i ravinciale Zeeuw#the fösco de ideale Cacaodrank ZEELAND, KERKNIEUWS. ONDERWIJS. WEER EN WSND. is alleen echt in nevenstaande flesch. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT, No. 174. Twee Bladen. DINSDAG 26 JULI 1932. Eerste Blad, 175e Jaargang, Accordeon- en Mondaccordeonvereenigingen, VLISSINGEN. WALCHEREN. NOORD-BEVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D KORT ZEEUWSCH NIEUWS. Verwachting tot Morgenavond: Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Verkeerswezen, Post en Telegrafie. 17720M 34M» ifeur 2ming het at- nd in :n- en P- :n, el :n, l- n i- MIDDELBURGSCHE COURANT Dugblfid Abonnementsprijs voor Middelburg en't agentschap Vlissingen i 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postphèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10elke r*g«! meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieve»" oi „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 c«at, NEDERLANDSCHE KOLEN EN BELGISCHE CEMENT. Van goed ingelichte zijde wordt aan het „Utr. Dagblad" gemeld dat Belgi sche cementfabrieken ernstig overwe gen, of zij verder Nederlandsche kolen zullen kunnen blijven betrekken, nu door de bekende ministerieele aan schrijving, inzake het uitsluitend ge bruik van Nederlandsch cement voor openbare werken, de afzet van hun pro duct ernstig wordt bedreigd. Zulks zou een nieuwe ernstige slag zijn voor onze mijnen, van welke bedoelde fabrieken tot nu jaarlijks tienduizenden tonnen Nederlandsche kolen betrokken. Bij Kon. besluit is benoemd tot of ficier in de Orde van Oranje-Nassau dr, J. G. Salomonson, vrouwenarts te Am sterdam. De minister van Binnenlandsche Zaken jhr. mr. Ruys de Beerenbrouck bracht Maandagmiddag een bezoek aan de werkverschaffingen van de gemeen te Dordrecht en de Biesbosch. Eind Juni bedroeg 't aantal aange geven radio-ontvanginrichtingen in ons land 291.926. Het aantal aangeslotenen van radio- distributiecentrales bedroeg 256.464, het geen in totaal neerkomt op 69 luisteraars per 1000 in woners. Bij Kon. besluit zijn benoemd in de provincie Zeeland met ingang van 16 Augustus tot dijkgraaf van den Konin- gin-Emmapolder, H. Th. Ferket te C 1 i n g e met ingang van 1 Augustus tot gezwo rene van den Adriana-Johannapolder, L. van der Linde, te Dreischor; met ingang van 1 Augustus tot gezwo rene van den Dreischorpolder, W. A. de Vrieze, te Dreischor; met ingang van 1 Augustus tot gezwo renen van het waterschap De breede watering bewesten Yerseke, C. Zandee Azn, te K 1 o e t i n g e, P. de Koeyer Lzn. te Y e r s e k e en P. Mol Jzn. te K a p e 11 e; met ingang van 1 Augustus tot gezwo rene van den polder Westeren-ban-van- Schouwen, J. M. Dalebout te Haam stede. Zaterdagmiddag vergaderde in café „De Zon" van den heer Buijze alhier het voorloopig bestuur van den Zeeuw- schen Bond van Accordeon- en Mondac cordeonvereenigingen met afgevaardig den van verschillende vereenigingen. De voorzitter, de heer J. A. M. Lamber- mont, stelde na opening het vaststel len van statuten, huishoudelijjk regle ment en een reglement voor concoursen aan de orde. Bij de behandeling bleek o.a. dat de vereenigingen, die direct toetreden, 5 moeten betalen voor de reeds gemaak te kosten en zij, die later volgen, een zelfde entrée, omdat zij mede recht krij gen op de eventueele bezittingen van den Bond. De contributie bepaalt het reglement op 20 cent per jaar voor de werkende- en adspirantleden van een vereeniging. Over 1932 zal slechts 10 cent