IjJroiiinaale jJeettuisclte binnenland. zeeland. mm en Wind. No. 186. Twee Bladen. DINSDAG 9 AUGUSTUS 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. MIDDELBURG. GOES. WALCHEREN. ZUID-BEVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen ƒ2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 58 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën'' worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot met meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. ?r~ - r.>' i t INTERNATIONALE VREDES DEMONSTRATIE. In het Mastbosch bij Breda is Zondag middag vanwege de S.D.A.P. en het N. V.V. een groote internationale vredes demonstratie gehouden voorafgegaan door een begroetingsavond op Zaterdag in gebouw „Concordia". Verscheidene sprekers hebben op dezen avond het woord gevoerd. De heer Henri Longvile, voorzitter der Algemeene Federatie van Antwer pen en Turnhout, sprak namens de Bel gische partij en vakbeweging, de heer Ph. Barmes voor de Arbeiders Jeugd Centrale. Laatste spreker was het lid der Tweede Kamer, de heer W. Drop, die constateerde, dat, als men het wa pengeweld niet wenscht, men den klas senstrijd moet kiezen. In het Mastbosch, welke betooging door 20.000 menschen werd bijgewoond, hebben gesproken mevrouw J. Stas, se cretaresse der Antwerpsche Partijfede ratie, de heer C. v. d. Lende, secretaris van het N.V.V., en de Belgische oud minister van K. en W., de heer Kamiel Huysmans. Na afloop is een telegram gestuurd aan Arthur Henderson, den voorzitter van de ontwapeningsconferentie, waar in deze kameraadschappelijke hulde voor zijn werk in het belang van de be vordering van den wereldvrede wordt betuigd. De arbeiders van België en Ne derland zullen volharden in den strijd tot zij hun doel, den vrede te brengen aan de geheele menschheid, hebben be reikt. Vervolgens is een optocht gehouden door de stad, waarbij talrijke vlaggen, vaandels en spandoeken zijn meegedra gen. De Prins zal Woensdagmiddag om 2 uur de welpendemonstratie in het na tionaal padvinderskamp te Wassenaar bijwonen; De erfgroothertog van Oldenburg en de erfgroothertogin, geboren prinses van Waldeck, hebben Vrijdag j.l. tot Za terdag te Soestdijk bij de Koningin-Moe der vertoefd. Zeer groot was de belangstelling Maandagmorgen bij de uitvaart van Is. Querido. De kist was bedolven onder bloemen en kransen. Bij Kon. besluit is aan den heer W. C. baron Roëll van Hazerswoude, ge- pension. luitenant-generaal-tit,. werk meester van de Commenderij Nederland der Johanniter Orde, op zijn verzoek, op de meest eervolle wijze ontslag ver leend als afgevaardigde van voormelde commenderij in het dagelijksch bestuur van de Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis, zulks onder dankbetuiging voor de in die functie aan cjen lande bewezen diensten. In den ouderdom van 89 jaar is gisteren in Den Haag overleden de heer ir. dr. J. L. Cluysenaer, oud-directeur- generaal der Staatsspoorwegen. Het Internationaal Congres tegen den Oorlog, waartoe het initiatief is ge nomen door Henri Barbusse en Romain Rolland, zal, op 27 en 28 Augustus te Amsterdam worden gehouden. De schilderijen-tentoonstelling van de Koningin, De wnd. Commissaris der Koningin in Zeeland, mr. P. Dieleman, verzoekt ons nog eens de aandacht te vestigen op de tentoonsteling van schilderijen en tee- keningen van de Koningin in het Schut tershof te Middelburg. Het bezoek voldoet niet aan de van Zeeland gekoesterde verwachtingen, en dat dient toch eigenlijk anders te wor den, zoowel vanwege het goede doel der tentoonstelling, als haar eigenlijke merkwaardigheid. Immers, zooals wij onlangs schreven: „het feit, dat de Ko ningin deze persoonlijke en particuliere zelf-uuingen in de schilder- en teeken kunst, en dan nog met een weldadig