lïroirittciale Zeenm&chc ZEELAND. SPORT. WEER EN WIND. No. 191. Twee Bladen. MAANDAG 15 AUGUSTUS 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. MIDDELBURG. GOES. ZUID-BEVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D KORT ZEEUWSS» NIEUWS. Verwachting tot Morgenavond: Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. I! if MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissmgen 2.30, elders 7 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel la^er..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V, DE' MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant".10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. VERLAGING VAN INLANDSCHE LOONEN, Het Nieuws van den Dag voor Ned.- Indië verneemt, dat de loonen voor het Inlandsch personeel, voor zoover niet opgenomen in het B.B.L., met ingang van 1 October 1932 met 25 pet. zullen worden verlaagd, teneinde deze door de overheid betaalde loonen terug te brengen op het peil van de vrije ar beidsmarkt. Het aantal bij deze loons verlaging betrokken personen bedraagt 15000. Naar verluidt heeft de Poolsche regeering in 'een nota aan Nederland, België en Luxemburg mteeged'eeld dat zij in principe bereid isl toe treden xtot de op 18 Juli jl. tusschen deze drie landen tot stand gekomen douaneovereenkomst De mogelijkheid van een derge ijke toe treding zal1 nauwkeurig worden onder zocht. DRINKT AVA LIMONADE. (Ing. Med.) Voor leden der Vereenigingen voor Vreemdelngenverkeer en van de Algem. Reisvereeniging voor Nederland en hun indroducees wordt een 3-daagsche reis naar Z.-Beveland en Walcheren georga niseerd op 23, 24 en 25 Augustus a.s. per Autocar. Het beginpunt is 's Gravenhage via Rotterdam, Dordrecht, Bergen-op-Zoom wordt eerst naar Yerseke gereden, waarna een rondrit volgt over het eiland met als eindpunt Goes, waar de beziens waardigheden zullen worden bezocht en o.m. de kermisvreugde zal worden aan schouwd. Dan komt Walcheren aan de beurt met bezichtiging der steden Middelburg, Vlissingen, Veere en een rondrit door het eiland. Ook staat op het programma bezichtiging van het verlicht stadhuis en den markdag. De terugreis gaat weer over Goes, via Woudsche Plantage, Breda, Dordrecht, Rotterdam naar den Haag terug. Het Zangkoor van Neerbosch, Men meldt ons uit Iers'eke: Naar wij vernemen zal het zoo bekende Weezen zangkoor van Neerbosch in de eerste week van October een tournée door Zeeland maken. Gezongen zal worden te Kruiningen, te Koude kerk e en te Vlissingen. Onderhan delingen worden nog gevoerd over een uitvoering te Goes en Middelburg. Storing bij het electriciteitsbedrijf. Gisterenmorgen ontstond een storing in het electriciteitsnet. De alarmschellen waarschuwden directie en personeel en onmiddelijk ving het onderzoek naar de plaats van het defect aan. Dit bleek te zijn in een hoogspanningskabel aan den Zuidsingel bij den watertoren. Na ongeveer anderhalf uur kon de geheele stad weer van stroom worden voorzien, grootendeels langs de laagspanningska- bels. Aan het defect werd met kracht voortgewerkt, doch het zou toch heden morgen 8 uur worden voor de calamiteit was hersteld. Bij dit defect is nog eens practisch ko men vast te staan hoe hoog noodig het is de stad voor de hoögspanningvoorzie- ning in sectoren te verdeelen. De reeds gereed zijnde nieuwe ver binding van den Kousteenschen dijk naar den Poelendalesingel, maakte het hogelijk dat het deel, waarin o.a, The Vitrite Works, de ijzergieterij, de olie molen gelegen zijn, intact bleef, wat op een weekdag van