IJrouinciale üfeeutösche ZEELAND. WEER EN WIND. No. 190. Drie Bladen. ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. Om der hoofdstad troon. MIDDELBURG. GOES. VLISSINGEN. WALCHEREN. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen UITG. ƒ2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. in ia le in Van burgemeestersbenoemingen valt als regel weinig te zeggen. Daarom zegt men er als regel zeker zooveel van. Het spreekt vanzelf, dat een ieder, direct bij het vernemen van de ontslag aanvrage van onzen huidigen eersten burger, een oogenblik gedacht zal heb ben: wie zal den heer Dumon Tak op volgen in het ambt? Tot welke richting of politieke partij zal hij behooren, wat voor een figuur zal de man zijn, die den hoofdstedelijken troon in Zeeland, wel licht wederom voor lange jaren, zal be zetten? Het is 'n gewoon-menschelijke nieuws gierigheid, die deze vragen doet opko men. Maar daarom behoeft men, zoo er geen bijzondere omstandigheden zijn die bijzondere maatregelen eischen, nog niet dadelijk een speculatief en tendentieus beschouwinkje te gaan schrijven, over de vraag: wie zal het worden? Dat heeft den tijd nog. Evenwel, het a.r. orgqan de „Rotter dammer", dach tdaar anders over. En schreef het volgende stukje: „Zooals begrijpelijk, vragen velen in Zeeland zich af, niet alleen wie burge meester van de Zeeuwsche hoofdstad zal worden, maar ook welke richting hij zal zijn toegedaan. Het is ons gebleken, dat er velen zijn, die het als iets vanzelfsprekends vinden, dat Middelburg weer een linksch burge meester krijgt. Voor wie echter de situatie objectief beziet, is er geen doorslaand motief te vinden, waarom de nieuwe burgemees ter de liberale richting zou moeten zijn toegedaan. Hoe fs'toch de politieke con stellatie? De gemeenteraad bestaat uit: vier Anti-Revolutionairen, drie Christelijk- Historischen, één Roomsch-Katholiek, vijf sociaal-democraten, twee vrijzinnig democraten, één bezuinigingsman en één Vrijheidsbonder. Concludeert men hier uit, dat Middelburg, zij het dan op het kantje af, een linkschen Raad heeft, dan willen wij hiertegen opmerken, dat de bezuinigingsman herhaaldelijk heeft ver zekerd, bij geen enkele politieke groep ingedeeld te willen worden. Maar dit nog daargelaten, rekent men tot die linksche meerderheid ook de so ciaal-democraten, dan volgt hieruit on middellijk, dat zij wel het meeste recht op een burgemeester van kleur hebben. Immers zij zijn sterker dan alle andere linksche groepen samen. Wil men deze consequentie niet aan, dan moet men ook niet spreken van een linksche meerderheid, maar is er eer der reden om te zeggen, dat de rechter zijde ongeveer de helft der bevolking uitmaakt en bij iedere verkiezing nog in stemmental groeit, terwijl de liberalen, die eertijds onbeperkt heer en meester waren, vrijwel niets meer te beteekenen hebben. Waarom uit dit kleine groepje juist een burgemeester zou moeten wor den benoemd, is ons niet duidelijk. Een rec'htsch burgemeester zou in Middelburg zeker op zijn plaats zijn. Moge er aan dit verlangen der recht- sche groepen worden voldaan." Inderdaad: dit is een schoon stukje casuïstiek! De in zaken als deze belangstellende lezer herinnere zich nu echter een po lemiek, dien wij geruimen tijd geleden voerden met het (a.r.) dagblad „De Zeeuw", over een burgemeestersbenoe ming in 'n naburig stadje. Onze opponent, polit eke geestverwant van de „Rotter dammer", betoogde toen zoo onge veer, dat hij met de door de M. C, ge maakte, hem wel te subtiele, onder scheidingen, niets te maken had; hij hield zich aan den regel, door onzen mi nister-president