^rowinciale jSeetttusche J binnenland. Moord en Brand weer m mm ZEELAND. groote uitverkoop No. 183. Twee Bladen. VRIJDAG 5 AUGUSTUS 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. SjlRANDSPIRGTUS- MIDDELBURG. JilorgmnerKiJIl., liaamótede-tMlerdamf GOES. VUSSINGEN. ZUID-BEVELAND. Kermis in ons land Zaterdagmorgen 10 uur Dames-, Heeren- en Kinderschoenen. Lange Noordstraat C 21 MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissmgen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen; van 1-^7 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine AdvertentiëV worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" oi „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent DE NEDERLANDSCH-BELGISCHE HANDELSBETREKKINGEN. De Nederlandsche Kamer van Koop handel in België sluit thans het referen dum, dat zij heeft gehouden betreffende de wenschelijkheid van een nieuwere oeconomische unie tusschen België, Luxemburg en Nederland, meldt de Brusselsche correspondent van de N. Rot. Crt. Ongeveer 1000 antwoorden uit de drie landen zijn binnengekomen. Het resultaat van dit referendum zal in den vorm van een brochure omstreeks half October worden gepubliceerd, waarin dein ook gegevens zullen wor den opgenomen betreffende het nieuwe handelsverdrag van Ouchy. BEZUINIGING AAN FINANCIEN. Naar de Maasbode verneemt, is thans ook aan het Departement van Financiën uit bezuinigingsoverwegingen aan een aantal ambtenaren ontslag aangezegd. In totaal zullen aan genoemd departe ment per 1 Januari 18 ambtenaren van hoogere en lagere rangen op wachtgeld worden gesteld. Onder hen zijn er ver- scheidenen, die den pensioengerechtig den leeftijd reeds vrij dicht naderen. CONSOLIDEERING DER VLOTTENDE SCHULD. Ten behoeve van de gemeenten, wier vlottende schuld hoog is opgeloopen, en die thans geen leeningen kunnen aan gaan om deze te consolideeren, zou, naar de ,,Msb." bericht, het rijk beslo ten hebben op de kapitaalmarkt midde len aan te trekken. Uit de opbrengst daarvan zou dan een groot deel der ge meentelijke vlottende schulden, met na me van Rotterdam, geconsolideerd kun nen worden, zoodat er althans voorloo- pig eenige opluchting zou komen. De modaliteiten, waartegen dit zal geschie den, staan nog niet vast, Wanneer de toestand der kapitaal markt en van de gemeenten zelf zulks toelaat, zouden zij zelf met emissies op de kapitaalmarkt moeten komen en dan de schuld aan het Rijk aflossen. ANNEXATIE VAN DE GEMEENTEN VOORBURG EN RIJSWIJK. Bij de betrokken gemeentebesturen is van Gedep. Staten van Zuid-Holland een ontwerp inzake wijziging van de gren zen van 's-Gravenhage, met opheffing van de gemeenten Voorburg en Rijswijk ingekomen. Daar geen principieele wij zigingen zijn aangebracht, wordt voorge steld, de annexatie van genoemde ge meenten te doen ingaan op 1 Januari 1933. Volgens de Gemeentewet moeten de gemeenteraden vóór 1 October ad vies indienen, doch gezien het feit, dat geen wijzigingen aangebracht zijn, drin gen Gedep. Staten op spoed aan en ver zoeken zij te bevorderen, dat zij vóór 1 September advies van de gemeenten ontvangen. NED. REISVEREENIGING. In de onlangs gehouden hoofdbestuurs vergadering van de Ned. Reisvereeniging heeft een nieuwe verdeeling der func ties plaats gehad. De samenstelling van het hoofdbestuur is thans als volgt: J, Panman, voorziter; J. G. P. Sabel, alg. secretaris; A. C. Dijkman, alg.penning- meester; mr. W. W. Osinga, ondervoor zitter; J. van Ettinger, 2e penningmees ter; J. H. van Egmond, J. J. Oltmans, V. J. Uri en S. de Leve. Bij Kon. besluit