^rotiinciale ^eeutoache f 46.- f50.-. „NEUTRAAL" GLAZEN H. Rabbers Co. (olbert-Costuums LINTVELT's BAZAR - GOES. WEER EN WIND. No. 181. Twee Bladen. WOENSDAG 3 AUGUSTUS 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. ZEEUND. MIDDELBURG. Ulorperi pèrWU., Haamókde-Uerdam! GOES. Reclame-Aanbieding Naar Maat, M. jm. 21 MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen Z2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" oi „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent OOK DE WESTFRIESCHE TUINBOUW. De commissie uit de West-Friesche gemeentebesturen heeft een adres ge zonden aan den minister van oeconomi- sche zaken en arbeid, waarin gezegd wordt, dat men binnen enkele weken voor een volslagen ineenstorting staat der tuinbouwbedrijven met stopzetting van de productie. Alleen regeeringshulp tot instandhou ding van de tot voor kort nog zoo bloei ende tuinbouwbedrijven kan afdoende redding brengen. De commissie doet daarom een dringend beroep op den mi nister om spoedige hulp in den vorm van bijslag in de productiekosten op de voornaamste tuinbouwproducten met terugwerkende kracht van het begin van de aardappelcampagne af. DE BELGISCH-NEDERLANDSCHE DOUANECONVENTIE. Vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel van het kanton Waadt - land en van de Fransche Kamer van Koophandel te Luzern, hebben den wensch uitgesproken, dat de regeerin gen van Zwitserland en Frankrijk toe treding tot de Belgisch-Nederlandsche douaneconventie van Lausanne in over weging zullen nemen. In de toelichting vestigen zij er de aandacht op, dat de wereldcrisis zich nog steeds verscherpt hoewel verschil lende regeeringen individueele maatre gelen van beschermenden aard hebben getroffen. Deze individueele maatrege len veroorzaken een toenemende ver mindering van den internationalen ruil handel, welker handhaving en ontwik keling een levensbelang voor alle lan den is. UITVOER VAN STEENKOLEN NAAR BELGIE. Naar de „Maasbode" verneemt heeft de Belgische regeering aan de Neder- landsche, Engelsche en Duitsche regee ringen medegedeeld, dat zij voorne mens is, de tot dusverre aan deze lan den toegestane contingenten voor den uitvoer van kolen naar België te ver minderen. In April van dit jaar waren de be langhebbenden steenkoolproducenten overeengekomen, den steenkolen-ex port naar België met maandelijks een 120.000 ton te verminderen, vergeleken bij het vorige jaar. Tegelijkertijd ver plichtte België zich de steenkoolpro ductie in dezelfde mate te verminderen. Deze overeenkomst zou van kracht zijn tot 1 October van dit jaar, waarbij Bel gië zich het recht voorbehield de over eenkomst te wijzigen, wanneer de Bel gische voorraden op de mijnen van April tot Juni met meer dan 100.000 ton zouden toenemen. Een erg nette meneer. Er is een vreeseiijk probleem, dat de menschheid van dezen dag foltert: de werkloosheid. Het snijdt aan twee kan ten: den werklooze, die er onder ver twijfelt, den bestuurder van gemeenten of rijk, die met de voorzieningen steeds weer in het honderd loopen.... Er woont in Zwitserland, nauwkeuri ger omschreven: in Gurten, kanton Bern, een erg nette meneer. Rychner heet hij. E. Rychner. Die nette meneer heeft, blijkens een rood stempeltje op de enveloppe van een ons gezonden pamfletje „Het pro bleem der werkloosheid opgelost' Na tuurlijk doet hij van zoo'n belangrijke vondst ftiededeeling „An die Presse Europas Als je een gebroken oor vindt van een melkkannetje, door een booze Romeinsche huisvrouw aan diggelen ge smeten, dan