geformuleerd: de burge meester behoort benoemd te worden uit de grootste partij van rechts of links, naarmate de Raadsmeerderheid rechts p *s' En daarmee uit. assen wij deze, door onzen toenma- hgen a.r. opponent met hand en tand vastgehouden, stelling op de Middel- burgsche politieke constellatie toe dan verwachten wij nu binnenkort een vlammend hoofdartikel van „De Zeeuw", waarin hij zijn partijgenoot de „Rotter dammer de les leest, en betoogt: er moet een sociaal-democraat als burge meester m Middelburg komen! Want het schijnargument, dat de heer Jeronimus eigenlijk niet tot de linker zijde gerekend kan worden, moge voor een te Rotterdam geredigeerd wordend blad aanvaardbaar zijn, „De Zeeuw" weet evengoed als wij, dat de heer Je ronimus in beginselzaken van de ailer on verdachtste linksheid is! En van de onwankelbaarheid zijner eens voorgestane principes overtuigd, zien wij dus met spanning den strijd van Zeelands a.r. dagblad voor een sociaal democraat op den Middelburgschen troon tegemoet. Het zal er wel niet van komen. Dat artikel niet. En de socialistische burgemeester ook niet. Het eerste niet, omdat wij, met alle respect, zooveel objectiviteit en zelf verloochening van onzen anti-revoluti onairen collega, bij nader inzien, toch niet verwachten. En het tweede niet, wijl wij wederom, als toen, een blind en strikt mathema tisch toepassen van den regel niet in het belang van Middelburg achten. Want de uitslag zou dan, naar onze meening, niet op een feitelijken politieken toe stand passen. Deze consequentie willen wij mèt de Rotterdammer niet aan. Maar wat dan wel? Het zou ons niet moeilijk vallen, en, naar het ons wil voorkomen, op tamelijk goede gronden, te betoogen, dat een li beraal man als burgemeester van Zee lands hoofdstad zeer op zijn plaats zou zijn. Wij zouden dan kunnen wijzen op het feit, dat onze Raad in meerderheid po sitief links is, zoodat een linksche bur gemeester in elk geval, en naar de gel dende maatstaven, aangewezen is; we zouden vervolgens, evenals de „Rotter dammer''' doet, kunnen wijzen op de ge talsterkte der rechterzijde, die het wen- schelijk doet zijn, dat de voorzitter van den Raad, van het Dagelijksch bestuur der gemeente, hoofd van de politie, niet zóóver van die rechterzijde af staat als dit met uiterst links het geval is, en op grond van deze twee feiten zouden we tot de zeker toch niet overmatig malle gevolgtrekking kunnen komen, dat de in het politieke spectrum juist over de grenslijn links-rechts liggende kleur aan gewezen, geschikt of bruikbaar schijnt, er een burgemeester uit te benoemen. Als gezegd: dat zouden we kunnen betoogen. Maar zoover gaan we ditmaal niet. We volstaan met te zeggen, dat wij 't gewrongen betoog van de „Rotter dammer" voor 'n rechtschen burgemees ter van allen deugdelijken grond ont bloot achten; slechts de wensch is daar de vader van de gedachte geweest. Als die wensch echter onverhoopt in vervulling ging, dan ware dat stellig te gen den zin van de meerderheid der be volking van Zeelands hoofdstad. BIJ ZIEKE VROUWEN bewerkt het ge bruik van het natuurlijke „Franz-Josef"- bitterwater een ongehinderde en gemak kelijke lediging van den darm, waar mede vaak een buitengewoon weldadige terugwerking op de zieke organen ge paard gaat. Bij Apoth. en Drog. verkr. (Ing. Med.) EEN DAGZEGEL-KWESTIE. Op vragen van het Tweede Kamerlid, den heer Kupers aangaande het plakken van dagzegels voor arbeiders, die we gens de economische omstandigheden slechts drie dagen per week in de on derneming van den werkgever arbei den, n.a.v. een uitspraak van den Cen- tralen Raad van