groote beteekenis zou zijn geweest. Men is thans bijna gereed met den bouw van een transformator- huisje aan den Ganzegang en zal dan e nieuwe kabel DamGanzengang kunnen worden gelegd. Met de geheele verbetering, waarvoor de raad een cre- diet toestond, zal men in den loop van September gereed komen en zal dan de stad in 5 secties verdeeld worden, wat bij storingen als die van gisteren voor stroomle vering, ook als de verschillen de bedrijven m werking zijn, of des win*- ters ook in winkels en particuliere wo ningen, veel meer stroom noodig is, van zeer groote beteekenis zal zijn. De storing in de stroomlevering had door het stil vallen van de electrische pompen in den watertoren ook nog een groote vermindering in den druk der waterleiding ten gevolge, die slechts kort duurde. Er was order gegeven het water van de Oranjezon direct naar de 'stad te voeren, waardoor de druk weer normaal werd. Plaatselijk Crisiscomité te Middelburg, Ontvangsten van het Plaatselijk Crisis Comité van 8 tot en met 13 Augustus 1932. Maandelijksche bijdragen per 1 Augustus: J. P. D. 0.50; J. D. 1.-—; A. V. 0.50; P. v. S. f 1.—; H. v. M. i 1.Pers, Meisjeshuis Kinderzorg 2.Pers. der fa. L. 10.Afd. Meu belmakers Ambachtsschool 1.25, J. G, V. 0.50. Wekelijksche Collecte 64.59. Het gironummer van den Penning meester is 188020. Aan ons bureau te Middelburg ont vangen op 5 en 12 Augustus Wekelijk sche bijdrage Personeel N.V. Schulte en Thieme Middelburg 2.63. Beiaartconcert. Het eerste beiaardconcert, uitgaande van de Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer in Walche ren, in dit seizoen, zijnde de vijf en twintigste bespeling van den Beiaard in den Abdijtoren heeft, zooals reeds ge meld, plaats op Woensdag 17 Augustus, des avonds van negen tot tien uur, door den heer Th. C. Ferwerda. Het programma luidt: 1. Wenn Chris tus der Herr, Handel. 2. a. Allegro uit de lie Suite; b. Presto uit de Ille Suite, Handel. 3. aGigue; b. Con Leggarezza, Couperin. 4. a. Zeeuwsch Volkslied, Morks; b. Tambourin, Rameau. 5. a. Me lodie; b. Trallerliedchen; c. Soldaten- marsch; d. Stückchen; e. Wilder Reiter, Schumann. 6. a. Allegretto; b. Allegro, Lemoine; c. Andante, d. Allegretto, Du- vernoy. Middelburgsche Vacantfeschool, Voor de schuiltenten. In de opgave van Zaterdag is een vergissing geslopen. Er was namelijk ontvangen tot de vorige verantwoording f 161.74. Bijgekomen onder de namen en motto's als in de courant van Zater dag vermeld f 14.60. Samen dus f 176.34, Sindsdien nog ontvangen van N.N. (in enveloppe) 5. De stand is dus thans (Maandagmor gen) i 181.34. Wie helpt het comité tot aan de 200.dat zal het totaal bedrag zijn dat de tenten samen kosten. Bij gunstig weer Dinsdag 16 dezer wederom een reis naar 't strand. De tocht van de ouden van dagen. Er i s Verschil tusschen sympathie voor iets hebben en sympathie voor iets too- nen! Natuurlijk: ieder voelt er veel voor dat de ouden van dagen uit onze oude mannen- en. vrouwenhuizen ook eens teen prettigen dag hebben! En zeker er zijai al de noodige wagens ter beschikking gesteld, ener zijn al versnaperingen toe gezegd. Behalve door de reeds genoem den, ook door de chocoladefabriek West Frisia te Enhuizen (vert. de heer Van Doorn te Middelburg). Maarje krijgt nu eenmaal niefs voor niets in d'e we reld, en om er een werkelijk feest van te maken, is geld noodig'. De heer W. Vermeulen, Dwarskaai G 111 ontving reeds.... 