snel je al naar de pers hoeveel te minder ware dezen netten heer Rychner gebrek aan bescheiden heid of sierlijkheid van levenshouding te verwijten, wanneer hij met zijn vondst naar de pers loopt! Integendeel, hij is nog te bescheiden, want het werkloos heidsprobleem is niet alleen voor Euro pa, neen, „voor de heele wereld opge lost." Men zal ons vragen, waarom wij voortdurend op de netheid van heer Rychner den nadruk vestigen. Vanwege dit nette zinnetje in z'n pamfletje: „Die Lösung ist nicht so einfach zu finden. Sie ist denn auch bis heute, meines Wissens, in der ganzen Welt noch van Niemgndem vorgeschlagen WPfden. Ich möchte die Presse nun höflich ein- laden, sich der Sache so anzunehmen, wie sie es verdient und, zusammen mit der Regierung Ihres Landes, den Wirt- schafts-Verbanden etc. für Ihr Land einen Preis für eine brauchbare Lösung aus- zusetzen. Tüchtige Arbeit ist auch eine rechte Gegenleistung wert.." („De oplossing is niet gemakkelijk te vinden en zij is dan ook, voor zoover mij bekend, in heel de wereld nog door niemand voorgesteld. Ik moge nu de pers beleefd verzoeken, de zaak zoo ernstig te behandelen, als zij verdient, en, met de regeering van Uw land, de economische consortiums, enz., voor uw land een prijs voor een bruikbare oplossing uit te loven. Flink werk is ook een flinke tegenpregtatie waard"....) Zeg u nou eens eerlijk, is die me neer Rychner nu niet een heel erg nette man? Die verbeeldt zich daar in gemoede, in alle eer en deugd, de oplossing van het probleem, de buiten-werk-stelling van dien geesel der menschheid, gevon den te hebben. En zint dan: hoe sla ik daar een slaatje uit? Welaan: laat men prijsvragen te zij nen behoeve inrichten. Laat iedereen zich suf piekeren.... hij hééft het ant woord op het raadsel lekker stiekemp jes in z'n binnenzak. En oogst zoo aan stonds al die prijzen stuk- voor stuk in. Nette meneer hé? Zooies als een man van de weten schap, die het geneesmiddel tegen de kanker vindt, en dan zegt: hoe kan ik dat gevalletje uitbaten en uitbuiten? Meneer Rychner, u is een heel ver schrikkelijk erg nette meneer. Netter kunnen we het niet zeggen. De Koninklijke familie heeft het voornemen zich Zaterdag naar het Loo te begeven. UITSLUITEND VOOR UW INMAAK. (Ingez. Med.) Tegen invoer van buitenlandsch fruit. DoQr de Provinciale Veilingsorgani satie in Zeeland is een telegram aan den minister van Economische Zaken en Arbeid gezonden waarin met nadruk wordt gewezen op den onhoudbaren toestand, dat, terwijl de Nederlandsche fruitoogst reeds aan de markt komt, wordt voortgegaan met buitenlandsche vruchten in te voeren. Op 1 Augustus werden te Rotterdam nog Amerikaansche appelen geveild en Spaansche en Italiaansche pruimen worden in massa ingevoerd omdat Frankrijk en België dat product gecon- tigenteerd hebben. Vooral is gewezen op het feit dat deze producten beneden kostprijs hier op de markt worden gebracht wat in verband met de vele exportbelemme ringen voor de Nederlandsche produc ten onder de tegenwoordige tijdsom standigheden ontoelaatbaar is. Met nadruk is gevraagd om spoedig maatregelen te nemen dat de Neder landsche markt blijft behouden voor de Nederlandsche producent, omdat we gens te lage kleinfruitprijzen alle hoop is gevestigd op goede prijzen voor ap pelen en peren. Middelburgsche Vacantieschool. Na Zaterdag zijn tot Dinsdagavond de volgende bedragen voor een tent inge komen: N. N. „voor de tent" ƒ1.25; Mej. H. E. en Mej. N. S. 2.50; van Jan en z'n vriend (opbrengst draaiorgeltje) 2.99; C, J. C. 1; Mevr. B, v. B. 5; F. E. H. ƒ1; Mej. de V. te K. 0.50; voor de tent van C. T. (of E. T.) 0.50; de heer B. te K. 2.50; mevr. H.