Beroep, heeft de minis ter van economische zaken en arbeid geantwoord: Blijkens de bedoelde uitspraak van den Centralen Raad van Beroep maakt deze geen onderscheid tusschen arbei ders, die in den regel in dezelfde kalen- derweek niet langer dan drie dagen in dienst van denzelfden werkgever werk zaam zijn, en arbeiders, die gedurende de geheele week ter beschikking van den werkgever zijn, doch van wier arbeids kracht slechts gedurende drie dagen in de week gebruik gemaakt wordt. Zoo als uit de beslissing van den Centralen Raad blijkt, is naar zijn oordeel op een arbeider, tot deze laatste groep behoo- rende, het z.g. dagzegelsbesluit van toe passing. 'k Leg 's avonds, dankbaar, ter rust [mij neer En 's morgens, vroolijk ontwaak ik weêr Zóó moog' ik blijde ten grave gaan, Om jubelzingend weêr op te staan! Inderdaad bestaat de mogelijkheid, dat, ten gevolge van het feit, dat op de bedoelde personen het dagzegelbesluit van toepassing zal zijn, hun rente even tueel minder zal bedragen dan indien dat besluit niet op hen van toepassing was en weekzegels werden geplakt. Hoewel niet ontkend kan worden, dat de tegenwoordige oeconomische omstan digheden mede in verband met het sys teem der Invaliditeitswet zich in de toe komst bij het toekennen van renten zul len kunnen doen gevoelen, kan, waar de omstandigheden manen eer tot ver lichting dan tot verzwaring van de so ciale lasten voor het bedrijfsleven over te gaan, de minister voorshands geen aanleiding vinden een voorziening, om weer weekzegels te doen plakken, te bevorderen, DE GEVOLGEN DER WINKEL SLUITINGSWET. Naar men aan de „Maasbode" mede deelt, zijn met het Bestuur van den Ko ninklijken Nederl. Middenstandsbond aan het Ministerie van Economische Za ken en Arbeid besprekingen gevoerd over de gevolgen van de sedert 1 Mei 1932 in werking getreden winkelsluitings wet 1930. Daarbij zijn verschillende bezwaren naar voren gebracht, die zich bij de uit voering der wet hebben voorgedaan, in het bijzonder die welke de winkels van banket, suikerwerk en chocolade, als mede eenige andere zaken ondervinden van de sluiting op Zondag. Aan voornoemd bestuur werd toege zegd, dat zoo spoedig mogelijk te dier za ke een onderzoek zou worden ingesteld en dat naar aanleiding daarvan zou wor den overwogen of en op welke wijze aan de geopperde bezwaren zou kunnen worden tegemoet gekomen. EEN KOFFIEBELASTING Eenige jaren geleden is de regeering gekomen met plannen om 'een koffiebe- lasting in te voeren. In handels- en scheepvaartkringen ontmoetten ;die plannen toen echter een dusdanig ver zet, dat zij werden teruggenomen. Thans verluidt echter, dat zij opnieuw vasten vorm hebben aangenomen en de,,We- kelijksche „Uitlotingscourant" weet zelfs te melden, dat bij de indiening van de Rijksbegrooting in September a.s. zal worden voorgesteld tot de heffing ervan over te gaan. Is het blad wel ingelicht dan zal deze belasting dertig cent per pond bedragen. Aannemende, dat tengevolge van deze belastingheffing 't verbruik met 100.000 balen vermindert, dan zal toch, zoo be rekent het blad, bruto nog ongeveer 18^ miilioen gulden uit deze belasting worden verkregen. Evenals vorige jaren zal Prinses Juliana ook nu met een aantal dames eenige dagen bij 't A a r d h u i s, te Apel doorn, gaan kampeeren. Heden wordt het kamp betrokken. Bij Kon. besluit is benoemd tot notaris te N a a 1 d w ij k R. H. Arentsen, candidaat-notaris te Honselersdijk; tot notaris te Arnhem J. G. Coster, can didaat-notaris te 's-Gravenhage. Baden Powell heeft gisteravond on verwachts r»og een bezoek gebracht aan het padvinderskamp, speciaal aan