^rouinciale ^eetttnscKe Frisch en fraai ZEELAND. WEER EN WIND. ZEEUWSCH PROFETENBROOD No. 187. Twee Bladen. WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. COMITÉ VAN ACTIE TEGEN DE WINKELSLUITINGSWET. UITSTEL VAN BETALINGEN. INDIE EN DE DEFENSIE-KOSTEN. DE CLEARINGWET AFGEKONDIGD. NEDERLANDSCHE SUIKERBIETEN NAAR BELGIE. Goedkoope trein. MIDDELBURG. DE FEESTEN VAN „HANDELS BELANG". De te smalle Kanaalbrug. Ringrijderij aan den Veerschen weg. GOES. Kermisverschijnselen. Aangehouden, Auto tegen kinderwagen. Z. T. I.-excursie naar België. WALCHEREN. Ringrijderij te Souburg. DE SCHOOLKWESTIE TE VROUWENPOLDER. Vragen aan Burg. en Weth. ZUID-BEVELAND. NOORD-BEVELAND. RAAD VAN WISSENKERKE. Middelburg, 10-VIII-'32, Dinsdag hoog ste lucht temperatuur 23.8 °C; (75 °F); laagste 16.1 °C (61 °F). Heden 9 h: 17.8 °C; 12 h: 21.6 °C. Geen regen of neer slag. Hoogste barometerstand 767 mm laagste 766 mm. Zwakke veranderlijke wind, later uit Z. richtingen, aanvankelijk helder tot licht bewolkt, later toenemende be wolking, droog zeer warm weer. Hoog- en Laagwater te Vlissingen, HET ECHTE, M. PETERSE ConfiseurPattissier Middelburg Afgesloten verkeersweg, ZEEUWSCH-VLAANBEREN W.D KORT ZEEUWSCH NIEUWS. J. A. 31 met der e, z. esie, man te g te ulie- ngel St. root, alen, tem. ;g B L. ood, ers, uis- m. 275; traat Arn, si V et L itad- ndel A. m. 183; ilaan asse, Ka- erk- :ein- M it F nlio- E. kan- )am- inh., 165; Z.Z. Hiss. gen; 58; urg; ard- /las- t, K, MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen ƒ2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. Dagelijks ontvangt het Comité tien tallen brieven van door de wet op de winkelsluiting gedupeerde 'winkeliers, handelaren en fabrikanten. In een één dezer dagen gehouden bespreking is be sloten een algemeene enquete naar de gevolgen van de wet in te stellen. Verschillende plaatselijke vereenigin- gen hebben zich bereid verklaard hier bij hunne medewerking te verleenen. Het Comité van Actie is overtuigd langs dezen Jweg voldoende materiaal te verzamelen, waaruit ondubbelzinnig zal kunnen worden aangetoond, welke enorme schade de winkelsluitingswet aan handel- en winkeldrijvenden mid denstand en aan de industrie veroor zaakt. Het secretariaat is gevestigd Marnix- straat 380 te Amsterdam, Tel. 36213. Aan den minister van Economische Zaken en Arbeid heeft de Nijverheids- raad een uitvoerig rapport uitgebracht over wettelijke maatregelen ten aan zien van den uitstel van betaling. Daarin is de raad op verschillende gronden tot de conclusie gekomen, dat er geen aanleiding bestaat om de mo gelijkheden tot het verkrijgen van een wettelijk uitstel van betaling, zooals deze in den tweeden titel van de Fail- lissementswet „Van de surséance van betaling" zijn geregeld, ten behoeve van door de crisis in moeilijkheden ge raakte debiteuren te verruimen. Het amendement tot vermindering van den post „Militaire Marine" op de be grooting met f 592.000, en dit bedrag ten laste van het moederland te bren gen, werd gister door den Volksraad aangenomen met 30 tegen 25 stemmen. De regeeringsgemachtigde deelde mede, dat het Opperbestuur, ter wille van de bezuiniging, den post voor den derden kruis er op de begrooting met 300.000 verminderde, In het „Staatsblad" is afgekondigd de wet van 25 Juli tot vergemakkelijking van maatregelen, bij Verdrag, of op an dere wijze te treffen, ter breideling van de gevaren voortspruitende uit de be perkende bepalingen, die steeds