'Brouinciale Zeeuxo&che li ZEELAND. WEER EN WIND. BINNENLAND. No. 189. Twee Bladen. VRIJDAG 12 AUGUSTUS 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. crisis-v arkenswet. |randspirif us Verwachting tot Morgenavond s Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. MIDDELBURG. MIDDELBUR6SCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissmgen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. Treedt 15 Aug. in werking. Gister is in een der lokalen van het -dep. van Economische zaken en arbeid een persconferentie gehouden, waarin mededeelingen zijn verstrekt betreffen de de uitvoering van de crisis-Varkens- wet 1932. Daaruit blijkt: le. Op 15 Augustus a.s. zal de Crisis- Varkenswet 1932 in werking treden. Er zal nog niet volledige uitvoering wor den gegeven aan alle bepalingen van de wet, o.m. niet aan die betreffende het merken der varkens. Direct na de bekendmaking van den minister, dat het in de bedoeling van de regeerïng lag, de varkenshouderij te steunen, zijn de prijzen der varkens ge komen op een niveau dat vrij ver lag boven dat, hetwelk door de wereld markt werd gerechtvaardigd. 2e. De uitvoering van de crisis-Var- kenswet is in hoofdzaak opgedragen aan de Nederlandsche Varkenscentrale, die den export en het beheer van het stabilisatiefonds regelt. De Nederlandsche Varkeniscentrale, voorloopig nog gevestigd in het dep. van Economische zaken en arbeid te 's Gravenhage, wordt in haar taak bijge staan door elf gewestelijke Varkenscen trales, voor elke provincie één. Deze Gewestelijke Varkenscentrales dragen op hun beurt een deel der werk zaamheden over aan plaatselijke com missies, die zorgen voor inventarisatie en merking der varkens. Zoodra de wet geheel in werking is getreden, zal het niet geoorloofd zijn, ongemerkte varkens boven een bepaald levend gewicht te houden. Dergelijke ongemerkte varkens kunnen na een be paalden datum, vermoedelijk 1 October a.s., ook niet meer worden voorzien van de slachtmerken, dus practisch gespro ken niet meer worden verkocht. De noodige bekendmakingen daaromtrent zullen tijdig geschieden. 3e. De geldmiddelen, noodig om de prijzen te steunen en om de tekorten op den export aan te vullen, worden verkregen door heffingen van alle ge slachte varkens naar het slachtgewicht. Als slachtgewicht geldt het schoone varken met de nieren. Voorloopig is de heffing bepaald op 9 cent per kg. slacht gewicht varkens hetgeen ongeveer overeenkomt met 7 a 7% cent per kg levend gewicht. Deze heffingen geschie den voor zooveel de varkens met het oog op de vleeschkeuringswet itoch moeten worden gekeurd door de Keu ringsdiensten. 4e. Het ligt niet in de bedoeling om in te grijpen in den handel in varkens, bestemd voor de binnenlandsche markt. Op de gewone wijze kunnen de slagers commissionairs, grossiers of wie dan ook, de varkens bij de landbouwers koopen. Alleen indien mocht blijken, dat van de zijde van dezen niet mede gewerkt werd om den landbouwers een behoorlijken prijs uit te betalen, zou de mogelijkheid niet uitgesloten zijn, dat de Nederlandsche Varkenscentrale gedwongen wordt, ook in den binnen- landschen handel in te grijpen. 