BEURS- EN Wl SSELKOERSEN. KUNST EN WETENSCHAP. BEURSTHERMOMETER. I— Philips LEUEÜ EU VLOOT. ONDERWIJS. WALCHEREN. ZUID-BEVELAND. SCHOUWEN-DUIVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O.D. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D KORT ZEEUWSCH NIEUWS. BIOSCOPEN. AMSTERDAM, 2 Aug. Het eerste getal is de vorige notee ring, daarop volgt de officieele notee ring van heden. Ned. 2e 1. 32 1000-5 102—101% Ned. 17 1000-4% 100%—100% Ned. 31 1000-4 97%—97% Ned. 32 1000-5 101—101% Certificaten-3 79% Cert. N.W.S.-2% 67%—67 O. Indië 22 1000-6 95%—95% O. Indië 23 100-6 75% O. Indië 1000-5 95%—96 O. Indië 26 1000-4% 89%—89% Duitschl. 100-7 58%—57% Duitschl. 30 1000-5% 47%—46 Engl. W.L. 50-200-5 72%—72% Engl. F.L. 50-200-4 77—77 Zeeuws. Hyp. B-5 97%—97%'. Zeeuws. Hyp. B-4i/2 89Vs - A Amsterd. Bank 90%— A Bank Assoc. 24%' C Rottt. Bankver. 62%63%. A Twentsche Bank 80 A de Schelde N.B. 33%33%, A Pref. Jurgens A 90 ex-div,90%, A Ver. Papf. v. Gelder 60%61. C Am, Car Foundry 9%9%. C Am. Smelt en Ref. 13%13%, C Farbenind. I.G. 78%76%. C. U. States St. C. 30%— 29i/8. C C Pull SerV. 1—H/s C. North Aim. Cy 22i/2221/4. A Born. Sum. H.M. 120y2— 12fiy2". A Ned. Wol Mij. 42i/2 A Singkep Tin M. 6975 A J. C. Japan Ln. 3031 A Rotterd. Lloyd 4852 A S. M. Nederland 51%54% A Amst. Thee C.M. 23—23% A Houth. Alberts 23 C Peruvian C. Pr. 5%5% A Southern Rlw. 6%6% C Union Pac. Rr. 49%46% C Int. Nickel Cy. 6%6% Het aantal werkloozen is weder met 35 toegenomen en bedraagt thans 936, van wie 115 bij de werkverschaf fing zijn geplaatst. BIGGEKERKE. Op de schietbaan van de vereeniging „Nut en Genoegen" al hier is Vrijdag en Zaterdag een wedstrijd gehouden om den beker, beschikbaar gesteld door den Zeeuwschen Schietbond „Pro Patria" voor Geweer M 95 op 150 m. De wisselbeker werd gewonnen door de schietvereeniging „Wilhelmina" te Koudekerke met 178 punten. De beker is thans in het bezit van de schietver eeniging te Wemeldinge. Een aan den wedstrijd verbonden vrije baan bracht de volgende resultaten: 1, H. Verschuu- re te Biggekerke; 2. S. Daane te Ierse- ke; 3. M. Kleinepier te Biggekerke; 4. Eckhart te Ierseke; 5. J. Konraad te Big gekerke; 6. H. Kaljouw te Biggekerke; 7. A, Wielemaker te Koudekerke; 8. D. de Witte te Wemeldinge; 9. C. de Zeeuw te Wemeldinge; 10. P. de Lange te Big- gekerkè. Ter navolging, WAARDE. Eenigen tijd geleden kwa men in verschillende bladen uit onze provincie een bericht voor, tot opwek king, om de gebruikte rijwielplaatjes van 1931-1932; (ook van vorige jaren) niet weg te werpen, maar ze te laten inzamelen. Hier ter plaatse is er reeds een paar weken vóór Augustus, door aanplakking, bekend gemaakt, dat de wagenmaker C. Lansen alhier, zich be schikbaar stelde om bedoelde plaatjes in ontvangst te nemen. Men wist nu vóór 1 Augustus dat de ingeleverde plaatjes zouden verkocht worden en dat de opbrengst afgedragen zou worden aan eene vereeniging die ten doel heeft de bestrijding der tuberculose. En nu op 1 Augustus kan uit Waarde reeds met groote voldoening gemeld worden, dat er een groote hoeveelheid exemplaren zijn ingeleverd. Vooral de jeugd vond er schik in om één of meer plaatjes te kunnen aanbrengen. Moge het op plaatsen, waar men tot heden