUD-VOSSEMEER. In de Dinsdag j.l. gehouden raadsvergadering werden be handeld de rekeningen van den Raad, het Weezen-Armbestuur, het Algemeen Armbestuur en van het fonds Huijssen van Kattendijke, /lie, na bespreking, al le voorloopig werden goedgekeurd en vastgesteld en wel resp. tot de volgen de ontvangsten en uitgaven: 70.124, 66.707; 26.366, 25.691; 1.895, 1.816 en 2.946, 2.338. Behandeld werd het punt het lossen van vaartuigen in de haven met^motori- sche kracht en met de hand, waar in de Politieverordening bepalingen waren op genomen waaromtrent opmerkingen waren gemaakt voor de goedkeuring dezer verordening kon plaats hebben. De begrooting van de bovengenoemde inrichtingen werden aangeboden en commissoriaal gemaakt. Besprekingen werden nog gehouden over den ver bouw van, de O. L. school, die thans plaats hepft en waardoor de loopende vacantia van vier weken nog met een week moet worden verlengd. RAAD VAN BRESKENS. Verhooging personeele belas ting. Regeling werkver-1 schaffing. In de Dinsdag gehouden raadsverga dering werd aangehouden de begrooting voor 1933 en vastgesteld de rekening 1931 Opnieuw werd een besluit genomen waarbij medegewerkt werd aan de tot standkoming van een waterleiding in Zeeuwsch-Vlaanderen. Met de N.V. van Melle's C. W. werd een overeenkomst aangegaan i.z. het gebruik van haar motorbrandspuit. Tot lid der schattingscommissie werd benoemd de heer A. J. Cambier. Op de salarissen van de ambtenaren zal 3 pet. gekort worden. Besloten werd de personeele belas ting te verhoogen, n.l. door het verme- nigvuldigingscijfer van 2,2 op 2,5 te brengen. Tot de volgende regeling der werk verschaffing werd besloten: 1. Toelating, nadat men „uitgetrok ken" (tenzij men niet verzekerd is) en tevens 18 dagen onafgebroken (of in de laatste^ 24 werkdagen) als werkloos in geschreven is, B. en W. kunnen, wan neer het hen gewenscht voorkomt, den termijn van 18 dagen verminderen. 2. Tewerkstelling om de week en als regel met ingang van den eerstvolgen- den Maandag. 3. Toegelaten worden gezinshoofden (kostwinners) beneden de 65 jaar, terwij z.g. kostgangers (aileenwonenden) 4 da gen per werkweek te werk gestelc worden. 4. De werkweek bestaat uit 6 dagen van 8 uur. 5. Het dagloon bedraagt 2.25, met een toeslag van 0.15 voor ieder kind jonger dan 14 jaar (min ziektewetpre mie). 6. Voor eiken dag /Sat men in de rustweek werkt, wordt de volgende week dag minder bij de werkverschaffing gewerkt. 7. Voor elke volle 2 gezinsinkom sten (d.z. verdiensten van andere leden dan van den te werk gestelde) wordt dag minder gewerkt; bedragen de gezins'nkomsten 18 of meer dan vindt geen tewerkstelling plaats). Uitvoerig verslag volgt. OOSTBURG, Een 16-jarige jongen was Woensdag met 2 jongere broertjes allen kinderen van den landarbeider R te Oostburg, (Scherpbier) gaan baden in den Henricusput onder deze gemeen te. Geen van allen kon zwemmen en het gevolg was dat alle drie weldra in ge vaar verkeerden. De 16-jarige verdronk de beide anderen konden gelukkig nog bijtijds door A, Bertou, die toevallig in de buurt was, gered worden. A Ned. Scheepv. U. 5859%-60%, A H.V, Amsterdam 189189-86. A Java Cult. Mij. 143139%. 4A N.l. Suiker U. 94%—83. A Poerworedjo S.O. 7%7%. A Deli Batavia 137134%. C Deli Mij. 1000 122—119%. A Senembah 136135-137%. C Chicago Milw. 2%2%-2%. A Amst. Rubb. C. 62%61-59. A Deli-Bat. Rubb. 23%23%. A Hessa Rubber 32—32%. A Serbadjadi S.R. 2223%. 