provinciale .Heeuvosche BINNENLAND. WEER EN WIND. No. 182. Twee Bladen. DONDERDAG 4 AUGUSTUS 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. MIDDELBURG. GOES. VLISSINGEN. WALCHEREN. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 7 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week, De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbétuigingen: van 17 regels 2,10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent mm HET HANDELSVERDRAG TUSSCHEN NEDERLAND EN BELGIë- LUXEMBURG. Geleidelijke verlaging der invoerrechten. Heden zijn de Departementen van Buitenlandsche Zaken te 's Gravenhage en te Brussel overgegaan tot de publi catie van den tekst van het op 18 Juli j.l. gesloten Internationaal Verdrag tot vermindering van handelsbelemmerin gen. In de inleiding tot dit verdrag wordt o. m. overwogen dat het dringend nood zakelijk is dat de staten, zoowel in hun eigen belang als in het algemeen belang, een schadelijke politiek laten varen. Overtuigd dat de geleidelijke tot stand- koming van een grooter vrijheid van ruil verkeer één der voornaamste voorwaar den is voor het herstel van de welvaart in de wereld, en wenschende in deze richting een gemeenschappelijke actie te ondernemen, waaraan alle staten zullen kunnen deelnemen en op deze wijze me de te werken tot het herstel van den al- gemeenen economischen toestand heb ben de Regeeringen van België, Luxem burg en Nederland besloten een verdrag tot vermindering van handelsbelemme ringen te sluiten. Blijkens de bepalingen van dit ver drag verbinden partijen zich om niet over te gaan, in haar wederzijdsche betrekkingen, tot verhoogingen van in voerrechten boven het peil van rechten, bestaande op den datum van ondertee- kening van dit verdrag, noch tot de in stelling van rechten, niet bestaande op dien dag. Verder wordt overeengekomen om niet over te gaan tot eenige verhooging van beschermend karakter van invoer rechten nog tot eenige instelling van nieuwe beschermde rechten ten aanzien van goederen van derde staten, waar mede partijen gebonden zijn door han delsverdragen, behalve in het geval dat deze Staten, daar een nieuwe verhooging van tariefmuren of verzwaring der han delsbelemmeringen ernstig afbreuk zou den doen aan de verdragsluitende Par tijen. De verdragsluitende Partijen verbin den zich in haar wederzijdsche betrek kingen, haar invoerrechten geleidelijk te verlagen overeenkomstig de volgende bepalingen. De invoerrechten zullen op het oogen- blik van de inwerkingtreding van dit verdrag worden verlaagd met 10 pCt. van het tarief, bestaande op den datum der onderteekening van het verdrag; deze verlaging zal één jaar later worden gebracht op 20 pCt. van dit tarief, twee jaren later op 30 pCt., drie jaren later op 40 pCt. en vier jaren later op 50 pCt. van dit tarief. De invoerrechten zullen niet behoe ven te worden verlaagd beneden 50 pCt. van het tarief, bestaande op den datum der onderteekening van dit verdrag, noch beneden een peil overeenkomende met 4 pCt. ad valorem voor halffabrica- tie en 8 pCt. ad valorem voor afgewerk te productie. De verdragsluitende partijen verbin den zich onder elkander geen enkel nieuw verbod of geen enkele nieuwe beperking van den in- of uitvoer toe te passen, noch een enkelen nieuwen maatregel tot reglementeering te tref fen, die als gevolg zou kunnen hebben, het wederzijdsche ïuilverkeer te belem meren. Partijen behouden zich evenwel het recht voor over te gaan tot de al gemeen als noodzakelijk erkende re serves, zooals verhalen of beperkingen met betrekking tot openbare veiligheid, zedelijke of humanitaire gronden, ver voer van oorlogsmateriaal, volksgezond heid en voedsel voorziening, in- en uit voer van edele metalen, papiergeld en effecten, met uitzondering van de