dat der voortrekkers. Dezen zaten juist te eten, toen de chief scout binnentrad; hij werd met drie hoera's begroet. MIDDELBURGSCHE VACANTIESCHOOL. De tenten windhoos en regen doorstaan. Vrijdag bij warm weer uitgetrokken kwam na het boterhameten een onweers bui opzetten, zoodat de leiding besloot de duinen over te gaan en in de schuil- tenten te trekken. Juist toen alles bin nen was brak de bui los; enkele hel pers moesten in den regen met touwen de zaak nog tegen de rukwinden verze keren, maar terwijl tentjes van andere strandbewoners over het strand waai den en een nabij staande houten tent ernstig werd beschadigd hielden de ten ten van de M. V. S. zich uitstekend en hebben alle kinderen met hun geleide daar een droge schuilplaats in gevon den, ja konden voor enkele andere strandbezoekers eveneens een plaatsje inruimen. Men kan dus nu wel zeggen, dat de doelmatigheid en nuttigheid der schuil- tenten practisch is gebleken. Sinds de laatste verantwoording (zie Middelb. Courant van Vrijdag 5 Aug.) kwam voor de tenten nog in: Van A. D. ƒ1; van fa. Gebr. H. 2.50; van een meisje bij de tram 0.20; van mevr. H. te W. D. (gecollecteerd voor kist opberging tentzeil) 7.20; bij de Middelburgsche Courant ontvangen 3.70; samen 14.60. Vorige verant woording 165.74. Totaal tot heden 179.34. 1Uam<im[ied(£IIIJiciaijiótede-%tterclam! (Jnjjez.. med Het onweer. Nadat het gisterenmorgen steeds een betrokken lucht was geweest, werd het tegen één uur in het westen angstig donker, hoe mooi overigens het zicht bijv. langs het kanaal ook was, voor een schilder van de natuur een ideaal. Even later volgde op bladstilte een wind met een kracht van een orkaan, een windhoos, die-gelukkig slechts zeer kort duurde en geen groote schade aan richtte en die overging in een hevigen regenbui en krachtige bliksemstralen en onweer boven de stad. Naar wij ver nemen is de bliksem op den Seisweg in den schoorsteen van een woning gesla gen. Na een goed half uur was de bui over zonder verder onheil te hebben gesticht, maar wel was het tijdens het onweer zeer duister en alom zag men kunstlicht aansteken om de werkzaam heden niet meer te onderbreken dan hoog noodig was. T.B.C, bestrijding. Zooals uit een advertentie in dit num mer blijkt, roept de Marktkooplieden- bond jonge dames op, die bereid zijn speldjes te verkoopen a.s. Donderdag, Het geldt hier versterking van het fonds tot bestrijding der t.b.c. en verdient dus persoonlijke en financieelen steun. Uit een andere advertentie van den zelfden bond blijkt, dat de verloting door hem uitgeschreven, is uitgesteld, en men zich dus nog van loten kan voorzien. INLEVERING VAN RENTEKAARTEN. De Raad van Arbeid te Goes vestigt in advertentie en aanplakbiljet dezer dagen de aandacht op de verplichting om de rentekaarten uit Gees, met de verschuldigde zegels beplakt, in te le veren. Het plakken der verschuldigde zegels behoort te geschieden vóór of bij elke loonbetaling. Indien de zegels blijken niet te zijn geplakt, moet de Raad van Arbeid het verschuldigde in geld navorderen, doch dan wordt het verschuldigde bedrag met 10 pCt. verhoogd, men stelle dus niet uit. Ook degenen, die zegels plakken voor zichzelf of voor anderen, met het oog op naderende invaliditeit mogen er wel mede rekenen, dat te laat plakken of te laat inleveren der rentekaarten de rente in gevaar brengt. De oudere verzekerden, die geen loondienst meer verrichten, mogen zelf zegels plakken. Voor ouderdomsrente kan door deze soort verzekerden met zegels van 25 cent worden volstaan. Met het oog op invaliditeitsrente en wedu wen- en weezenrente verdient het ech ter