T0NNIE heelt gebrek aan MONEY HEEL EENVOUDIG! DE MIDDELBURGSCHE COURANT DE GOESCHE COURANT en Èn nog een veel grooter lezerstal. OOSTKAPELLE. ADVERTENTIE*. HET LANDHUIS, Herinnering. GRATIS COCOS BOORDEN TOT 15 AUGUSTUS Vroom Dreesmann Middelburg 100 115-90 1.60 2.10 2.40 Vroom Dreesmann Middelburg LET OP en daarom Dekens vanaf 69 cent Directoires vanaf 35 cent Alleen bij T0NNIE over Wiener Co. Langedelft De GROOT H0NDIUS Luxueuze inboedel. Antiquiteiten. Goud, Zilver, Juweelen. Kantoorinventaris. Kleine Advertentiën. Zoekt U Heeft U Wenscht U Moet er Dient er DAN PLAATST U een dienstbode een jongsten bediende noodig? kamers met of zonder pension iets opgeruimd worden? een huisje gehuurd of verkocht? een kleine advertentie in Met ingang van 1 Augustus 1932: kost zoo'n advertentie in BEIDE BLADEN TEZAMEN CENT De maximum-hoogte is tevens van 5 op 6 regels gebracht; dit beteekent gezamenlijk een prijsverlaging van ruim 26 procent N.V. Middelburgsche Maat-, schappij van Stoomvaart. kruisbes 713,5; witte bessen 89; roode bessen 1011; aardbeien 1422; frambozen 1416; morellen 21; spruitjes 10; Westfries 15; Madaleine 1718; Frankenthaeler 6769 alles per kg. Eieren 27 per 10 stuks; Roode kool 4- 4,5; savoye kool 59; Bloemkool 6 29; sla 2,5; spitskool 4,55.5; kom kommers 57; Ananas meloen 2030; ,Netmeloen 2638; Carbonkel 2034; roode kool 5,56 alles per stuk; radijs 3; selderie 4; rabarber 22,5; peeen 58,5; uien 34; rapen 3,5; kroten 2 3; Gladioolen 1517 alles per bos. Pe terselie 312; Zuring 56; Andijvie 23 86, alles per kist of mandje; frambo zen 1015 per klein chepje; Augurken 2730 per 100 stuks. Goes, 25 Juli. Veilingsvereeniging „Z.- Beveland". Op de exportveiling van 12 uur werden de volgende prijzen besteed. Zwarte bessen 25.10; idem witte 16.10; Roode bessen 5.806.10 alles per 100 kg. Kleine veiling: Aardbeien 915; Frambozen 17.00; Kruisbessen 4.00 12,00; Roode bessen 515; Madeleinen 1527; idem afval 79; alles per 100 kg- Kersen: Suikerkrieken 4550; Eier- krieken 26.Zwarte Vleeschkersen 26.0030.00 uitschot kersen 812; To maten 1.0013.00; Snijboonen 25.00 28.00 id. lie soort 10.0014.00; Dubbele Princessen 7.0010.00; Stokprincessen 20.00; Roem van Holland 11.00; Vroege Wagenaars 46; Gele boontjes 3.00 5.00; Tuinboonen 4.00; Aardappelen 1.40 3.60; id. poters 2.70, alles per 100 kg. Pootuien 1.403.00; Bloemen: Gladiolen 7.00; Dhalia's 7.00 alles per 100 bos. Meloenen 18.0033.00; Witte kom kommers 3.006.00 groene idem 2.00 5.00; bloemkool 8.0020.00; id. lie soort 2.009.00; roode kool 1.303.20; groene savoyekool 3.005.00; kropsla 1.603.10; Andijvie 3.503.70; Tulpen bollen 0.20 per 100 stuks. Goes, 26 Juli. Boter 0.65; eieren 2.30; V.P.Z. 22358 2.60. Rotterdam, 26 Juli. Op de vee markt van heden waren aangevoerd: 186 paarden, 34 veulens, 1 ezel, 466 ma gere runderen, 910 vette runderen, 353 vette- en graskalveren, 499 nuchtere kalveren, 99 schapen en lammeren, 11 varkens, 58 biggen, 10 bokken of gei ten. Prijzen voor: Vette koeien: le kw. 5667, 2e kw. 4649, 3e kw, 8141; Stieren: le kw. 3949, 2e kw. 3339, 3e kw. 3033; Kalveren: le kw. 105 118, 2e kw. 63—83, 40—58. Prijzen voor: Melkkoeien: 130200; Kalfkoeien: 115—195; Stieren: 75285; Pinken: 60100; Vaarzen: 130160; Werkpaarden: 130235; Slachtpaarden: 75160; Hitten: 60100; Nuchtere kal veren: 36; Fokkalveren: 414; Big gen: 3—6. Eieren. Rotterdamsche veiling: Aan gevoerd 225.000 stuks. Prijzen voor: Kipeieren: 2.153.65; Eendeieren: 2.152.75. 