-T. te VI. 25; J. C. A. v. H. ƒ2.50; R. v. L. ƒ1; dames v. d, K. 2.50; „Niet publiek te verant woorden" ƒ5; W. J. ƒ1; mevr. H. te Kleine gebeurtnissen maken ons spraakzaam, groote zwijgzaam. VI. ƒ5; N. N. 2.50; nogmaals N. N. 2.50 en mej. St. 5. Samen 69.24. Totaal tot Dinsdag avond 74.50 en 69.24 is 143.74. 't Gaat goed; nog een flinke stoot en wij zijn er! Ieder die nog verzuimde wat te zenden en die toch de bedoeling heeft ons aan de schuiltent te helpen, doe dat thans even. Laat ons Vrijdag met „onbe zwaarde" tent naar het strand trekken, Gisteren is een goed geslaagd uit stapje met de kinderen gemaakt. Wegens regenweer kon de tegen he den aangekondigde reis niet doorgaan. De eerstvolgende tocht is nu a.s. Vrij dag; dan hoopt het comité ook de ten ten naar 't strand te kunnen vervoeren. Geleidsters(ders) die voor heden 'n boekje hadden en Vrijdag niet mede gaan; worden beleefd verzocht dit boek je ten spoedigste bij het comité in te leveren. (Jnjjez i DE RIJTOER VAN OUDEN VAN DAGEN. Wie werkt mee Hetgeen een inzender gisteren schreef omtrent een Middelburgsche rijtoer voor ouden van dagen, was een stadgenoot aanleiding op te merken, dat eenige ja ren geleden zulk een tocht voor de veel thuiszittende oudjes is gearrangeerd. Wat toen kon, en in Goes en elders kan, kan hier bij ons ook weer. Er is voor noodig: medewerking van allen, leiding van enkelen. Een groot aantal particuliere auto's. Met chaffeurs of chauffeuses, die mee willen rijden. Versnaperingen, voor on derweg. Het is alles een quaestie van eenigen goeden wil, en voor een paar man eeni ge bereidheid zich wat uit te slooven om de organisatie niet zoo héél gewel dig! in elkaar te zetten. Wij willen graag als opwekkingsmid del dienst doen. Vragen dus: 1. Wie voelt er voor? 2. Wie wil eventueel zijn wagen beschikbaar stellen? 3. Wie wil aan het voorbereidende organiseerende werk meehelpen? Hooren we hier wat op, dan zullen we graag de tot co-operatie bereid zijnden tot elkaar brengen. Het goede doel: de verpleegden uit het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, de inrichting op 't Noord- bolwerk en eventueel ook nog een aan tal thuiszittende oudjes een prettigen dag te bezorgen, wordt dan gemakkelijk en snel bereikt! Toen het vorenstaande reeds geschre ven was, deelde de heer Smits uit Vlis singen ons, namens mevrouw de wéd, A. W. Smits-de Kat, die een oud-Middel- burgsche is, telefonisch mede, dat zij te gelegener tijd graag 1 of 2 harer char-a- bancs met chauffeur ter beschikking wil de stellen. Mooi zoo! Wie volgt? De Revue in de Schouwburgloge, Een avond van aangenaam verpo zen wacht ieder die houdt van de luch- te kunst, als hij een der nog restende kermisavonden in de Schouwhurgloge op de Londensche kade, een kijkje gaat nemen naar de revue „Blank en Bruin, Holland-Afrika", waarmede het gezel schap Schakels een tournée maakt. Want men weet het een revue is voor een groot deel kijkspel en dit deel wil len wij ditmaal eens het eerste bespre ken. Zoowel omdat wij met groote waardeering terug denken aan hetgeen op het gebied van den dans is geboden. Het meest zeker voor het danspaar, de Retichni's, die van het beste op dit gebied brengen en daarnaast de zes Big-ben girls, die een zwaren avond hebben wat echter niet belet, dat zij in fraaie costuumpjes verschillende dansen goed uitvoerden. Dit heeft ons onwillekeurig