5e. Inzake den export ligt het in de bedoeling, een (verdere) concentratie tot stand te brengen. De grootste export van het Nederland sche varkensvleesch vindt plaats in den vorm van bacon en versch geslacht vleesch. De b a c onexport zal geheel g e- concentreerd worden. In verband daarmede zullen door de Nederlandsche varkenscentrale contracten worden ge sloten met de export-bedrijven, zoowel particuliere als coöperatieve, zoodat de zen geheel voor de Nederlandsche var kenscentrale zullen werken. Daar de export van versch vleesch voor een goed deel in handen is van t eZe,..1exP°rtbedrijven, is daarmede na- uurlijk tevens deze versch vleesch-ex- T i, ^econcentreerd. Niet uitgesloten a et evenwel zijn, dat de andere ex porteurs van versch varkensvleesch, die zien met dezen export tot nu toe bezig en en niet een exportbedrijf hou- n, m. s onder controle, dezen export ïji. en voortzetten. De mogelijkheden 2? AeT Axp°r} Ziin beperkt, om dat de landen, die het meeste varkens vleesch afnemen, nl Frankrijk en Bel- fpp ri1UIA mv jÊr bebben gecontingen- teerd. Aan de andere exportartikelen treedt tegenwoordig vooral het spek op den voorgrond. Door het groote aantal zware var kens, dat mede zijn ontstaan te danken heeft aan de slechte prijzen en de be lemmerde exportmogelijkheid van lich tere varkens is er op het oogenblik een groot surplus aan spek. Zou men nu zonder meer dit varkens- spek aan zijn lot overlaten en wél be lasten met de heffing, dan zou de han del in de zwaarste varkens daarvan on getwijfeld een prijsdalenden invloed on dervinden. Ten einde dit te voorkomen en vooral om te zorgen, dat de meest onvoordeelige d.w.z. de allerzwaarste varkens, zoo spoedig mogelijk worden opgeruimd tegen een behoorlijken prijs heeft de Nederlandsche Varkenscentra le bepaald, dat zij den export van spek van varkens boven (voorloopig) 200 kg slachtgewicht, zoo noodig voor een paar weken zal steunen met een bepaald be drag per kg. spek, welk spek uitgevoerd moet worden, ten einde de markt hier niet opnieuw te belasten. Het ligt in de bedoeling om, ten einde moeilijkheden te voorkomen, dit spek van een bepaald merk te voorzien. Men hoopt, dat, zoodra de spekpro- ductie binnen meer normale grenzen is gekomen, een aparte steun van den spekexport niet meer noodig zal blij ken te zijn. De vleeschwaren-export zal op de gewone wijze zijn gang kunnen gaan; alleen bestaat de mogelijkheid, dat door de geforceerde prijzen der varkens de export van vleeschwaren 'eenigen tijd door de Nederlandsche var kenscentrale zal moeten worden ge steund. De mogelijkheden voor p r ij s- verhooging zullen, zelfs als men geen rekening houdt met de belangen van de consumenten, aan vrij enge gren zen gebonden zijn. Bij een te hooge hef fing zou de consumptie van het varkens vleesch zonder eenigen twijfel vrij snel dalen en dit zou veroorzaken dat met een niet te plaatsen surplus zou blijven zitten. Vooral is dit gevaarlijk in een tijd waarin door het buitenland voortdurend contingenteeringsmaatrege- len worden genomen. Tot nu toe was er op de wereldmarkt één afzetgebied dat nog niet ingekrompen was, nl. Engeland. In Engeland hoort men evenwel voort durend stemmen die wijzen in de rich ting dat ook daar een contingenteering niet tot de onmogelijkheden behoort. Daarmede zal practisch verdwenen zijn de vr ije wereldmarkt voor var kensvleesch. Dit zou, indien een varkenshouderij zooals wij die in Neder land keqnen, niet aan bepaalde regels was gebonden, ongetwijfeld groote wis selingen in prijzen met zich moeten me debrengen, daar men óf misschien te kort zou krijgen voor de binnenlandsche markt, óf tijdelijk een surplus, waarmede men geen weg zou weten omdat het eenige afzetgebied voor het teveel zou worden gevormd door de binnenlandsche markt. De regeling dienaangaande zal moeten inhouden, dat alle varkens gemerkt moe ten worden. Het is, zooals boven gezegd, in het belang van iederen landbouwer, hiertoe zijn medewerking te verleenen. Het zal strafbaar zijn, onge merkte varkens te houden, deze varkens zullen geen afzetgebied meer hebben, want zij zullen