'rolongatie 11. WISSELKOERSEN. Kind verdronken. AXEL. Niettegenstaande a.h.w. dage lijks gewezen wordt op het gevaar van de „Kleine Kreek" wegens de modder- achtige oevers en de verraderlijke put ten, wordt er iederen dag door klein en groot gezwommen en gebaad, tot., er een offer valt. En zoo werd dan Dinsdagmiddag weer de noodkreet ge slaakt door een 12-jarige schoolknaap, die zich te ver van den oever waagde en in de diepte verdween, terwijl tal van kinderen onbewust van dezen nood in zijn nabijheid in het water spartelden. Vanaf den overkant werd het onge val waargenomen en in allerhaast een vischboot losgemaakt om er heen te va ren en den jongen op te pikken; wat eerst 10 minuten later gebeurde. Inmiddels was ook den dokter gewaar schuwd en weldra waren geneesheeren en een verpleegster bezig om door kunstmatige ademhaling en een zuur stofapparaat te trachten nog leven en beweging in den drenkeling te krijgen Het heeft niet mogen /zijn. Men |kon slechts 'n lijkje brengen bij de bedroefde moeder, terwijl de vader nog zeer kort herstellende is van een zware ziekte welke hem zonder professorale hulp ten gronde zou hebben gesleept. Eigenaardig, dat èn door de plaatse lijke pers herhaaldelijk èn door enkele raadsleden toch tevergeefs een beroep is gedaan op medewerking tot het daar stellen van een eenvoudige badinrich ting met een kundig badmeester en een voudige reddingsmidedlen. Raad van St, Janssteen. ST. JANSSTEEN. Bij den gemeente raad was een verzoek ingekomen van R. K. organisaties om de zgn. buurtker- missen af te schaffen en de verordening voor de tapperijen in verband met slui tingsuren en dansgelegenheden te wijzi gen. De raad was het roerend eens met B. en W., die voorstelden om dit ver zoek voor kennisgeving aan te nemen. Het Armbestuur vroeg nogmaals een toelage van 1500, wat werd toege staan. Niet zoo gunstig werd ontvangen een vraag van het lid Ivens om straks weer de steunregeling in werking te stellen. Aanleiding daartoe gaf een opgave van den penningmeester van den R. K. Ar beidersbond aldaar, die 36 werkloozen opgaaf, waarvan er bij onderzoek maar 3 overbleven. De voorzitter zeide daar om het advies van den Minister maar ai te wachten. Het R. K. Kerkbestuur vroeg 100 voor lessenaars voor de onderwijzers van de R. K. school op Heikant. Ofschoon een der raadsleden liever die 100 be steedde voor verbetering van de school banken der kinderen, werd de 100 toegestaan, onder mededeeling, dat dit ook nog wel aan de beurt komen. De rekening van het Armbestuur over 1931 werd vastgesteld op 7155 in ont vang en 6814 in uitgaaf. De begroo ting voor 1933 van dit college beloopt 5974. De gemeenterekening 1931 sluit met 70187 in ontvang en 69593 in uitgaaf, gewone dienst en resp. 15233 en 14812 kapitaaldienst. Ten opzichte van de brandweer wer den B. en W. gemachtigd tot een onder zoek naar te kosten van nieuw materi aal en reorganisatie. Gistermiddag had het twaalPj'a rig dochtertje van den arbeider M. Ovezand het ongeluk een galden in te slikken. Op advies van dokter .Fol- mer is zij onmiddellijk naar het xie kenhuis te Goes overgebracht. Te St. Annaland is de 16-jarige J. R. in de Havenkreek verdronken. De jongen heeft vermoedelijk kramp gekre gen. Met de Staatscourant van 16 Aug zijn verzonden de statuten betreffend de Burgerwachten te Baarland en te Nieuwdorp, gemeente 's-Heer Arendskerke. Amerika 16 Aug. 17 Aug. ^onden 8.66% 8.62% ïerlijn 59.10 59.15 'arijs 9.73% 9.73 Brussel 34.45 34.47 Zwitserland 48.40 48.39 kopenhagen 46.50 46.10 lew-York 