maat regelen voor het toezicht op deviezen. Anderzijds in het geval dat het ruil verkeer, tusschen partijen ernstig be roerd zou worden door abnormale om standigheden, heeft ieder harer de be voegdheid der in- of uitvoer te beper ken, onder voorwaarde evenwel, dat 'n contingent zal worden vastgesteld, dat in beginsel, en behalve in uitzonde ringsgevallen, niet lager zal kunnen zijn dan 100 pet. van het gemiddelde der in gevoerde of uitgevoerde hoeveelheden gedurende normale jaren. Partijen verbinden zich voorts o.a. in haar wederzijdsche betrekkingen te doen verdwijnen, zoodra de omstandig heden zulks zullen veroorloven, de op den datum der onderteekening van dit verdrag bestaande verbods- of beper kingsmaatregelen of maatregelen tot reg lementeering onder voorbehoud van de hiervoren vermelde uitzonderingen. Vol gens een der andere artikelen van het verdrag verbinden partijen zich in hun wederzijdsch ruilverkeer de onvoor waardelijke en onbeperkte behandeling van de meest begunstigde natie toe te passen. Voorts bevat het verdrag bepalingen betreffende het beslechten van geschil len, de bevoegdheid van iederen derden staat tot het verdrag op voet van ge lijkheid met de staten die het verdrag onderteekend hebben, toe te treden, en nopens de bekrachtiging en inwerking treding van het verdrag. DE ONDERHANDELINGEN OVER DE ZUIVELEXPORT. Dinsdagmorgen zijn te Berlijn de kort geleden aangekondigde nieuwe onder handelingen tusschen de vertegenwoor digers van de Duitsche regeering eener- zijds en die van de Nederlandsche en de Deensche regeeringen anderzijds over een eventueele herziening van de thans geldende regeling van Duitsch- lands boterinvoer begonnen. De W-correspondent van het „Hbld." schrijft dienaangaande: De Nederlanders verkeeren bij deze onderhandelingen in een weinig benij denswaardige positie, omdat zij hier 'n soort van twee frontenoorlog hebben te voeren. Zij zijn naar Berlijn gekomen om te trachten een regeling te verkrijgen, die gunstiger voor Nederland is dan de tegenwoordige, Hetzelfde doel beoogen de Denen, wier belangen echter niet ge heel parallel Ioopen met de Nederland sche, integendeel, daarmede op een be langrijk onderdeel scherp contrasteeren. Het Nederlandsche belang zou het meeste gediend zijn bij een proportio- neele contingeering van den invoer bij een zoo laag mogelijk botertarief. Voor Denemarken is de hoogte van dit tarief van minder groote beteekenis, daar het als gevolg van de depreciatie van de Deensche kroon ook bij een hoo- ger tarief nog loonend kan importeeren, Het wenscht echter de opheffing van den valutatoeslag en zou daardoor te genover Nederland nog meer in het voordeel komen dan het blijkens het veldwinnen van de Deensche boter op de Duitsche markt ten nadeele van de Nederlandsche boter thans reeds is. Deze tegenstelling tusschen de belan gen van de beide boter exporteerende landen geeft Duitschland natuurlijk een prachtige gelegenheid om Nederland en Denemarken tegen elkaar uit te spelen en als wij wel zijn ingelicht maakt het van deze gelegenheid inderdaad gebruik. Weliswaar is men van Duitsche zij de nog niet met concrete voorstellen voor den dag gekomen, maar de propor ties, die de Duitsche onderhandelaars tot dusverre in den loop der besprekin gen in algemeene trekken en zonder uit den aard der zaak vooralsnog in bijzon derheden te treden, hebben geschetst, zijn in flagranten strijd met wat men zich in Nederland als een bevredigende oplossing heeft gedacht. Onder deze omstandigheden dient men zich af te vragen of het wel zin heeft op dezen grondslag verder te onderhan delen. In het belang van onzen export ware het derhalve te wenschen, dat Duitsch land zich bereid verklaarde tot een be trekkelijk lage proportioneele contin- genteering