s s is £2 HI £2 CS provinciale .Heeutusche ZEELAND. WEER EN WIND. SPORT. m CD HI CS HI CS HI HI IS S IS S S CD Hi S 33 S CD HI CD HI H H iB No. 179. Twee Bladen. MAANDAG 1 AUGUSTUS 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. Samenwerking door Concentratie. MIDDELBURG. GOES. VLISSINGEN. WALCHEREN. Verwachting tot Morgenavond i Hoog- en Laagwater te Vlissragexu Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. ZUID-BEVELAND. Cate. rfris- j met lis. ssch 1,50 11,60 11,80 jl,75 11,85 sift MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 7 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent Met ingang van rvandaag zullen de lezers van de Middelburgsche en de Goesche Courant eenige verandering in hun blad bespeuren. Dit is een gevolg van de nauwe tech nische samenwerking, die tusschen beiden ontstaan is. De lezers van de Middelburgsche Cou rant zulen bemerken, dat de bericht geving uit de Bevelanden uitgebreider en vollediger is geworden dan voorf- heen, terwijl de oostelijke nabuur Goes, zoo wat uitvoerigheid van berichtge ving betreft, als in andere opzichten, met Middelburg op één lijn gesteld is. Behoeft hier nog gezegd te worden, dat zulks uitsluitend door uitbreiding van de Goesche en Bevelandsche be richtgeving, niet door inkrimping van de Walchersche en Zeeuwsch- Vlaamsche bereikt wordt? Voor de le zers van de Middelburgsche Courant kan hier dus slechts van winst sprake zijn. Hoeveel te meer is dit echter, jour nalistiek gesproken, nog voor die van de Goesche Courant het geval! Immers: zij kregen tot dusverre slechts drie ma len per week hun courant tehuis, wej- iswaar op zichzelf goed verzorgd, maar niettemin door verschillende omstan digheden belemmerd in zijn groei tot een flink dagblad. En toch moest het dat worden, wilde men niet voortdu rend terrein verliezen. Want in onzen tijd stelt de courantenlezer nu een maal, en met het volste recht, andere eischen dan voorheen. Het geheele le venstempo is versneld en het gaat voor berichten niet aan, zelfs uitsluitend voor het plaatselijke nieuws niet meer, twee dagen er op te moeten wachten. Dit is journalistiek niet te verantwoor den het brengt mede, dat men zich wel eens op andere wijze van zulk een snellere berichtgeving voorziet, ook wanneer dit gaan moet ten koste van de eigen vrijzinnige geestesrichting. Aangezien het niet mogelijk is ge bleken, de Goesche Courant uitsluitend op eigen beenen tot dagblad uit te brei den, heeft zij samenwerking met de Middelburgsche Courant gezocht en ge vonden. Dit is een in de Nederland- sche courantenwereld tegenwoordig veel voorkomend verschijnsel, en o.i. een goed verschijnsel. Want het laat toe de in-stand-houding van wat an ders wellicht geheel verdwenen ware. Onze lezers van de Goesche Cou rant geven wij hierbij de verzekering, dat zij journalistiek het volle pond zul len krijgen. Er is geen sprake van, dat de Goesche of Bevelandsche berichtge ving er in z'n geheel op achteruit zal gaan, integendeel: zij blijft, wat zij was, voor de stad Goes door denzelfden re dacteur verzorgd alleen komen de berichten en de verslagen eerder onder de oogen der lezers. Eerder, en eiken dag. Wij schrijven op deze plaats liever over anderen, dan over onszelf. Maar een enkele maal moet er toch wel eens een en ander gezegd worden. Dat zij hiermede geschied. Voor de rest: den lezers het oordeel! Is Middelburg een seizoenplaats? Het lijkt wel wat vervelend als ,men dikwijls achter elkaar op hetzelfde moet terugkomen, maar er kan een oorzaak zijn, die dit toch noodzakelijk doet zijn. Zoo b.v. dé Zondagsopenstelling van de winkels. Bij de behandeling van dit vraagstuk in den Raad is o.a. beweerd, dat er Zondags geen vreemdelingen in