1) roti inci ale JfeeuvoscHe SCO BINNENLAND. ZEEUWSCH PROFETENBROOD ZEELAND, KERKNIEUWS. ONDERWIJS. WEER EN WIND. LET OP DE FLESCH rosco LANDBOUW. No. 192. Twee Bladen. DINSDAG 16 AUGUSTUS 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. MIDDELBURG. GOES. ZUID-BEVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D KORT ZEEUWSCH NIEUWS. Verwachting tot Morgenavond: Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. atsU besteliv MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. MEER STAATSLOTERIJBRIEFJES Op de vraag van het Tweede Kamer lid den heer K. ter Laan betreffende wij ziging van art. 2 der wet op de Staats loterij in dien zin, dat meer loten kun nen worden uitgegeven, heeft minister De Geer geantwoord, dat deze vraag eerst in September a.s. zal kunnen wor den beantwoord. DE NOOD ONDER DE ZUIDERZEE- WERKERS. De burgemeesters van Medemblik en Hoogwoud, ten deze handelende na mens de burgemleesters van alle, langs of in de onmiddellijke nabijheid van de 'Wieringermeer gelegen gemeenten, hebhen aan den minister van Binnen- landsche zaken een adres verzonden in zake voorzieningen te treffen in verband met de werkloosheid onder de destijds van elders gekomen Zuiderzeewerkers. Adressanten verzoeken den minister met den meesten aandrang wel te wil len bevorderen, dat de regeering in ern stige overwegingen neemt, op welke wij ze zou kunnen worden voorzien in de noodlottige gevolgen die voor de rand gemeenten van de Wieringermeer uit het reeds verleende of spoedig te verleenen ontslag aan zeer groote getalen Zuider zeewerkers dreigen voort te vloeien. HET ECHTE. M. PETERSE Confiseur.Patissier Middelburg (Ingez. Med.) De Zeeuwsche lijn van de K.L.M. W.e lezen in de Zierikzeesche Nieuws bode over de Zeeuwsche luchtlijn der K. L. M.: Wij kunnen mededeelen dat in de afgeloopen week het recordcijfer voor 1 week behaald werd, n.L 141, zoodat totaal in dit jaar 969 betalende passa giers werden vervoerd. Verwacht wordt dat Donderdag a.s. in den namiddag de 1000ste passagier te Haamstede zal arriveeren, komende van Vlissingen of Rotterdam. De boekings centrale zal dus één dezer dagen uitwij zen wie de betreffende persoon zal zijn. In verband met de plannen voor het volgend jaar heeft de heer Plesman, di recteur van de K.L.M. voorloopig be sprekingen gehouden met de voornaam ste organisators van de Zeeuwsche Luchtlijn. Goede resultaten en vooruit gang op elk gebied zijn te verwachten. Kamer van crisispachtzaken voor Zeeland. Bij K. B. van 5 Augustus zijn benoemd tot deskundig bijzitter in de kamer van crisispachtzaken van het kantonge recht te: A. Z i e r i k z e e 1. H. C. van de Zande, te Nieuwerkerk, en als zijn plaatsvervangers: a. J. Padmos, te Dui- vendijke, en b. C, Gast, te Brouwers haven; 2. J. A. van Waveren, te Haam stede, en als zijne plaatsvervangers: a. H, Toledo, te Haamstede, en b. P. L. Krepel, te Brunisse; B. Th o 1 en: 1. J. L. Groenewege, te St. Maartensdijk, en als zijne plaatsver vangers: a. A. Wisse, te Anna Jacoba- polder, en b. L. J. van Nieuwenhuyzen, te St. Philipsland; 2. W. L. Klompe, te Tholen, en als zijne plaatsvervangers: a. Abr. van der Slikke, te Stavenisse, en b. J. A. Stols, te St. Philipsland; C. G o e s 1. W. Kakebeeke, te Goes, en als zijne plaatsvervangers: a. C. P. Vogelaar, te Krabbendijke, en b. P. Rijk, te Oudelande; 2. J. Scheele de Putter, te