provinciale .Heetuosche BINNENLAND. ZEELAND. WEER EN WIND. No. 193. Twee Bladen. WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. Het Kantongerecht te Oostburg GOES. VLISSINGEN. WALCHEREN. ZUID-BEVELAND. Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen ƒ2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2,10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent exUa Bewijsnummers 5 cent. Men heeft dezer dagen in ons blad kunnen lezen, dat de regeering voorne mens is, het rapport-Weiter vrijwel in zijn geheel over te nemen. Wij kunnen ons dat indenken. Een ieder, die wel eens voor de taak gestaan heeft, in een begrooting deze zij overheids of particulier drastisch te bezuinigen, zal hebben ervaren dat élke post, meest op goede gronden, te verantwoorden is; zonder het domme potlood komt men er nooit, zoo blijkt dan dra. De zaak staat dan ook zoo, dat de bezuiniging tevoren al beslist dient te zijn. Wanneer een regeering van land, stad of dorp tot het inzicht is gekomen, dat er géén andere mogelijkheid voor een terugkeer naar gezonde toestanden is, dan bezuinigen dan moet er be zuinigd worden. Dan moeten hoogst nut tige, misschien zelfs heel noodzakelijke, posten geschrapt worden, ambten opge heven, personen ontslagen, en wat dies meer zij. En natuurlijk zal er dan verzet rijzen dat kan hij, die tot bezuiniging gedwongen is, tot op zekere, zelfs groote, hoogte kalm aanzien. Wijl het te vóór zien was. Met voorbedachten rade laten we vo renstaand getuigenis voorafgaan aan ons betoog voor het behoud van Oostburgs kantongerecht. Men zal ons er dan niet van kunnen beschuldigen, de zaak van benepen-locaal standpunt bekeken te hebben. Integendeel: want het geldt hier een nationaal belang. Stelden we ons op lokaal of zelfs nog op provinciaal standpunt, dan zouden we ons verzetten tegen opheffing van eenig Zeeuwsch kantongerecht. En voor zulk een verzet waren stellig goede gronden aan te voeren. Immers brengt de geografische gesteldheid onzer pro vincie mede, dat haar deelen een bij zondere mate van economische en cul- tureele zelfstandigheid en eigenaardig heid bezitten. Zoo is bv. Goes als het ware de hoofdstad van Zuid-Beveland, terwijl, om een ander voorbeeld te ne men, Hulst in alle opzichten beschouwd kan worden als het hoofdstadje van het overwegend roomsch-katholieke deel van Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Dat men de belangrijkheid van der gelijke economische en cultureele onder centra gaat verminderen, door er b.v. de kantongerechten weg te nemen: wij achten het verkeerd en we betreuren het ten zeerste. Konden we er wat aan doen, we zouden het zeker niet nalaten. Maar we vreezen, gezien wat we hier boven daaromtrent schreven, dat een streven naar behoud van de ten doode opgeschreven kantongerechten helaas weinig uitzicht op succes belooft. Met Oostburg is het evenwel een héél ander geval. En daarom voeren we hier het pleit voor dit Westelijk Zeeuwsch-Vlaamsche stadje. In de eerste plaats dan enkele opmer kingen van algemeenen aard. Het aantal behandelde zaken is over de jaren 1927, '28, '29, '30 en '31 onder scheidenlijk als volgt C i v i e 1 e z a k e n 40, 53, 42, 49, 48. Acten: 234, 218, 247, 253, 288. Boedelscheidingen: 30, 40, 35, 30, 42. Strafzaken: 577, 532, 542, 621, 760. Zooals men ziet, is het aantal civiele zaken niet groot. Naar wij onderstellen, vindt dit zijn reden in de gesteldheid der bevolking, die er nog een eer in stelt zijn schulden te betalen. Dat is echter geen reden, die deugd te beant woorden met het