veel- vuldiger op het internationale betalings verkeer worden toegepast. Zij is Zondag j.l, in werking getreden. De Belgische Moniteur bevat het be sluit, waarbij bepaald wordt, dat de in voer van vreemde suikerbieten wordt onderworpen aan een invoerrecht van 130 frank per duizend kilogram. Op deze invoerrechten zal 20 procent kor ting worden toegestaan voor de tarra der bieten. De prijs voor kampvaardigheid in het Nat. Padvinderskamp te Wasse- n a a r, welke door den kampleider was uitgeloofd, is gewonnen door de dr. Egidiusgroep uit Utrecht. Onder groote belangstelling is gis termiddag 4 uur op den Brink te L a- r e n de onthulling geschied van het monument, dat gesticht is ter nagedach tenis van den verleden jaar overleden oud-wethouder van Laren, den heer J. Hamdorff. DE RADIO-DOKTER, steeds en overal te ontbieden. Thans lage afstandstarie- ven- J. M. POLDERMAN, Telef. 129, Groote Markt, Goes. (Ingez, Med.j Zeeuwsche Bakkersbond. „kL. oegzame deelname zulten, van Rai-Lci,fj Provincialen Zeeuw-schen cursussen voor vakonder wijs worden gegeven te Middelburg, Goes, Terneuzen en Zierikzee. Woensdag 17 Augustus rijdt weer een goedkoope trein van de stations aan de lijn Vhssingen-Roosendaal naar Rotter dam en den Haag. f Reeds eerder is gemeld, dat de Ver- eeniging „Handelsbelang" alhier haar 35-jarig bestaan herdenkt en dat daar voor de week van 29 Augustus tot 4 September is gekozen. Het bestuur heeft bij de voorbereiding medewerking van tal van andere personen ondervon den en zoo geeft het nu wel definitief vastgestelde programma te zien, dat van een echte feestweek sprake zal zijn. Een zeer belangrijk onderdeel is de uitgeschreven etalage-wedstrijd, waar voor het voor Middelburg ongekende groote aantal van 148 winkeliers in schreven. Aan dezen wedstrijd is een letterraadsel verbonden; het publiek zal als jury optreden. In de te verkoopen programma's zul len de formulieren voor een en ander worden opgenomen. Indien de plannen daarvoor slagen, zal de feestweek Maandagsmorgens met een reveille geopend worden. lederen avond zal muziek op de Markt plaats hebben en zal niet alleen de verlichting van het Stadhuis ontsto ken worden, maar ook zullen de Lange Jan en het Hospitaal weder in een zee van licht baden en ook de fontein op de Balans, en het plantsoen op den Dam krijgen een pakkende verlichting. Des Dinsdagsavonds zal het bestuur der ju- bileerende vereeniging receptie houden in ,,St. Joris". 's Woensdags zullen de feesten van Handelsbelang samenvallen met die van „Uit het VolkVoor het Volk", ter eere van den jaardag van de Koningin. Een aangename samenwerking is ook tot stand gekomen met de commissie van de „Elgawa", de in dezelfde week in het Schuttershof te houden tentoon stelling op het gebied van electriciteit gas- en waterleiding. Binnenkort hopen wij nog enkele bij zonderheden over de te verwachten feestelijkheden te kunnen publiceeren. Uhryen ferMJIÏ.liaantikede-Merdainf JngezmtdJ Hedenmorgen reed een der kermisex ploitanten met een tractor waar achter twee aanhangwagens over de Kanaal- brug. O.a. kwam van de andere zijde een auto, waarin een heer uit den Haag bestuurde. De tweede der genoemde aanhangwagens slingerde zoo, dat hij tegen den personenauto met een slag aanbotste en aan carousserie en spat bord vrij belangrijke schade toebracht. Persoonlijke ongelukken kwamen er niet bij voor. De politie maakte van een en ander proces-verbaal op. Voor het verkeer ter plaatse blijkt een breedere