nog niet mede begonnen is, nog navolging vinden. HAAMSTEDE-BURGH. Het seizoen is thans in volen "gang. Hotels en parti culiere pensions zijn ruim bezet; langs straten en wegen heerscht een gezelli ge drukte, terwijl het strand bij Wes- tenschouwen, Vuurtoren en Verklik ker de attractiepunten zijn. Elk jaar is in deze omgeving een uitbreiding van het vreemdelingenverkeer te consta- teeren. Nu nog een heldere zomerzon, en het succes is volkomen! ST. JANSTEEN. Zaterdagnacht ont stond alhier brand in een woonhuis, toen de bewoners afwezig waren. De vlammen breidden zich snel uit, met het gevolg, dat een tweetal huizen erbij werden aangetast en zoo goed als ge heel uitbrandden. De brandspuit van St. Jansteen, werd bijgestaan door de motorspuit uit Hulst, die zeer verdien stelijk werk verrichtte. De schade wordt slechts gedeeltelijk door assurantie gedekt. Werkstaking voorkomen, BIERVLIET. Na langdurige conferen tie, onder leiding van den burgemees ter, is heden in het conflict tusschen werknemers en werkgevers in het land bouwbedrijf dezer gemeente over eenstemming bereikt, zoodat.de gemeente voor een reeds uitgeschreven werkstaking is gespaard gebleven. GROEDE. In afwijking van de bepa lingen winkelsluitingswet 1930 zijn voor deze gemeente de navolgende 21 dagen aangewezen, waarop het sluitingsuur niet zal gelden. Den Dinsdag en Woensdag voor Pa- schen; Goeden Vrijdag; den Zaterdag voor Paschen; den 2en en 3en Paasch- dag; Hemelvaartdag; den Woensdag, A Koloniale Bank 62%62%. A N.I. Hbk. 1000 61—62%. C Ned. H. M. 1000 71%—73%-%. A Alg. Kunstz. U. 32%32-33. A v. Berk els Pat. 1717. C Calvé-Delft 54%—57-56. A C. Suiker Mpij. 18%19%, A Int. Viscose 66%. A Kücheiim).-1. Acc. 2—2-2yg. A Ned. Ford A.M. 9999 A Philips Gem. B. 97y8—97i/2-100. C Unilever 1073/4 106y2-08V2 C Anaconda Ck>p. 14— 14y8-15i4. G Bethlehem St. üi/g—lis/g-i/^ A A.N.I.E.M.—N.B. 179—178. C A. Gas en Elec, Cy. 22%. C Cities Serv. Cy. 4%4%-4%. C Mid. West Ut. A Boeton Mijnb. 11%10%. A Kon. Petr. Mpij. 139%—139%-41%. C Contin. Oil Cy. 7%—7%-7%, C Shell Union O.C. 5%—5%-5%. A Holl. Amer. Lijn 2% A K.N. Stoomb. Mij. 12%—13%. Donderdag en Vrijdag voor Pinksteren; den 2en Pinksterdag; 15 Augustus; de najaarskermis; 1 November; den 2en en 3en Kerstmisdag; Oudejaarsdag, de jaar dag van de Koningin, Prinses Juliana, Prins Hendrik en de Koningin Moeder. Gemeenteraad van Zuidzande. ZUIDZANDE. In de voltallige raads vergadering van Zaterdag werd het ver zoek van den technischen dienst der P. T. T. toegestaan om kabels onder den grond te leggen. Op voorstel van B. en W. wordt be sloten adhaesie te betuigen aan 't door de gemeente Oostburg, aan den minis ter van Justitie gerichte adres inzake opheffing van het Kantongerecht te Oostburg. Eveneens aan het door de gemeente Schoondijke aan den minister van Eco nomische Zaken en Arbeid gerichte adres om niet te willen overgaan tot het stopzetten van het subsidieeren van de landbouwschool aldaar. Doordat een lokaal te klein is van de openb. lagere school alhier wordt besloten tot verbouwing. De kosten worden geraamd op 1653.10. Benoodig- de opperlieden zullen uit de werkloo zen moeten worden gekozen. De gemeenterekening over 1931 wordt door B. en W. aangeboden