Biezelinge, en als zijne plaatsvervan gers: a. P. Boonman, te 's Heer Arends- kerke, en b. F. Klaassen, te Kats; D. Middelbu rg: 1. C. Franse, te Kle- verskerke, en als zijne plaatsvervangers: a. A. Arnoutse, te Gapinge, en b. mr. M. C. van der Minne, te Middelburg; 2. J. Bosselaar, te Aagtekerke, en als zijne plaatsvervangers: a. H. M. van der Putte, te Ritthem, en b. L, Maas, te Vrouwen polder; E. O o s t b u r g: 1. A. J. Leenhouts, te Retranchement, en als zijn plaatsvervan gers: a. A. H. de Milliano, te Waterland kerkje, en b. P. de Bruine, te Oostburg; 2. J. M. Breijaert, te Sluis, en als zijne plaatsvervangers; a. L. van Dijke, te Groede, en b. J. Ramondt, te Schoon- dijke; F. Terneuzen: 1. Jac. Weyns, Spui, Axel, en als zijne plaatsvervan gers: a. Herm. Dieleman, te Hoek (Z.) en b. B. C. Puylaert, te Sas van Gent; 2. Jan Scheele P.Jzn,, te Terneuzen (Markt), en als zijne plaatsvervangers: a. A. de Mul, te Zaamslag, en b. Jos. van Haelst, te Zuiddorpe; G. Hulst 1. L. van Waesberghe, te Hulst, en als zijne plaatsvervangers: a. W. J, Anthonisse, te Hontenisse, en b. C. Plasschaert, te Absdale; 2. A. E. Lan- genhorst, te Hulst, en als zijne plaatsver vangers: a. Joh. Scheele, te Boschka- pelle, en b. P. J. Nijskens, te Terhole (Hontenisse). Varkenssmokkelen aan de Zeeuwsch- Vlaamsche Grens. Men meldt ons uit Sin t-K ruis: Op de gehouden markt te Eecloo wer den 13 varkens in beslag genomen, die op frauduleuze wijze uit Zeeuwsch- Vlaanderen naar België waren ingee- voerd, vermoedelijk langs een weg on der de gemeente Sint-Kruis of Water landkerkje. De kommiezen van de grens gemeente Sint-Marguérite hadden na melijk in deze zaak lont geroken en de betrokken personen tot in Eecloo opge spoord. De aangekondigde loonsverlaging aan de „Vitrite". Men schrijft ons van werknemers zijde: De samenwerkende organisaties heb ben, gezien het feit dat de Directie zon der de organisaties of het personeel er in te kennen een loonsverlaging heeft aangekondigd, aan de directie een brief verzonden, waarin gewezen wordt op het feit dat men thans in 1932 niet meer op deze manier een loonsverlaging kan aan kondigen of aannemen, waarom de orga nisaties dan ook een onderhoud hebben aangevraagd om mede de moeilijkheden van het bedrijf onder oogen te zien. De organisaties hopen, dat de directie dezen weg van samenwerking niet zal afwijzen. Het jongentje en de schilder. Kunstschilder, hard aan den arbeid bij een der vele mooie hoekjes onzer stad. Schooljongen komt naast hem staan, vol interesse, maar wat hinderlijk. Schilder: Jongen, ga nu eens een eindje opzij. Je staat me in den weg. Hoe zou jij 't vinden, als ik op school maar op je werk keek? Schooljongen: Fijn Dan zou je me mooi kunnen voorzeggen DE KERMIS. Een voorloopige rondgang. Als we dit schrijven, Dinsdag morgen vroeg, is de kermis nog niet aan den gang, maar worden de aller laatste voorbereidingen getroffen. Het groote Luna-park van Janvier, staande tegenover Massee, trekt alleen nog door den kleurigen gevel met zijn grillige driehoeken, vierkanten en cir kels, binnen klinkt nog gehamer en ge stommel, maar over eenige uren zal het er zeker vol vroolijk vertier zijn. Links van het Lunapark, staat de kleine maar vroolijke snelfoto-salon. Er hangen tal van kaarten, van vroegere kermisvier- ders, die er zich reeds lieten kieken, en er staan grappige borden met ronde gaten, om