berekend worden, omdat het ver- eenigingsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Na deze behandeling besloot men de finitief tot oprichting van den Bond, maar de reglementen zullen nog ter be studeering bij de vereenigingen circu- leeren. Slechts enkele afgevaardigden hadden een imperalief mandaat en slo ten hunne vereeniging aan. De anderen konden dit niet beslist verklaren, maar het staat vrij vast dat zij spoedig zullen volgen. De verkiezing van een definitief be stuur werd aangehouden tot een binnen enkele weken te houden volgende ver gadering. Er zullen 7 bestuursleden ge kozen worden en nog twee plaatsen voor Zeeuwsch-Vlaanderen open blijven. Bij de Kon. Mij. „de Schelde" wor den Zaterdag a.s. weder 100 man tijde lijk ontslagen. MELISKERKE. Maandagmorgen kwam de landbouwer J. B. alhier tot de on aangename ontdekking dat een 25-tal konijnen zeer waarschijnlijk door een hond zijn doodgebeten. Gemeenteraad van Kortgene, KORTGENE. Maandagmiddag verga derde alhier de gemeenteraad onder voorzitterschap van den heer J. C. Schuilwerve, tevens secretaris. Afwezig de heer de Looff. Adhaesie was verzocht van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor de Zeeuwsche eilanden om de bezuini gingsmaatregelen bij de Posterijen in te trekken. De Voorzitter kan met deze be zuiniging allesbehalve instemmen; doch kan verder geen maatregelen treffen die tot betere toestanden aanleiding kunnen geven. Afwijzend werd beschikt op een schrijven van de vereeniging van Chr Middelbaar Onderwijs te Leiden, om 49.84 subsidie per leerling. Ontvangen was een schrijven van den commissaris der Koningin, regelende de eischen van benoembaarheid van den veldwachter van Kortgene. Verschillen de artikelen in dit reglement zijn ver vallen, na goedkeuring van den raad. Ingekomen was een schrijven van de schippersvereeniging „Schuttevaer" aan Ged. Staten van Zeeland over de hooge havengelden. Het liggeld bedraagt mo menteel 30 cent per week per m2 voor suikerbietenschepen, voor het laden van boomstammen wordt 50 cent be taald en voor het veilen van houtwaren 10 cent. B. en W. hebben op het adres geant woord, dat ook de hooge haven- en lig gelden niet aan hun aandacht ontsnapt zijn, doch de vereeniging moet wel in zien, dat de gemeente Kortgene indertijd een leening afgesloten heeft van 30.000 Hiervan moet rente en aflossing betaald worden, alsmede het onderhoud en de ligging van de haven. B. en W. stellen echter toch voor het haven- en liggeld te verlagen, cn wel zoo, dat de suikerbietenschepen voort aan 20 cent per week per m2 moeten betalen, voor het laden van boomstam men 25 cent, en voor het veilen van houtwaren 5 cent voor lossen en laden. Van heffing zijn vrijgesteld alle schepen, die laden of lossen voor rekening van polderbesturen, en ook die schepen die niet laden of lossen, mits de schipper hier gedomicilieerd is. Het abonnement voor beurtschippers zal hetzelfde blij ven. Aan den heer L. Vogelaar werd een stuk grond voor den tijd van 7 jaren naast het havenplein, voor het opber gen van grint verhuurd. B. en W. ei schen dezelfde voorwaarden van inhu ren als vorige malen. Heeft de gemeente echter dit stukje grond zelf noodig, dan heeft ze het recht om den tijd van 7 ja ren in te korten. De heeren Wolse en Salomé worden benoemd tot commissie van onderzoek van de rekening 1931. Bij de rondvraag zegt de heer H o 1- 1 e s t e 11 e, dat de brug-oploop bij den kaaiput erg gebrekkig is, en acht dit, daar er