met een ba tig saldo van 6505 wat den gewonen dienst betreft en een batig saldo van 30.87 voor den kapitaaldienst. De begrooting voor den dienst 1933 wordt aangeboden met een sluitpost van 5150. Met betrekking tot de arbeidsbemid deling zullen B. en W. met het bestuur van de federatie werkgevers afd. Zuid zande een bespreking houden. Met ingang van 1 October a.s. is benoemd tot rijksveldwachter-brigadier majoor ter standplaats St, Jansteen, de rijksveldwachter brig. M. H. Marcusse te Middelburg, De minister van Waterstaat heeft het uitvoeren van zuigwerk in de Sar- dijngeul te Vlissingen gegund aan de N.V. Aannemersbedrijf v.h. firma T. den Breejen van den Bout te Berg en Dal gegund voor 32.300. Het vernieuwen van 3 meerstoelen in het binnentoeleidings,kanaal inaar de Middensluis te Hansweert gunde de minister aan J. Blijdevens te Geer- truidenberg voor 1972. De fanfare Antverpia te St. Maria- burg bij Antwerpen brengt met hare leden en eereleden op 7 Augustus a.s. een bezoek aan Vlissingen. De reis wordt per salonboot vanuit Antwerpen gemaakt. Op 30 Juli j.l. stonden bij het agent schap der arbeidsbemiddeling te O.- e n W. Souburg ingeschreven als werk loos 167 personen. Gedurende Juli werden ingeschreven 58 en afgeschreven 35 werkloozen. Voor de ontstane vacature ge meente-architect te K a p e 11 e hebben zich zeven solicitanten aangemeld. De heer J, Nieuwenhuyze, sluis- knecht te Hansweert, gaat op 1 Sept. a.s. den dienst met pensioen ver laten. Met gelijken datum wordt de sluisknecht J. Steutel te Wemeldinge overgeplaatst naar daar. Met ingang van 1 Aug. a.s. is de heer W. J. Haars, wachtmeester bij de marechaussées, overgeplaatst van Hansweert naar Terneuzen. Op initiatief van eenige ingezete nen te Wemeldinge, hebben de ouden van dagen van 65 jaar en ouder, j.l. Donderdag een rijtoer door Walche ren ondernomen, waar o.m. Domburg en Vlissingen werden bezocht. Tot ontvanger-griffier van den St. Pieterspolder te Philippine is be noemd de heer P. J. L. van Hoek, ge meente-secretaris aldaar. Ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan der muziekvereeniging „Geduld Overwint" te IJ z e n d ij k e, wordt op 21 en 22 Augustus a.s. een internatio naal festival gehouden, waaraan 12 Ne- derlandsche en 3 Belgische Muziekver- eenigingen deelnemen. Zondag werd te IJ z e n d ij k e een Hanzelanddag gehouden, waaraan zeer vele middenstanders van Oost Zeeuwsch Vlaanderen deeelnamen. Op 1 Juli 1932 waren bij den Schoolraad aangesloten 1715 scholen (waaronder 14 kweekscholen en 20 scho len voor voorbereidend lager onder wijs). Alleen in Zeeland 82 scholen. De rekening over 1931 van den School raad sluit met een uitgaaf van 33.229 en een batig slot van 1882. A Ned. Scheepv. U. 53%56-57 A H.V. Amsterdam 182%181%-84 A Java Cult. Mij. 138%139-41 A N.I. Suiker U. 93%93-94 A Poerworedjo S.O. 6%6% A Deli Batavia 130%135 C Deli Mij. 1000 115—117 A Senembah 128132% C Chicago Milw. 22 A Amst. Rubb. C. 52%55%-54% A Deli-Bat. Rubb. 21%22%-23 A Hessa Rubber 2530. A Serbadjadi S.R. 1618% Prolongatie 11 WISSELKOERSEN. 