^rouinciale .Ze ettt» s che BINNENLAND. ZEEL». WEER EN mm. ZEEUWSCH PROFETENBROOD No. 180. Twee Bladen. DINSDAG 2 AUGUSTUS 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. DE OVERBRUGGING VAN HET HOLLANDSCH DIEP. EEN ONBEWAAKTE OVERWEG BIJ DORDRECHT. DE UITVOERING DER CRISIS- ZUIVELWET. HET NEBERLANDSCH-BELGISCH HANDELSVERDRAG. DE WERKLOOZENZORG OVER JUNI. Installatie Bureau VAN AARTSEN Lat, Schoolstraat, Middelburg REPARATIES AAN ALLE SOORTEN ELECTRISCHE INSTRUMENTEN. HET LAAGST IN PRIJS. MIDDELBURG» Eervol ontslag burgemeester Dumon Tak. Mej. C. H, C. de Meester f Het Circus, Een autobotsing. De Kermis. Boor een leeuw verwond. Parkeeren op de Markt, GOES. Verkeersweg opgebroken. Middelburg 2-VIII-'32: Maandag hoog ste luchttemperatuur 21.6 °C; (71 °F); laagste 16.3 °C (62 °F). Heden 9 h: 17.3 °C; 12 h: 18.6 °C. 0.5 mm regen of neer slag. Hoogste barometerstand 763 mm, laagste 760 mm. Zwakke tot matige W. tot Z.W, wind, half tot zwaar bewolkt of betrokken, aanvankelijk weinig of geen, later weer toenemende kans op regen, weinig ver andering in temperatuur. HET ECHTE. M. PETERSE ConfiseurPattissier Middelburg 1 (Ingez. Med.) TENTOONSTELLING Z. T. I. Verjaardag Koningin Emma, VLISSINGEN. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30. elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel la^er._Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. De Scheepvaart vereeniging Zuid heeft een adres aan den minister van Water staat gezonden, waarin, met verwijzing naar een schrijven van Verschillende Kamers van Koophandel in Limburg, Noord Brabant en Zuid Holland waarin opnieuw de aandacht is gevestigd op het groote belang, dat aan een spoedige tot standkomïng van een overbrugging van het Hollandsch Diep bij Moerdijk is verbonden, o.m. wordt gezegd: „In den kring van onze leden, onder nemers in het havenbedrijf van Rotter dam, wordt in dezen benarden tijd ver langend uitgezien naar daden van de re geering, waardoor het bedrijfsleven in het algemeen gestimuleerd kan worden. Onder zoodanige maatregelen mag een spoedige totstandkoming van een vaste oeververbinding tusschen Brabant en 't eiland van Dordrecht als voornaamste werk in de zoo gewenschte directe weg verbinding tusschen het Zuiden van ons land met het Rotterdamsche havenge bied, wel in de eerste plaats worden ge noemd. Onze Vereeniging begrijpt, dat rede nen van finantieelen aard de Regeering op het oogenblik doen aarzelen om met den bouw van een brug bij den Moer dijk te beginnen. Waar echter de urgen tie van de onderneming van dit werk, gelijk van zoovele zijden reeds herhaal delijk is aangetoond, vaststaat en ook den minister blijkbaar mededeeling- gen aan den Staten-Generaal gedaan van deze urgentie wel overtuigd is, veroor looft onze Vereeniging zich de vraag te stellen of het financieele bezwaar, ge legen in de extra verstrekking van ka pitaal aan het Rijkswegenfonds, noodig om den bouw van de brug te bespoedi- niet belangrijk verminderd kan worden door heffing van een tol op het verkeer over de brug, gedurende een beperkt aantal jaren na de opening. Hoewel het bedrijfsleven het systeem van tollen op openbare verkeerswegen streng veroordeelt, zou onze Vereeni ging in het onderhavige geval over de bezwaren kunnen heen stappen, indien daardoor werd bereikt, dat met de wer ken der brug 'bij den Moerdijk ten spoe digste kon worden aangevangen, en indien bij een besluit tot tolheffing-voor opstaat, dat de maatregel bij uitzonde ring en slechts voor korten duur wordt genomen," Op de vragen van het Tweede Ka merlid den heer Van Zadelhoff betreffende verandering van den