aanbeveling zegels van hoogere waarde te plakken. Ook personen, die geen arbeid meer verrichten en nog in het bezit zijn eener rentekaart, zijn verplicht deze op tijd in te leveren. Indien geen zegels zijn geplakt, wordt verzocht de reden daarvan te vermel den. Het klokkenspel. Sinds gisteren speelt het carillon van de Groote Kerk andere wijsjes, n.l. elk heel uur „Mij heart ever faithful" van Bach, en elk half uur „Andante canta bile" van Van Beethoven. Middelburg, 13-VIII-'32: Vrijdag hoogste lucht temperatuur 26.4 °C (80 °F); laagste 18.7 °C (65 °F). Heden 9 h: 19.6 °C; 12 h: 20.7 °C. 8.9 mm regen, waarvan 8.6 mm tijdens de on weersbui van gistermiddag. Hoogste ba rometerstand 763 mm, laagste 759 mm. Hoogste barometerstand 765.1 mm te Haparanda; laagste 752.2 mm te Ler wick. Verwachting tot Morgenavond: Meest matige W. tot Z. wind, zwaar bewolkt of betrokken met opklaringen, waarschijnlijk regen- of onweersbuien, warm weer. Zon op: 5 h 41; onder 20 h 28. Licht op: 20 h 58. Maan op: 19 h 42; onder: 1 h 15. Zondag 14 Aug.: Zon op: 5 h 42; on der 20 h 26. Licht op: 20 h 56. Maan op: 20 h 10; onder 2 h 36. V.m. 16 Aug. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Aug, Za. 13 Zo. 14 Ma. 15 Hoogwater. 11.47 0.26 12.37 1.25 11.47 Laagwater. 5.49 18.26 6.58 19.30 7.52 20.24 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Aug. Hoogwater. Laagwater. Za. 13 Zo. 14 Ma. 15 13.36 2.11 14.43 3.10 15.38 6.53 19.29 8.05 20.34 9.01 21.25 Vliegdemonstratie. Naar wij vernemen zullen binnenkort eenige Duitsche kunstvliegers een de monstratie in den Wilhelminap older geven. Goed afgeloopen. Gisterenmiddag moest een der zware vrachtauto's van den heer P. J., die met een vlindercaroussel op de kermis staat, bij het verlaten van de K. Kerkstraat, om een wielrijder te passeeren een te groote bocht maken. De chauffeur wilde daarbij remmen, doch, volgens zijn zeg gen, gleed zijn voet van de rem op het gaspedaal, met het gevolg, dat de zware wagen eerst twee palen van een ker mistent afreed, daarna een ijswagen, twee fietsen en eenige kinderen tegen den grond wierp, vervolgens een auto vrachtwagen tegen het stadhuis drukte en toen eindelijk tot stilstand kwam. De eerste aanblik deed het ergste vreezen, doch de bestuurder van den ijswagen kroop ongedeerd uit zijn wa gen en de fietsers en kinderen mankeer den niets, uitgezonderd één der jongens, doch diens letsel liep met een schaaf wond aan het been af. De materieele schade was echter vrij groot. De ijswa gen was gedeeltelijk gekraakt; ijs en andere ingrediënten gingen verloren, de fietsen waren gehavend en vooral beide auto's werden ernstig beschadigd. De politie maakte van het ongeval proces-verbaal op, de schade zal onder ling gerejfeld worden. Het muziekgezelschap „Ons Ge noegen" geeft Zondagmiddag van 121 uur een uitvoering van gewijde muziek op de achterplaats van de voormalige kazerne Willem III en des avonds een concert op den Boulevard Evertsen. In de afgeloopen week zijn in het gewone bad genomen 3910 baden, n.l. 1974 door dames en 1936 door heeren en in het volksbad resp. 2533, 1287 en 1266. Het storm-halfuur van gisteren. WESTKAPELLE. Tijdens den korten storm, die ook hier Vrijdagmiddag woedde, had een drietal Duitsche heeren en een dame het een oogenblik hard te verantwoorden, toen zij dicht onder den wal in een paar kano's voorbij voeren. Vóór het staand kustlicht gekomen, kwa men zij nabij de zoogenaamde maling een draaikolk waarheen zij getrok ken werden. Zij slaagden er evenwel op het critieke oogenblik in te keeren,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1