is, met ingang van 15 Augs. a.s. benoemd tot burgermees ter van Zoel en mr. L. R. J. Ridcieaa van Rappard. Naar „De Fakkel", het orgaan der Onafhankelijke Socialistische Partij,* van deze week meldt, zijn de heeren E. Fim- men en N. Nathans uit deze partij getre den. De B. B. N., Bond van Bedrijfsauto houders in Nederland heeft zich, naar aanleiding van het adres van Kamers yaIL koophandel en Fabrieken uit Zuid- Holland, Noord-Brabant en Zeeland aaiïr j1 ^'n>ster van Waterstaat, in welk adres wordt aangedrongen op be spoedigde overbrugging van het Hol- landsch Diep, eveneens tot dien bewinds man gewend met een schrijven, waarin gezegd wordt, dat de B. B. N. volkomen instemt met strekking en argumenten van het adres der yoormelde Kamers. kj. theelichtjes (vernikkeld-koper haard- ga model] kosten f 2.- per stuk, met i gratis schenkkurk. Diritusverkoopkant. „Bergen op Zoom-Delff. (Ingez. Med.) n z e Mlddelburgsche Vacantiescliool. De tenten. Bij het comité zijn na Dinsdagavond tot Donderdagavond de navolgende be dragen ingekomen: N N. ƒ5; v. d. W. ƒ1; N. N. ƒ3; H. F. 1; A. H. ƒ2.50; N. ƒ2; mej. B. ƒ1; mevr. M. 1; „Drooghouden" 1.50. Sa men 18. Reeds verantwoord in de Mid- delb. Courant van Maandag en Woens dag 143.74. Totaal tot heden bij het comité ontvangen 161.74. Aan ons bureau kwam in van J. v. R. 2.50; mej. v. O. ƒ0.20 en X. ƒ1. Sa men 3.70. Nog wat kindervrienden (vriendinnen) die helpen en de schuiltenten zijn be taald. Hedenmorgen zijn de tenten met den melkwagen vervoerd. Bij aankomst op het strand zetten (voor de eerste maal) de timmerlieden die haar vervaardig den, de tenten in elkaar. Het comité hoopt de tenten weinig noodig te heb ben. Maar een geruststelling is het en het comité is allen, die haar hebben ge holpen en hen die dat nog zullen doen, zeer dankbaar. (Jngez. medJ Voor de ouden van dagen. De N.V. Sluis' biskwiefabriek te De venter stelt enkele blikken biskwie ter beschikking voor den autotocht met de ouden van dagen. De Kermis. Het is gisterenmiddag zeer druk ge weest in de stad en zoodoende ook op de kermis, waarvan de tenteniers ook hebben geprofiteerd. In het begin van den avond was het stil geworden en de onweersbui, die tegen 8 uur zich ont lastte, heeft zeker het weer drukker worden wel wat verschoven. Later op den avond is het gedurende een paar uur nog vrij druk geweest. Er zijn inrichtingen, die goed bezocht waren, doch ook blijkt steeds meer, dat bijv. een stoomcaroussel, die voor twin tig of dertig jaar een geheelen avond tjopvol zat, nu de aantrekkingskracht van vroeger mist. Een autoschouter, en een cake-walk met glijbaan hebben meer de waardee ring behouden van het publiek en dit geldt ook voor den luchtschommel. Velen blijven het aangenaam vinden het grootste deel van den avond „onder dak" te zijn en dit is oorzaak, dat het gezelschap Schakels en ook het circus Van Bever een groot deel der kermis houders tot zich trekken. Ook gisteren avond was dit weer het geval, en werk ten beide gezelschappen met succes het programma af. Schakels geeft morgenmiddag een kindervoorstelling van „De avonturen van Twee Middelburgsche Straatjon gens" en natuurlijk heden- en morgen avond weer de revue „Holland-Afrika". In het circus nog twee avondvoorstel lingen en morgenmidag ook één, vooral voor de jeugd, maar ook voor hen, die 's avonds minder goed kunnen komen. DE MARKT ALS TOERISTENVAL, Borden gevraagd De groote weg MiddelburgBer gen op Zoom, voert eigenlijk langs onze goede Ganzestad heen. Het deel van dezen weg door Goes Van de Spie