afnemen des kanton gerechts. Want dat heeft men voor zoo vele andere zaken (successie, eeden, voogdij, boedelscheidingen) immers wél hard noodig! De getuigengelden die men te Oost burg dient uit te betalen, kunnen wij gevoeglijk op 400500 per jaar be- grooten; komt Oostburg onder Middel burg, dan wordt dit bedrag zéker twee maal zoo groot en brengt men Oostburg bij Neuzen onder, dan geldt hetzelfde. Aan besparing levert opheffing van dit kantongerecht zoo ongeveer op plm. 6000 (voor den kantonrechter) en plm. 3000 (voor den griffier) te verminderen natuurlijk met de wachtgelden en even- tueele bezettingsverzwaring van Mid delburg of Ter Neuzen. Maar deze sommen die de regee ring bezuinigt, worden gelegd op de justiciabelen En tenslotte zal het de bevolking eender kunnen zijn, of zij, via het Rijksbelastingbiljet van de kat, of via deze bezuiniging van den kater gebeten wordt. Rekent men, dat voor een civiele zaak plm. 4 personen moeten reizen (of dat een gemachtigde moet worden gesteld, wat ook geld kost); dat aan iedere acte plm. 4 personen te pas ko men, en dat voor plm. 760 strafzaken, als meer dan de helft verstek laat gaan (een euvel dat zeer zeker enorm zal toenemen toch ook, buiten de getuigen een 300 personen zullen moeten reizen, dan zal het bedrag der door de bevol king op te brengen reis- en verblijf kosten jaarlijks de 9000 zeker te boven gaan. Dan nog een kleinigheid: de gemeente Oostburg bouwde een onderdak voor het kantongerecht; huur 800 p. j., zijnde rente en aflossing van een nog steeds loopende leening. Dat komt óók op de schouders harer inwoners. Vorenstaande argumenten pleiten alle tegen opheffing van het kantongerecht te Oostburg. Het zijn goede argumenten, en men zal er rekening mede dienen te houden. Maar aangezien andere kantongerech ten wellicht op soortgelijke gronden voor hun goed bestaansrecht zullen op komen, zijn wij er nog niet van over tuigd, dat de tot dusverre aangevoerde argumenten afdoende zullen zijn. Daarom hebben wij de specifieke reden, die ons te wapen deed roepen, ter verdediging van Oostburgs kanton gerecht, tot het laatst bewaard. Wijl zij even onwederlegbaar als afdoende is: het nationale belang eischt de handha ving van het kantongerecht in Zeeuwsch- Vlaanderen O. D. Zeeuwsch-Vlaanderen is een heel bij zonder stukje onzes vaderlands. Door den breeden Scheldemond ;s he^t van overig- Nederland pijnlijk gescheiden, door tal van stoomtrammetjes, autobussen en een door Belgen geëxploiteerde spoorweg is het met onzen zuiderbuur economisch nauw verbonden, door den eenigermate naar het Vlaamsche zwee menden volksaard vertoont het een ze kere affiniteit tot den buurman en door al deze en andere oorzaken neemt Zeeuwsch-Vlaandren een aparte positie in Nederland in. Aan de deugdelijk-Nederlandsche ge zindheid der bevolking te twijfelen wa re een dwaasheid die met een verwij zing naar de annexatie-dagen van na den wereldoorlog afdoende beantwoord is. Maar de eigenaardige positie Wan Zeeuwsch-Vlaanderen legt het Neder- landsche volk en de Nederlandsche re geering niettemin zware verplichtingen ten opzichte van dit deel van ons grond gebied op. Nederland kan nooit genoeg voor Zeeuwsch-Vlaanderen doen.. De Braakman scheidt dit deel van Nederland in tweeën. Deze scheiding drukt zijn stempel op Oostelijk en Wes telijk deel, In het Oostelijk deel zijn twee kan tongerechten. Wij lieten ze liefst beiden bestaan, maar als er een verdwijnen moet, dan blijft er toch nog een over. In Zeeuwsch-Vlaanderen-West is één kantongerecht. Dat moet er