doel, voor het gansche volk ter bezich tiging heeft willen stellen, dient óm dit gebaar zelf reeds gewaardeerd te wor den." Men late zich nu de gelegenheid niet ontgaan: slechts zelden komt zoo-iets voor! ZEELAND EN HET LUCHTVERKEER. De heer C. A. van der Eijk schrijft ons: Wie de vervoercijfers van de lucht lijn RotterdamHaamstedeVlissingen, geëxploiteerd door de K.L.M., gezien heeft zal er wel van overtuigd zijn, dat deze aan den lagen kant zijn. Inderdaad, dit is zoo. En waarom? Het argument dat het meeste gewicht in de schaal legt is natuurlijk de prijs, en die is dan ook werkelijk niet te laag. Doch dit heeft wel degelijk zijn rede nen. Men moet in de eerste plaats be denken, dat het nog steeds een voor- loopige lijn is. Men kon verwachten dat het gedeelte RotterdamHaamstede ook dit jaar weer wel aan de verwach tingen zou voldoen, maar het stuk Haam stedeVlissingen is een experiment, en men loopt daarbij altijd eenige risico, die ditmaal bestond uit leege vliegtui gen. Vandaar dus dat de K.L.M. ge noodzaakt was, om zoo weinig moge lijk schadelijke gevolgen van een even tueel fiasco te ondervinden, een garan tiefonds te eischen, waaruit dan, wan neer de exploitatieuitkomsten aan derf negatieven kant waren, geput kon wor den. Mede door de grootte van dit fonds moest de K.L.M. de prijzen voorloopig wel stellen zooals ze nu zijn. Een tweede reden, een reden welis waar, waarvan de belangrijkheid met den dag afneemt is, dat er nog steeds menschen zijn, die op het standpunt staan van „Nou, mij krijg je niet in zoo'n ding!" Maar dan zouden we al diegenen wil len zeggen, waarom rijdt u dan wel in een auto, waarvan er dagelijks tiental len slippen, elkaar aanrijden, in elk ge val meer of minder ernstige ongelukken maken, terwijl dit toch totaal niet ge zegd kan worden van de vliegtüigen der K. L. M.? Dezelfde piloten, die juist een- of vele malen de 14.000 km lange luchtlijn afge legd hebben, zijn toch zeker wel in staat om over die paar slootjes en koei en heen te wippen die tusschen Rotter dam en Vlissingen gelegen zijn? Toch is er alijd nog een niet te defi nieer en weerstand tegen het vliegen. Doch maar één enkele keer hoeft men dien schroom te overwinnen en men wordt plotseling enthousiast. Steeds hoort men dat stereotype gezegde, na zoo'n eerse vlucht: ,,'t Was veel te. gauw om!" En dat waren dan eens, die menschen die je niet in zoo' n ding zou krijgen. Ze zijn eensklaps ware propa gandisten geworden. En die heeft de luchtvaart nog steeds noodig. De voordeelen, die deze lijn aan Vlis singen, aan Walcheren en aan Zeeland schenkt, zijn vele. De meest in het oog vallende verbe tering is wel de verkorting van deni reis duur. Reist men per spoor naar Rotter dam dan is men minstens bijna 3 uur kwijt. Het vliegtuig doet nog geen half uur over het traject. Vruchten, jonge groenten en snijbloe men, teere producten dus, die onmoge lijk een lange treinreis verdragen kun nen, verzendt men het beste per vlieg tuig. Dat de luchtlijn blijft bestaan is zoo wel een nationaal als een internationaal belang voor Zeeland en vooral voor Mid delburg en Vlissingen, en voor de bad plaatsjes op Schouwen. Men denke vooral aan het Vreemde lingenverkeer, dat door een goede lucht- verbinding altijd gebaat is. Dit vreemdelingverkeer kan nog wor den uitgebreid als de lijn wordt doorge trokken naar deBelgehiscadbmfwyfwyg trokken naar de Belgische badplaatsen. Alleen echter als VlissingenRotter dam rendeert. Dit alles is van het groot ste belang. Laat men door een overvloediger ge bruik van de luchtroute te maken, hetzij als passagier, of vrachttgoedverzender, laten zien dat men dit streven waar deert, en dat men deze zoo bij uitstek gunstige bevrijding uit het eilanden-iso- lement wil behouden, opdat verdere