het hoofd door te steken, en zoo vereeuwigd te worden als Watt en Half Watt, of Micky Mouse. Om den hoek, tegenover de Zoutkeet treffen we de bekende suikerkraam van Van der Leeuw aan. Hier is reeds ne ring, en we zien er jongens en meisjes met kostelijke kaneel- en zuurstokken in de hand. Daar naast staat de frissche gebak kraam van C. J. Janvier, het ziet er daar smakelijk uit, met de vroolijke be schilderingen, geslepen spiegels en vele lampen; de wafels, oliebollen en soezen die reeds netjes opgestapeld worden zullen straks trekken. Tegenover café „De Beurs" vinden we iets nieuws: de groote ovale auto racebaan van Huygens. De doeken han gen er nog voor, maar als we aan de achterzijde van kleurig latwerk opge bouwde vermakelijkheid een kijkje nemen, zien we tal van kleine autotjes, voor twee personen, die nog toegesteld worden, maar straks zeker een groote aantrekkelijkheid zullen zijn. De langzaamste in het doen van eene belofte, is de getrouwste in hare vervulling. Rechts komen we aan de autocarous- sel „Noblesse", van Johan Sipkema. Ook hier is alles nog dicht, maar als we even door een opening van het linnen gluren, zien we, dat het met de aardige autotjes berg-op, berg-af zal gaan. Er naast staan de luchtschommels met glimmend gepoetst koperwerk, en de groote bel, welbekend. En op den hoek komen we dan weer op een ge bakkraam. Hier staat Leemhorst-Harm- sen, wiens wafels, soezen en andere ge baksels, ook reeds jaren een goeden naam bij de Goesche kermisvierders hebben. Om den hoek, tegenover het stadhuis, staat theater „Sans Rival", de gordijnen hangen nog neer, morgen zullen we wel licht kunnen vertellen, wat daar voor schoons te zien is. Rechts staat de groote „zweef" van Roels, er wordt proef gedraaid, de hangende zitplaatsen vliegen in wijden boog in het rond, steeds hooger, het schijnt goed te gaan. Weer den hoek om treffen we de bekende „Gezondheidsapotheek" van Evers aan. Stapels heerlijk, aanlokkelijk gebak vertellen, hoe we hier gezondheid kunnen opdoen. De klanten beginnen reeds af en aan te loopen. De chef staat druk te roeren en te bakken, hij be reidt zich voor op den stormloop, straks, als de markt begint. We komen nu langs twee gesloten kramen, waar niets verraadt, wat er straks te doen zal zijn, aan de vlinder caroussel van Janvier. Ook hier is alles gereed, om straks de liefhebbers in wil der vlucht mee te nemen. Schiettent en „Mata Hari", daarnaast, zijn nog gesloten, maar naar we verne men zal in de laatste tent veel geheim zinnigs te zien zijn. We verlaten nu de Groote Markt waar nog tal van kleine kramen de ge noemde aanvullen, en gaan nog naar de Kreukelmarkt. Hier vinden we eerst de poffertjes kraam van Bezooyen, reeds zoolang op de Goesche Kermis als men- schen zich heugen kunnen, en steeds druk bezocht, wat zeker pleit voor smaak en kwaliteit van wafels en poffertjes, We zien er ook nog de kinderdraai molen, en nemen dan voor heden af scheid van onze kermis. Als dit onder de oogen der lezers komt, zal er zeker reeds een druk vertier heerschen. Er is veel dat een bezoek en aangenaam ver maak waarborgt. De snelle post. j Een lezer klaagde ons' zijn nood over de langzame postbestellingen. Hij' ver zond des avonds te G o e s een brief naar Terheijde, afstand 37 km', waar nog al belang bij was. Deze brief werd niet den volgenden dag, maar den dag daar na, om ruim elf uur, dus meer dan 36 uur later bezorgd! Raad van Kruiningen. KRUININGEN. In de Maandagavond gehouden raadsvergadering is o.a. be noemd tot onderwijzer aan de O. L. school te Kruiningen de heer W. van den Ende no. 1 der voordracht met 10 stem men. Een uitvoerig raadsverslag volgt mor gen. 