468ste STAATSLOTERIJ. lste Klasse; 1ste Lijst. Trekking van Maandag 25 Juli. Prijzen van: 1000 3200. 400 21357 21697. 100 884 4138 6293 16385 17003 en 17050. Prijzen van 20. 2228 2243 2244 3147 3167 8958 8973 8977 11849 13050 13051 13095 17172 17173 17178 17207 17221 19851 Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent E. FLIPSE, Heden overleed te Middel burg mijn lieve Zuster MARIA JACOBA PLANKEEL, weduwe van den Heer J. C. A. VAN DER HARST, in den ouderdom van 79 jaar. G. PLANKEEL. 's Gravenhage, 24 Juli 1932. Mauvestraat 48. De Heer en Mevr. SCHEPS BEUSEKAMP bedanken voor de deelneming bij het overlijden van hun broeder den Heer J. W. BEUSEKAMP te Deventer. Middelburg, 26 Juli '32. De Rechter-Commissaris in het faillissement van de N. V. Handel en Landbouwmaatschappij voor heen Kantoor HOMBACH gevestigd te Hulst heeft bepaald le dat de vorderingen bij den curator moeten worden ingediend vóór 1 September a.s. 2e dat de verificatievergadering zal worden gehouden in een der zalen van het Gerechtsgebouw aan het Hofplein te Middelburg op Dinsdag 27 September a.s., aanvangende om ll'/z uur voor middags. De Curator VAN DER BEKE CALLENFELS. Tegen half September Huis met Tuintje TE HUUR gevraagd 5 kamers en zoo mogelijk bad kamer, klein gezin. Huurprijs 4045 per maand. Brieven bureau v. d. blad onder no. 466. UIT DE HAND TE PACHTEN: DE HOFSTEDE „WELTEVREDEN" te OOSTKAPELLE ter gezamen lijke grootte van 41 Hectaren 90 aren 28 centiaren of 106 Gemeten 235 Roeden, voor 3 of 7 jaren, in te gaan: weilanden 25 November 1932, bouwlanden 1 Maart 1933, en de gebouwen 1 Mei 1933. Inlichtingen te bekomen ten kantore van Notaris J. C. BLAU- POT TEN CATE te Middelburg. Notaris H. R. STRUVE te Mid delburg is voornemens op Dinsdag 9 Augustus 1932, des avonds 7 uur, in Café „Nationaal" bewoond door den Heer GOEMAN te Oostkapelle, publiek te verkoopen genaamd „HUIZE KORNELIA wijk B no. 12, zeer gunstig gelegen aan den Straatweg van Oostkapelle naar Domburg te Oostkapelle, met ingebouwde Garage met Tuin en Boomgaard, thans ingericht tot moderne Kippenfokkerij, groot 17 a55 c.a. Ontruimd te aanvaarden 1 Sep tember 1932. Bezichtiging daags vóór en op den verkoopdag telkens van 2 tot 5 uur. Nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van voornoemden Notaris Struve, Pijpstraat N 23 bij de Molstraat. Herhaaldelijk werd er door ons op gewezen, dat advertentiën voor ons blad aan ons bureau moeten bezorgd zijn vóór twaalf uur en 's ZATERDAGS vóór HALF ELF, wil men ze in het blad van dien dag nog opgenomen zien, en dat advertentiën van grooten omvang gaarne een dag vóór de opname worden ingewacht. Om teleurstelling te voorkomen, worden onze adverteerders be leefd verzocht met deze herinne ring rekening te houden. COCOSLOOPER EN TAPIJT 50 cm breed p. El 36-27'/2 70 85 100 140 180 200 79-60 Onze reizen naar Dinant en de Grot van Han op Zondag 31 Juli en Maandag 1 Augustus en 6 en 7 Augustus blijven gehandhaafd en gaan beslist door. De prijs is f 10.per persoon met inbegrip van ontbijt, diners, lunch en logies. Kaarten