gelstraat, Wilhelminastraat is breed en effen en ligt in rechte lijn in den hoofdverkeersweg. Van Bergen op Zoom komende heeft men links eenige nieuwe rijksgedeelten en rechts de oude stad. Het deel links zal niemand met meer dan een vluchti- gen blik verwaardigen, maar rechts rij zen de aardige kerktorentjes en de schil derachtige koepels van het mooie stad huis en allicht overweegt de niet al te haastige motor- of autobusrijder, dat het de moeite waard kan zijn, aan dat oude Zoek 't Geluk niet in de verte Waar gij 't nimmer vinden zult, Hoop, geloof, heb lief en duld, En keer in tot eigen hertel stadsdeel eenige aandacht te wijden Een overweging, die hij zal meenen be vestigd te vinden, als hij de bekende geel met roode borden ontdekt, die „naar de markt" commandeeren, en aan dat commando kracht bijzetten met een vinnigen pijl. Dat „markt" oefent natuurlijk de ge bruikelijke aantrekkingskracht uit:-Men ziet een visioen als van de mooie Mid delburgsche Markt, van de Nieuwe Markt te Brussel of andere bezoek waar dige markten. Dus wijkt de toerist van het rechte pad af en komt door Lange of Korte Kerkstraat, op de Markt terecht. Hij is dan zeker niet teleurgesteld, want hij vindt er fraaie gebouwen zoowel als goede restaurants. Tot zoover gaat alles voortreffelijk, maar dan komt het.... Want, na zich, aan schoone gebouwen, aan spijs en drank, gelaafd te hebben, zal hij verder willen trekken, maar ner gens ontdekt zijn speurend oog eenige aanwijzing, hoe de Markt weer te ver laten. Natuurlijk zou de toerist rechts omkeert kunnen maken door één der beide Kerkstraten, maar dit is nu een maal in strijd met den aard van eiken rechten reiziger en dus gaat hij recht door, de Magdalenastraat in, hopende zoo wel weer op den grooten weg te komen. En dan hebben we hem gevan gen Misschien slaat hij rechts-af, de Kade op, doch dat hindert niet, want we héb ben hem toch! Hij zal daar moeten vragen, en dan nog eens vragen, anders komt hij er nooit uit! Maar in den regel zal hij recht door gaan, en dan zit hij eerst goed in de val, want aan het eind van de Magdale nastraat, voor den Opril naar de Vee markt, prijkt plotseling een bord met het opschrift „verboden voor alle mo torrijtuigen" Wat doet nu de toerist-motor- of auto rijder? Hij oriënteert zich even naar vier windstreken, geeft wat meer gas, neemt den Opril, en belandt op de ruimere Beestenmarkt. Gevolgen: zoo er toch een waakzame agent in de buurt is, een bekeuring, een aanrijding, of iets dat er in elk geval veel op lijkt. Eén en ander herhaaldelijk in de praktijk voorgekomen. Waarschijn lijk had men ook den paal met het „ver bod" al onderste boven gereden, want die maakt den toch al nauwen opril nog benauwder, maar de paal schijnt daartoe te stevig gefundeerd te zijn. Wel gelukte het reeds aan één der overtreders een deel van het bord zelf af te rijden. Er is ook een kleine kans, dat de rei ziger de genoemde klippen omzeilt, maar te pakken hebben we hem ook dan nog. Want op de Beestenmarkt ziet hij wel, recht voor zich, de Brouwersgang, die naar den begeerden grooten weg schijnt te voeren en dat inderdaad ook doet doch ook daar prijkt het bord „verboden".... Dus geeft de toerist het hier op, stopt, vraagt den weg, en een enkele maal heeft hij dan het geluk dadelijk iemand te treffen, die hem op bevattelijke wijze weet uit te leggen, hoe hij weer uit Goes kan komen Wat we met de schildering van dit toeristenleed vóór hebben? Dient het nog vermeld? Op de Markt één of meer borden die den toerist wijzen hoe hij er weer af kan komen, in de richting