be waakten overweg bij wachtpost 34 aan den Zuidendijk op de grens van Dord recht en Dubbeldam in een onbewaak- ten overweg, heeft de minister van V aterstaat geantwoord, dat hij voor dezen overweg ontheffing heeft ver leend van de verplichting tot afsluiting onder zoodanige voorwaarden, dat aan bepaalde eischen zal worden vol daan. De aanwezigheid van den overweg zal behalve door de gebruikelijke ken- teekenen, bovendien kenbaar gemaakt worden door flikkerlichten. Dat het treinverkeer over den over- weÊ druk is, is bekend, doch het ge wone verkeer kan slechts matig ge noemd worden. Indien aan de voorwaarden zal zijn voldaan, zal het uitzicht op den spoor- weë vrij zijn. Pe minister zal geen maatregelen treffen om bewaking te doen aanbren gen. De crisis-zuivelcenlrale maakt be kend, dat voor de periode van 30 Juli tot en met 27 Augustus 1932, de bijslag °P e Industrieel verwerkte melk, de zelfde zal zijn, als in de voorgaande maand. Deze uitkeering bedraagt thans 1 Vt cent per liter melk van 3 pet. vetgehal te, De Belgische regeering heeft aan de buitenfendsche regeeringen mededee- ling gedaan van de te Ouchy tusschen Belgie en Nederland gesloten conventie die wordt voorgesteld als een eerste ge volg (van de overeenkomst van Oslo, aldus de Brusselsche correspondent van de N. R. Ct. De Belgische regeering vraagt terzelfder tijd aan eiken staat, tot de overeenkomst toe te treden. Volgens de tusschen Brussel en Den Haag getroffen schikking zal de offici- eele tekst van de overeenkomst Don derdag worden gepubliceerd. Het departement van Binnenlandsche Zaken heeft aan alle gemeenten weder om een vragenlijst gezonden 1015 ge meenten hebben geantwoord. Uitgegeven door de gemeenten (zon der aftrek van subsidies van Staat, c.q., provincie), voor werkverschaffing 1.796.861. Uitbetaald voor werkloo- zenkassen 1.198.569. Door het Rijk is betaald 596.606. Van 62 gemeenten met rond 250.715 inwoners, waren nog geen gegevens bin nengekomen. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft ir. G. F. R. Hauben opge dragen overleg te plegen met de Rijks- commisie voor de Werkverruiming, dat zoëveel mogelijk gebruik wordt ge maakt van de Nederlandsche kolen. De benoeming van den heer H.-v. Boeijen tot lid, tevens voorzitter van den Radio-raad en tot lid, tevens voor zitter van de Radio-omroep-controle- commissie, is geschied voor het tijdvak tot en met 31 December 1933. In een onderhoud, dat het Ned. Corr. Bur. had met prof. qir. Bruins, koninklijk commissaris der Nederland sche Bank, die geruimen tijd werkzaam- is geweest, als adviseur der Oostenrijk- sche Nationale Bank te Weenen, en die onlangs ontheffing uit zijn functie heeft verzocht, kwam ook ter sprake de nieu we leening welke aan Oostenrijk toege staan zal worden en waarin ook Ne derland zal deelnemen, (Reeds gemeld in een gedeelte der op laag van het vorige nummer), In de Ridderzaal te Den Haag heeft de plechtige openingszitting van het in ternationaal congres voor vergelijkend recht plaats gehad. Mr. A. H. du Mosch, sedert 12 Mei 1920 president van de arrondisse- ments-rechtbank te 's-Gravenhage, heeft als zoodanig tegen 1 September a.s. ontslag aangevraagd. Sedert 1907 maakte mr. Du Mosch deel uit van de rechtbank aladar, Tot burgemeester van Enschedé is benoemd de heer J. J. C. E. Rückert, als opvolger van den heer Edo Berg- sma. De heer Rückert is 46 jaar oud. Hij was aanvankelijk luitenant der genie en bekleedde verder ambtelijke betrek kingen in Ned.