en informaties aan den Autobusdienst GoesMiddelburg verkrijgbaar. Vertrek Middelburg (Markt) 5.30 uur des morgens. De ondernemer J. VAN FRAASSEN, Nieuwstraat 48, Goes. Telefoon 190, geven kennis dat op 6 en 7 Sep tember zal worden verkocht Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden. Voor den AUTOTOCHT naar Brugge-Gent-Antwerpen op Zondag 21 Augustus zijn nog eenige plaatsen beschikbaar voor leden en huisgenooten. Aanmelding t/m. Zaterdag a.s, HET BESTUUR Eiken werkdag om 1.30 uur van de Markt. Per gele AUTOCAR rond Walcheren. Kaarten bij Vreemdelingenverkeer, Markt en bij GRAAFEILAND. BUIKGORDELS ELASTIEKEN KOUSEN Het best bij VAN BOVEN. Goedkooper dan anderen. Leden Ziekenfondsen 10 korting. Bij vooruitbetaling van 15 regels 85 cent. Met motto 10 cent hooger. Mijn IJS wordt van af heden niet meer verkocht door M. Moens, Karelsgang. Voor direct net persoon gevraagd, J. BUIJS, Zusterstraat 71, M'burg. TE HUUR Een Burger Woonhuis, in 't cen trum der stad, v.a.g. v. Te bevragen Bree E 132, Terstond te aanvaarden. Te koop net mod. Burgerh. op pr, stand m. tuin en vr. poort, bev. 5 kam., serre, badk., keuken, steenen kolen- en fietsh. Zeer bil. prijs. Hy- poth. besch. Inl. kant. Not. Terpstra FOTO'S Ontwikkelen en afdrukken vlug en goed bij VAN BOVEN N.V. T/o Postkantoor. MAISON CORRY'S. Reclame. Pernament f 3.50. Vakkundig. Kapoenstraat A 14. D. RIJKEN, gediplomeerd Cos- tuumnaaister, biedt zich wederom als zoodanig aan. Ook genegen aan huis te naaien. Adres Jasmijnstraat W 178. Er biedt zich aan een flinke HUISHOUDSTER, liefst bij Dame of Heer alleen v. g. g. v. Brieven aan Mej. N. MANNI, Voorstraat 8, St. Annaland. BUREAU voor BEROEPSKEUZE (Arbeidsbeurs) ZITTING VOOR MEISJES. DONDERDAG, van 7—8.30 uur. BOX LEDER ACTENTASCH Nu spotgoedkoop f 3.25-4.50-4.75 Houten beugel Koffer 75 cM. f 7.75 Handkoffers in gr. verscheidenheid. B. GOUDSWAARD,K.Noordstr.E4 Uw SCHAAR vakkundig geslepen kost slechts 15 CENT. BIJ FIRMA A. R. DE MUYNCK, Lange Burg C 102. Slijpd.: Dinsd., Donderd. en Zaterd. Klein gezin vraagt nette woning bev. woonkamer, 2 slaapkamertjes, keuken en bergplaatsje te huur. Beneden- of bovenw. komt mede in aanm. Br. letters B W. Bur. dezer. Biedt zich aan beroepskellner voor kermisweek of Zaterdag. Adres bureau Midd. Courant. B. z. a. burger juffrouw, voor huishoudelijke bezigheden. Klein gez., heele of halve dagen. Brieven onder No. 479. Bureau van dit blad. RIETEN STOELEN in alle soorten en prijzen. Herlag Ligstoelen de beste. Pitrieten Serre- en Tuinmeubelen, B. GOUDSWAARD, K.Noordstr.E 4 Vlissingen, Middelburg, Rotterdam en tusschengelegen plaatsen, Vervoer van: Passagiers, Goederen en Vee met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMINA Uren v. vertr. in Juli en Aug. r.Midd. ?m. 8. ft 8.- ft 8. v. Rott- TE. 9.— 9.— 9.— v. Vlissingen Woensdag 27 Donderdag 28 Vrijdag 29 Zaterdag 30 Maandag 1 Dinsdag 2 Van Vlissingen wordt Woens dag en Zaterdag, 's morgens o* 12 uur, naar Middelburg g©varea< ïnformatiën te bekomen te? Rotterdam: Expeditie-onderneming v h. ERVEN G. VOS. Middelburg: S. J. SANDERS. Vlissingen: W. v, OOSTERHOU- Dordrecht: GEBRS. BULIEN!,^, El?rtr Drnkk. G. W. den Bom. M: d'ieibnrf J. l de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 4