brug zeer gewenscht te zijn. Zaterdag had een ringrijderij plaats op de weide van den heer P. Polder man aan den Veerschen weg. Eerst gis teren ontvingen wij den toegezegden uitslag. Aan den vredelievenden wed strijd namen 12 ruiters deel. De uitslag was als volgt: le prijs P. D. Nijpjes met 15 ringen; 2e P. Vader met 12; 3e G. Pagter Wz. met 8; 4e J. Ce- vaal Pz., met 7; 5e G. Cevaal Pz„ met 6; 6e A. Joosse met 5; 7e D. de Visser Pz. met 4; 8e J. de Visser Pz., met 3; 9e P. Huibrechtse met 3; 10e W. Hui- brechtse met 3; lie P. Jobse Jz,, met 2 12e F. Coppoolse met 0 ringen. De prijs die de heer Henning schonk, viel ten deel aan J. Cevaal Pz. P. D. Nijpjes won den potlepel. Er was den heelen middag een opgewekte stemming zoowel onder de rijders als onder het publiek. Een der kermisexploitanten vond bij het afbreken zijner inrichting een portemonnaitje met een bedrag beneden 1.en deponeerde het voor zijn ver trek ten politiebureele. Gisteren kwamen hier de groote wa gens van Janvier aan. Later volgden nog eenige kleinere kermisexploitanten. De jeugd, die er op geheimzinnige wijze dadelijk „lucht van had", heeft De beste manier om iemand te hel pen is hem te leeren zichzelf te hel pen. deze eerste kermisverschijnselen met vreugde begroet. Gisteren is hier ter stede aange houden, de zeeman S. uit Ter Apel. Hij moest nog 4 boete betalen of 4 dagen hechtenis ondergaan. Daar de man niet betaalde, zal hij op transport naar Middelburg worden gesteld om zijn straf te ondergaan. Gisterenmiddag werd een kinder wagen, waarin een kind van D. S. J., P. Jaspersplein, alhier, op den hoek MarktSt. Adriaanstraat, aangereden door een auto uit Midelburg. De kinder wagen werd beschadigd, het kind bleef gelukkig geheel ongedeerd. Hoewel het ongeval aan een samenloop van omstan digheden moet geweten worden, ver klaarde de eigenaar der auto zich be reid de schade te regelen, Begunstigd door prachtig zomerweer werd door de leerlingen van het 2e studiejaar van het Z.T.I., onder leiding van leeraren, een studiereis gemaakt naar België per autobus. Via Vlissingen, Aardenburg werd eerst gereden naar Brugge, waar verscheidene markante punten bezichtigd werden. Daarna werd de tocht voortgezet door West-Vlaanderen naar Meenen en Kort- rijk, vervolgens naar de steengroeven te Lessines, die werden bezichtigd en waar werd overnacht. Den tweeden dag werd eerst gereden naar Quenast, waar een groeve werd bezocht, welke grootbedrijf is. Vervolgens werd gereden naar het historisch slagveld van Waterloo. Door het Zonienwoud werd toen ge reden via Mechelen naar Antwerpen, waar een bezoek werd gebracht aan de tunnelwerken onder de Schelde, Na een rustpoos in de stad werd de terugreis aanvaard en om circa halftien Goes bereikt. SOUBURG. Zaterdag werd begunstigd door prachtig weer, hier naar den ring gereden, aan welke sport door 17 rui ters werd deelgenomen. De prijzen werden gewonnen als volgt: le prijs J. Castel Wz., 2e C. Stroo, 3e W. Bosschaert Jz., 4e Jac. Louwerse, 5e P. Jongepier, 6e pr. Jac. Castel Jz., 7e J. Puijpe, 8e P. Polderman, 9e M. Adamse, 10e Jac. Wisse, lie J. Cevaal, 12e P. Baljeu, 13e A. van Leeuwen, 14e A. Koppejan, 15e C. Joziasse, 16e W. Pouwer en 17e P. Cevaal. Daarna werd begonnen met bekampen van den wisselbeker, uitgeloofd door den heer jhr. H. A. van Doorn, Burgem. van Souburg. Bij vier ommegangen ge reden werd de heer J. Castel Wz. win naar met 4 ringen. Dezelfde behaalde ook nog een prijs voor de meeste volgsteken. Tot slot werd nog gereden om den bekenden potlepel met versiering, die werd ge wonnen door den heer C. Stroo. Alles bij elkaar genomen, kan gezegd worden, dat deze ringrijderij een schit terend verloop heeft gehad. VROUWENPOLDER. Het Raadslid Kesteloo, heeft in verband met even- tueele opheffing der beide Openbare Lagere Scholen in de gemeente, de na volgende schriftelijke vragen aan het College van Burg. en Weth. gesteld. 