-Indië; o.a. als directeur van Openbare Werken te Semarang. Laatstelijk was de heer Rückert bur gemeester van Meester Cornelis, te vens lid van den Volksraad. (Ingez. Med.) Kon, Nat, Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken „Het Oranje Kruis." Met de in de afgeloopen week plaats gevonden voorziening van het eiland Tholen van Melding- en Telefoonpos ten, is thans de organisatie van Eerste Hulp bij Verkeersongevallen in de ge- heele provincie gereed gekomen. In verband hiermede is een kleine uiteenzeting van het doel en de werking van deze organisatie gerechtvaardigd. Het „Oranje Kruis" beoogt met deze over het geheele land uitgevoerde or ganisatie de bevordering van de hulp verleening bij massale zoowel als per soonlijke ongelukken, 'waaronder de verkeersongevallen als de meest voor komende het eerst de aandacht vragen. De grondslag voor een deugdelijke hulpverleening vormt in de eerste plaats een goed uitgevoerd meldingssysteeem, dat de mogelijkheid schept ten allen Wat wij van anderen lijden, gevoe len wij terstond en tillen het zwaar; wat anderen van ons te lijden hebben, merken wij niet eens op. tijde de noodige hulp in te roepen. Hiervoor is elke provincie, naar ge lang van haar gesteldheid, in diverse districten verdeeld, met als centrum van elk district een plaats, waar ziekenhuis of gemeentelijke Geneeskundigen Dienst is gevestigd, en onder leiding van een districtsleider. In de voornaamse plaat sen zijn meldingsposten gevestigd, al waar men alle inlichtingen omtrent be- noodigde hulp kan verkrijgen. In de kleinere dorpen en in het bijzonder langs de groote verkeerswegen zijn te lefoonposten ingesteld, van waaruit, zooveel mogelijk ook bij nacht, aan de meldingsposten en aan den naastbijwo- nenden medicus om hulp getelefoneerd kan worden. Deze melding- en telefoon posten zijn voor het meerendeel geves tigd bij de kantoor- en stationhouders der P. T. T., bij de plaatselijke docto ren of op andere voor de hand liggende plaatsen als politiebureau, marechaus- sée-kazerne of een café, waarbij echter telefonische doorverbinding als eerste vereischte is gesteld. De posten zijn kenbaar gemaakt door een aan de wo ning bevestigd bordje met een oranje kruis en de woorden ,,E. H. Meldings- post" en ,,E. H. Telefoon". Bovendien is op afgelegen posten of waar de om standigheden dit wenlschelijk maken een verbandtrommel geplaatst, welke bij eventueele ongelukken door den te hulpkomenden medicus gebruikt kan worden. In sommige deelen onzer provincie is deze organisatie al e enigen tijd in wer king en heeft reeds goede diensten be wezen. De praktijk zal leeren in hoe verre uitbreiding en vervolmaking van deze maatregelen ter bevordering van hulpverleening wenschelijk en mogelijk zal zijn, Bij Kon. besluit is aan den heer P. Dumon Tak, op zijn verzoek met ingang van 1 Januari 1933 eervol ontslag ver leend als burgemeester der gemeente Middelburg, met dankbetuiging voor de goede diensten door hem in deze betrekking bewezen. (Reeds gemeld in een gedeelte der op laag van het vorige nummer). Te Chur (Zwitserland), waar zij her stel van eene langdurige ziekte zocht, is overleden mejuffrouw C. H. C. de Meester, die ongeveer 7 jaar gods dienstonderwijzeres der Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden te Middelburg is geweest. De overledene, die 25 Octo ber a.s. 41 jaar zou zijn geworden, heeft voor de Vereeniging en haar doel, dus ook voor de aan haar toevertrouwde leerlingen veel gedaan. Haar heen gaan op dezen leeftijd zal in breeden kring met groote droevenis zijn vernomen. „Klein maar rein" is zeker van toe passing op het Circus van Bever, dat op den Dam een reeks voorstellingen geeft. Het moge dan al niet zoo groot zijn als een Sarascani of een Gleich, 