Middelburg Vertoeven, doch alleen er dóór trekken. Wat zullen de Raadsleden, die dit beweerden, er van zeggen, als wij mel den, dat gisteren alleen in de societeiit de Vergenoeging boven en beneden on geveer drie honderd personeln,voor de helft bestaande uit Amerikanen en verder enkele Belgen en een 125 Ne derlanders, geluncht hebben? Natuurlijk waren er ook in andere hotels en café'5 nog tientallen, die 'men iedere wéék ziet. Het is duidelijk gebleken hoe gaarne' het overgroote deel dezer personen een sou venir wilden medenemen. De Amerika nen zochten speciaal naar een gelegen heid om klompen of Zeeuwsche pop pen te koopen. "Verschillende winkeliers hadden hun die gaarne Verkocht, maar. het mag niet Heden herdenkt de heer J. M. Heg- berg, meesterknecht bij de N.V. Druk kerij en Binderij v.h. J. C. en W. Altorf- fer den dag waarop hij gedurende 40 jaar bij deze zaak in dienst is. De tegen woordige directeur, de heer J, P. van Rigteren sprak den trouwen medewerker toe en bracht hem dank voor alles, wat hij in de 40 jaar in het belang van de zaak heeft gepresteerd. Deze woorden gingen gepaard met aanbieding van een geschenk in enveloppe, waarvoor spr. hoopte dat de heer Hegberg een souve nir zou willen aanschaffen. Ook bloemen bleven niet weg, w.o. een stuk van de familie van Rigteren. Ook het personeel bood een blijvende herinnering aan. De jubilaris dankte allen hartelijk voor de bewijzen van sympathie en vriend schap. Zooals uit een advertentie in dit nummer blijkt, houdt de Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden morgen en volgende dagen een collecte te Middelburg. Deze vereeni ging houdt 160 blinden aan het werk, maar ziet zich daar ernstig in belem merd door de zoo goed als uitgeputte kas. In dezen tijd, dat nog velen zich een uitstapje of andere afleiding kunnen ver oorloven, is een beroep op de liefdadig heid zeker van pas. Men steune dit nut tige en menschlievende werk. De tent van de Vacantieschool. De heer P. Ph. Paul, voorzitter van het comité „Middelburgsche Vacantie- school", schrijft ons: Tot Zaterdagavond zijn onderstaande bedragen voor „De Tent" ingekomen of toegezegd: L. A. S. 10; mevr. D. K. 3; mej. W. 2.50; J. C. M. 1; mej. M. 1; N. N. 2.50; Coöp. „Vooruit" 25; N. N. 1; P. J. B. 10; mej. J. K. 1; v d V. 5; onbekende in betypte enveloppe 10;) „Niet aan de groote klok" 2.50, sa men dus 74.50. Wij zijn dus op den goeden weg, maar nog niet aan ons doel! jntusschen hebben wij zooveel ver trouwen in allen die voor ons werk voelen, dat heden (Maandag) morgen met het vervaardigen der tenten is be gonnen. In overleg met „deskundigen" op het gebied van tentenbouw is nml. besloten om niet één heel groote- maar' twee kleinere tenten te maken. Kleine re, dat wil zeggen: tenten van 10 meter lang en 3 meter breed. Twee timmerlieden, bijgestaan door twee andere werkloozen, die volgens hun eigen woorden „gaarne de schuil- tenten voor de gasten willen maken" zijn aan het werk getogen om de hou ten .constructiedeelen Iklaar te maken. De zeilen zijn besteld en hoewel wij gaarne een en ander nog eerder hadden willen hebben, wordt het nu Vrijdag voordat wij de tenten in gebruik kun nen nemen. Van Maandag tot Vrijdagmorgen, dus nog 4 dagen, waarin wij mogen ver wachten dat vele met ons doel sympa thiseerenden ons hun bijdragen zullen doen geworden. Hoewel groote bij dragen natuurlijk welkom zijn, schijnt er i wellicht door onze schuld toch een misverstand te zijn gerezen, daar wij thans den indruk krijgen dat ver- scheidenen, die niet veel kunnen mis sen, denken dat hun „kleinigheid" die ze er voor zouden willen afzonderen niet op prijs gesteld zou worden. Laten wij dat misverstand dadelijk wegnemen! Alle bijdragen zijn