IJrouinciate BINNENLAND. ZEELAND, WEER EN WIND. ZEEUWSCH PROFETENBROOD •VAM MELLE'S- GOESCHE OHTBYT-KOBK No. 185. Twee Bladen. MAANDAG 8 AUGUSTUS 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang, MIDDELBURG. GOES. VLISSINGEN. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen ƒ2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. EEN TOL-UNIE MET BELGIE LUXEMBURG, De Nederlandsche Kamer van Koop handel in België deelt ons, inzake haar referendum over het al of niet wensche- lijke van een nauwere aansluiting (tol- unie) tusschen België (BelgiëLuxem burg) en Nederland mede, dat het re ferendum thans is afgesloten. De enquête is zoowel in België en Luxemburg als in Nederland welwil lend ontvangen en in beide landen heb ben handel, industrie, bank- en scheep vaartwezen zooveel als de landbouw zich beijverd, om hun wel overwogen inzichten in deze moeilijke aangelegen heid kenbaar te maken. Een zeer kostbaar materiaal is op deze wijze in het bezit van deze Kamer van Koophandel gekomen. Zij houdt zich thans bezig met het ordenen van de ingekomen antwoorden, welke zij verdeelt over de 21 rubrie ken (het belgische tarief), overeen)ko- mened met de door den Volkenbond aanbevolen classificatie. Elke rubriek is weder onderveerdeeld in artikelgroe- pen. Aldus zal een duidelijk overzicht ver kregen worden van het inzicht per ta rieven-groep en per bedrijfstak. Deze documentatie, welke meer dan 1000 meeningen bevat van beide landen, zal belangrijke diensten bewijzen ter voor lichting van deskundigen en belangheb benden Aldus samengevat zal de uitslag van het referendum in brochure-vorm, tegen medio-October kunnen worden gepubli ceerd, EEN ULTIMATUM VAN DE HAN DELSREIZIGERS AAN DE STATI ONSRESTAURATIES, De Vereenigde Handelsreizigersorga- nisaties, circa 7000 leden tellende, heb ben zich met een brief, die veel lijkt op een ultimatum, tot de stationsrestaura ties gewend. Zij verklaren daarin den tijd voor verlaging van dagelijks voor komende artikelen gekomen, vooral ook in de stationsrestauraties, welke de prijzen nog steeds op het oude hooge peil houden, hoewel de grondstofprijzen aanzienlijk zijn gedaald. Wordt aan het verzoek niet voldaan, dan zullen de organisaties hun leden aanraden, geen gebruik meer te maken van die stationsrestauraties, wier be heerders naar hun meening hun tijd niet begrijpen ,pn maar blijven doorgaan de meest gebruikelijke artikelen van ver bruik op prijs te houden. De namen der te vermijden restauraties zullen in de or ganen der organisaties bekend gemaakt worden. Het Hoofdbestuur van Horecaf, dat inzage kreeg van den brief, heeft in zijn protest er o.a. op gewezen, dat de schuld niet ligt bij de restaurateurs maar bij de Nederl. Spoorwegen, die aan den hoogstbiedende de stationsres tauratie verpachten. Verder wijst het hoofdbestuur op de prijzen in de 3e kl. wachtkamers, welke niet hooger zijn dan in eenvoudige stadszaken. De orga nisaties zouden beter hebben gedaan, als zij hun leden daarheen hadden ver wezen. Mochten niettemin de dreige menten worden uitgevoerd, dan zult U ons schrijft het Toofdbestuur met de zusterorganisaties paraat vinden, om voor de belangen van onze leden op te komen. De redactie van „De Hotelhouder" teekent nog bij deze correspondentie aan: „De handelsreizigers zijn zeer ge waardeerde klanten in al onze bedrij ven, maar hun organisaties moeten toch niet de voorstelling wekken, alsof zon der hen een stationsrestaurant niet meer te exploiteeren is. In den stroom van de honderdduizenden reizigers, welke de spoorwegstations per Week vullen, zou hun afwezigheid niet eens opvallen. Daarom is dit ultimatum zoo dwaas." Het postvliegtuig de Uil is Zon dagmiddag uit Batavia op Schiphol ge land. Op verzoek van de S.D.A.P.