water uit dezen put geschept wordt, gevaarlijk voor de waterschep- pehs. De Voorzitter zegt hierop, dat er een behoorlijke plank daar ter plaat se gelegd zal worden. Er wordt in het midden gebracht, dat er, wel is waar, door de werkloozen erwten gelezen worden, maar de men- schen niet aan hun daggeld kunen ko men. Het loon was oorspronkelijk 2 per mud. Dit heeft een week geduurd, maar daar er onmogelijk een behoorlijk bedrag aan verdiend werd, is de prijs op 2.40 per mud gebracht, waarna nog niet veel deelname volgde. De Voorzitter zegt, uit goede bron te weten, dat er gezinnen zijn die 6 mud per week konden uitzoeken en dus toch een vrij goede verdienste had den. Er wordt daarna uitgezien naar an dere werkobjecten en besloten om de nieuwe haven bij de petroleum-tank uit te diepen. De heer Dorst zegt dat dit uitdie pen slecht kon zijn voor den beschoei- den dam, en wil daarom een brug of plankier laten maken voor 't weg laten vloeien van de uitgebaggerde modder. De heer Salomé wil den bestaan- den grond van verleden jaar laten uit- Trouw is de rotsbodem, waarop alle gemeenschap steunt; vriendschap, hu welijk, volk, kerk en staat. Hoe licht loos zou ons leven zijn, indien het geen trouw kende en niet in trouw ge- loofde! kruien, en verder dezen grond naar het woonwagenkamp brengen. Aldus be sloten. Het loon hiervoor zal nader door B. en W. vastgesteld worden. De vraag van den voorzitter of er al een land bouwer geweest is bij den agent van de arbeidsbemiddeling om werknemer(s) wordt ontkennend beantwoord. BIERVLIET. De vergadering van in gelanden van den Beukelspolder, Maan dag j.l,, benoemde tot ontvanger-grif fier den heer A, P, Konstense te Bier vliet. Tot gezworen werd benoemd de heer A. B. Bernaert en tot afgevaardigde naar den dijkraad van den calamiteuzen bloofdplaatpolder de heer C. Buijsse. SLUIS. Vrijdag j.l. ontlastte zich bo ven onze gemeente een vrij hevig on weer, gepaard met slagregen, die vele kelders onder water zette. De bliksem sloeg in den molen van den heer I. S., doch het vuur kon met eenige emmers water spoedig worden gebluscht. Overgeplaatst van Wlestkapelle (W.) naar Sluis de marechaussee M, van der Kruit. Maandagmorgen is onder Kerk- w e r v e de groote landbouwschuur van de wed. B. tengevolge van hooibroei afgebrand. De hooioogst, wat graan en landbouwwerktuigen gingen verloren. Maandagmorgen raakte het Noor- sche stoomschip „Raila", ter hoogte van de fosfaatfabriek te Sas van Gent, aan den grond. Na hard werken wisten twee sleepbooten het schip weer vlot te krijgen en kon het zijn reis naar Gent voortzetten. De „Vlaamsche Harmonie" uit Thielt alsmede de Breskensche Muziek- vereeniging gaven j.l. Zondag goed ge slaagde concerten op de Julianatent te Bresken s. In de Kathedrale kerk te Utrecht hadden Zondag de jaarlijksche priester wijdingen plaats. Onder de gewijden be vond zich de weleerw, heer S. J. Enge- ring Jr., vroeger te Vlissingen, priester van de orde der Predikheeren, In de vijfde zitting der Alg, Synode der Ned. Herv. Kerk wordt als lid van de Synodale Commissie benoemd ds. J. Boonstra te Gieten en tot zijn secundus dr. G. Visser, pred. te Assen. Tot ouderling-lid van de Synodale Commissie mr. H. E. Cost Budde, oud ouderling te 's-Gravenhage en tot zijn secundus mr. J. H. Bybau oud-ouderling te Middelburg. Tot lid van het Algemeen College van Toezicht wordt benoemd dr. G. J. Wey- land en tot zijn secundus ds. F. Tam- mens. Tot lid van den Raad van beheer