uitbreiding mogelijk worde. HET ONGELUK IN HET CIRCUS. Antwoord van Burg. en Weth. op de vragen van mr. Van Andel, Op de vragen van het lid van den Raad, mr. L. van Andel, luidende: a. Is het U bekend, dat, bij gelegen heid der dusgenaamde jaarmarkt, in het centrum der stad, Dam Noordzijde, aan het circus Van Beve- een plaats :s aan- Niets past 'n jongmensch beter, dan eerbied te toonen voor de levenswijs heid van ouderen en voor de lotgeval len, die hun de haren hebben vergrijsd en plooien in het aangezicht gedreven. gewezen voor het opslaan eener circus tent en plaatsing van wagens? b. Is U bekend, dat zich in deze wa gens wild en verscheurend gedierte be vindt, waaronder o.a, een leeuw? c. Is U bekend, dat reeds op Zondag middag 31 Juli 1.1. een zesjarig kind on bemerkt onder een wagen is gekropen, waarin een leeuw zich bevond, door dien leeuw is gegrepen en aan den arm ernstig is verwond, zoodat het kind in het Gasthuis ter verpleging is opgeno men? d. Acht U niet dat door het nemen van behoorlijke veiligheidsmaatregelen dit feit had kunnen worden voorkomen? e. Acht U de op den Dam ingenomen plaats wel geschikt en gewenscht voor de plaatsing dezer gevaarlijke dieren en is U niet van meening, dat voortaan de Dam niet meer voor plaatsing van in richtingen als bovenbedoeld worde aan gewezen f. Zijt gij bereid zoodanige maatre gelen te gelasten, dat voor den verde ren duur der jaarmarkt feiten als bo vengemeld worden voorkomen? hebben B. en W., naar wij in „De Zeeuw" lezen, het volgende geantwoord: a. Ja; b. Ja; c. Na herhaalde waarschuwing daar tegen is op Zondag 31 Juli 1.1. een zes jarig meisje onder de leeuwenkooi van het circus Van Bever gekropen en dus op de binnenplaats van dat circus te recht gekomen. Wij meenen, dat hier dus van eigen schuld kan gesproken wor den. De sub c gedane vragen beantwoor den wij voor het overige toestemmend. d. Door het opmaken van proces-ver- baal is aan de Justitie ter beoordeeling overgelaten of in casu moet worden ge dacht aan strafbare nalatigheid van den circus-directeur bij het nemen van voor- zorgs- en veiligheidsmaatregelen. Na het ongeval zijn dadelijk zoodanige maatregelen genomen, dat niet meer on der de kooi kan worden gekropen en, achteraf beschouwd, had, wanneer die maatregelen eerder waren genomen, het ongeval kunnen worden voorkomen. e. Het is ons bekend, dat in verschil lende andere gemeenten het circus-Van Bever zelfs op het eigenlijke kermister rein standplaats heeft gehad, zonder dat daarbij eenig ongeval heeft plaats ge had. Wij zijn echter bereid om voor het vervolg, indien mogelijk, aan het circus- Van Bever geen standplaats op den Dam meer toe te wijzen. f. Deze vraag vereischt geen nadere beantwoording in verband met het me degedeelde onder d. DE WERKVERSCHAFFING. Gedeeltelijke stopzetting? Naar wij vernemen wordt overwogen de werkverschaffing einde dezer week gedeeltelijk stop te zetten. Er schijnt, gezien de aanvragen, in de omstreken veel werk op het land te zijn en men verwacht, dat daar de mees te vrij komende arbeiders geplaatst kunnen worden. Vorige week waren hier nog onge veer 80 werkloozen tewerk gestled. Het tweede „havenplan" is nog niet gereed doch zonder bezwaar kunnen deze werkzaamheden tijdelijk stopgezet wor den, of vertraagd voortgang vinden met die arbeiders, die op het land geen werk kunnen vinden of daar niet geschikt voor zijn. ARNEMUIDEN. Maandagmiddag toen een zekere de B. uit Middelburg met 'n hit langs de rechterzijde van den Ar- nekanaalweg (gemeente Arnemuiden) liep, kwam uit de richting Arnemuiden een personenauto aangereden. De be stuurder, die alhier bij familie zijn vacantie doorbrengt, reed met een ge ringe snelhied. Door nog niet bekende oorzaak kwam het paard met de auto in botsing, waardoor