1. Zijn B. en W. bereid aan den Raad mede te deelen, hoeveel de kosten voor de gemeente zullen bedragen bij ophef fing der beide scholen, met inbegrip van de verplichte vervoerkosten, volgens art. 13, le lid der L.O. Wet 1920? 2. Hebben B. en W. het handhaven van één Openbare Lagere School onder het oog gezien, en zoo ja, op hoeveel komen dan de kosten voor de gemeente met inbegrip van de kosten voor het vervoer der kinderen van de op te hef fen school? 3. Zijn B. en W. niet van oordeel, dat het behoud van ééne Openbare Lagere School voor de gemeente beter zal zijn, daar de vrij groote zekerheid bestaat, dat het aantal kinderen, waarvoor Open baar Lager Onderwijs wordt verlangd op den duur uit zal breiden, .waardoor de gemeënte opnieuw gedwongen zal worden tot stichting eener nieuwe Open bare Lagere School over ,te gaan? HANSWEERT. Het schip „Avontuur" schipper Klomp, geladen met suiker, van Antwerpen voor Rotterdam, is bij het binnenkomen van de haven op den West berm omhooggevaren en blijven zitten. Door de sleepboot „Hansweert" is het schip later vlot gesleept, oogenschijnlijk onbeschadigd, waarna de reis is voort gezet. Maandagavond kregen zekere v. d. V. en de B. alhier op de sluis twist over geleverde waren, die uitliep op een hevig gevecht, waarbij v. d. V. ernstig mishandeld werd. De politie heeft van een en ander proces-verbaal opgemaakt. DRIEWEGEN. De raad dezer ge meente vergaderde Maandag j.l. Afwe zig met kennisgeving de heer P. Koe man. De onderwijzerswoning werd weder voor een jaar verhuurd aan het aoofd der schooi. De armenbegrooting wordt goedgekeurd in ontvang en uitgaaf op 'f 7711. De gemeen te -Eegroo tin g voor 1933 wordt aangeboden in ontvang en uit gaaf op 23045, Aan het waterschap Ellewoutsdijk zal worden gevraagd om in de koznlen.de 2 jaren te begrintende Piuigendijk", het Oosthoekscae wegje en de Houten Heulweg op de laatste geldende voor waarden. De gemeente-rekening over '31 wordt voorloopig vastgesteld in ontvang op f 23920, en in uitgaaf op f 20489. WISSENKERKE. Maandag vergader de de gemeenteraad. Voorzitter de bur gemeester. De heer Flikweert was af wezig. Het adres betreffende de overbrug ging van het Hollandsch Diep werd voor kennisgeving aangenomen. De Kamer van Koophandel te Middelburg had een vermelding dat er een protest aan den directeur-generaal der posterijen wordt verzonden lihzake de inkrimping der postbestelling. De heer van Halst stelde voor adheasie aan dit protest te betuigen wat met algemeene stemmen werd aangeno men. De kas van den gemeente-ontvanger werd in orde bevonden. Op verzoek van een gedeelte bewo ners van den Zuid Achterweg te Wissen- kerke om de voor hun woning gelegen stank verspreidende sloot te willen dem pen, werd gunstig beschikt, en bepaalt dat dezelfde voorwaarden van toepas sing zijn als bij vroegere demping al daar, zulks ten genoegen van B. en W, Op verzoek van J. C. Luik e.a. om een bijdrage in de huur voor aansluiting aan den electriciteitskabel, werd gunstig be schikt en bepaald als voor andere groe pen op 5 pCt. der aanlegkosten. Aan mej. Waage, onderwijzeres aan de O.L.