blijven. Opheffing daarvan zou een smadelij ke klap in het aangez cht zijn van de Zeeuwsch-Vlamingen, die in de annexa tie-dagen zoo trouw van hun goed-Ne- derlandsche gezindheid blijk gaven. Het zou onwaardig zijn, ze daarvoor zóó te beloonen! NATIONAAL CRISIS-COMITé. In de week van 2 tot 9 October a.s. wordt vanwege het Nationaal Crisis- Comité een Nationale inzameling ge houden ten bate van de kassen der plaat selijke comité's (behoudens afdracht van 10 pet. aan de nationale kas). Bestaan tegen genoemd tijdvak bezwaren, dan kan de inzameling ook op een ander tijdstip worden gehouden. Echter niet later met het oog op den a.ss. winter. Moderne opvoeders moeten beden ken, dat in dit vermechaniseerde le ven de mensch een ziel heeft om in zijn werk te leggen. RIJRSBUREAU VOOR ONTWATERING. De commissie-Weiter heeft o. a. ook voorgesteld over te gaan tot opheffing van het rijksbureau voor de ontwatering. In verband daarmede hebben de drie centrale landbouworganisaties een adres gezonden aan den minister van Arbeid, waarin zij betoogen, dat dit bureau als instelling die na rijp overleg is tot stand gebracht en zuinig is georganiseerd en welke, beschikkend over veeljarige cul tuur-technische ervaring, de plannen voor ontwateringswerken voorbereidt en uitwerkt, niet kan worden gemist. Ged. Staten van Overijssel hebben besloten gedurende drie jaren op de sa larissen van burgemeesters, secretaris sen en ontvangers in de provincie een korting toe te passen van vier procent. De bibliotheek van „Het Leesmu seum" te Amsterdam komt in Septem ber in veiling. De duizendste iuchtpassagier op Haamstede. Het K.L.M.-vliegtuig, dat heden te 5 uur 10 op het vliegveld Haamstede op Schouwen zal arriveeren, zal den dui zendsten betalenden passagier aan boord hebben, die dit jaar op genoemd vlieg veld is geland. Tforyen fikrKIJIl., limmótjedeStoilerdainf (Jiyn.m DE KERMIS. De eerste dag. De eerste kermisdag is voor de meeste exploitanten zeker geen teleur stelling geweest. Des middags was het zeer druk in de stad en al 6poedig wa ren alle vermakelijkheden aan den gang en werden allerwege goede zaken ge daan. Het stadsbeeld bood toen een bijzon der schilderachtigen aanblik. De Groo te Markt staat geheel vol met tenten en kramen, en evenzoo is de Vlasmarkt gevuld en gisteren was bovendien ge heel de Beestenmarkt bezet met de kra men der marktkooplieden. Op de ge wone Markt, ging het thans wel iets lustiger toe dan andere Dinsdagen, maar toch heersch^ ook daar tot ruim vier uur een gezellige bedrijvigheid. Op de kermis hield de drukte aan tot omstreeks 's avonds half elf. Toen ging men geleidelijk sluiten en doofden in tent na tent de lichten, hoewel er toch. tot tegen twaalf uur bedrijvigheid heerschte en „zaken" gedaan werden. In het middelpunt der belangstelling stond wel Janvier's Lunapark, waar men tegen crisisprijzen van tal van ver schillende vermakelijkheden genieten kan. Er zijn er, die met een stalen ge zicht op de rollende loopers staan en weer naar beneden glijden, over de ca ke walk stappen als door de Kerkstraat, en zelfs op één der vreemde zetels van de bibberbaan plaats nemen en er blij ven zitten, als zaten ze thuis in hun fau- teu 1. Dat zijn de menschen met aanleg er geen kunststuk meer in zien, en d:e voor kunstvlieger, de kermis-cracks, die stiekum loeren of iedereen wel ziet, hoe goed ze het kunnen. Maar de meeste gewone stervelingen maken de vreemd ste capriolen, gaan achteruit, als ze vooruit moeten gaan, staan, op zeker, oogenbl k op hun hoofd inplaats van op hun