's-HEER ABTSKERKE. Zaterdagmid dag j.l. vergaderde de raad. Afwezig met kennisgeving de heeren Van Weele en De Roo. De gemeenterekening 1931 wordt vastgesteld met de volgende be dragen: gewone dienst: ontvangsten ƒ20.425, uitgaven 19,265. Kapitaal- dienst: ontvangsten 1600, uitgaven 1494. De begrooting voor 1933 wordt den Raad aangeboden met ontvangsten 19.720, uitgaven hetzelfde bedrag met f 630 als onvoorzien. De gemeenterekening 1931. BRESKENS. De door B. en W. den raad te voorloopige vaststelling aange boden gemeenterekening over 1931 geeft voor den gewonen dienst aan in ontvang 72.739, en in uitgaaf 70.833. Aan be lastingen is in totaal ontvangen 32.400, aan personeele belasting 14.000 (ver- menigvuldigingscijfer 2,2) aan 48 opcen ten op de dividend en tantième belasting 800, aan 25 opcenten op de vermogens belasting 649 en aan 80 en 20 opcen ten op de grondbelasting 3200. De kapitaaldienst sluit met een na- deelig slot van 25.000, daar de aan te gane geldleening in 1931 nog niet ge plaatst was. Op hoofdstuk VI van den kapitaal- dienst (openbare werken) is voor aanleg en rioleering van straten en voor aanleg van een nieuwe algemeene begraaf plaats in uitgaaf gebracht 23000, op hoofdstuk VII (gemeenteeigendommen, niet voor den openbaren dienst bestemd) 2500 en op hoofdstuk VIII wegens laatste termijn van de verbouwing der bijzondere school 3350. Het bezoek aan het Breskensche strand. BRESKENS. J.l. Zondag bezochten circa 2000 personen het strand dezer ge meente. In vergelijking met vorige jaren is het bezoek aan Bad Breskens weder om enorm toegenomen. Vooral van de Belg. badplaatsen is er eiken dag veel bezoek. De collecte, ten behoeve van de stichting „Hoenderloo" verleden week gehouden, bracht op te Zoutelande 28.97en te Westkapelle de som van 38.03 lA. Met ingang van heden is te B r e s- kens de melkprijs van 7 op 10 cent per liter gebracht. Zaterdag overleed de heer P. A. Rammeloo, burgemeester van Philip pine. Reeds geruimen tijd liet de ge zondheidstoestand van den heer Ramme loo veel te wenschen over. Te Sas van Gent besloot het bestuur der bad- en zweminrichting voortaan op Woensdag en Zaterdag van drie tot vier uur de inrichting gratis toe gankelijk te stellen voor het publiek. Te Ou d-V o s' s e meer vierden men op plechtige wijze in de R. Kath. kepk en in de pastorie het 25-jarig priesterjubileum van pastoor B. F. Kos ters, een zoo wel door zijn parochianen als andere inwoners der gemeente zeer geacht geestelijke. Maandagmorgen be gon vroegtijdig een H. Mis' enz., in den voormiddag een Hoogmis', waarna ka pelaan Bosch uit Amsterdam een feest rede uitsprak en des namiddags een Lof men Te Deum1. De kapelaan had' een mooi feestlied gedicht, dat in den loop van den dag en den avond meermalen gezongen is. Een receptie gaf bijna alle parochianen en anderen gelegenheid him gelukwen- schen aan te bieden. De feestcommissie bood een stoffelijk bewijs van hoogach ting aan, daartoe in gelegenheid gesteld door de parochianen. Oud'-Vossemeer's Muziekvereeniging zou in den loop van avond 'eien serenade brengen, en het kerkkoor een tweetal liederen zingen. Ongetwijfeld is het voor den jubilaris een onvergetelijken dag geworden door de bewijzen van hoogachting door de leden zijner kerk' alhier en door ingeze tenen van vroegere standplaatsen glege- ven. i i Bedankt Voor Paterson (ÜST.