het paard nog enkele meters, werd meegesleurd. Toen de auto stil stond bleek dat van het paard een zijner trekspie- ren van eer. "ün'r "oorpooten was doorgesneden. Het paard werd ter plaatse afgemaakt en naar Middelburg vervoerd. De auto kreeg beschadiging aan de spatborden. Rijk- en gemeentepolitie van Arne muiden heeft van een en ander proces verbaal opgemaakt. O. EN W. SOUBURG. Zaterdagmiddag heeft de politie alhier bij den slager J. F. aan den Nieuwen Vlissingschen weg inbeslag genomen ruim 500 kg gezou ten spek, dat voor de consumptie be stemd, grootendeels bedorven bleek en bovendien niet was voorzien van een goedkeuringsmérk. Het spek is naar de gemeentelijke noodslachtplaats overgebracht, waar "t is vernietigd. Zaterdag is alhier een ringrijderij te paard gehouden, waaraan 17 ruiters hebben deelgenomen. De zilveren wisselbeker, geschonken door den burgemeester werd ditmaal gewonnen door J. Castel. RAAD VAN KRABBENDIJKE. KRABBENDIJKE. Maandagmiddag kwam de raad voltallig bijeen. Onder de ingekomen stukken was o. m. een vergunning voor den burgemees ter om tot Januari a.s. in Bergen op Zoom te blijven wonen. De rekening dér gemeente over 1931 werd aangeboden met een batig saldo van 7266, wat den gewonen dienst betreft en met een nadeelig saldo van 2792 wat den kapitaaldienst aangaat. De rekening van het grondbedrijf sluit met een nadeelig saldo van 757. De heeren Haverhoek en Welleman werden benoemd om deze rekeningen na te zien en daarover prea-advies uit te brengen. De rekening van het Burgerlijk Arm bestuur werd vastgesteld met een goed slot van 281. Eveneens werd vastge steld de begrooting van deze corpora tie op een bedrag in ontvangst en in uit gaaf van 829, waarbij 75 subsidie der gemeente. De rekening van den keu ringsdienst voor vee- en vleesch werd vastgesteld met een batig slot van 141 en de begrooting hiervan met 'n bedrag van 6166 in ontvangst en uit gaaf. De heer Vogelaar vindt bij dit laatste niet goed, dat niet is getracht om tot eenige bezuiniging te komen, hij vindt dat blindemannetjes-politiek. De V oorzitter meent, dat het Rijk hier wel den weg zal aangeven. Dit antwoord bevredigt den heer Vogelaar niet, doch hij vraagt geen stemming. Alsnu komt nog aan de orde een wij- ziging der begrooting over 1932, waarbij blijkt, dat nu reeds aan de wegen 1000 meer is uitgegeven dan begroot was. De heer Vogelaar komt hiertegen op. De Raad moet over zoo iets worden ge hoord. De voorzitter zegt, dat het een tegenvaller is geweest, doch dat het grootste deel kan worden betaald uit hetgeen op de straten wordt bespaard, doch geeft tenslotte den heer Vogelaar gelijk, hij zal zich in de toekomst daar aan houden. Bij de rondvraag drukt de heer Vogelaar er zijn leedwezen over uit, dat 6. en W. er nog niet in zijn ge slaagd, gelden te verkrijgen voor het verbouwen der school in de Wilhelmi- nastraat. Hij is van meening, dat het college in dit opzicht niet voldoende ac tief is. De voorzitter zegt, dat bekend is, hoe bij geen bank of instelling gelden zijn te verkrijgen. Hij heeft het school bestuur hiervan verwittigd en dit aan geraden, eens bij enkele particulieren te polsen, doch blijkbaar is het school bestuur hierin ook niet geslaagd. De hee ren Vogelaar en Haverhoek komen hier tegen nogmaals op. De wet legt de ver plichting op gemeente- en niet op het schoolbestuur, maar het Raadsbe sluit moet uitgevoerd worden. Weth. Hirdes komt er tegen op, als zouden B, en W. hier te laks zijn, zij hebben ge daan wat zij konden. Daarna sluiting. Het St, Anthoniusgesticht te Oostburg. OOSTBURG. Het St. Anthoniusge sticht te Oostburg heeft een uitgebreide vergrooting en verbetering ondergaan. Wij waren in de gelegenheid een kijkje te nemen in het nagenoeg voltooide ge bouw, dat