^provinciale Jfeeuvusche WEER El Will. - No. 188. Twee Bladen. DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. ss BIKÜLMD. ZEELAND. MIDDELBURG* GOES. VLISSINGEN. WALCHEREN- ZUID-BEVELAND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs vooj: Middelburg en 't agentschap Vlissingen /2.30, elders 7 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. EEN BEWEERDE COMMUNISTISCHE OVERVAL OP DE „JACOB VAN HEEMSKERCK"? Het Nieuws van den Dag voor Ned.- Indië meldt, dat volgens in Ned.-Indië per vliegmail ontvangen 'particuliere be richten, in den nacht van 23 op 24 Juli een overval van 300 communisten was "beraamd op het pantserschip „Jacob van Heemskerck", dat, op oefeningreis, aan de Parkkade te Rotterdam lag. Door politiespionnage werd het plan ontdekt. De politie waarschuwde bijtijds, zoodat alles aan boord gereed was voor een warme ontvangst. Het complot speurde blijkbaar onraad en zag van de voorge nomen overrompeling af. Vooral het zoeklicht werd van die zijde hoogst on aangenaam gevonden. Van de zijde der politie deelt men aan de N, R. Crt. mede, dat dit verhaal volkomen op fantasie berust. Uit ande re brond verneemt het blad evenwel, dat inderdaad de een of andere dwaze heethoofd in communistische kringen, toen de „Jacob van Heemskerck" voor de Parkkade te Rotterdam lag, een der gelijk plan moet geopperd hebben. Van dit plan was men op het schip zelf op de hoogte. Natuurlijk heeft men aan boord hartelijk om den inval gelachen, maar wel gezorgd op alles voorbereid te wezen. DE WERKTIJDEN VOOR HET HOTELPERSONEEL. Het Nederlandsch Verbond van Vak- vereenigingen heeft in een brief aan den minister van Economische Zaken en Ar beid verzocht de Arbeidswet 1919 ook toe te passen op personeel van koffie huizen en hotels. Blijkens verstrekte inlichtingen, aldus het adres, zijn arbeidsdagen van 1214 uur, ja zelfs tot 20 uur, voor kellners, koks, buffetpersoneel, huisknechten en kamermeisjes, portiers, piccolo's e.d, nog steeds geen uitzonderingen. In tal van ondernemingen hebben de arbeiders zelfs geen vrijen dag. Vertegenwoordigers der arbeiders hebben aangetoond, dat de invoering van de Arbeidswet in dit bedrijf zon der schade voor het bedrijf geschieden kan. Het is de meening van het N.V.V., dat invoering der Arbeidswet uit alge- meene menschelijke overwegingen, wel ke tot vaststelling van beperkende be palingen ten aanzien van den arbeidstijd hebben geleid, dringend noodzakelijk is. DE NIEUWE AMSTERDAMSCHE GEMEENTELEENING. De gemeenteraad van Amsterdam is gisteren bijeengekomen ter behande ling van het voorstel van B. en W. tot het aangaan van een leening ten bedra ge van 5.000.000. Na de opening van de vergadering, constateerde de burgemeester, dat van de 45 leden slechts 22 aanwezig waren, derhalve niet het voor het nemen van een wettig besluit vereischte quorum. De burgemeester sloot in dit verband de vergadering met de mededeeling, dat hedenmiddag opnieuw vergaderd zal worden. Hedenmorgen is het postvliegtuig de Ijsvogel van Schiphol naar Tndië ver trokken. Een passagier voor Bandoeng en een voor Boedapest bevinden zich aan boord. Prins Hendrik heeft, vergezeld van zijn adjudant luitenant ter zee 1ste klas se Termijtelen, gistermiddag een bezoek gebracht aan het Nationaal Padvinders kamp op het landgoed Oosterbeek te Wassenaar. De Prins was gekleed in padvinders- costuum. Lord Baden Powell, de stichter der padvindersbeweging, is gister te Den Haag aangekomen, en zal een bezoek brengen aan het padvinderskamp. nOosterbeek" te Wassenaar. Gister is in het Staatsblad afgekon- igd de wet betreffende de behartiging er nationale scheepvaartbelangen. ^aar V. D. verneemt, zullen de e nemers