2.48% 2.48% DEM SOETEM 1 NVAL; SEDERT 1SZ3- (Ing. Med.) Tentoonstelling van Zeeuwsche postzegelverzamelingen, ter ge legenheid van het 25-jarig be staan der Postz.ver. „Vlissin- gen". Van Vrijdag 26 tot Maandag 29 Augus tus aanstaande worden te Vlissingen de Zeeuwsche postzegeldagen gehouden. De aanleiding daartoe is te vinden in het feit dat de 23e Nederlandsche Phi- latelistendag, wegens het 25-jarig be staan der Postzegelvereeniging „Vlissin gen", dit jaar in laatstgenoemde stad ge houden wordt. Vrijdag 26 Aug. wordt des avonds in „Britannia" een bondsbestuursvergade- ring gehouden, Zaterdagmorgen vindt eerst een Kapittelvergadering plaats en daarna worden de Philatelistendag en de tentoonstelling van postzegels, dit maal uitsluitend van Zeeuwsche postze gelverzamelaars, geopend. Dien ochtend wordt ook de bondsver gadering gehouden. Des middags vindt een officieele ontvangst van de philate- listen door 't gemeentebestuur ten stad- huize van Vlissingen plaats. Zondag 28 Augustus is een een com gres, waar de heer Leon de Raay uit Amsterdam zal spreken over „D e laatste postzegels der Zuid-Afrikaansche repn bliek"; de heer J, D. van Brink te Maastricht over: „Een stukje postgeschiedenis" en de neer A. J. Jacobs te Breda over: „D e flora en de fauna in de p h i 1 a t e 1 i e". Dit congres is, zoo vernemen wij, voor alle belangstellenden toegankelijk. Tijdens deze Zeeuwsche Postzegelda gen zal in het Grand Hotel Britannia een tijdelijk postkantoor gevestigd zijn, waar de poststukken die men er afgeeft, van speciaie stempels voorzien zullen wor den. In het eerecomité, onder bescherm heerschap van den Commissaris der Ko ningin in Zeeland, jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford staande, vinden we als eere voorzitters o.m. de burgemeesters van Middelburg, Vlissingen en Ter Neuzen, terwijl onder de eereleden worden aan getroffen de namen van de heeren: H, Bierman en J. Domenie, te Middelburg J. van der Bend, M. J. Harts en C Ouwehand te Vlissingen, J. Hommes te Nieuwdorp en D. E. Wolfert te Ter Neu zen. Het'tentoonstellingscomité bestaat uit de heeren: H. Bierman, B. J. H. van Dijk Soerewijn en C. J. L. Sitsen. Een bezoek aan het Kon, Ned. meteorologisch instituut in De Bilt; iets over de organi satie, inrichting en werkwijze der instelling; wat er zooai aan de opstelling van het da gelijksch weerbericht vast zit, (Van een specialen verslaggever). I, Het moge voor den journalist een eenigszins pijnlijke erkenning zijn, een feit is, dat de weer-rubriek in de krant een van de meest gelezen rubrieken vormt. De paar regelen druks, waaruit het dagelijksch weerbericht bestaat, zul len vrijwel geen enkelen lezer ooit ont gaan, en de gretigheid, waarmede meer malen de kopij van De Bilt in het lijfblac wordt opgezocht, zal vermoedelijk iedere geregeld kopij-leverende journalist van harte gaarne zijn eigen bijdragen toe wenschen. De overweging hoe De Bilt dag in dag uit in de behoeften van den dagblad lezer aan inzicht in het weer van mor gen voorziet, de vraag welke werkzaam heden zooal aan de aflevering van het dagelijksch weerbericht vast zouden zit Industrie Suiker Young MARKT - Koninki. Schepen Mijnen Tabak Rubber (Wettig gedeponeerd ten, voerde ons naar het Koninklijk Ne- derlandsch Meteorologisch Instituut, dat. op eenige kilometers afstand van Utrecht in een groot hoog gebouw temidden van een fraai, rustig park, is gelegen. Met een kort antwoord bleek onze vraag: „Hoe wordt in het instituut