bij een dragelijk invoerrecht, omdat wij dan alleen de zekerheid heb ben, dat wij ons contingent geheel op de Duitsche markt kunen onderbrengen. Het staat echter te bezien of dit waarlijk bescheiden ideaal onder de te genwoordige omstandigheden te berei ken zal zijn. Trouwens de correspondent van de N. Rott. Crt, schrijft al: Uit den aard der zaak zijn de Duit sche voorstellen nog niet in bijzonder heden geformuleerd, maar wat er tot dusver in algemeene trekken van be kend is, druischt zoozeer tegen de Ne derlandsche export-belangen in, dat 't niet eens een basis van ernstig onder handelen kan vormen. Als hierin niet een beslissende wending intreedt, dan zal on- delegatie zich eerlang ernstig de vraag moeten voorleggen of een verder ver blijf alhier voor haar nog beteekenis heeft. ZELF-KARNENDE BOEREN. De Minister van Binnenlandsche Za ken heeft ter kennis aan de gemeente besturen gebracht met verzoek er in hunne gemeenten algemeene bekendheid aan te geven het communiqué dat dezer dagen als waarschuwing voor zelfkarnen- Men moet zich nooit schamen onge lijk te bekennen, want het beteekent, dat men vandaag verstandiger is dan gisteren. de boeren is gepubliceerd, o.a. werd daarbij medegedeeld, dat na 31 Juli in gevolge de bepalingen van de Crisis-zui- velwet geen enkele hoeveelheid boter de fabriek, de melkinrichting de boer derij, de melkslijterij, in het algemeen de bereid- of bewaarplaats zal mogen verlaten, tenzij voorzien van het Rijks- botermerk, of het speciale crisis-boter- merk en in verband daarmede zelfkar- nende boeren, die zich tot dusver niet bij de betrokken botercontrole-stations opgaven met verzoek botermerken te ontvangen, daarom in hun eigen belang werden aangeraden, dit alsnog ten spoe digste te doen, daar het n.l. in de be doeling ligt na 31 Juli nauwlettend op de naleving van de wettelijke voorschriften toe te zien, en bij overtreding dier voor schriften tot het doen opmaken van pro cessen-verbaal over te gaan. DE SLAMAT. Aneta meldt uit Bandoeng: Dinsdagnacht heeft de Slamat tot groote hoogte massa's gloeiend materiaal uitgeworpen, welke in den krater terug vielen. Vervolgens is het magma in den krater zeer waarschijnlijk zoo hoog ge komen, dat de gloeiende massa's nu op de helling terechtkomen. Gistermiddag had de plechtige ope ning plaats te Wassenaar van het na tionaal padvindersOiamp, waaraan een kleine 3000 padvinders deelnemen. De Prins, die in. padvindersuniform was ge kleed, hield de openingsrede. De heer Van boeijen, die dezer da gen is benoemd tot voorzitter van den Radioraad en van de Radio-omroep- Controlecommissie, is thans ook be noemd tot voorzitter van de algemee ne programma-commissie. Prov. Staten van Gelderland heb ben het waterleidingsplan O. Gelderland met 59 tegen 2 stemlmen goedgekeurd. Het voorstel van Ged'. Staten was hen te machtigen aan een door samtenvver- king van gemeenten op te richten maat schappij ten doel hebbend de drinkwa tervoorziening van O. Gelderland en één of meer aangrenzende gebieden de be rin odigde gelden, geraamd op f 3.545.000 ter leen te verstrekken teqjen een renté die voor de provincie zat gelden 'bij' het aangaan van de geldleening ter bestrij ding van deze uitgaaf. Koopt toch in den vreemde niet Wat eigen land U net zoo biedt DE RIJTOER VOOR OUDEN VAN DAGEN. Het komt zéker voor elkaar! Vóórdat we gisteren ter perse gingen, was er reeds de toezegging van mevr. Smits uit Vlissingen, dat zij een char-a- bancs beschikbaar stelde; vanmorgen was er met de post een aantal adhaesie- betuigingen. De heeren W. Vermeulen jr. van de Dwarskaai, P, de Vos jr., Seis- singel R 237 en Verhage, Lange Noord straat C 26, verklaarden zich bereid, niet alléén om wagens ter beschikking te stellen, maar ook om zich voorloopig