0.00! Toe: wie helpt? Laat onze ouden van dagen in dezen mooien zomer ook eens zien hoe heerlijk ons eiland is! Met den heer Vermeulen hebben zitting in het comité de heeren J. Ver- hage, Noordstraat C 26 en P. de Vos Seissingel R 237, deze drie heeren nemen gaarne gelden in ontvangst. Aanhouding, Gisteravond kwart over acht heeft de politie op de Groote Markt zekeren G. T. uit Kruiningen aangehouden. De man verkeerde in staat van dronkenschap en had een dusdanig opgezet oog, dat men medische hulp inriep. Na behandeld te zijn kon hij op het politiebureau zijn roes uitslapen. De .man moet het „blauwe oog" op- geloopen hebben bij een vechtpartij in of bij een café, waar hij ook eenig meu bilair vernield had. Onze oudste agent van politie, de heer P. Zandee, heeft tegen 1 Oct. a.s. ontslag aangevraagd. De heer Zandee heeft 34 dienstjaren. Scherts en wees geestig, doch ééne zaak hidde ik Ulaat Uw scherts nooit zonder noodzaak pijnigen. a KAPELLE. Bij het bergen van den oogst in de 1 andbouws chuurkwam den landarbeider de L., zoodanig te val len dat geneeskundige hulp ingeroepen moest worden, die dr. Pfeiffers1 -ver leende. OOSTBURG. J.l. Vrijdag schrikten de bewoners van het St. Anthorüusge stient alhier op van een dichte rook' die uit het benedengedeelte van 't gesticht de gangen* en kamers binnendrongen spoe dig bleek, dat brand ontstaan was in de fórandistoffenbergplaats. Gelukkig kon door spoedig optreden het vuur bedwon gen worden, zonder dat de brandweer mbest optreden. Waarschijnlijk was de brand ontstaan door het opnieuw door den feilen tocht gaan gloeien van weg gebrachte sintels of doove kolen. 1 Het dreigend conflict te Aardenburg. AARDENBURG. In de Zaterdagavond gehouden vergadering van landbouwers is "besloten zich niet contractueel aan een arbeidsloon te binden. De landbou wers willen zelfstandig blijven in het be palen van het loon, omdat een contract loon zoowel geldt voor de luie als voor de flinke arbeidskrachten. Dit besluit zal worden medegedeeld aan den Rijksbemiddelaar en aan de ar beidsorganisaties en zal dan verder worden afgewacht of deze laatste toch nog tot een staking zullen overgaan. Vooral de vaststelling van een win- terloon is voor de arbeiders van groot belang, omdat daarvan ook afhangt de grootte van de 70 pet., die bij eventueele werkloosheid uitgekeerd kan worden. Tijdens den gisteren gehouden voetbalwedstrijd KrabbendijkeWemel- dinge brak de keeper van Krabben- d ij k e bij een doelworsteling zijn sleu telbeen. Men heeft te Hulst het plan te gen begin September een groot vlieg- feest te organiseeren. De Vereeniging tot Bevordering van Vreemdelingenver keer heeft ter bevoegder plaatse reeds stappen gedaan. Te Hulst wordt getracht, om te komen tot oprichting van een zwembad. Men denkt hierom aan het bassein nabij het z.g, eiland ofwel aan den „Zes tigvoet", Voetbal. GoesFeyenoord-comb. 34. Het Feijenoord-elftal, dat gisteren tegen Goes uitkwam, bestond uit vier spelers van het tweede, vier van het derde en drie van het vierde. Verschil lende spelers kwamen echter meermalen in een hooger elftal uit; Govers en v. d. Gaay b.v. speelden vaak in het eerste, zoodat de combinatie in zijn geheel, vrij sterk genoemd kon worden. Dit bleek ook wel na rust, toen er meer verband tusschen de Rotterdammers kwam en zij over het geheel een spel vertoonden, dat op behoorlijk tweede klasse-peil stond. Hun 31 achterstond wisten zij toen ook om te zetten in een 41 over winning. Met Goes gebeurde juist het tegen overgestelde. Na voor rust goed voetbal .gespeeld te hebben, scheen er na rust de fut uit. Het vlotte niet meer zoo met het samenspel en