welkom. Dubbel tjes, kwartjes en guldens alles is ge schikt om tenten te bouwen. Stopt ze maar in een enveloppe, de omslag voor de verantwoording het liefst voorzien van uw naam of voorletters, in de bus bij den secretaris, den heer C. Roelands, Veersche singel S 47 la of bij schrijver dezes, en ze zullen alle medehelpen om het groot aantal aan de zorg van ons comité toevertrouwde kinderen droog te houden. Honderden gelukkige kinderen, die er op wachten, dat ze weer op 't strand kunnen spelen en ravoten, de beloofde voetbal- en vliegerwedstrijden kunnen medemaken, zijn er U, met ons, dank baar voor. Tot zoover de leider van de zaak. Wij helpen gaarne mee; giften kunnen ook aan ons bureau afgegeven worden. Wij zorgen dan wel, dat ze terecht komen. En verantwoord worden a li e giften, in de courant. Red, De vleugels van den adelaar zijn 'n last. Tóch dragen zij hem de zon te gemoet. Zóó is het ook met de lasten in ons leven. Door een leeuw gewond.. De toestand van het meisje, dat gis teren door een leeuw van het circus Van Bever gewond is men zie ook 't tweede blad was hedenmorgen naar omstandigheden bevredigend. Auto-ongeluk bij Veere, Gisterenavond reed de heer S. uit Middelburg met zijn auto van Vrou wepolder naar Veere. Bij het nemen van een bocht, waarbij uiterst zacht ge reden werd, geraakte een der achter wielen van den weg en gleed de auto met inzittenden in een sloot. De heer S. geraakte zelf met zijn lin kerpols bekneld en brak dezen. Een der kinderen bekwam snijwonden aan arm en been, doch de overige inzitten den kwamen er met den schrik en een nat pak af. Nadat hulp was komen op dagen, zijn de gewonden naar Veere vervoerd, waar dr. Feikema uit Middel burg de eerste hulp verleende. Verdere behandeling had in het Gasthuis te Mid delburg plaats, waarna de gewonden naar huis konden terugkeeren. ONZE OUDEN VAN DAGEN. Ze zijn lang verwaarloosd, onze „ouden van dagen", waarvan er velen zulk een harden strijd achter den rug hebben. Zeker, we deden wel iets voor hen, met „tehuizen", een „ouderdomspensi- oentje" e.d,, maar wat gedaan werd zonk toch in het niet vergeleken bij de be langstelling, die in deze „eeuw van het kind", aan de jeugd geschonken wordt. Men denke slechts aan herstel- en va- cantie-oorden, schoolreisjes, padvinderij, jeugdherbergen enz. Gelukkig is de laatste jaren in dit opzicht wel eenige verbetering te be speuren, gingen velen beseffen, dat onze ouden van dagen óók aandacht verdie nen, dat ook zij eigenlijk méér nog dan de jeugd, behoefte hebben aan eenige ontspanning, nu en dan. Dit uitte zich o.a. in het regelmatig organiseeren van „autotochtjes voor ouden van dagen", een gebruik, dat zich snel over ons land verbreidde en ook in onze stad een goede gewoonte ge worden is. Ook thans bestaat weer het voorne men, zulk een autotocht te organiseeren en gaarne wekken wij te dezer plaatse, alle autobezitters op, zich met auto, daartoe beschikbaar tontellen. Wijdt u één dag per jaar aan 3|nze ouden van dagen! Helpt mede, oii^nze veteranen één dag van ontspanning te geven! Maar ook alle andere (niet-autobe- zitters) kunnen aan het slagen van dezen dag medewerken. Winkeliers b.v„ door het beschikbaar stellen van gaven in na- tura (biscuitjes, koekjes, belegde brood jes, limonade, sigaren, enz.), en particu lieren door het geven van een geldelijke bijdrage. Elke gift, hoe klein ook, wordt dank baar aanvaard. Dus helpt allen mede, om dezen dag voor onze oudjes tot dttk dag van vreug de te maken! Dadelijk naar de telefoan gegrepen en No. 288 of 390 opgebeld of een briefje geschreven aan: Dr. Huese, Stations weg, of Jac. de Dreu, Westwal te Goes! Doe het nu! Want de bedoeling is, om reeds Za terdag 6 Augustus a.s. dezen