niet alleen niet gekocht worden voor den exporteur de Nederlandsche varkenscentrale, maar ook de slagers zullen ze niet voor slach ting kunnen aanbieden, omdat zij niet de goedkeuringsmerken kunnen verkrijgen. Inventarisatie. In den loop van de volgende maand zal een inventarisatie gehouden worden van alle aanwezige varkens. Dan zullen ook alle aanwezige dieren worden ge merkt met een oormerk, zooals dat tot nu toe bij stamboek-varkens o.a. ge bruikelijk is. Door een combinatie van letters en cijfers, zal iedere landbouwer op den duur aparte nummers ontvangen. De af komst van ieder varken zal dus zijn op te sporen, indien men het wenscht. Dat is om knoeierijen, zooals het namaken van merken te voorkomen. Namaken van merken zal worden gestraft. Het ligt in de bedoeling voorloopig den handel in biggen enz. geheel v r ij te laten, zoodat de eenige bemoei ing, die de fokkers zullen hebben, is, dat zij de biggen zullen moeten laten mer ken en dat zij niet meer fokzeugen mo- Het doel, waarnaar de ouders ten opzichte van hun kinderen hebben te streven is dit: zeichzelf overbodig te maken. Dr. Ritter. ZUINIG - ZUIVER - ZINDELIJK Kampeoren 't avondmaal gemakkelijk en vlug bereid op ons spiritus-kookloestel. Spiritusverkoopkant. „Bergen op Zoom-Deltt" (Ing. Med.) gen houden dan hun wordt medege deeld. Mocht blijken, dat dit tot onge- wenschte toestanden in den biggenhan- del aanleiding geeft, dan zal men ook maatregelen moeten treffen om te voor komen, dat niet enkelen te veel biggen op koopen. 7e. Van alle slachtingen zal de heffing moeten worden betaald met uitzonde ring van een gedeelte der huisslachtin gen. V r ij gesteld zullen worden de huisslachtingen van hen, die niet meer dan twee varkens per jaar mesten en er één voor eigen gebruik slachten. Het is niet billijk te achten, dat de landbouwers, die in zoo hooge mate profiteeren bij een prijsverschil van 5 cents per pond, maakt het op een varken van 200 pond reeds f 10.uit ook nogmaals vrijgesteld zouden zijn van een betaling der heffing op huisslach tingen. Zij zullen evengoed als de slagers daarvan hebben te betalen, de heffing die bedraagt 9 cent per K.G. geslacht, hetgeen ongeveer overeenkomt met 7.50 per 100 kg. levend gewicht. Het is niet anders dan billijk te achten, dat iemand, die voor al zijn varkens profi teert voor een bedrag van mischien 10.voor een te slachten varken de heffing zou betalen van 7.50. Liet men zulks vrij, dan zou dat niet alleen een daling met zich medebrengen van den uit te betalen prijs, maar het zou een zeer onbillijke concurrentie beteekenen voor de slagers. De huisslachtingen, waarvan nu van te voren kennis wordt gegeven op de gemeentehuizen, zullen voortaan ook moeten werden aangegeven bij de gewestelijke varkenscentrales. Hieraan zal streng de hand worden ge houden. Hij, die in deze de crisisvarkens- wet mochten overtre'den, stellen zich aan vrij groote gevaren bloot. Waar een overtreding als deze in strijd is met de statuten van de gewes. varkenscen trales, en dus van de gewestelijke var kenscentrale, waartoe iedere varkens houder, die zijn varken zal moeten laten merken, als lid toetreedt en waar deze organisatie de bevoegdheid hebben, le den, die de crisisvarkenswet overtre den, te weigeren of te ontzetten, kan een overtreding met zich medebrengen, dat men geen merken meer kan krijgen en met varkens komt te zitten, die men niet meer zal kunnen verkcopen, om dat er natuurlijk geen kooper is, die varkens, die niet van merken voorzien zijn, na den fatalen datum zal willen koopen. 