-fractie van den gemeenteraad van Over- s c hi e was Zaterdagmorgen een raads vergadering uitgeschreven om het poli- tie-optreden te bespreken bij de rellet jes der vorige maand. B. en W. stelden voor dit punt van de agenda af te voeren omdat het on derwerp niet tot de competentie van den raad behoort. Dit voorstel werd met 7 tegen 3 stemmen aangenomen, zoodat evenals op 20 Juli het beleid der politie niet in bespreking kwam. Te Hilversum is in den ouder dom van bijna 60 jaar overleden Zus ter A. M. Jostmeyer, oud-directrice van het Chr. Sanatorium „Sonnevanck". Naar het Dev. Dagblad verneemt, zal de Overijsselsche Ijzergieterij te Deventer (fa. Nering Bögel) binnen kort worden gesloten. HET ECHTE, M. PETERSE ConfiseurPattissier Middelburg (Ingez. Med.) Bij Kon. besluit zijn benoemd in de provincie Zeeland: met ingang van 7 September tot voorzitter van het wa terschap voor het beheer en het onder houd van de Nol, tusschen den Koude en den Lovenpolder, F. W. Dekker te Hoek; met ingang van 13 September tot dijkgraaf van Loven- en Willems- kerke, F. W. Dekker te Terneuzen; met ingang van 3 Augustus tot dijkgraaf van den Nieuwlandepolder J. Verlare J.zn. te K r a b b e n d ij k e; met ingang van 1 Augustus tot gezworene van den Soelekerkepolder, P. D. Remijnse te W issekerke; met ingang van 1 Au gustus tot gezworene van den Hertogin Hedwigpolder, C. P. Staal te G r a a u w en Langendam; met ingang van 1 Au gustus tot gezworene van den Völcker- polder, J- E. Vogelaar, te R ill and- Bat h; met ingang van 1 Augustus tot gezworene van den Nieuwlandepolder, J. Blok Azn. te Krabbend ij ke; met ingang van 1 Augustus tot gezworene van De Vereenigde Polders van Osse- nisse, P. de Wael, te Ossenisse, ui terlijk tot het einde van het zittingsjaar, waarin hij 70 jaar zal zijn geworden; met ingang van 1 Augustus tot gezwore ne van Poortvliet, J. J. van der Slikke, te Poortvliet; tot lid van het be stuur van den Hogerwaardpolder, P. J. Melsen, te Woensdrecht, uiterlijk tot het einde van het zittingsjaar, waarin hij 70 jaar zal zijn geworden. Kamerkring Chr.-Hist. Unie, Het bestuur van deze Vereeniging vergaderde tot het voorzien o.a. in de vacature van voorzitter wegens het be danken door ds. J. de Visser. Met algemeene stemmen werd tot voorzitter gekozen de heer mr. R. M. van Dusseldorp, die zich bereid ver klaarde deze benoeming aan te nemen. In de vacature van penningmeester, welke functie tot dusverre was vervuld door mr. Van Dusseldorp werd gekozen de heer M. de Looze, die echter eenigen bedenktijd verzocht in verband met zijn gezondheidstoestand. Besloten werd nu, dat de voorzitter nog tot 1 Januari a.s. het penningmeesterschap zal waarne men. Terzake een verzoek van de Kies- vereeniging te KloetTnge, om, vanwege den Kamerkring, een C.H. Landdag te organiseeren, werd na eenige bespre king besloten de Kiesvereeniging te Kloetinge te adviseeren, bij den Staten- kring Goes aan te dringen op het hou den van een landdag voor dien kring. Het Kamerkringbestuur zegde steun toe. PLAATSELIJK CRISISCÖMÏTé TE MIDDELBURG, Ontvangsten van het Plaatselijk Crisis- Comité van 1 tot en met 6 Augustus 1932. Maandelijksche bijdragen per 1 Augustus: Het te Middelburg wonende Personeel P.Z.E.M. kantoor Middelburg 11.68; A. S. 0.50; P. S. 0.50; A. J. V. -1. Gez. de J. 0.50; L. A. 0.50; P. J. B. 1.—; Mej. C. L. d. K.