werd ook niet zoo geestdriftig meer gewerkt. Intusschen kan over het geheel op een goeden strijd teruggezien worden, en voldeed de nu beproefde opstelling wel, al bleven rechtsbinnen en linksbinnen, wel kwali tatief bij het geheel ten achter. De ploeg zag er als volgt uit. Schipper, doel; Beuns en De Ivub'ber, achterGoed- bloed, Daniëlse en Elsacker, midden, Schrijver, Van Luyk, v. d. Klooster, Sloover en Blokpoel, voor. Goes begon met dadelijk flink aan te pakken en er was nog geen 10 minuten gespeeld, toen v. d. Klooster, na missen der Rotterdamsche links-back, alleen doorzette, den keeper nog even pas seerde, en toen zuiver in schoot. (10). Het duurde een kwartier voordat Feyenoord, na missen van de Goesche links-back en half, gelijk kon maken uit een daarop ontstane scrimage. Goes kwam hierna in de meerderheid, al ble ven ook de aanvallen der Rotterdam mers steeds zeer gevaarlijk. Na een goed schot van Schrijver, dat de keeper der gasten corner werkte, kwam de bal uit den hoekschop bij v. d. Klooster, die Scïirijver, met een pittig schot voor 21 bracht. Enkele minuten later zorg de dezelfde speler, uit een voorzet van Schrijver, met een pittig schoot voor 31. Zoo ging de rust in, want een strafschop, die aan de gasten was toe gewezen, werd door hen niet geaccep teerd. Na rust begon Feyenoord met Goes te overrompelen, doch back's en keeper hielden de eerste 10 minuten goed stand en wezen eiken aanval af. Toen echter bekeek Schipper een corner ver keerd, hij kwam iets te ver naar voren, de bal ging over zijn handen heen en werd door een Rotterdammer ingezet. (32). Weer 10 minuten later, maakte de linksbinnen der gasten, met een zui ver schot gelijk en tenslotte zorgde de zelfde speler voor een Rotterdamsche zege. De gastheeren wisten nu en dan wel een gevaarlijken aanval op te zetten, doch de afwerking faalde steeds. Daar bij lieten de Goesspelers zich door het overrompelend optreden der gasten be- invloeden en gingen minder zorgvuldig plaatsen, met het gevolg dat de bal telkens bij de tegenpartij terecht kwam en deze zoo bij haar krachtig pogen om den achterstand in te loopen nog ge steund werd. Vele Goes-spelers moeten nog leeren, zich de volle anderhalf uur geheel te kunnen geven. In dit opzicht was wet iets van de Rotterdammers te leeren Wedstrijduitslagen van Zaterdag 13 Augustus. Afd. A. KatsColijnsplaat 1 20 Colijnsplaat 2Goesche Boys uitgesteld. Afd. B. Goes 5Wolphaartsdijk 21 Kapelle 2Kloetinge 23 Wilhelminadorp's Heer- Arendskerke2 20 Afd. C. Krabbendijke Wemeldinge 41 WaardeKapelle 64 Ierseke 2Rilland 2 uitgesteld. Kruiningen 2H.V.V. 08 Wedstrijd van Zondag 14 Augustus. Walcheren 2Zeeuwsche Boys, afgek. Wedstrijd op Zondag 21 Augustus. Walcheren 2Zeeuwsche Boys. Wedstrijdprogramma voor Zaterdag 20 Augustus. Afd, A. Goesche Boys 2Wissekerke. Colijnsplaat 1 Kortgene 2. Afd. B. Goes 5-'s Hr. Arendskerke 2. NieuwdorpWilhelmina. KapelleW olphaartsdijk. Afd. C. Wit ZwartWaarde. WemeldingeH.V.V, KrabbendijkeHansweert 3, Rilland 2Kapelle 1. Kruiningen 2Ierseke 2. Programma voor 27 Augustus, Afd, A. Colijnsplaat 2Goesche Boys. WissekerkeKortgene 2. Afd. B. 's-Hr. Arenkskerke 2Nieuw dorp. KloetingeWilhelminadorp. Afd. C. Rilland 2Wemeldinge. H.V.V.