8 De prijzen, die men voor varkens zal kunnen betalen, zullen loonend zijn, maar zij zijn natuurlijk ook in hooge ma te afhankelijk van de mate van de con sumptie. Het ligt in de bedoeling om voorloo pig voor de exportvarkens een prijs van 15y, a 16% cent te geven. Zoodra de Nederlandsche Varkenscentrale ge heel georganiseerd is, zullen de export varkens naar qualiteit en slachtgewicht worden uitbetaald. Voorloopig kan dat evenwel niet geheel worden doorge voerd en moet men dus vasthouden aan den richtprijs van 15)4 a 16)4 cent. De prijzen zullen worden bekend gemaakt. De zware varkens, die door hun groot speksurplus gevaar loopen, in prijs te dalen, zullen niet door de Nederland sche Varkenscentrale als zoodanig worden gekocht, maar de besprekingen, gevoerd met de koopers van die var kens, en de in uitzicht gestelde steun voor spek maken, dat deze varkens ook een niet veel lageren prijs zullen kunnen opbrengen. De prijs op de vrije markt vóór de te afhankelijk va nde mate van de con- ongeveer deze verhoudingen te zien. De prijzen der varkens, waarvoor dus op het oogenblik geen steun zal worden verleend, en die meer speciaal voor de binnenlandsche consumptie zijn bestemd, zonder dat daarbij een zeer groot spek surplus te verwachten is, zullen zich bij deze prijzen hebben aan te passen. Het ligt in de bedoeling, langzaam door te gaan met een opvoering van den export om op deze wijze de zwaardere varkens te doen verdwijnen, waardoor men ook voor de varkens, die het zwaarste exportgewicht overschreden hebben, een beteren prijs zal kunnen bedingen. UITVOER VAN EIEREN. De minister van economische zaken en aribeid heeft met ingang van 15 dezer o.m. bepaald dat als kantoren, waarlangs de uitvoer is' toegestaan aangewezen wor den alle voor den uitvoer van goederen te water, per sipoor, per tram of door de lucht opengestelde kantoren d!er in voerrechten en voorts o.a. d'ie te C 1 i n - ge, Koewacht, SI'pis. GEMEENTELEENING VAN AMSTERDAM. De raad van Amsterdam nam gister een voorstel van B. en W. aan tot uit gifte van een 5 pCt, geldleening van f5.000.000 tegen 95 pCt. Lord Robert Baden Powell over handigde Donderdagmiddag na de rally op het demonstratie-terrein te Wasse naar de hoogste verkennersonder scheiding, de zilveren wolf, aan Z.Exc. Rambonnet, als blijk van waardeering voor de verdiensten, welke deze heeft gedaan voor de uitbreiding va nde ver kennersbeweging in Nederland. De Chr. Boeren- en Tuindersbond in Nederland, het Kon. Ned. Landbouw- Comité en de Kath. Ned. Boeren-Tuin- dersbond hebben aan den minister van oeconomische zaken en arbeid dringend verzocht eventueele steunmaatregelen ten behoeve van de suikerbietenteelt zoo spoedig mogelijk bekend te maken. Heden zou te 's-Gravenhage een Duifscbe delegatie aankomen, teneinde de besprekingen over de boterkwestie voort te zetten. Naar het Hbld. verneemt zal niet worden overgegaan tot contingenteering van den invoer van staaldraadkabel, ijzer- en staaltouw, rijwielen, frames en motorrijwielen, triplex en dergelijk hout, gloeilampen, gezaagd naald- en kisthout, aardewerk, tegels en vuurvast materiaal. IJSKASTEN, reeds vanaf 19,elec- trische ijskasten vanaf 230, J. M. POLDERMAN, Telefoon 129, Groote Markt, Goes. (Ingez. Med.) De Goedkoope Treinen. Zooals bekend, kan men bij het ge bruik maken van goedkoope treinen zich verzekeren tegen regen. Dit jaar is het bij een reis van de Zeeuwsche sta tions naar Utrecht en Amsterdam reeds voorgekomen, dat er in genoemde plaat sen zooveel regen viel, dat men recht had op uitkeering. Er is toen alleen aan het station Middelburg 150 uitge keerd, maar dit bedrag zou nog hooger zijn geweest, als de betrokkenen beter hun strook voor de