-d. B. 0.50; J. J. O. 0.50; J. H. H. 0.50; Fam N. P. D. 2.50; J. G. V. f 0.50; W. v. A. f 0.50; J. H. 0.50; C. de N. 1.—; F. M. 2.50; P. M. 0.50; P. S. 1.—; F. v. d. P. 1.—; J. B. 1.—; E. J. P 0.50; F. V. 0.10; A. D. f 0.50; C. d. V. 0.50; P. v. d. O. 0.50; J. V. 0.50; J. C. V. 0.25; A. D. f 2.50; Personeel N.V. de Duif 13.62 K; J. H. J. 0.50; P. V. 1.—; Fa. R. A. P. f 1.—; W. d. J. 0.25; Fa. P. f 1.—; A. L. 1. C. 1.— De ware voorbereiding voor den ouderdom is een reine levenswandel en getrouwheid van plicht. A. V. 1.P. B. 2.50; Mevr. Wed J. T. H.-v. d. B. 2.50; Mei. Wed. L i._. p. c. K. 2.50; H. J. C. v. d. W 1.—; Mej. Wed. B.-v. d. P, f 0.25; J M. H. 0.50; Mej. Wed. J. P.-d. V 0.50; F. d. H. 0.50; P. D. B. f 0.50 M. R. K. 0.50; P. S. f 0.30; J. W. v S. 1.—; P. B. 0.50; PI. f 1.25; H. H 0.25; W. B. 1.—; C. d. V. f 0.50 Mej. M. J. K. 0.50; Mej. S. f 0.40; Mej PI. 1.—; A. H. M. 0.25; J. T. Z. f 0.15 j. m. 1.—; E. Ch. C. 0.50; F. G. J v. d. E. 1.—; J. P- L. 1.—; J. K 0.50; Mej. A. S. f 0.25; S. T. f 0.25 J. W. 1.—; P. v. L. 1.—; J. L. 0.50 Mej. J. E. S. 0.25; A. L. K. 0.50 Mej. Wed. S. P. A. B.-K. f 0.50; C v. d. K. 2.50; L. J. B. 0.50; Mevr Wed. M. C. H.-V. f 5.—; F. J. H. 0.50 J. A. A. 0.25; M. S. 0.25; Mej P. W H. 0.50; IC. J. 0.25; P. V. f 0.50; Mej L. H. C. W. 1.—; Mej. M. G. J. W i._; j. F. H. 2,—; W. G. 0.50; A P. v. D. 2.50; M. J. O. f 1.—; H. A. R 0.50; R. E. K. 1.—; J. J. v. R. f 1.— Mej. Wed. F. f 1.—; N. C. v. O. f 0.50 J. C. v. S. 0.50; J. M. 2.50; J. d. K 2.50; Dr. J. C. K. f 10.—; P G. f 0.50 J. v. D. 0.40; Personeel Gasthuis f 4.35 A. K. 0.25; W. J. B. f 1.—; W. C. C 2.50; W. H. 1.—; C. J. de K. f 1.— Maandelijksche bijdragen per 1 Juli W. C. C. 2.50; F. M. f 2.50. Wekelijksche collecte 86.14. Het gironummer van den Penning meester is 188020. Weer vee! vreemden, Er heerschte gisteren in de stad weer 'n gezellige drukte. Velen van buiten de provinciale of landsgrenzen bezochten het eiland en vertoefden langer of korter in de stad, maar voor velen was het verblijf korter, alleen omdat zij voor ge sloten deuren kwamen, als zij iets ter herinnering wilden medenemen. Een te vlugge verdenking. Zaterdagavond mistte een persoon, die bij een der vliegtuigbomspellen op de kermis stond, plotseling zijn portemon- naie. Hij verdacht twee personen, die achter hem stonden van diefstal en wees hen aan de politie aan. De drie mannen begaven zich om gehoord te worden naar de politiewacht. Hier kwam de porte- monnaie uit een der zakken van den quasie bestolene. De man had de portemonnaie in een verkeerde zak ge stoken. Men zij toch voorzichtig met verdenkingen op anderen te werpen, zonder zich zelf overtuigd te hebben, of men werkelijk iets mist. Voor de aange wezenen was het een weinig prettige ervaring. DE KERMIS, Een drukke laatste dag- Men kan heele betoogen opzetten over de vraag of de kermissen nog recht van bestaan hebben of niet en of het al of niet beter ware dit oude gebruik maar geheel tot het verleden te doen behooren. Men kan zich, vooral in de zen tijd, afvragen of zulk een volksver maak nog overeenstemt met onze mo derne opvattingen en of het geld nu werkelijk niet beter te besteden zou zijn, dan aan draaierijen, glijerijen en welke andere „rijen" dan ook. Maar als men op den laatsten dag van de „Jaar markt" een kijkje neemt op de Markt en zijn neus is in de verschillende ten ten steekt, dan blijkt het dat er onder vele ouderen nog de traditie voortleeft om ook in eigen stad eens een enkele maal de bloempjes buiten te zetten en dat ook het nu opkomende geslacht daarvan voor een groot deel niet afkee- rig is. En als het dan zulk een mooien