van zijn doel! Den betreffenden autoriteiten, B, en W„ V.V.V., A.N.W.B., K.N.A.C. enz. zij dit ter behartiging aanbevolen. Autorijder en alcohol. Gisterenavond werd de auto van dr. Snoek, alhier, op den hoek Vlasmarkt Rijfelstraat, aangereden door den auto van den koopman J. J. uit Baarland Beide auto's bekwamen lichte schade, de bestuurders bleven ongedeerd. J. J, bleek echter onder den invloed van al coholhoudenden drank en werd naar 't politiebureau meegenomen, waar hem tijd gegeven werd weer nuchter te wor den, Het drukfoutenduiveltje liet ons Woensdag melden, dat Zaterdag twee uitvoeringen op den Boulevard gegeven zullen worden, dit moest zijn Zondag RAAD VAN KAPELLE, KAPELLE. De raad dezer gemeente kwam Donderdagmiddag voltallig bijeen onder voorzitterschap van burgemees ter Bierens. De V oorzitter deelt mee, dat Ged. Staten hebben bericht, dat de indiening van de gemeentebegrooting is verdaagd en dat goedkeuring is verleend voor een agentschap arbeidsbemiddeling, B. en W. der gemeente Goes deden toekomen een afschrift verslag van den Keuringsdienst van vee en vleesch. De Commissaris der Koningin keurde goed de heffing van 80 pCt. fondsbelas ting. Wij hebben, aldus 6prak de Voorzit ter, met leedwezen kennis genomen van 't overlijden van onzen gemeente opzich ter, den heer le Clercq te Kruiningen. Met ijver en toewijding heeft hij de op gelegde taak steeds met trouw vervuld, met erkentelijkheid spreken wij over hem die ons zoo plots ontviel. Tot nage dachtenis van den doode stonden de le den op, een oogenblik werd eerbiedig stilte gevraagd. In deze vacature zal in de volgende vergadering één gekozen worden door B. en W. uit de zeven sollicitanten. Alsnu volgde stemming over het voor stel, om de gemeente te doen toetreden als lid der vereeniging tot bevordering van het lager tuinbouwonderwijs op Z.- Beveland, waarover in de vorige verga dering de stemmen hebben gestaakt. Het voorstel van wethouder van Win- gen was om een jaarlijksche bijdrage van 50 toe te kennen. Voor stemden de heeren de Jonge, en de wethouders van Wingen en van der Have, tegen Fraanje, Zuidweg, Wisse en van Liere. Aldus verworpen. Nu stelt wethouder van der Have voor om 25 bij te dragen inplaats van 50. Ook de heer Fraanje kon zich la ten vinden aldus wethouder van der Ha ve volgens uitlating in de vorige verga dering hierover. De heer Fraanje wil geen woord breker zijn en ondersteunt dit voorstelf hetwelk wordt aangenomen met 4 voor 3 tegen. Voor wethouder van der Have, P. Fraanje, wethouder van Wingen en de Jonge; tegen Wisse, Zuidweg en van Liere. De heer van Liere verklaart, dat ook met deze 25 niets kan uitgehaald worden, hij stemde ook om die reden tegen het voorstel van Wingen. Ook moet elke niet noodzakelijke uitgaaf wor den vermeden, met het oog op de ge- meentefinanciën. Benoemd werd met algemeene stem men de secretaris S. J. van Dijke als agent van de arbeidsbemiddeling. Vastgesteld werd de instructie van den gemeentebode zooals B. en W. in hun prae-advies aangaven. Ook werd in gewilligd het voorstel van B, en W. tot vaststelling van de verordening regelende het vorderen van persoonlijke diensten in de gemeente Kapelle. Vastgesteld werd het reglement van de Brandweer te Kapelle, De heer de Jonge bracht hulde aan B. en W. in verband met het toegevoeg de aan art. 38,zoodat nu voortaan loting plaats zal hebben en men niet willekeurig aanwijst. Ook kan men een ander in zijn plaats zetten, tegen betaling van 10; aanwijzing geschied door B. en W. De heer v a n L i e r e meende, dat het