1 Aug. 2 Aug. Londen 8.74 8.74% Berlijn 59.12% 59.10. Parijs 9.73 9.73% Brussel 34.50 34.46% Zwitserland 48.36 48.37 Kopenhagen 47.10 47.15 New-York 2.48% 2.48% Erratum. In de recensie van den filmavond der Ned. Amateurcinéasten te Zoutelande in het tweede blad, staat: Dat beduidt ook Hegts werk Zoutelande; dit moet zijn: Dit beduidt ook Knegts werk. ir Koninkl. MARKT Industrie Mijnen Young Akn Amerika IRubber Tabak Suiker Uniiever h H, V. A, f Wettig gedeponeerd.) ELECTRO. De slag bij Bademiinde. Een plechtige opgewekte stemming heerscht in het vroolijke badplaatsje Ba- demünde. Een nieuwe geneeskrachtige bron wordt onthuld. De vermeende heil zame werking van het bronwater moet het plaatsje tot een Badeort maken. Edoch de meeste interesse gaat even wel uit naar de aardige charmante bron nimfen, en dit niet in het minst door de in garnizoen liggende infanterie. Op het strand is des avonds het ge- heele legerjte, versterkt met de Bade- mündesche schoonen gemobiliseerd, zeer tot misnoegen van de verontwaardigde presidente van de een of ander goed bedoelende vereeniging. De marine is eveneens in het bad plaatsje gearriveerd en de Jantjes willen natuurlijk niet onderdoen voor hun landmakkers. Grappige situaties ont staan hierdoor. Bij den schoonheidswed strijd ontstaat een ware veldslag. Geen getik-tak van machinegeweren of flui tende kogels, maar een ontwapende, slechts van vuisten voorziene weer macht Knospe (Max Adelbert) is dirigent van het muziekkorps, tevens gemeente-amb tenaartje, omroepend de belangwekken de gebeurtenissen die in Bademünde plaats vinden, en chef van de brandweer. Al zoo een uitgebreide taak, die hij met veel eigenaardige gewichtigheid ten uitvoer brengt. Hij behaalt „Siege auf Siege", maar toch.... de overwinning wordt eerlijk gedeeld. Knospe's nichtje Susi, (Claire Rommer) is een bekoorlijke schoonheidskoningin, oorzaak van den slag bij Bademfinde en de geliefde van den jaloerschen en ver makelijken cadet Franz en van den ma troos Hannes. Het geheel is grappig, amusant en vol met genoeglijken scherts. Het wordt vlot en voortreffelijk gespeeld en opgefleurd met aardige gezellige melodietjes. Biljartwedstrijd. De Goesche Biljartvereeniging „De Beurs" speelde te Lewedorp in de zaal van Menheere een wedstrijd tegen bil jartclub „De Goede Verwachting". „De Goede Verwachting" won met 636 tegen 621 punten. Postduiven. Uitslag van de op Zondag j.l, door de Postduivenvereniging „De Blauwe Doffer" te S c h o r e gehouden wed vlucht vanuit Soigniês (6.) Afstand 99 km. Los 8 uur. Wind West, zwaar be wolkt. Ie L. Niewenhuijze, Schore; 2e en 29e F. Modde, Hansweert; 3e, 18e, 20e, 21e en 25e D. J. v. d. Have, Kapelle; 4e, 12e, 13e, en 31e Geb. Smallegange, Schore; 5e, 11e, 23e, 24e en 27e Geb. Cok, Krui- ningen; 6e Gebr. Blauwkamer, Waarde; 7e en 15e Geb. Sonke, Waarde; 8e en 19e Chr. Louisse, Waarde; 9e en 28e J. P. Theenaart, Hansweert; 10e en 17e A. Verhage, Kruiningen; 14e en 26e A. Krombeen, Hansweert£l6e en 30e Geb, Mallet, Hansweert; 22e M. Willemstein Schore. Eerste duif 9.27.36 h. Laatste duif 9.39.55 h. JUBILEUM LOUIS DE VRIES. „De Despoot" (1'Autoritaire) Schouwburg Molenwater, Middelburg. De despoot, dat is: de volstrekt ego centrische man. Het hoofd van een ge zin, zoo, als vroeger 'n vorst het hoofd van den staat, despoot, was. Zijn ja is ja, in eigen zaken, in zaken