't is een nette inrichting en wat geboden wordt, kan van begin tot het einde den toets van een scherpe critiek door staan. Gedurende ruim 3 uur houden di rectie en personeel de aanwezigen be zig op een alleszins lofwaardige wijze. Als wij het goed gezien hebben is het aantal paardendressuurnummers se dert verleden jaar toegenomen, goede vrijheidsdressuur, schoolrijden, jockey's enz. zullen ieder, die van een „paar denspel" houdt tevreden stellen. Accrobatieknummers zijn er in ver schillende genre en goede nummers heeft de heer van Bever weten te en- gageeren. Kunstwielrijders en de koorddanseres presteeren op hun ter rein ook veel goeds en de clowns heb ben nieuwe, origineele nummers, die alleen nurks zullen kunnen weerhou den om eens gul te lachen. Het slotnummer is het optreden van den temmer met twee leeuwen en twee leeuwinnen, de rustige wijze, waarop hij met dit vier&l dieren omgaat, wekt een sfeer van gerustheid, die doet ver geten, dat men met zulke gevaarlijke „heeren en dames" te maken heeft. De aankleeding van het geheel wij denken maar aan de keurige ge harkte arena bij den aanvang goede kleeding, mooi tuig van de goed ver zorgde paarden, dit alles bevestigen de woorden, waarmede wij deze rescen- sie aanvingen. Met gerustheid wekken wij ook nu tot een flink bezoek op. Gisterenavond kon van een goed bezette tent wor den gewaagd, al was er geen sprake van uitverkocht. Gisteravond had een botsing plaats bij de Langeviele brug tusschen een postauto en een particulieren auto. Bei de bestuurders bleken geen signalen te hebben gehoord. Alleen materieele schade was het gevolg. Het is voor den eersten dag giste ren reeds goed druk geweest op de Markt, zoowel des middags als des avonds, en dit zeker mede dank zij 't mooie weder. Een heel groot deel be hoort tot de kijkers, maar als wij het goed gezien hebben, zijn er inrichtin gen, die over een vrij goeden Maan dag zullen kunnen spreken. Het moet dan ook erkend worden, dat er dit jaar voor de kermishouders meer af wisseling is dan vorige jaren. Als het goed weer blijft, zal het zeker de vol gende dagen wel niet minder druk zijn. Het blijkt, dat nog velen niet weten, dat men op de Markt deze dagen van zijn rijwiel moet stappen, daarom nog maals deze waarschuwing. Op verzoek van de familie van het ge troffen meisje deelen wij mede, dat de directeur van het circus als tegemoetko ming in de gevolgen van het ongeluk een bedrag, gelijk staande aan 10 dagen ver- pleeggeld in het gasthuis of 37.50 heeft aangeboden. De familie weigerde dit be drag, dat h.i. niet van beteekenis in verband met het gebeurde moet worden beschouwd. Hoe zit het nu eigenlijk met dat visch- graatparkeeren op de Markt? In een ingezonden stuk werd er het eerst de aandacht op gevestigd; toen schreef men ons, dat het per politievoor- schrift niet mocht; aan het bureau deel de de dienstdoende inspecteur ons me de, van zulk een voorschrift niet te we ten, daarop ontvingen we weer een stuk, dat een politie-agent het vischgraat-par- keeren had verboden, omdat de com missaris het niet wilde hebben We hebben de zaak thans in den bree- de met den commissaris van politie be sproken. Deze deelde ons mede, dat er, denkelijk zeer binnenkort, een op bree den grondslag te schoeien commissie in gesteld zal worden, die het geheele ver- keersvraagstuk in Middelburg te behan delen zal krijgen; zonder twijfel zal dan de onderhavige quaestie ook beschouwd worden. Vervolgens is het juist, dat, indien er slechts een betrekkelijk klein aantal wa gens staan, het den wensch van den commissaris is, dat deze langs den trot toirband opgesteld