plan bestond te komen tot een vrijwillige brandweer. De V oorzitter zegt, ook dit kan geschieden volgens het reglement. De heer Fraanje vraagt of er nog gehoor is gegeven aan het laatste advies en of dit nog nut heeft afgeworpen. De Voorzitter zegt dat de reke ningen van verteer niet weinig zijn, stelt voor om een presentiegeld van 25 te voteeren met inbegrip van 10 salaris voor den secretaris der brandweer. Ook om een lokaal van de Openbare School beschikbaar te stellen voor vergaderen. Met algemeene stemmen wordt dit voorstel aanvaard en het reglement vast gesteld. Behandeling volgde van het 2e gedeelte ontwerp nieuwe algemeene politieveror dening (Hoofdstukken I, Va en Vb) waar tegen geen bezwaren bestonden. De firma H. Blok en Zonen verzoeken om ontheffing van het bepaalde bij art. 17 der verordening niet rustende op art. 1 der woningwet. B. en W. adviseeren om dit verzoek niet in te willigen, omdat door deze aan bouw de nabij wonende, „welke terecht reclameerde" te weinig daglicht ontvangt, De Amsterdamsche Kooplieden hebben aangekocht de welbekende schoenzaak van I. de Ridder in de Lange Noord straat C 21 te Middelburg. begint de van den geheelen voorraad Alles moet binnen 14 dagen uitverkocht zijn, tegen bespottelijk lage prijzen, zooals: Kinderschoenen vanaf Q cent Jongensschoenen 19 cent Damesschoenen 89 cent Alles prima leer. Heerenschoenen vanaf f1,69, enz. We geven de geheele zaak zoo goed als weg. ZEGT HET VOORT. te Middelburg. 5S (Ingez. Med.) Middelburg 5-VIII-'32, Donderdag hoog ste lucht temperatuur 22.1 °C (72 °F); laagste 14.7 °C (58 °F). Heden 9 h: 16.9 CC; 12 h 18.7 °C. Hoogste barometerstand 765 mm, laagste 762 mm. Hoogste barometerstand 768.6 mm te Biarritz; laagste 752.9 mm te Haparanda. Verwachting tot Morgenavond Zwakke tot matige Z.W. tot W. wind, zwaar tot half bewolkt, waarschijnlijk weinig of geen regen, iets warmer. Zon op: 5 h 27; onder 20 h 43. Licht op: 21 h 13. Maan op: 7 h 12; onder: 21 h 51. E.K.: 9 Augs. Hoog- en Laagwater te VUssingift» Westkapelle is 28 min. en DoktD si 23 min, vroeger; Veere 38 min. iv, >r. (S springtij). Vr. Za. Zo. 5 S 6 7 Augustus. Hoogwater. 4.10 16.19 4.43 16.57 5.23 17.38 Laagwi 10.28 23.06 11.08 11.46 23.45 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Aug. Hoogwater. Laagwater. Vr. 5 6.05 18.21 11.34 24.00 Za. 6 S 6.39 18.56 12.16 24.42 Zo. 7 7.18 19.34 12.53 ALLEEN EEN BAD met electrisch warmwater-apparaat voor nachtstroom van 3 yi ets. per K.W.U., geeft volledige voldoening. Installateur J. M. POLDER MAN, Telefoon 129, Groote Markt, Goes (Ingez. Med.) en diens perceel aanzienlijk in waarde zou minderen. Met algemeene stemmen werd beslo ten om dit verzoek niet in te willigen, aangeraden werd om enkele meters ver der te doen uitbreiden. In bespreking kwam herstel van den torenspits, welke getroffen was door den bliksem. De Voorzitter deelt mee, dat dit herstel niet meevalt en zich niet bepaalt tot het inmetselen van enkele steenen. Het kruis is omgebogen, de bal gesple ten, een gemetselde dorpel weggeslagen, de deur welke toegang tot den spits geeft is gespleten en er zijn stukken af geslagen. Met de assurantie Mij en de Monumen tencommissie is overleg gepleegd. Toe stemming werd gevraagd om een blik semafleider te plaatsen en dit werk op te dragen aan den minsten inschrijver. Aldus werd besloten om B. en W. machtiging hiertoe te verleenen en ook om den post assurantiën eens met des kundigen na te zien. Bij de rondvraag vestigt de heer Z u i d- M

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1