verzekering hadden bewaard. Daarom waarschuwen wij hen, die in het vervolg van deze treinen ge bruik maken, de bedoelde strooken goed te bewaren, als het in de plaats van be stemming geregend heeft en zij dus groote kans hebben op eene uitkeering. Zeeuwen in het Padvinderskamp te Wassenaar. Aan het groote Nationale Padvinders kamp te Wassenaar, dat heden gesloten wordt, heeft ook Zeeland medegewerkt, en wel door een contingent, bestaande uit jongens uit Middelburg, Goes en Zie- rikzee. Gisteren en heden vonden de Natio nale patrouillewedstrijden plaats, waar voor elk District haar beste pa trouille, vastgesteld door onderlinge wedstrijden, heeft afgevaardigd. Voor het Zeeuwsche district heeft de verde diging op zich mogen nemen een pa- MOORD EN BRAND!! Heden overleden de heer van Zweden. Daarom moeten alle schoenen naar beneden. Bij zoo'n loop, Krijgt U bij de Amsterdammers een reuzen koop. Voor een paar enkele centen hebt U een paar schoenen, die U maar kunt wenschen. Prijzen die U noiot hebt gehoord Neemt U bij de Amsterdammers mee, voor een paar enkele guldens aan een koord. Dus bij den heer I. de Ridder voor een bespottelijk lagen prijs. Het lijkt wel of die Amsterdammers zijn niet wijs. Dus spoedig daarheen geloopen om de schoenen van I, de Ridder tegen bespottelijk lagen prijs te koopen. Wegens de enorme drukte zijn wij verplicht geweest om het huis van de firma J. M. van Heusden, Lange Delft I 20, er bij te huren, om aan alle aan vragen te voldoen en alle menschen te kunnen helpen. ZEGT HET VOORT!! De Amsterdamsche kooplieden bij den heer I. de Ridder, Lange Noordstraat en bij de firma J. M. van Heusden, Lange Delft Middelburg. Taxateur-koopman vraagt te koop winkel- en magazijngoederen tegen zeer hooge prijzen. Brieven en Boodschappen Hotel Nieuwe Doelen Middelburg. (Ing. Med.) Middelburg, 12-VIII-'32. Donderdag hoogste lucht temperatuur 29.8 °C (86 °FJ; laagste 19 °C (66 °Ff. Heden 9 h: 22 °C; 1 2h: 26.7 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand 763 mm laagste 760 mm. Hoogste barometerstand 765.8 mm te Danzig; laagste 754.0 mm te Malinhead. Zwakke tot matige Z.O. tot Z.W. wind, gedeeltelijk bewolkt, waarschijnlijk en kele onweersbuien, nog warm weer. Zon op: 5 h 39; onder 20 h 30. Licht op: 21 h 00. Maan op: 18 h 59; V.M.: 16 Aug. Hoog- en Laagwater te Vlissingen, Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Aug. Vr. 12 Za. 13 Zo. 14 Hoogwater. 10.27 23.11 11.47 0.26 12.37 Laagwater. 4.28 17.07 5.49 18.26 6.58 19.30 Aug. Vr. 12 Za. 13 Zo. 14 Hoogwater. 12.06 24.47 13.36 2.11 14.43 Laagwater. 5.26 18.07 6.53 19.29 8.05 20.34 trouille van groep 2 der Middelburgsche Padvinders, die voor de moeilijke taak kwam te staan zich te meten met de beste Verkennerspatrouilles uit het land. Het geheele kamp is een groot succes geweest voor de Padvindersbeweging hier te lande, een demonstratie van ge routineerde kampvaardigheid en vlotte verkennersactiviteiten. Het uitgangs punt, het resultaat der training te toonen aan de buitenwereld, niet het demon- streeren der middelen, is voor deze bij eenkomst ten volle bereikt. DE DRUKTE VAN DONDERDAG. Vooral ook veel landgenooten. Konden wij gisteren nog melden, dat 2450 passagiers van Breskens naar Vlissingen waren overgezet, dan is dit nog maar een onderdeel van de vreem den, die gisteren in onze stad vertoef den, Zoo bracht o.a. een goedkoope trein uit Leiden, Den Haag, Delft, Schie dam, Rotterdam en Dordrecht ongeveer 400 personen aan en ook de gewone ochtendtreinen, vooral die van 11 uur, ïadden zeer veel passagiers voor Mid-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1