dag is als Zaterdag, dan komt men toch vooral des avonds in duizenden naar de kermis, dan hebben inrichtingen en ca- fé's het druk, en dan komt het sluitings uur om 12 uur voor honderden te vroeg. Het is ondanks de groote menschen- menigte rustig verloopen. Slechts een tweetal personen moest tijdelijk in be waring worden gesteld wegens dronken schap of ordeverstoring, en dit is zeker voor een belangrijk deel te danken aan het tactvol optreden van de politie. Dit kwam ook bij het sluiten zoo goed uit. De geleidelijke wijze, waarop dit ge schiedde, had tot resultaat, dat, begon nen te ongeveer 10 minuten over twaalf met het stopzetten der muziek, een kwartier later alle kermisinrichtingen gesloten waren. Toen werd om ruim half een met het aanzeggen der café-ontruiming aange vangen, en daarbij hebben wij de lank moedigheid der politie bewonderd, toen in een bepaald café enkele bezoekers tot tergens toe, maar binnen bleven, on danks herhaalde waarschuwingen. Intusschen waren verschillende eige naars van inrichtingen reeds begonnen met afbreken en reden de treinen van groote kermiswagens de Markt op, zoo dat gisterenmorgen van verschillende reeds een groot deel was afgebroken en enkele kleinere geheel verdwenen waren. De Markt had dan ook een weinig fraai aanzicht en dit werd alleen wat verzacht door dat de gemeente-reiniging in de vroege morgenuren zich reeds dapper geweerd had, om papieren, ba nanen- en andere schillen en vellen te verwijderen, in afwachting van de groo te schoonmaak als alle inrichtingen weer voor een jaar verdwenen zijn. Een andere tak van gemeentedienst heeft ditmaal voor het eerst tijdens de kermis zijn diensten gepresteerd en dan doelen wij op de Brandweer. De voorzorgsmaatregel was genomen in de vestibule van het Stadhuis een slangen wagen te stationneeren en steeds was een brandweerman op de voormalige politiewacht aanwezig om, indien noo- dig, de eerste hulp te verleenen en voor verder alarmeering zorg te dragen. In Schouwburg, Circus en Schouwburgloge was tijdens de voorstelling steeds een brandweerman aanwezig, die een mini- max ter zijner beschikkng had, en ook bijzondere instructies had hoe in geval van brand te doen. Deze brandweerposten zijn geregeld door een brandmeester gecontroleerd. Het waren zeker goede voorzorgs maatregelen, hoe gelukkig het ook is, dat zij na afloop overbodig zijn geble ken. Jubileum Moeder Emeldina. Het was Zaterdag een drukke dag in de ziekenverpleging St. Joanna. Den geheelen dag was het een ko men en gaan van de velen, die de Moe der-overste met haar jzilveren profes sie-feest kwamen gelukwenschen. Hier onder waren bestuur van St. Joanna, pastoor en kapelaan van Goes, de heer Zandee, burgemeester van Kloetinge, dokters en oud-patiënten. Voorts bracht de post tal van schriftelijke en telegra fische gelukwenschen en ook het per soneel en de tegenwoordige patiënten van St. Joanna lieten zich niet onbe tuigd. Vele gelukwenschen gingen vergezeld van een stoffelijk blijk van waardeering, als tallooze bloemstukken, zilveren scha len, kandelaars, kanten, e, d. Des avonds, van acht tot negen uur, gaf het Kloetingsche „Excelsior" een concert van passende muziek in den tuin, Vermelden we voorts nog, dat de pa tiënten, voor deze bijzondere gelegen heid op een extra versnapering ont haald werden. De Moeder-overste, die dit jubileum liefst ongemerkt voorbij had zien gaan, toonde zich niettemin zeer dankbaar voor de talrijke blijken van medeleven, die zoo spontaan gegeven werden. De autotocht. De autotocht van ouden van dagen 1.1, Zaterdag, is welgeslaagd