van de Nederlandsche ex- pe ie naar IJslands aerologisch stati- °n' "YV^i-ik Zaterdag 13 dezer °m u Lan Amersfoort vertrekken, om via Hamburg en Bergen naar IJsland te reizen. DE N. C. R. V. NAAR WALCHEREN, Vele leden verwacht op 31 Aug, De Nederlandsche Christelijke Reis- vereeniging heeft als oprichtingsdatum 23 October 1922, toen 15 personen te 's-Gravenhage besloten deze vereeni- ging op te richten. Nu na bijna 10 jaar telt de vereeni- ging 16.000 leden en het is te begrijpen dat bij zulkeen succes een feestelijke herdenking van het tweede lustrum niet achterwege blijft. Het 'eigenlijke jubi leum valt pas in October, maar men heeft ook tijdens het reisseizoen bet tienjarig bestaan niet onopgemerkt wil len laten voorbijgaan. Reeds verleden week kwamen in In terlaken verschillende groepen der ver- leeniging, samen een 400-tal leden, aan een gemeenschappelijken maaltijd bij een. Ook voor hen, die kleinere reizen ma ken of na de groot'e ook nog zin heb ben een onbekend deel van eigen vader land in oogenschouw te gaan nemen, heeft het bestuur een bijeenkomst te Middelburg belegd en wel voornamelijk op Woensdag 31 Augustus. In die week zullen uit verschillende deelen van ons land sterritten per auto worden ondernomen met Middelburg als doel. Zij die op deze wijze Walcheren bereiken, zullen er een paar dagen ver toeven. Maar op Woensdag 31 Augustus rijdt een speciale N. C. R. V.-trein van Am sterdam te 6.55, Haarlem 7,14, Leiden 7,40, Den Haag 7,57, Delft 8,07, Rotter dam 8,25; Dordrecht 8,53; aankomst Middelburg 10.24. Zij, die daarmede komen, kunnen tot 19,38 te Middelburg vertoeven, want dan keert de extra trein weer terug met aankomst te Dordrecht 21,19; Rotter dam 21,47; Delft 22,05; Den Haag 22,15; Leiden 22,31, Haarlem 22,57 en Amster dam 23,19. Ook met andere treinen en uit andere deelen van het land verwacht men deel name voor één dag. In het orgaan der vereeniging „Ons Reisblad" lezen wij o.a. „N.C.R.V.-ers, gij die Middelburg nog niet bezocht en het schoone Walcheren nog niet door eigen aanschouwen leerdet bewonderen, stelt het nu niet uit!" De Stadhuisbelichting. Het aantal personen, dat hier giste ren in de hotels afstapten of reeds eer der hun intrek er hadden genomen was weer groot en slechts weinigen dezer welkomen gasten zullen niet naar de Markt zijn gegaan om zich te voegen bij de velen, die van uit Vlissingen, Dom burg, enz. naar hier kwamen om te ge nieten van het mooie schouwspel, dat ons belicht stadhuis op Woensdagavond biedt. Wij vingen dan ook weer ver schillende waardeerende opmerkingen op. De vraag kwam bij ons naar voren of het niet goed zou zijn de nog resten de Woensdagen de belichting iets vroe ger dan 10 uur te ontsteken, nu de duis ternis eerder invalt. Men merkt, dat van 10 tot 11 uur voor velen, ook voor de vreemden, die dikwijls vermoeid zijn, en verlangen krachten te gaan verzame len voor de nog restende dagen van uit zijn, nog al laat is. Een tweeden raad zouden wij willen geven en wel om de directie van de P.Z.E.M. te verzoeken, de volgende Woensdagen de tram des avonds ook weer in de Langeviele te doen aanko men en vertrekken. Gisteren bleek ons, toen de tram niet op de Markt kwam, dat dit voor de toeschouwers gelegen heid bood tot rustiger beschouwing van het gebouw. Woensdag 17 en Woensdag 24 Augus tus zal van 9 tot 10, dus zeker ten deele gelijk met de Stadhuisbelichting, carril- lonbespeling op den Abdijtoren plaats hebben. De vacantieschool. Morgen heeft bij gunstig weer een uit tocht der kinderen naar duin en strand plaats. Het is voorgekomen, dat kinde ren, die voor het vertrek al niet in orde waren, o.a. door blaren op de voeten en dergelijke, toch