autotocht voor ouden van dagen te houden. Zooveel mogelijk zullen allen medege nomen worden, die daartoe lust en ge legenheid hebben, zonder onderscheid van geloof of anderszins. Zij, die zich met auto beschikbaar stel len, worden verzocht, daarvan zoo spoe dig mogelijk opgave te doen, uiterlijk Donderdag a.s., waarna hun bericht wordt, welke deelnemers(sters) zij ge lieven af te halen. i De ouden van dagen, die aan Hezen tocht zouden willen deelnemen, verzoe ken wij zich uiterlijk Donderdag a.s. aan één der hierboven genoemde adressen op te geven. Portemonnaie gerold. Zaterdagavond, tegen het sluitingsuur der café's, werd de hulp der politie in geroepen in café Centrum, op de Groote Markt. Eén der bezoekers, W. de R„ uit Biezelinge, miste n.l. zijn portemonnaie met 7 a 8 gulden inhoud. Eén der aan wezige agenten gelastte dadelijk sluiting van het café en stelde een onderzoek in. De portemonnaie kwam daarop te voor schijn uit den zak van een der andere bezoekers, W. J. B. uit Arnemuiden, De man toonde zich daar verwonderd over en zeide, niet te wetën, hoe de porte monnaie in zijn zak kwam. Intusschen maakte de politie proces-verbaal op. Volksconcert. Het programma voor het volkscon cert van Euphonia, directeur de heer P. de Rooy, op Dinsdag 2 Augustus, ter ge legenheid van den verjaardag der Ko ningin-Moeder te geven, luidt als volgt: 1. Wilhelmus. 2. Dilbeek, Marche, Lé- on Marchand. 3. Les Muses, Fantasie, F. Andrieu. 4. Heinzelmannchens Wachtpa- rade, karakterstuk, K. Noack. 5. Ouver ture Joyeuse, Kéler-Bela. Pauze. 6. Zeeuwsch Volkslied, Jan Morks. 7. Le Cortege d'Atilla, Ouverture, G, Gar- denne. 8. Au Sud, Grande Valse, C. Faust. 9. Finale Populaire, Hét gevaarlijke kruispunt. Naar wij vernemen, heeft de wegen commissie van de A.N.W.C. en de K. N.A.C. besloten, bij het kruispunt Wil- helminastraat, Patijnweg-Voorstad, over weg, een waarschuwingsbord te plaat sen. Zooals men zich herinneren zal, ge beurde op dit gevaarlijke kruispunt eeni ge weken geleden een doodelijk onge val. Intusschen werd de toestand er reeds veel verbeterd door het danig be snoeien der langs den weg staande heg gen. Vergadering „De Hanze", Op de Vrijdagavond gehouden verga dering van de R. K. middenstandsver- eeniging „De Hanze", waren twintig le den aanwezig. De heer A. Baars, die als vice-voor- zitter de vergadering leidde, werd bij de bestuursverkiezing tot voorzitter geko zen. In de hierdoor ontstane vacature kon, zelfs na twee stemmingen, niet voorzien worden. Bij de bespreking van het zilveren Bondsfeest, werd de geestelijke adviseur, pastoor Dolle, uitgenoodigd dit feest bij te wonen. Als afgevaardigden werden aangewezen de heeren A. Baars en Koch. De heer Burgs uitte de wenschelijk- heid, dat de leden hun zaken op 15 Aug. a.s. (Maria Hemelvaart) zouden sluiten. Ook pastoor Dolle, die allen hartelijk dankte voor het geschenk op zijn 60sten verjaardag, wekte hiertoe op. Het minder mooie zomerweer van de eerste dagen der vorige week, waren te Vlissingen aanleiding voor veel minder genomen baden; doch zoo is het weer niet verbeterd, of Zaterdag, maar vooral Zondag was het weer druk aan het badbedrijf en was het aantal kleed gelegenheden nauwelijks genoeg om alle liefhebbers te bevatten. In het water was het een drukte van belang; van spring en glijtoren werd druk gebruikt gemaakt, en er heerschte een opgewekt strand leven. Een demonstratie. Aan de demonstratie Zaterdagavond door de moderne arbeidersbeweging ge houden hebben ongeveer 1500 personen deelgenomen. Het slechte weer maakte het noodzakelijk in plaats van op de ach terplaats der Willem III, in het Con certgebouw bijeen te komen, waar de heer G. F. Lindeijer het woord voerde en het rapport-Weiter