die een an der aangaan. In zaken, waar de vadpr misschien recht heeft, óók in zaken, waar het autoriteitsrecht volstrekt ver valt. De despoot: de man, die ontzag in boezemt, angst, vrees om hem te ont stemmen, die alles om hém heen vóór hem ziet gebeuren, opdat men, niet ver schoond blijve van z'n uitbarstingen, z'n woede, z'n sarcasme, z'n onhebbelijkhe den o neen: opdat men zoo weinig mógelijk er last van hebbe De despoot: die zijn vrouw tot een schichtige, goed en vriendelijk bedisse lende sloof maakt, die zijn zoon velerlei gevoelens inboezemt, alleen géén toege negenheid, géén vaderlijke liefde. Henri Clerc, burgemeester van Aix- les-Bains, schreef dit familiedrama eeni ge jaren geleden. Hij wil er in aantoonen, welke noodlottige gevolgen zulk een harde, onbuigzame eigenzinnigheid van een vader k n, ja moet hebben voor de geheele familie, die hij tyranniseert, Het karakter van zijn despoot vertroebelt en vergiftigt de atmosfeer van dit familie leven. De lijdzame moeder, die de ver standhouding tusschen vader en zoon zooveel mogelijk in het goede spoor tracht te houden, heeft reeds jaren en jaren al het mogelijke van haar krach ten gevergd, zij blijkt niet ongestraft te gen deze zaak op te kunnen. De zoon in heftig conflict met den va der over een huwelijk tegen diens zin en tevens als verdediger van de lange jaren getergde moeder, moet tenslotte wel de familiebanden scheuren, wil hij in eigen oogen nog een respectabel mensch blij ven, De moeder moet de opwinding van deze scène met den dood bekoopen. En de despoot zelf, wat er van hem wordt, daarvan geeft het derde bedrijf een aangrijpend beeld: een in eigenwaan verwrongen, deerniswekkende figuur.,.. Goed gezien is, dat de schrijver de voorkeur aan een consequent doortrek ken van Pierre Berjons karakter geeft boven een „happy end", dat hier niet van pas geweest zou zijn. Dat laatste gebaar; als hij, zichzelf nóg weer ver mannende, de krant opneemt, is even treffend als juist. Voor de wijze waarop „De Despoot" ten tooneele is gebracht: alle lof. Louis de Vries in een geliefde „sterke" rol sterk, maar breed-menschelijk uitge speeld, met tal van fijne, beeldende trekjes, met een inzicht in het wezen en de uitbeelding van het karakter van de zen despoot, dat alle hulde verdient. Julia Cuypers speelde de lieve, zachte en volkomen onderdrukte moeder, An toinette Sohns de goedig-bazige dienst bode en Anna Follender het pittige meis je Goubert, De eindelijk, o heel eindelijk tot opstand en zelfbesef komende zoon werd door Alex Faassen vertolkt, terwijl Wil lem van der Hoog een welgeslaagde car ricatuur van een provincie-ambtenaar gaf. Het geheel: doordacht, af. De Vries domineert in dit stuk, door zijn rol en door zijn spel. Maar hij moge dan met de Fransche heftigheid, die hier noodig is, spelen: De Vries voelt de sfeer tè fijn aan, om de grens van de charge ook maar te naderen. Het publiek was opgetogen en het heeft den jubileerenden auteur tenslotte staande toegeklapt. Vóór de pauze, na de tweede acte is de heer Louis de Vries ter eere van zijn 30-jarig tooneeljubileum toegesproken, namens een huldigingscommissie, die zich daartoe had gevormd, en thans ten tooneele was verschenen. Haar voor zitter