beenen, liggen op den grond in plaats van te zitten en komen achterste voren weer op den beganen grond te recht. Een en ander natuurlijk, tot ei gen en anderer vermaak. Er werd dan ook danig gelachen in Janvier's Luna park en er heerschte dezen eersten dag steeds de echte kermisstemming. Er is teveel om van alles in eenen keer te kunnen genieten, maar we heb ben toch ook nog theater „Sans Rival" bezocht. We zullen niet alles vertellen wat er te zien is, maar er gebeuren wonderlijke dingen, Hiertoe behooren eigenlijk niet de kleurige vlinderdansen, die een schoonheid voor het oog zijn, professor Grins Waldis, die dingen doet, maar wel de vreemde goocheltoeren van maar ziet gebeuren! Geheimzinnig voor die onmogelijk zijn, maar die men toch al is de zwevende dame en onwille keurig bedenkt men, dat ze aan onzicht bare touwtjes hangt, of dat ze uit den zwarten achtergrond bestuurd wordt, maar dan neemt prof.Waldin plotseling een gewonen absoluut afgesloten hoe pel, en haalt die eenige malen om de zwevende dame heen, zoodat het ieder een duidelijk is, dat ze werkelijk zweeft en men zich gaat afvragen, hoe het dan mogelijk is! Ja, er is heel wat schoons te zien, en de Bevelanders die naar de kermis te Goes komen, zullen 'er zeker geen spijl van hebben en nog eens terug keeren! Portemonnaie kwijt. Gistermiddag, ongeveer half zes, ver voegde zich bij de politie de matroos O. K., met de mededeeling, dat hij zijn por temonnaie met een bedrag van 42 gul den miste. Hij had kermis gevierd en was in een café geweest en hij meende daar zijn portemonnaie kwijt geraakt te zijn. De politie stelt een onderzoek in. Een lastige klant. De heer B, hotelhouder alhier, heeft gisteren van zekeren S. B„ die hem den toegang tot 'een der door hem geëxploi teerde zaken ontzegde, een klap tegen het hoofd gehad. Aangifte bij de politie volgde. GOES 6. Vijitig jarige echtvereeniging. Het echtpaar Chr. van Fraassen-Sim- mens herdenkt heden den dag waarop het voor vijftig jaar in het huwelijk trad. „Euphonia" zou het gouden paar heden avond acht uur een serenade brengen, Tot diakones voor de wijkverple ging in deze gemeente is benoemd zus ter S. v. d. Velde. Het aantal wertkloozen is geste® -n van 939 tot 954, van wie 116 Mj de werkverschaffing werken, ARNEMUIDEN. Dinsdagavond te on geveer 10.15 h. werd' ontdekt dat er een groote vlasstapel van den heer C. Afe- su, landbouwer fe N. en St. JooslancL die op het land stond, gelegen aan den Rijksstraatweg in de nabijheid van café Halfweg, in brand stond. Het vlas .was nog van den vorigen oogst. Gelulkkiy was 't stil weder, daar anders de ge volgen zeer ernstig hadden kunnen zijn, daar in de nabijheid 2 hofsteden G "oe nenburg en Puttendalè gelegen zijn, waar van de laatste de schuur nog met riet bedekt is. De brandspuit uit N. en St. Joosland werkte op de hofstede Groenenburg daar deze hofstede het meeste gevaar, liep. Autobotsing. ST. LAURENS. Gisterenavond ont moette de autobestuurder baron t. B. bij Brigdamme een andere auto, be stuurd door M. uit Serooskerke. Laatst genoemde reed de eerste auto van achteren aan, waardoor de heer t. B. zijn stuur kwijt raakte en tegen een tuin muur aanreed. Muur en auto kwamen in een droge sloot terecht. De inzittenden der beide auto's kwamen met den schrik er af. Op het zelfde oogenblik passeerden twee verpleegsters per rijwiel. Een er van werd aangereden en haar rijwiel deerlijk gehavend. Zij zelf had een kwetsuur aan haar pols bekomen. De beide auto's, die aanvankelijk in beslag zijn genomen, mede nadat de eerste uit de sloot was gehaald met een kraanwagen, zijn later weer vrij gege ven. 