het weerbericht voor de krant gemaakt", gelukkig niet volledig te kunnen worden beantwoord. Gelukkig niet, want in het andere geval zouden we vermoedelijk gespeend zijn gebleven van een blik in de organisatie en inrichting van het instituut, waar het dagelijksch weerbe richt slechts een onderdeel is van om vangrijke, ook voor den leek belang wekkende, verrichtingen. De inleiding tot de beantwoording van onze vraag vormde een onderhoud met het hoofd der afdeeling klimatologie, dr, C. Braak, die in een populaire verhan deling de algemeene inrichting van het meteorologisch instituut uiteenzette. Men onderscheidt de afdeelingen al gemeene dienst, weerdienst en alge- meene meteorologie, klimatologie, oceanogr«phie en maritieme meteoro logie, aardmagnetisme en seismologie. De klimatologie omvat waarnemingen in het instituut zelf, in de 14 secun daire stations, die in ons land verspreid liggen, en op een paar honderd binnen- landsche stations, waar niet-gehonoreer-- de medewerkers den regenval, onweer en optische verschijnselen op kaarten vast leggen. Op de secundaire stations wordt 3 maal per dag waargenomen op temperatuur, vochtigheid, wind, bewol king, regenval, en de uitslagen dier waar nemingen komen samen in de Bilt,, waar ze met de uitkomsten van een aantal zelf-registreerende instrumenten als: zonneschijnmeters, wind-meters,, barographen en thermographen, en van de ter plaatse gedane waarnemingen, worden verwerkt ten behoeve van het. weerbericht en van de maandoverzich ten, met behulp waarvan men steeds kan nagaan hoe op een zeker moment „ergens" in ons land de weersgesteld heid is geweest. In de praktijk blijkt dit laatste nog wel eens gewenscht. Zoo zal een ver zekeringsmaatschappij in den regel geen. stormschade uitkeeren als De Bilt niet heeft uitgemaakt, dat op de plaats en op het oogenblik dat de schade werd aan gericht, de wind inderdaad een snelheid van 14 m per seconde of meer heeft ge had. Voor rechtszaken, waarbij het weer in het geding wordt gebracht (b.v. bij aan rijdingen) worden de waarnemingen eveneens te hulp geroepen. Ook werkt De Bilt mede aan het opstellen van nieuwe bouwvoorschriften in verband met den maximaal te verwachten wind druk, en de directies van ontworpen zie kenhuizen willen van het instituut weten hoe lang de zon er gemiddeld op zal schijnen. Verder komen vele vragen in betref fende regenval, o.a. voor afwatering, betreffende verdamping, enz. De informaties omtrent klimatologi sche gegevens, die De Bilt bereiken, loopen ieder jaar in de honderden. Sedert enkele jaren heeft het insti tuut ook met de gevreesde aardappel ziekte een en ander uitstaande. Geble ken is n.l, dat er verband is tusschen die ziekte en vier weer-factoren. Zoo dra nu deze vier weer-factoren ergens in den lande worden waargenomen, geeft De Bilt per radio het sein: sproeien in die streek. Dit sproeien voorkomt de ziekte, de tijdige waarschuwing voor komt het ontijdig, dus nutteloos sproeien. Het ligt natuurlijk geheel op den weg van het instituut, dat, voor zoover de eischen der praktijk daarvoor tijd laten, het waarnemingsmateriaal ook voor we tenschappelijk onderzoek wordt ver werkt. Zwemmen. Mevrouw J. Pauli, lid van de O.D.Z. te Rotterdam, een der lange afstand zwemsters over wie den laatsten tijd nog al eens geschreven kan worden, heeft Zondag een zwemtocht van Rot terdam naar Scheveningen gemaakt, 's Morgens om 4.15 werd bij de Maas-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 2