dr. S. S. Smeding vond dat de: heer De Vries 't hem wel wat moeilijk had gemaakt, na eerst zoo'n naren man uitgebeeld te hebben, den beminnelijken acteur die onder dit onsympathieke uiterlijk schuilt, vriendelijk te huldigen. Maar toch was ook dat eigenlijk een compliment, wijl het immers De Vries' taak was dezen avond zulk een naren man uit te beelden! Spr. wees er op, dat dit Louis de Vries' dertigjarig tooneeljubileum was,, hoe De Despoot op deze tournee reeds meer dan 60 malen was opgevoerd; her innerde vervolgens aan het groote suc ces door den jubilaris met Luigi Piran dello's Hendrik de Vierde in Rome be haald, en zeide tenslotte, dat bij deze grootsche hulde in der Italianen zonnige hoofdstad, de hoofdstad van Zeeland en het blonde Walcheren niet achter wilde blijven om van haar waardeering te ge tuigen, voor wat de heer De Vries in Middelburg heeft gebracht. Spr. bood hem een krans aan, namens de commis sie onder luide bijvalsbetuigingen vam het publiek. E"rs!c lu'tprianf H, A. Luitwielerc, van het regiment ku«fartillerie te Vlis singen, wordt 1 September overge plaatst bij het 6e regiment veldartille rie te Leiden. Sous-chef van den marinestaf. Zaterdagochtend had op het Bureau van den chef van den Marinestaf te Den Haag de overdracht plaats van de func tie van-sous-chef van dien Staf door ka pitein ter zee J. T. A. J. Bruinsma aan kapitein-luitenant ter zee G. H. Pool man. Kapitein ter zee Bruinsma is bestemd voor den dienst in Ned.-Indië en zal 7 September met de „Sibajak" derwaarts vertrekken. M.U.L.O.-eindexamens, Voor het Mulo-examen A te Goes slaagden A. R. Hommes en J. H. Jacobs, Goes; J. P. E. Baarens, Kruiningen; M„ Fransen van de Putte, Goes; J. Mol, Wilhelminadorp; J. Sorgedrager, Vlis singen; J. J. Nortier, Poortvliet; J. Hendrikse, St. Annaland; J. van Ves- sem, Tholen; W, de Graaff, Scherpenis- se; afgewezen 3. Voor B slaagden: P, W. Hartog, Scher- penisse; A. J. Geensen, Terneuzen; J. Boot, Axel; J. Koolwijk, Vlissingen; J„ L. v. d. Kreeke, Zierikzee; P. van As, Middelburg; H, v. Damme, Heinkens- zand. Geslaagd te Batavia voor mach, dipl. C theoretisch gedeelte, de heer G„- v. Vuren, vroeger te Middelburg, eerder leerling 'der Ruijterschool te Vlissingen, De heer E. F. Bayens te Hulst slaagde te Utrecht voor het examen Fransch L.O.. Te 's-Gravenhage slaagde voor het examen Nijverheidsonderwijs akte N IXa, de heer J. L. van Laere te IJ z e n- d ij k e, Tot tijdelijk onderwijzer aan de openbare lagere school te Z 11 i d z a n- d e is benoemd de heer P. J. Leenhouts aldaar. In het Staatsblad is opgenomen oen Kon. Besluit, waarbij het Groninger Uni versiteitsfonds wordt aangewezen als be voegd om bij de faculteit der wis- en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen een bijzonderen leerstoel te vestigen, opdat door den daarvoor te lenoemen hoogleeraar onderwijs wordt gegeven in de uitwendige pl'an- tenmorphologie. - Bij Kon. besluit is aan dr. B. J. H. Ovink op zijn verzoek eervol ontslag ver leend als gewoon hoogleerlaar aan de rijksuniversiteit te Utrecht, met dank betuiging voor de belangrijke in di© betrekking bewezen diensten en is be- T T he g« A 4 1

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 2