worden, wijl zulks een meer ordelijken indruk maakt dan het hier en daar schuin neerzetten van een wagen. Een principieel verbod van visch- graatsgewijze parkeeren, ook wanneer zulks door het aantal der te plaatsen auto's geboden zou schijnen, is echter door den commissaris niet uitgevaardigd. Het bezwaar van 't langs den trottoir band parkeeren is, zoo opperden wij, dat de nakomers den eigen wagen als het ware kunnen inmetselen. Hiertegen merkte de commissaris ons op, dat men dan maar voldoende ruimte voor elkaar moet laten. Het komt ons voor, dat de zaak thans hiermede en voorloopig voldoende be licht is, om haar nu verder, eventueel ter definitieve regeling, over te laten aan de opgemelde, in te stellen, ver- keerscommissie. Gisteren is men begonnen met het op breken en opnieuw bestraten van de v. d. Spiegelstraat, Het doorgaande ver keer naar en van Middelburg wordt thans langs Wijngaardstraat, Zuster straat en Kreukelmarkt geleid. Intusschen blijkt wel, ondanks de ui tingen, o.a. ook in een adres aan den Raad „dat andere straten dringerder Hoogste barometerstand 767.5 mm te La Coruna; laagste 746.2 mm te Isafjord. Verwachting tot Morgenavond: Zon op: 5 h 22; onder 20 h 48. Licht op: 21 h 18. Maan op: 4 h 55; onder: 21 h 13. N.M.; 2 Augs. Hoog- en Laagwater te Vlissmge» Westkapelle is 28 min. en Dorohv.rj! 23 min, vroeger; Veere 38 min lat*?* {S springtij). Augustus. Hoogwater. Laagw®.'-' t, Di. 2 2 12 14.26 8,41 21.10 Wo. 3 2.53 15.05 9.19 21.50 Do. 4 3.34 15.43 9.54 22.28 Vr. 5 S 4.10 16.19 10.28 23.06 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Aug. Hoogwater. Laagwater, Di. 2 4.01 16.23 9.45 22.06 Wo. 3 4.45 17.06 10.23 22.44 Do. 4 5.28 17.44 10.58 23.21 verbetering noodig hebben", dat het wegdek van de v. d. Spiegelstraat ver sleten was. Het grootste percentage der klinkers komt er als puin uit. Waarmede niet gezegd zij, dat b.v. de Voorstad géén verbetering behoeft, We vernamen echter dat dit weggedeel te na de v. d. Spiegelstraat „aan de or de" zal komen. Het Zeeuwsch Technisch Instituut hield van Zaterdag tot heden in de „Prins van Oranje" een expositie van werken zijner leerlingen. De wanden van de midden-zaal waren dicht behangen met teekeningen en ook op eenige tafels lagen nog dikke map pen met het werk der leerlingen, waar van er velen op hetzelfde oogenblik in de achterzaal voor hun examen zitten. De teekeningen waren keurig netjes; het ziet er alles „als gedrukt" uit, en hier en daar maken de technische schet sen, verlevendigd met enkele kleuren, een frischen indruk. Ook de deskundige, die zelf eens met passer, liniaal en trekpen over de tee kentafel gebogen stond zal van dit werk met lof gewagen. Of men al de constructieteekening van een eenvoudige kelderfundeering, van een dubbel woonhuis, een brug of schutsluis bekijkt, of wel een situatie- teekening van de „keersluis te Vlisin- gen", of van een „waterweg Dordt naar Zee", enz. het is alles van goede kwali teit. Naar de secretaris-penningmeester, de heer Van der Meule Bosma, ons mededeelde is het tentoongestelde werk niet extra „uitgezocht". Dat ver hoogt de waarde van zulk een expositie. Ter eere van den verjaardag van de Koningin-Moeder werd hedenmorgen 8 uur de dag ingeluid met eenige liederen op het carillon. Vooral het „Wilhelmus" werd ditmaal mooi gespeeld. Van de openbare gebouwen wapperde de vlag. De heer J. B. Schot herdacht he den den dag waarop hij vóór 50 jaren in de afdeeling scheepsbouw van de Kon. Mij. „de Schelde" in dienst trad. Van de directie kreeg hij de gebruike lijke enveloppe met inhoud.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1