-School te Wissenkerke werd op verzoek eervol ontslag verleend te gen 1 September. In haar plaats werd uit 23 sollicitanten benoemd mej. Brons te Middelburg met 7 stemmen; mej. Risseeuw te Rotterdam verkreeg 3 st. In de vacature van lid van het bur gerlijk armbestuur, ontstaan wegens vertrek van M. J. Verhorst, werd geko zen burgemeester Geuze; tot lid der commissie voor wering van schoolver zuim burgemeester Geuze. De gemeenterekening werd aangebo den sluitend in gewonen dienst ontvang 112.397, uitgaaf 107997, kapitaal- dienst ontvang 53132, uitgaaf f 43616. Vastgesteld werd het bestek der be strating van den nieuwen Boschdijk Wissenkerke. Besloten werd tot voortzetting van het verbeteren van den weg volgens het Provinciale wegenplan voorloopig tot het einde van den weg J. Hoveijn. Daarna geheime zitting. Na heropening werd met de 10 aanwezige stemmen be noemd tot bezoldigd Ambtenaar van den Burgerlijken stand de burgemeester de heer J. Geuze. Bij de rondvraag zeide de heer d e Boer dat zijn herbouwde woning bijna klaar is en vraagt nu vergunning om op als een dauwdrop in de zon wordt Uw teint door het dagelijksch gebruik van „Zij"-Crême. In Prijzen van 203045 en 75 cent. (Ingez. Med.) Hoogste barometerstand 766,8 mm te Maastricht; laagste 751.0 mm te Riga, Verwachting tot Morgenavond; Zon op: 5 h 36; onder 20 h 34. Licht op: 21 h 04, Maan op: 16 h 35; onder 23 h 20. V.M, 16 Augs. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Aug. Wo. 10 Do. 11 Vr. 12 Hoogwater. 7.50 20.16 9.02 21.36 10.27 23.11 Laagwater. 2.04 14.20 3.06 15.35 4.28 17.07 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Aug. Hoogwater. Laagwater. Wo. 10 9.34 21.56 3.00 15.25 Do. 11 10.41 23.11 4.04 16.38 Vr, 12 12.06 24.47 5.26 18.07 111 ftri! I (tagez. Med.) eigen kosten de bestrating voor zijn wo ning te doen vervangen met tegels; hier voor werd vergunning verleend. De heer V a n. H a 1 s t informeerde naar de vorderingen aangaande de krot woning te Kamperland. De V o o r z i t- t e r zeide dat de vroeger opgezonden teekening en begrooting nog niet uit Den Haag terug is. De heer Noordhoek vroeg om de vergaderingen zooveel mogelijk op Don derdag te houden in plaats van op Vrij dag, maar liefst op Maandag. De Voorzitter zal met dit ver zoek rekening houden. Daarna sluiting. KORTGENE. Burgemeester en wet houders dezer gemeente, brengen ter openbare kennis dat het gedeelte van den Westweg door den Frederikspolder in de gemeente Kortgene van 8 Augus tus tot 15 September a.s. afgesloten zal zijn voor het verkeer met rij- of voer tuigen en ve,e. Voor voetgangers blijft het verkeer opengesteld, terwijl de eigenaren en gebruikers der daaraan grenzende perceelen in de gelegenheid worden gesteld deze met voertuigen te bereiken. Deze maatregelen dienen voor werkzaamheden daar ter plaatse, OOSTBURG. Een aardige attentie werd den heer C. Schijve en zijn mu ziekkorps bewezen toen zij Maandag avond nog een korte uitvoering op het Marktplein te Oostburg gaven. Namens een paar onbekend gebleven luisteraars was namelijk een mooie mand bloemen op de muziektent geplaatst. De Algemeene Nederlandsche Mo- lenaarsbond heeft Dinsdag te 's-Gra- venhage zijn jaarvergadering gehouden. Tot lid van het hoofdbestuur is geko zen de heer C. A. Kammeraad te K o u- d e k e r k e ('t Zandt) bij Middelburg,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1