becritiseerde. ARNEMUIDEN. Onder veel belang stelling en donkere samenpakkende wol ken, gaf de muziekvereeniging,, Arnes Genoegen", onder leiding van den heer P. Meliefste, een concert op het Markt- pl«ti. Na eenige muzieknummers uitge voerd t? hebben, moest men het concert beëindigen, daar er zich een kort onwe- der met een flinke regenbui boven deze gemeente ontlastte. WESTKAPELLE. De P.Z.E.M. zal ook een ondergrondsche kabel aanleg gen langs den straatweg van Westka- pelle naar Aagtekerke, waardoor ook aanliggende huizen en boerderijen kans krijgen van electrisch licht voorzien te worden. Uit de gemeente Westkapelle zullen daarbij een twintigtal werkloozen voor eenige dagen werk vinden Middelburg l-VIII-'32: Zaterdag en Zondag hoogste lucht temperatuur 28.3 °C; (83 °F); laagste 16.1 °C (61 gr. F), Heden 9 h: 17.5 °C; 12 h: 18.6 °C. Zater dag/Zondag 5.2 mm, Zondag/Maandag 3.7 mm regen. Hoogste barometerstand 763 mm, laagste 759 mm. Hoogste barometerstand 766.2 mm te La Coruna; laagste 752.6 mm te Skudes- naes. Meest matige Z.W. tot N.W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken, waar schijnlijk eenige regen en iets koeler. Zon op: 5 h 21; onder 20 h 50. Licht op: 21 h 20. Maan op: 3 h 31; onder: 20 h 53, N.M.: 2 Aug. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 mie. latsr, (S springtij). Augustus. Hoogwater. Laagwalttsv Ma. 1 1.34 13.48 8.00 20.28 Di. 2 2 12 14.26 8.41 21.10 Wo. 3 2.53 15.05 9.19 21.50 Do. 4 3.34 15.43 9.54 22.28 Aug, Hoogwater. Laagwater, Ma. 1 3.18 15.39 9.06 21.27 Di. 2 4.01 16.23 9.45 22.06 Wo. 3 4.45 17.06 10.23 22.44 Do. 4 5.28 17.44 10.58 23.21 SCHORE. Zaterdag vergaderde de ge meenteraad. Aanwezig alle leden. Over gelegd wordt de gemeenterekening 1931 met voor den gewonen dienst een ont vang van 82.864, een uitgaaf van 26.449 en een batig slot van 2416, en voor den kapitaaldienst een ontvang en uitgaaf van 10.578. Vervolgens wordt aangeboden de begrooting 1933 der gas- centrale „Oosteinde" met voor den ge wonen dienst een ontvang en uitgaaf van 83.766 en voor den kapitaaldienst een ontvang en uitgaaf van 44.866. Op den gewonen dienst staat een post in ont vang ad 2592, als uitkeering van de gemeenten wegens geraamd verlies over 1933 (v. j. 5056). IJSKASTEN, reeds vanaf 19,elec- trische ijskasten vanaf 230, J. M. POLDERMAN, Telefoon 129, Groote Markt, Goes. (Ingez. Med.) Zwemieest ,,'t Sas" De provinciale zwemwedstrijd Zaterdagmiddag 1.1. door de zwemclub ,,'t Sas" in het kanaal bij het Goesche Sas gegeven is met recht een „zwem feest" geworden Het weer hoe donker het zich de voor gaande dagen ook liet aanzien, was schitterend, het water uitstekend van temperatuur, en de deelname aan alle nummers vrij groot. Er was dan ook 'n ware uittocht van belangstellenden en zeker waren er bij de wedstrijden te- de drie-duizend bezoekers aanwezig. We merkten hierbij o.a. ook op den heer De Graaf, burgemeester van Wilhelmina- dorp. Het hoofdnummer, de 2Vi km, waar mede de wedstrijd aanving, werd een groote verrassing. Gedachtig aan den fei len strijd, die vorig jaar de heeren C. M. Merk van Middelburg, en A. C. Visser van Vlissingen, elkaar boden, en die pas den laatsten paar honderd meter beslist werd verwachtte men ook nu weer, dat het tusschen deze twee om den beker gaan zou. En dit schijnbaar met recht, omdat onder de andere deelnemers geen „vermaardheid" was. Doch nauwelijks waren de 22 dames en heeren gestart, of 'n blauw gekapte zwemmer maakte zich met 'n soepele doch krachtige crawl los van het peloton en nam met eenige meters de leiding. Waarschijnlijk allen, en dat waren er honderden, die met de zwemmers gelijk opliepen, dachten, dat

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1