'S HEER ARENDSKERKE. Van hier is naar een ziekenhuis te Goes overge bracht een meisje, dat door een auto was aangereden. KRUININGE.N Op den nieuwen rijks betonweg had een aanrijding plaats doordat een auto van Wolfaartsdijk te gen den veerwagen van Vlake aanreed. Middelburg 17-VHI-'32, Dinsdag hoog ste lucht temperatuur 24.5 °C (76 °F); laagste 19.3 °C (67 °F). Heden 9 h: 19.6 °C; 12 h: 20.8 °C. Hoogste -barometer stand alhier 770 mm, laagste 767 mm. Hoogste barometerstand 770.2 mm te Zürichlaagste 745.4 mm te Jan Mayen. Verwachting tot Morgoiiavoiü'' Zwakke tot matigen wind, meest uit W. richtingen, gedeeltelijk bewolkt, wei nig oi geen regen, warm weer. Zon op: 5 h 47; onder 20 h 20. Licht op: 20 h 50. Maan op: 20 h 54, onder: 6 h 48. L.K.: 24 Aug. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). Aug, Hoogwater. Wo. 17 2.55 15.06 Do. 18 3.36 15.42 Vr. 19 S 4.09 16.17 Laagwater. 9.20 21.52 9.54 22.27 10.27 23.00 Aug. Wo. 17 Do. 18 Vr. 19 S Hoogwater. 4.47 17.07 5.30 17.43 6.03 18.17 Laagwater. 10.27 22.48 11.00 23.21 11.34 23.56 ALLEEN EEN BAD met electrisch warmwater-apparaat voor nachtstroom van 314 ets. per K.W.U., geeft volledige voldoening. Installateur J. M. POLDER MAN, Telefoon 129, Groote Markt, Goes (Ingez. Med.) Gelukkig liep dit jzonder persoonlijke ongelukken af, hoewel aan de auto zoo wel als aan den veerwagen veel materi- eele schade werd toegebracht. RAAD VAN KRUININGEN. Nadere regeling vergunnings recht. Vaststelling verkoop prijs gemeentebouwgrond. KRUININGEN. Maandagavond verga derde de raad voltallig onder voorzitter schap van burgemeester B. C. de Mul. De in de vorige vergadering benoem de secretaris de heer J. Blok werd be- ëedigd. De voorz. deelt mede, dat de tweede buslichting bij de Posterijen weer plaats heeft, zoodat busrechthouders hiervan profiteeren. (Te Oostdijk is volgens den directeur te Middelburg het gebruik te gering om een poststation te vestigen); dat B. en W. den reinigingsdienst Oost zijde kanaal spoedig hopen te verbete ren; dat, op de Algem. Begraafplaats B. en W. een bank hebben geplaatst, en een kraan van de waterleiding daar wordt aangelegd; dat de Kroon op formeele gronden het bestuur der Bijz. school in het gelijk heeft gesteld wegens verandering van de in richting van nieuwe gordijnen; dat B. en W. vergunning voor den aan leg der Radiocentrale op verschillende voorwaarden zullen verleenen aan de heeren Polderman voor Hansweert en Oele voor Kruiningen. De heer Witte meent, dat de aan leg daarvan ook ondergrondsch zou moe ten worden, de voorzitter zegt, dat dit te duur zou worden, doch dat zooveel mogelijk palen en draden in de straten zullen vermeden worden. Naar aanleiding van een schrijven van Ged. Staten waarin bezwaar gemaakt wordt tegen de in de vorige vergadering gemaakte uniforme regeling op de hef fing van vergunningsrecht voor den ver koop van sterken drank stellen B. en W. voor het recht voor een vergunning te bepalen op 7.50 voor elke 50 huur waarde of gedeelte daarvan. Een voor- stel-Burkunk om dit op 5.te stel len wordt niet ondersteund. Aangeno men wordt het voorstel van B. en W. Aangenomen wordt een wijziging in de verordening omtrent de benoembaar heid en de bezoldiging van de veldwach ters in deze gemeente. Vastgesteld wordt de rekening van 't Gasbedrijf der Gascentrale „Oosteinde" over 1931, alsmede de begrooting daar van over 1933. Goedgekeurd wordt de rekening van

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1