verloopen. Te ongeveer twee uur vertrok het geheele gezelschap in twee en twintig wagens naar de Wouwsche Plantage. Met een matig gangetje pl. 40 km werd over Kapelle en Wemeldinge naar de Wouwsche Plantage gereden, v/aar ongeveer 3 kwartier in het Thee huis gepauzeerd werd. De oude gasten kregen hier chocolade-melk, sigaren en biskwietjes. Allen waren vol lof over den mooien tocht, die door zulk schoon weer begunstigd werd. Enkelen gingen nog wat in de naaste omgeving wande len. Over Bergen op Zoom en Vlake werd teruggereden naar Goes, zoodat de rou te nu voor een deel door een andere steek liep. Ongeveer zeven uur was men weer thuis. Koopt toch in den vreemde niet Wat eigen land U net zoo biedt 1 DEN-SOETEN INVALSEDERT 1S2S- (Ing. Med.) Middelburg, 8-VÏII-'32, Zaterdag en Zondag hoogste lucht temperatuur 25.8 °C; (79 °F); laagste 14.7 °C; (58 °F). Heden 9 h: 16.3 °C; 12 h: 19.2 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste ba rometerstand 769 mm, laagste 767 mm. Hoogste barometerstand 769.0 mm te Maastricht; laagste 742.3 mm te Reyk javik. Verwachting tot Morgenavond; Zwakke tot matige W. tot Z. wind, half tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk droog weer, weinig verandering in tem peratuur. Zon op: 5 h 32; onder 20 h 37. Juicht op 21 h 07. Maan op: 13 h 33; onder 22 h 30. E.K. 9 Augustus. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Aug. Hoogwater. Laagwater. Ma. 8 6.05 18.22 0.27 12.50 Di. 9 6.54 19.13 1.12 13.19 Wo. 10 7.50 20.16 2.04 14.20 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Aug. Hoogwater. Laagwater. Ma. 8 7.57 20.14 1.22 13.36 Di. 9 8.43 20.59 2.08 14.25 Wo. 10 9.34 21.56 3.00 15.25 BLIKSEM-AF LEIDERS, in eiken om vang en voor elk bouwwerk. Installateur J. M. POLDERMAN, Telefoon 129, Groote Markt, Goes. (Ingez. Med.) Een drukke Zondag te Vlissingen. Het was gisteren weer zeer druk met bezoek van buiten te Vlissingen, niet alleen honderden Belgen kwamen met booten en toeringcars strand en zee bezoeken maar ook de opvarenden van een boot uit Bergen op Zoom en pasa- giers van autobussen uit die omgeving en van elders brachten heel wat vertier. Eerst liet des middags het muziekgezel schap „Antwerpia" uit Antwerpen zich hooren en daarna de accordeonvereeni- ging „Frans Boets Vrienden" eveneens uit Antwerpen, ook de laatste muziek voldeed uitstekend. Eveneens begunstigd door prachtig weer gaf des avonds „Excelsior" uit Middelburg 'n flink bezochte uitvoering op den Boulevard Evertsen. Gecostumeerd Bal. Men schrijft ons: Het gecostumeerd bal-champêtre, Za terdagavond in „Britannia" te Vlis singen gegeven, mocht zich in groote deelname verheugen. Het terras had een feestelijk aanzien gekregen door een groen-versiering en lampionverlichting, waaronder de dans- lustige paren, waarvan sommige bijzon der aardig gecostumeerd waren, op de frissche tonen van de bekende band, zich bewogen. Niet alleen op den bui- tenvloer, maar ook in de zaal werd ge danst en hoe groot de belangstelling was bleek maar al te duidelijk, toen ten slotte zich alles in de groote zaal ver eenigde., Een drietal prijzen werden 'voor de mooist gecostumeerden uitgeloofd, wel ke namens de jury bij monde van den heer Abeleven uit den Abeele, toege kend werden aan de dames in lila (de dames Fruitema en Bliek uit Vlissin gen); „de amazone" (mevrouw Mets, Vlissingen); „de man in 't zilver" een der gasten uit Britannia). Een heel aardig idee was het om op gelaten ballons vanaf de zoldering door het werpen van serpentines te doen da-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1