werden medegezon- den, wat voor de leiders veel ongemak beteekent. Op hun verzoek brengen wij de wenschelijkheid naar voren, dat de ouders in dergelijke gevallen de kin deren thuis houden, hoe jammer dit ook voor de kleinen mag zijn. Een mensch, die eenmaal succes heeft en zich daardoor niet van de wijs laat brengen, zal in den regel voort durend nieuwe successen kunnen boe ken. „HANDELSBELANGEN." Dinsdagavond hield de Middenstands- vereeniging „Handelsbelangen", onder leiding van haar voorzitter, den heer J. Donner, een druk bezochte vergadering in „Slot Oostende". Na de opening en het lpzen der notulen van de vorige ver gadering werden 16 nieuwe leden gebal- lotteerd en toegelaten. Hierna bracht de heer Steketee ver slag uit omtrent de gehouden Bondsver gadering te Arnhem, waarbij tevens werd toegelicht het voorstel der reor ganisatie-commissie inzake de Bonds- contributie. Naar aanleiding van dit voorstel, dat beteekent verhooging van de bestaande contributie en waardoor jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan den Bond moet worden afgedragen, werd de vraag be sproken of aansluiting bij den Bond lan ger gewenscht was. Het voor en tegen werd door enkele leden naar voren ge bracht, in zooverre het de financieele zijde betrof. De heer Laport wees echter op het principieele bezwaar van een deel der leden om aangesloten te blijven bij den Kon. Ned, Middenstandsbond, omdat op zijn laatst gehouden congres een motie werd aangenomen, waarin verzocht werd gedeeltelijke opheffing der Win kelsluitingswet op Zondag. Blijft de ver eeniging „Handelsbelangen" bij den Bond aangesloten, dan zullen vanzelf de principieel bezwaarde leden zich aan de vereeniging moeten onttrekken. Na een breedvoerige bespreking werd besloten om voor het lidmaatschap van den Kon. Nëd. Middenstandsbond te be danken.. Een bespreking omtrent de herden king van het 30-jarig jubileum der ver eeniging, had als resultaat, dat in prin cipe besloten werd met de leden een excursie te maken naar b.v. Rotterdam, Den Haag of Scheveningen. Een en an der te regelen werd aan het Bestuur op gedragen. Over de te houden Winkelweken wer den door het comité verschillende me- dedeelingen verstrekt, waaruit bleek, dat dit comité weer bekwaam is voor de hem opgedragen taak. Gouden jubilea. Gisteren vierde het echtpaar JD. van de Visse, Scheldestraat 18 alhier, zijn gouden echtfeest. Des avonds bracht „Euphonia" het echtpaar een serenade. Euphonia naar Kloetinge. Het Goesche Muziekkorps „Euphonia" dir. de heer Mannhardt, zal Maandag a.s. een volksconcert te Kloetinge geven. Het aantal werkloozen is in de af- geloopen week met 3 toegenomen en bedraagt thans 639, van wie 115 bij de werkverschaffing zijn ingedeeld. Een personen auto van hier ge raakte gisteren bij Woensdrecht door een gebrek aan den carburator in brand en ging geheel in vlammen op. ARNEMUIDEN. Onder leiding van den heer J. J. Wijkhuijs vergaderde Dinsdagavond in de openbare school de Arn. werkleidenvereeniging „Arnemui- den. Het hoofddoel der vergadering was statutenwijziging, die op verzoek van den waarn. voorzitter, door den secre taris der vereeniging den heer J. Lange- beeke aan de vergadering volledig werd toegelicht. Na eenige besprekingen werden eeni- ge artikelen zoodanig gewijzigd, dat, om als lid te kunnen worden aangenomen, een leeftijd van minstens 16 jaar (vroe ger 18 jaar) vereischt wordt. Het bestuur bestaat uit 7 (vroeger 5) leden, door de leden uit hun midden te benoemen voor den tijd van drie (vroe ger 5) jaar. Jaarlijks treedt zoo na mo gelijk een derde (vroeger een vijfde) hun ner af volgens op te maken rooster. Met algemeene stemmen werd beslo ten de verlenging