met de regeling te belasten. (Indien méér dames of heeren van de regelingscom missie deel willen uitmaken, dan gaarne natuurlijk!) De heer Jac; A. van Puffelen juicht het plan zeer toe, en vraagt ons, of de oudjes uit het diaconiehuis in de Lom bardstraat ook meegaan? Natuurlijk zoolang er ruimte is, kan een ieder mee, dunkt ons. En dezen ochtend kwam er bericht van de Stoomtram Walcheren, dat zij op een daartoe geschikten dag gaarne een harer autobussen voor het goede doel wil leenen. Gaat het goed? Ons dunkt van wel! Wat er verder nog noodig is, komt wel voor elkaar. Alleen zal er, voor een versnapering, nog eenig geld van noode zijn. Zij, die hiervoor een bedragje be schikbaar willen stellen, kunnen dit doen toekomen aan d enheer W. Ver meulen jr., Dwarskaai G 111, telefoon 433. De burgemeester van Middelburg, Het „Laatste Nieuws" schrijft: Aan den heer P. Dumon Tak, burge meester van Middelburg, is op zijn ver zoek, met ingang van 2 Januari 1933, eervol ontslag verleend als zoodanig. Hij wordt op 31 December 65 jaar en is se dert 1915 burgemeester van de Zeeuw- sche hoofdplaats. Gedurende den oorlog maakte hij zich buitengewoon verdien stelijk jegens onze landgenooten, die naar Middelburg waren gevlucht en daar met open armen ontvangen werden. De vluchtelingen vonden in hem een steun en een knappen raadsman; zij mochten zich in zijn belangstelling verheugen tot de dag kwam dat zij weer huiswaarts konden keeren. Verlichting van het Stadhuis. De schaduw der tenten en kramen deed gisterenavond alleen van onder schade aan de verlichting van het Stad huis, maar vooral komende uit de Lan- gedelft had men toch een fraai gezicht op het monumentale gebouw en waar ook nu een groot aantal vreemdelingen in de stad aanwezig waren, was het juist gezien, niettegenstaande de Iker- mis de lampen toch te ontsteken. Er zijn tientallen een kijkje komen nemen. De Vacantieschool. Morgen trekt de Vacantieschool bij goed weer, op nieuw naar buiten. Naar wij vernemen stelt de firma L. Roose, limonade ter beschikking en geeft ook de Coöp. ,,De Broederband" evenals vorige jaren voor twee tochten versnaperingen voor alle kinderen. Het geld voor de tenten is er zoo goed als geheel, nog enkele steentjes moeten worden bijgedragen voor deze linnen gebouwen. De Kermis. De exploitanten en de kermishouders treffen het tot nu toe wel bijzonder met het weer. Dit is zeker een der voorna me oorzaken, dat er des avonds gedu rende een paar uur een gezellige drukte heerscht op de Markt, en nog al veel gebruik gemaakt wordt van de verschil lende vermakelijkheden Het circus Van Bever was gisteren avond evenals gisterenmiddag zoo goed als uitverkocht, en ieder nummer had het ten volle verdiend succes. In den Schouwburgloge mocht het ge zelschap „Schakels' zich in stijgende belangstelling verheugen; en is er weer smakelijk gelachen om de rake zetten, is er weer bewonderd de goede dans, de mooie costuums. De drukte van heden. Zeker het cijfer van het vervoer per Provinciale boot Breskens Vlissingen is heden 2000 passagiers en 93 auto's tegen verleden jaar op kermis Donderdag 3450; maar druk is het toch in de stad, omdat ook vele langs andere wegen, speciaal van de richting Goes de stad bereiken en reeds vroeg heerschte er dan ook een opgewekt leven in onze veste. Een goede maatregel van de politie was het zeker om de auto's, bussen en touringcars zooveel mogelijk op de Los- kade te doen parkeeren; al kan men na tuurlijk de stad niet geheel „autoloos" maken. DE KERMIS. Gedurende de a. s. kermis, te houden van 16 tot en met 23 Augs., zullen de na volgende plaatsen op de Markt worden ingenomen. Raadhuiszijde: Zweefcaroussel, thea ter. Westzijde: langs de Korenbeurs: gebakkraam, luchtschommel, open auto- caroussel, kinder-race-auto's, gebak