gisteren is ingewijd en ge opend. Reeds dadelijk bij het binnentre den valt ons op, de ruime, lichte in Bel gisch marmer n.l. Dinants zwart en rouge rivale uitgevoerde vestibule met aan Middelburg, 9-VIII-32. Maandag hoog ste i u. c h i temperatuur 24.5 °C (76 °F[; laagste 16.4 °C (62 °F|. Heden 9 h: 18.6 °C; 12 h: 20.5 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand 769 mm, laagste 766 mm. Hoogste barometerstand 768.1 mm te Valencia; laagste 748.8 mm te Seydis- fjord. Verwachting tot Morgenavond j 'Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen, gedeeltelijk bewolkt, droog warm weer. Zon op: 5 h 34; onder 20 h 36. Licht op: 21 h 06. Maan op: 15 h 05; onder: 22 h 49. E.K.: 9 Aug. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Aug. Di. 9 Wo. 10 Do. 11 Hoogwater. 6.54 19.13 7.50 20.16 9.02 21.36 Laagwater. 1.12 13.19 2.04 14.20 3.06 15.35 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Aug. Hoogwater. Laagwater. Di. 9 8.43 20.59 2.08 14.25 Wo. 10 Do. 11 9.34 21.56 10.41 23.11 3.00 4.04 15.25 16.38 één zijde 'n portiersloge en aan de andere zijde een ruimte voor de bediening der schakelborden. Vlak tegenover den in gang bevindt zich de operatieafdeeling, die de geheele achterzijde beslaat, ver deeld in een septische operatiekamer, een sterylisatiekamer en een anti-septi sche operatiekamer; we troffen er een Carl Zeisslamp van 2000 kaarsen, zoo danig samengesteld, dat bij onverwacht in gebreke blijven van het plaatselijk electrische net, een reservelicht wordt ingeschakeld gevoed door de eigen elec trische installatie; voorts een fotokamer met donkere kamer; een allernieuwst en aan de hoogste eischen voldoend Rönt- gen-apparaat, waarmede alle denkbare opnamen kunnen worden gedaan; ver- bandkamer, een kamer voor hoogtezon en Diathermy, kleedkamer, kamer voor doktoren, die bij een operatie betrokken zijn en afzonderlijke kamer voor de narcose. Eer we aan de operatie-afdee- ling kwamen waren we reeds de man- nenafdeeling (links) en de vrouwenaf- deeling gepasseerd; er is een fraai trap penhuis, we treffen aan op elke afdee- ling een kamer voor de dienstdoende zuster, verder een lift voor het spijs- transport, een nooduitgang; we zien er derde-klasse kamers met gelegenheid tot afzondering van ernstige patiënten; een geheel afgezonderd gedeelte uitsluitend voor het Wit-gele kruis, in 't geheel 3 kamers; er is een afzonderlijke kamer voor doktoren van buiten voor consult met wachtkamer, 'n groote electrische lift waarin ruim plaats voor een geheel ledikant; boven vindt men de ziekenka mers 2e en le klasse, met terazzo en kunstgraniet met gesmeedijzeren ba lustrades en leuningen van teakhout, be licht door fraaie gebrandschilderde ra men. Iedere afdeeling heeft haar eigen keuken, die gevoed wordt door de hoofd keuken; er is een verloskamer met baby- ligzaaltje, een zaal voor T.B.C.-lijders, er is een cel voor tijdelijke bewaring van gevaarlijke krankzinnigen, alsmede ka mers voor besmettelijke zieken. De zeer groote kapel is in z.g. bak steenuitvoering met geschilderde ramen, de banken zijn geschonken door de oud- verpleegden. 0 De Opening. Gisteren (8 Aug.) was de groote dag der opening. In een der nieuwe zalen, met bloemen gesierd, waren de genoodigden bijeenge komen; de directeur, pastoor Lieve- goed, opende de bijeenkomst met een woord van welkom in de eerste plaats tot den vic.-gen. van het Bisdom Breda als vertegenwoordiger van den Bisschop, verder tot den Deken van Aardenburg, aan zijn voorganger pastoor Preyers, B, en W. van Oostburg, verschillende bur gemeesters, chirurgen en geneeskundi gen van Z.-Vlaanderen, Kerk- en Arm besturen, kortom aan allen hoerbij te- 'anwoordig; hij vestigde de a-.ndarht

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1