—Waarde. Wit ZwartKruiningen 2. Kapelle 1Ierseke 2. De vriendschappelijke voetbalwed strijd VlissingenDongen had 13 tot uitslag. Provinciale Zwemwedstrijden te Sluis, In het kanaal van Sluis naar Brugge organiseerde Zaterdagmiddag j.l. de Zwemclub „Sluis" groote provinciale wedstrijden, welke dank zij de ijverige bemoeiing van voorzitter-starter, dhr. Hoegen, belangrijke propagandistische waarde voor de zwemsport in Zeeuwsch- Vlaanderen beteekenden. De deelname! uit de geheele provincie gaf tot groote tevredenheid aanleiding. Walcheren was vertegenwoordigd door Vlissingen en Middelburg, terwijl Terneuzen, Axel', Sas van Gent, Sluis e.a. eveneens hun zwemmers afgevaardigd hadden. Mede Middelburg, 15-VIII-'32: Zaterdag en Zondag hoogste lucht temperatuur 25.3 °C (78 °F); laagste 18 °C (64 °F). Heden 9 h: 19.6 °C; 12 h: 23.3 °C. Zaterdag/ Zondag 13.5 mm, Zondag/Maandag 10.2 mm regen. Hoogste barometerstand 764 mm, laagste 762 mm. Hoogste barometerstand 769.0 mm te Nordöyan; laagste 749.1 mm te Isafjord. Zwakke tot matige N.O. tot O, wind, licht bewolkt, droog warm weer. Zon op: 5 h 44; onder 20 h 24. Licht op: 20 h 54. Maan op: 20 h 29; onder: 4 h 02. V.M.: 16 Augustus. Hoog- en Laagwatcr te Vlissingen. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). Aug. Ma. 15 D.i 16 Wo.. 17 Hoogwater. 1.25 11.47 2.10 14.30 2.55 15.06 Laagwater. 7.52 20.24 8.39 21.12 9.20 21.52 Aug. Ma. 15 DL 16 Wo. 17 Hoogwater. 3.10 15.38 3.59 16.27 4.47 17.07 Laagwater. 9.01 21.25 9.46 22.10 10.27 22.48 DE HILVERSUM 5, het prachttoestel met Super-inductie-schakeling, één- knopsbediening, electrodynamische luid spreker, 275,bij alle N.S.F.-agenten. (Ingez. Med.) door de zeer gastvrije ontvangst én het meeleven van 't plaatsje Sluis werd het een waar zwemfestijn. Middelburg was vertegenwoordigd door enkele leden van „Luctor et Emergo", die de volgende resultaten wisten Jte bereiken. C. Merk behaalde op 't belangrijkste nummer, de 2 km., de eerste prijs in den tijd van 32 min. na een spannenden strijd met den jeugdigen Vlissinger Fr. van An- raadt. Onze Schelde-zwemmer van Loo werd no. zes. Op de 100 m. vrije slag werd C. Merk tweede (1 min. 9 sec.), met thans Van Anraadt als eerste (1.6), Den eersten prijs 100 m. schoolslag behaalde H. Boasson (1.19), terwijl Van Loo met miniem verschil achter Rompu uit Axel als derde eindigde. (1.26), Voorts arriveerde Van Loo als no. drie op 50 m, rugslag.. Een Middelburgsche estafette-ploeg bestaande uit H. Boasson (schoolslag),, Van Loo (rugslag) en C. Merk (vrije slag) wist zich derde te klassificeeren achter Terneuzen en Sas van Gent. Eerlijkheidshalve zij ter verklaring van de ietwat geflatteerde tijden op den kor ten baan nog te melden, dat wegens technische moeilijkheden de baan iets minder dan 50 m. bedroeg. Zwemmen. De Vlissingsche Zwemclub organi seert Zaterdag a.s, haar jaarlijkschen provincialen zwemwedstrijd in het ka naal bij de zwemschool. Athletiek. Zaterdagmiddag had te Breda de tweede Bondenwedstrijd plaats tusschen den Noordbrabantschen en den Zeeuw- schen Athletiekbond, Bij het 100 m hard loopen waren E. van Heel en van Leeuwen, N.B.A.B., met 12 en 12.2 sec een en twee en hadden 7 punten, M. Boreel en A. de Pagter van den Z.A.B. hadden 3 punien. 800 m hardloopen 1 en 2 Ernes en „Johan" van den N.B.A.B. met 2 m 6.5 sec. en 2 m 8.7 sec., samen 7 punten, W, de Wolf en D. van Maris van den Z.A.B. 3 punten. Speerwerpen 1 en 2 van Meijl en J. Schotte, N.B.A.B., met 53.05 en 45.35 m; samen 7 punten; J. Schipper en P, Kam- bier, Z.A.B., maakte 39.33 en 37.21 m, 3 punten. Verspringen met aanloop, 1 en 3 van Leeuwen en van Heel, N.B.A.B., met 6.17 m en 5.95 m, 6 punten; 2 en 4 J. Ha- rinck en M. Boreel, Z.A.B. met 5.96 en 5.83 m, 4 punten. 5000 m hardloopen 1 en 2 van Sor-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1