kraam en suikerkraam. Noordzijde (van Zoutkeet naar Postkantoor) Lunapark, Fotografietent en zuurtent. Oostzijde (van Postkantoor naar hotel „Centraal") Vliegbommensport, Kijktent, Schiettent, Vlindercaroussel, Kijktent-theater, ge bakkraam en Werptenten. Voorts zullen er nog een tweetal pa- lingkramen geplaatst worden. Op de Vlasmarkt komen een wafelkraam en een kindercaroussel. Het gevaarlijk kruispunt. Gisteravond, tegen zeven uur, vond weer een auto-botsing plaats op het gevaarlijke kruispunt Wilhelmina- straat, PatijnwegOverweg. Een Amsterdamsche auto, bestuurd door de onderwijzeres mej. N. v. d. Hoe ven, reed daar met nog groote kracht tegen een auto, bestuurd door den heer J. Noordhoek, alhier. Mej. v. d. H. ver- Middelburg 4-VIII-'32: Woensdag hoog ste luchttemperatuur 19 °C; (66 °F); laagste 15.5 °C (60 °F). Heden 9 h: 17 °C; 12 h: 19 °C. Geen regen of neer slag. Hoogste barometerstand 763 mm, laagste 762 mm. Hoogste barometerstand 768.0 mm te La Coruna; laagste 747.3 mm te Sey- disfjord. Verwachting tot Morgenavond! Zwakke tot matige meest W. wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen re gen, weinig verandering in temperatuur. Zon op: 5 h 25; onder 20 h 45. Licht op: 21 h 15. Maan op: 19 h 47; onder: 19 h 40. E.K.: 9 Augs. Hoog- en Laagwater te Vlissingrü 23 min. vroeger; Veere 38 min. lar*' (S springtijl. Augustus. Hoogwater. Laagw*i."i Do. 4 3.34 15.43 9.54 22.28 Vr. 5 S 4.10 16.19 10.28 23.06 Za. 6 4.43 16.57 11.08 23.45 Hoog- en Laagwater te Wemeldmge, Aug. Hoogwater. Laagwater. Do. 4 5.28 17.44 10.58 23.21 Vr. 5 6.05 18.21 11.34 24.00 Za. 6 S 6.39 18.56 12,16 24.42 loor toen de macht over haar stuur, reed het terras van café „Nieuw Goes' op, nam het houten rijwielhek, een ta feltje en vier stoelen mede en kwam tegen den muur van het café tot stil stand. Het meubilair werd geheel ver nield. Het mag een geluk genoemd worden, dat daar niemand zat, temeer omdat deze beschutte hoek van het terras al tijd het eerst ingenomen wordt. Kort te- 'voren hadden er ook nog menscben gezeten. De auto van mej. v, d. H. was van vo ren geheel vernield en moest door een kraanwagen weggesleept worden. Ook de auto van den heer N. was zwaar be schadigd, doch deze kon op eigen kracht nog een garage bereiken. De politie maakte proces-verbaal op. De heer Jacobs, eigenaar van „Nieuw Goes'", wees er ons op, dat de cliënte, gezien dit en de voorgaande ongeluk ken, waarbij het terras ook beschadigd werd, angstig worden om daar plaats te nemen. Een stevige afrastering zou aan te be velen zijn! Jubileum moeder Emeldina. Het naburige Kloetingsche muziekge zelschap „Excelsior" zal Zaterdag a.s. van 89 uur in het R. K. Ziekenhuis „St, Joanna" een concert geven, ter gelegenheid van het zilveren professie- feest van de overste, moeder Emeldina. Gisterenavond reed een auto te gen een sigarenwinkel in de omgeving van het station aan; het huis werd ont zet en in den winkel schade aangericht. De auto was bijna niet beschadigd en persoonlijke ongelukken vielen er niet bij voor. Morgenavond geeft „St. Caecilia" een concert op den Boulevard. ARNEMUIDEN. De muziekvereeni- ging „Arne's Genoegen" zal 't concert dat wegens een onweersbui Zaterdag avond afgebroken werd, hedenavond (Donderdag) opnieuw geven op 't markt plein, aanvang 8 uur. WESTKAPELLE. Dinsdag werden al hier vlak boven het dorp schietoefenin gen gehouden in de lucht, waarbij ge bleken is, dat enkele koperen hulzen te recht waren gekomen op het erf van een paar inwoners. Bij een dezer kwam een huls met zoodanige kracht tegen de ruit van een zolderraam, dat deze ge barsten was. Wel wat gevaarlijk, deze oefeningen te houden boven de bebouwde kom der gemeente.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1