der Koninklijke goed keuring aan te vragen, terwijl hiervoor het bestuur, door de vergadering ge machtigd wordt om dienaangaande maatregelen te nemen en te treffen. RAAD VAN WESTKAPELLE. Betegeling schoolplein o. 1. school. Stopzetting werk verschaffing. WESTKAPELLE. In de Woensdag, onder leiding van den burgemeester al hier gehouden voltallige raadsvergade ring, werd na voorlezing der notulen, die met een kleine wijziging werden goed gekeurd, een bericht van de P.Z.E.M. medegedeeld wat betreft de mogelijk heid van aansluiting voor electrisch licht aan de gebouwen, gelegen aan den straatweg Westkapelle-Aagtekerke, met het oog op den aanleg van een kabel langs dien weg. De P.Z.E.M. acht die mogelijkheid daarvan niet groot, tenzij de belangheb benden kunnen garandeeren een huur- regeling van 7 pet. van het aanlegkapi- taal, benoodigd voor den noodzakelijken bouw van een transformatorenhuisje tus- schen de genoemde plaatsen. Op verzoek van den voorzitter ver klaarde de heer L. Minderhoud zich be reid daaromtrent bespreking te voeren met belanghebbenden. Onder de ingekomen stukken was o.a. een schrijven van den Minister van Bin- nenl. Zaken, waarin de Raad in over weging werd gegeven, eenige redactie wijziging te brengen in de verordening, regelende de bezoldiging enz. van den gemeenteveldwachter. Z. h. st. werden de gevraagde wijzigingen aangebracht. De Raad stelde daarop een regeling vast van den aanslag in de baatbelasting voor nog enkele perceelen bouwland, grenzende aan de nieuw bestrate bin nenwegen. Bij het voorstel van B. en W. tot be tegelen van het schoolplein van de o. 1. school, lichtte de voorzitter den slechten toestand, waarin het school plein verkeert, toe. Reeds meermalen is daarop gewezen door de gezondheids commissie. Met algemeene stemmen werd besloten het genoemde plein te betegelen met de beste kwaliteit te gels, en daarvoor een geldleening aan te gaan van 400, af te lossen in 10 jaren. Besloten werd daarop de gunning van de levering van de tegels te verleenen aan J. Houmes tegen den prijs van 1,35, te leveren op de plaats van be stemming. Daarop ging de openbare vergadering over in een beslotene. Na heropening komt ter tafel 't voor stel van dhr. H. Cijsouw, om de werk verschaffing onder nadere goedkeuring van autoriteiten, voor onbepaalden tijd stop te zetten. Dit voorstel werd met 5 tegen 2 st. aangenomen, n.l. van de hee- ren W. Huibregtse en K. Cijsouw. Nadat nog een paar vragen bij de rondvraag waren beantwoord, sloot de voorzitter de vergadering. WESTKAPELLE. Vanwege de ge meenten Breskens en Groede, waren Woensdag van hier tegen Donderdag 'n 16-tal arbeiders gevraagd voor het snij den van graan. Woensdagavond hadden zich daarvoor 9 werkkrachten aange meld. RAAD VAN BORSSELE. BORSSELE. Woensdag vergaderde de raad dezer gemeente. De heer M. de Regt was afwezig, met kennisgeving. Aangaande een ingekomen verzoek schrift van den heer J. Sandee om 40 percent verlaging van pacht voor een dijk, werd besloten met algemeene stem men, de pacht voor dit jaar met 25 pCt. te verlagen, Besloten werd aan het verzoek der schietvereeniging alhier, ,die een pro vincialen schietwedstrijd organiseert, om een prijs daarvoor uit de gemeentekas beschikbaar te willen stellen, te vol doen met vijf tegen één stem. Men zal een lauwerkrans geven van vijf gulden. De rekening over 1931 wordt aange boden, sluitend in ontvangsten 48.967 en in uitgaven 46.729. In de rekening Burgerlijk Armbestuur zijn deze cijfers 595 en 460. In den voormiddag waren de biljet ten ingeleverd door verschillende in schrijvers voor het bouwen eener nieu we veldwachterswoning. De raad moest thans besluiten over de gunning. Voor af ging men daartoe in besloten zitting. Na afloop daarvan deelde de Voor zitter mede, dat het werk was ge gund aan den heer Johs. van der Poel te Ovezande, die voor 2.898 had inge schreven en op één na de laagste in schrijver was. Middelburg, ll-VIII-'32. Woensdag hoogste luchttemperatuur 27.1 °C; (81 °F); laagste 16.7 °C (62 °F). Heden 9 h: 19.3 °C; 12 h: 24.5 °C. Geen re gen of neerslag. Hoogste barometer stand 767 mm, laagste 762 mm. Hoogste barometerstand 765.9 mm te Hc-nnover; laagste 752.9 mm te Seydis- fjord. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige O. tot Z. wind, aanvankelijk helder tot licht bewolkt, later toenemende bewolking, droog, be houdens later kans op onweer, weer warm. Zon op: 5 h 37; onder 20 h 32. Licht op: 21 h 02. Maan op: 17 h 56; onder 24 h 08. V.M. 16 Augs. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Aug. Do. 11 Vr. 12 Za. 13 Hoogwater. 9.02 21.36 10.27 23.11 11.47 Laagwater. 3.06 15.35 4.28 17.07 5.49 18.26 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Aug. Hoogwater. Laagwater. Do. 11 Vr. Za. 12 13 10.41 23.11 12.06 24.47 13.36 4.04 16.38 5.26 18.07 6.53 19.29 EEN DROEVIG ONGELUK. Jongeman verdronken. HEÏNKENSZAND. Gisteren was de zangvereeniging „Ons Genoegen uit Heinkenszand een fietstocht naar Wal cheren gaan maken. De 23-jarige K. de J., ongehuwd en eenige zoon uit die fa milie, had als lijkdienaar dienst moeten doen bij een begrafenis en was daar door later vertrokken. Om zijn mede leden in te halen heeft de jongeman zeer hard moeten rijden, maar om onge veer half twee voegde hij zich te Oost- kapelle bij de anderen. Het heele gezel schap is in den middag over Domburg, Westkapelle en Zoutelande naar Valke- nisse gereden, waar men aan het strand besloot te gaan baden. Dit deed ook de J., die niet voldoende zwemmen kon. Wellicht ook tengevolge van zijn gefor- ceerden fietstocht zonk de jongeman, die in een kuil was geraakt, weg. Een der andere leden trachtte hem nog te redden, doch zonder succes. Verschillen de ledenvzijn tot in den nacht op het strand gebleven en te 12 uur spoelde het lijk van de J. aan en is naar Zoute lande overgebracht. Onder de leden, maar niet het minst bij de ouders en zusters van den verdronkene heerscht over dit gebeuren groote droefenis. BAARLAND. In de raadsvergadering van Woensdag 1.1. waren alle leden te genwoordig. De heer J. de Rijk wordt op de ge bruikelijke wijze als nieuw raadslid ge- installeerd. De rekening 1931 die een ontvangst aanwijst van 24.954 en n uit gaaf van 24.173 op den gewonen dienst en een ontvangst en uitgaaf een bedrag van 6.501 op den kapitaaldienst zal ter goedkeuring worden opgezonden. Aangeboden werd de begrooting 1933 met een bedrag aan ontvangst en uit gaven van 24.774 terwijl een post van onvoorzien van 697.63 hierop voor komt. Er zal 50 opcenten worden gehe ven op de vermogensbelasting, 100 tot 180 op de personeele en 40 op de ge meentefondsbelasting. Een post van 1000 is uitgetrokken voor werkver schaffing. Het huis wijk A no. 35 werd met algemeene stemmen onbewoonbaar verklaard. KLOETINGE. Ter gelegenheid van de a.s. verjaring van de Koningin zul len 30 Aug. a.s., des avonds 8 uur, het Kloetingsche Muziekgezelschap „Excel sior", dir. de heer Mannhardt, en het „Kloetingsch Gemengd Koor", dir. de heer Tamminga, een gecombineerde uit voering in de muziektent geven. NISSE. Dinsdagavond j.l. vergaderde de raad der gemeente. Over de aanslui ting als lid van Centraal Archief en in lichtingbureau inzake maatschappelijk hulpbetoon staken de stemmen. Verzoeken om verbetering van water afvoer van de Dorpsstraat worden in

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1