-A.) door ds. A. Verhagen te Middelburg. Bedankt voor Tholen ds. J. D. Barth te Borsselen. Te Utrecht slaagde voor het exa men Fransch L. O. de heeren P, van Loo te St. Laurens en N. G. Meeuwse te 1 e r s e k e. Voor de acte Handenarbeid slaag de te 's Gravenhage mej. E. M. Eekhout te Vlissingen. Door de heeren B, C. de Mul, bur gemeester van Kruiningen en M. A. Hellemans, commies ter secretarie van Steenbergen, is opgericht een cursus ter opleiding voor het examen gemeen te-administratie. De lessen zullen wor den gegeven te Kruiningen en bij Middelburg, 16-VIII-'32, Maandag hoogste lucht temperatuur 26.8 °C (81 °F); laagste 19.6 °C (67 °Fj. Heden 9 h: 20.7 °C; 12 h: 22 °C. G ee n regen of neerslag. Hoogste barometerstand 767 mm, laagste 764 mm. Hoogste barometerstand 768.6 mm te Valencia; laagste 748.0 mm te Jan Mayen Zwakke tot matige wind uit N.-rich- tingen, gedeeltelijk bewolkt, weinig ol geen regen, warm weer. Zon op: 5 h 45; onder 20 h 22. Licht op: 20 h 52. Maan op: 20 h 43; onder 5 h 27. V.M.: 16 Aug. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). Aug. D.i 16 Wo. 17 Do. 18 Hoogwater. 2.10 14.30 2.55 15.06 3.36 15.42 Laagwater. 8.39 21.12 9.20 21.52 9.54 22.27 Aug, Hoogwater. Laagwater. Di. 16 Wo. 17 Do. 18 3.59 16.27 4.47 17.07 5.30 17.43 9.46 22.10 10.27 22.48 11.00 23.21 ■\j is Uw "waarborg voor (Ing. Med.) voldoende deelname ook in een nader te bepalen plaats in Zeeuwsch-Vlaan- deren. Beide genoemde Jieeren zullen als docent optreden. In Zeeland bestaat reeds 'n der gelijke cursus te Vlissingen, gegeven vanwege de afdeeling Zeeland van den Nederl. ,Bond van Gemeente-ambtena ren, CRISIS-VARKENSWET. Onze landbouw-medewerker schrijft ons: Het groote verbond van Ned. Werk gevers waarschuwde destijds, toen het over de Crisis-Varkenswet ging, de Eerste Kamer voor „dit maaksel naar Russisch model". Inderdaad worden hierbij geen halve maatregelen ge nomen. Dit blijkt temeer, nu we de wij ze van uitvoering ,der wet onder de oogen hebben gekregen. Met vaste hand trekt de Overheid de heele export aan zich, stelt den binnenlandschen handel onder haar toezicht met de boodschap' er bij: als er niet voldoende zal wor- ben gewerkt in de richting, die wij be oogen, n.l. een behoorlijken prijs voor de varkens, dan zullen we ook op dit terrein ingrijpen. Zelfs de fokkerij, en. dat lijkt ons vanzelfsprekend, wordt met overheidstoezicht gedreigd. Een behoorlijke inventarisatie, registers van den varkensstand, zal dat mogelijk moe ten maken. De crisis-varkenswet is in ons oog 'n staaltje van durf op wetgevend gebied. Nochtans hebben we goede hoop, dat ze slagen zal. Stellig is er geweldig ge centraliseerd, de varkenscentrale be strijkt het heele terrein, doch we ver wachten een goede werking der wet, dank zij de décentralisatie, die tegelijk wordt toegepast. Naast 11 ^weste lijke varkenscentrales wordt een deel der werkzaamheden opgedragen aan p (1 a a t s e 1 ij k e commissies en dat lijkt ons het geheim van den smid. Het zal voor vele buitenstaanders opvallend zijn dat de boer, die als re-.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1