reeds gebracht bij de slotscènes, die een schittering van goed bedachte costumes en tooneel aanklee ding brengen. Zoover dus wat het onderdeelen „kij ken" brengt, om dan te komen tot de andere spelenden, zij die hun kracht moeten zoeken in goeden zang, goed acteeren en in rake zetten. Nu Frits Schakels heeft gelegenheid in het stuk zich herhaaldelijk te doen kennen als de man met een gezonden humor, die het vroolijke element in d revue volkomen beheerscht, ook al staan de dames Willy Brands en Lena Eman en de. heeren Karei Brouwer, Arnold Schotanus en Tommy Bouwman hem krachtig bij en dit niet minder de Fred son Boys, 4 zwartjes, die o.a. zeer goede Indische dansen lieten zien. Dit alles doet de naam „Blank en Bruin" ook voor oningewijden beter be grijpelijk maken, want het verkeerde der rassenhaat kan in een ernstige gedeelte zeer duidelijk naar voren worden ge bracht, hetgeen reeds eerder gebeurt met de gevolgen voor de Zuiderzeevisschers van de inpolderingen. Maar het doel bij een revue is het op- vroolijken van den mensch en hierin slaagt men ten volle. Men verwacht toch verder geen beschrijving van het opge voerde stuk van ons en kunnen wij wel volstaan met nogmaals te verzekeren, dat men wat goeds te zien geeft en dat ook het orkestje van Jan Hinze zijn beste beentje voorzette. De aanwezigen gaven gisterenavond blijk het ten volle met ons eens te zijn, o.a. door een welgemeend hartelijk ap plaus. dat aan het slot tot een herhaald terugkeeren der spelenden noopte. Het circus Van Bever, Het circus mocht zich gisterenavond in een stijgende belangstelling verheu gen en hebben de honderden aanwezi gen telkenmale van de groote waardee ring getuigd voor het gebodene. Het programma was hetzelfde, maar kon iets vlugger worden afgewerkt. Toch is het ruim elf uur geworden, dit als bewijs, dat veel geboden wordt. De aanhouder wint. Het is al een oude geschiedenis. Er heeft in ons blad, lang geleden, 'n advertentie gestaan: wie 5 zond aan een adres in Duitschland, 2ou een Koe koeksklokje krijgen. Een onzer lezers zond 5.... doch kreeg geen klokje. Zoomin als wij onze nota voor de ad vertentie betaald kregen. De man schreef, reclameerde, doch kreeg z'n klokje niet. Zoomin als wij het bedrag onzer nota. Maar abonnee hield vol. Vroeg via de posterijen een bewijs, dat z'n postwissel aan het goede adres was uitbetaald. Stapte hiermede naar de politie, waar men z'n klacht geduldig aanhoorde en opnam. Daar is toen „werk van ge maakt Hoe en waar en wat en wie dat weten we niet, nademaal wij niet „van de politie" zijn. Maar het apparaat dat noodig was, is in werking gezet, en er is klaarblijkelijk aan de juiste handel getrokken, want ziet: op 'n ochtend kwam er 'n groot pak op het politiebu reau Uit Duitschland. Inhoud: een Koe koeksklok! Onze vasthoudende abonnée is voor zijn volharding beloond: „koekoek, koe koek!" roept 't van den wand.... „Verboden voor rijwielen," (h) Er wordt de laatste maanden vreemd omgesprongen met de Groote Markt. Eertijds was het een toevlucht voor alle wandelaars, die veilig wilden zijn voor het steeds toenemende verkeer per as. In de hoofdstraten, waarvan er geen enkele behoorlijke trottoirs heeft, loopt men eigenlijk nooit rustig, maar de Groo te Markt was immer een waar toe vluchtsoord „verboden voor alle rijver- keer". Toen echter verdwenen, om onna speurlijke reden, plotseling, de borden, die het rijverkeer over de Markt verbo den, en fietsers, en bijwijlen ook auto's, legden beslag op dit vroeger maagdelij ke terrein. De jeugd hield er nu en dan zelfs een wielerwedstrijd over. Gevol gen: veel geklaag, van de wandelaars en enkele aanrijdingen. De Goesche Courant maakte dadelijk aanmerking op deze ongewenschte si tuatie en daarna kwam het geval zelfs in den Raad. Het werd een „stokpaard je" van den heer Eckhardt, die ook de borden terug wilde, en de laatste maal vroeg, waarom ze nu zoo lang we^ ble ven. De voorzitter zei zooiets van „de verordening weer wijzigen" en er ge beurde voorloopig niets. Maar nu zijn ze eensklaps weer ver schenen, de oude, roode borden en op de vier markthoeken prijkt opnieuw het verbod „verboden voor rijwielen". Zeker zal men er eerst weer aan moeten „wen nen" en als de politie aan het verbod dadelijk strak de hand houdt, dan zullen er zeker heel wat bekeuringen vallen,... Lange Delft Middelburg. (Ing. Med.) Middelburg, 3-VIII -'32, Dinsdag hoog ste luchttemperatuur 21.7 °C (71 °F); laagste 15.2 °C (59 °F), Heden 9 h: 15.7 °C; 12 h: 18.5 °C. Hoogste barometer stand 762 mm, laagste 763 mm. Hoogste barometerstand 767.3 mm te La Coruna; laagste 744.9 mm te Reykja vik, Verwachting tot Morgenavond? Zwakke tot matige Z,W, tot W. wind, meest zwaar bewolkt met tijdelijke op klaringen, waarschijnlijk weinig of geen regen en iets warmer. Zon op: 5 h 24; onder 20 h 46. Licht op: 21 h 16. Maan op 6 h 21; onder 21 h 27. E.K.: 9 Aug. Hoog- en Laagwater te VHssmgest, Westkapelle is 28 raili. en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 cain. iaitji, (S springtij). Augustus. Hoogwater. LaagW4-.ru Do. 4 3.34 15.43 9.54 22.28 Wo. 3 2.53 15.05 9.19 21.50 Vr. 5 S 4.10 16.19 10.28 23.06 Za. 6 4.43 16.57 11.08 23.45 Hoog- en Laagwater te Wemeidmge. Aug. Hoogwater. Laagwater, Wo. 3 4.45 17.06 10.23 22.44 Do. 4 5.28 17.44 10.58 23.21 Vr. 5 6.05 18.21 11.34 24.00 Za. 6 S 6.39 18.56 12.16 24.42 DE HILVERSUM 5, het prachttoestel met Super-inductie-schakeling, één- knopsbediening, electrodynamische luid spreker, 275,bij alle N.S.F.-agenten. (Ingez. Med.) R. K. Volksbond. De R. K. Volksbond hield haar alge- meene vergadering in het zaaltje naast de R. K. kerk. De opkomst der leden was matig. De geestelijke adviseur, pas toor Doele, was mede-aanwezig. Uit het veslag van den penningmees ter bleek, dat in 1931 was ontvangen 568, uitgegev^r 471, alzoo een ba tig slot van 97. Aan het eind der vergadering sprak pastoor Doele een geestelijk woord en uitte tevens zijn dankbaarheid voor de belangstelling, die hij van de leden bij zijn 60sten verjaardag had genoten. De gerolde portemonnaie. De heer Jacobs, eigenaar van café „Centrum" op de Markt, verzocht ons een kleine correctie aan te brengen op ons bericht over de in zijn zaak ge rolde portemonnaie. De politie is n.l, door den heer Ja cobs zelf verzocht, even na het sluitings uur, binnen te komen, omdat W. de R. zijn portemonnaie miste. De politie vol deed aan dit verzoek, de heer Jacobs legde het geval uit en zeide daarbij, wij zend op W. J. B„ die even naar het toilet geweest was: „die man moet de portemonnaie hebben". W. J. B. ant woordde toen: „Ik heb niets in mijn zak ken dan dit. en haalde daarop zijn zakken leeg. Hierbij kwam ook de por temonnaie te voorschijn van W. de R. Door de politie behoefde dus geen sluiting van het café of een onderzoek gelast te worden, daar het geval in een enkele minuut opgelost was. Intusschen staat het wel vast, dat W. J. B. de por temonnaie wilde ontvreemden en de heer Jacobs wees B. ook dadelijk als

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1