voor de predikantstractementen wordt be noemd ds. D. Eilerts de Haan. Tot lid van den Raad van beroep wegens het overlijden van dr. J. Th. de Visser wordt benoemd ds. A. B. te Winkel te 's-Gra venhage. Tot lid van den Pensioenraad ds. D. Boer te 's-Gravenhage, die tevens als secretaris wordt benoemd. Maandagavond heeft in de A-kerk te Groningen onder groote belangstel ling, ook van de zijde der gemeentelijke en provinciale autoriteiten, de intree plaats gevonden van den nieuwen voor ganger der Algem. Vereeniging van Vrijz. Herv. te Groningen, ds. J. H. Smit Sibinga van Oldehove. De voorzitter dezer vereeniging, prof, ds. J. Lindeboom, opende den dienst met voorlezing van Lucas 8 vers 5 tot •en met 15, om daarna naar aanleiding van Lucas 12 vers 48 2e gedeelte te bevestigen. Ds, J. H. Smit Sibinga hield daarnaa zijn intree-preek. Ned. Herv. Kerk. Ds. M. J. C. Visser te Wester Schel ling is beroepen te Leeuwarden. Chr. Geref, Kerk. A. M. Franssen cand, te Rotterdam is beroepen te Biezelinge. Geref. Gem. Ds. A. Verhagen te Middelburg is be roepen te Paterson (N.-A.) Ds. J. D. Barth te Borsselen is beroe pen te Tholen. De opening van de nieuwe school der Geref. gemeente te Meliskerke die, voor eigen rekening is gebouwd, zal plaats hebben op 1 Augustus a.s. Aan de Christine-Herminaschool te Zetten slaagde voor het diploma huis' houdkundige mej. W. J. Dronkers te V e e r e. Tot hoofd der O. L. school no, 1 te S t.-P hilipsland is benoemd de heer A. de Boer te Heerjansdam, no. 1 der voordracht. Tot onderwijzeres aan de openba re school te Zaamslag is benoemd mej. N. S. Risseeuw te Oostburg no. 2 der voordracht met 6 stemmen. Overgangsexamen Industrie- en Huis houdschool te Middelburg. Van den voorbereidenden cursus le jaar naar den Voorber. cursus 2e jaar werden bevorderd: S. Baayens, J. den Boer, J. van Dij- ke, M. Eiff, M. Groenendijk, N. Hui- bregtse, B. de Jonge, B. Kooman, L Onderdijk, A. van Ouwerkerk, A. Rouf- faer, J. Scheffer, C. Servaas, K. Theune, N, de Vlieger, F. de Witte, S. van Aart- sen, N. Carol, M. Faro, L. Faro, M. Groenenberg, N. Ingelse, G, Key, T. Kooman, J. Lorier, C. van Moolenbroek, A. Suurmond, M. Verlare, L. Akkenaar, M. Cornelisse, M. Dieleman, M. Goed- bloed, N. Jobse, A. Julianus, T. Klaas- sen, T. Looise, N. Markusse, R. de Pag- ter, J, Repko, W. de Rijk, T. Tilroe. Niet bevorderd 6 leerlingen. Van den voorbereidenden cursus 2e jaar naar de opleiding voor de Gezins taak werden bevorderd: L. Hozee, T, Lems, L. Melio, M, Mol hoek, M. N«om, M. v. d. Rhijt, T. Janse, T. Klercq, J. Maljers, C. de Roos, A, Seys. Van den Voorbereidenden Cursus 2e jaar naar de opleiding tot Huisnaaister werden bevorderd: M. Cornelisse, J. Davidse, J. Flipse, B. van Schijndel, J. Smaardijk, N. Willemse, L. v. d. Bunder, S. Hillebrand, T. Looise, T. Marinisse. J. Wagenaar. Niet bevorderd 2 leerlingen. Bevorderd van de le kl. Costuum- naaister naar de 2e kl. J. de Hooge. Het diploma costuumnaaister werd uitgereikt aan J. v. d. Berge, M, Gras huis, L, Ilmer, M. Crucq, T. Janse, J, Karelse, G. Kleijn, D. de Koning, J. van Loo, J. van Ouwerkerk, Q. Sander- se, N. Looise. Eén leerling ontving geen diploma. Bevorderd van de le klas Ateliers naar de 2e klasse: J. van Helleman, J. Valkier, G. Verheul, M. Visch. Het diploma A(telier) werd uitgereikt aan: N. Cornelisse, T. Cornelisse, L. Din- gemanse, L. Eiff, F. Gillissen, B. Land man, A. Mol. Het diploma Hulp in de Huishouding (volgens oud progr.) werd uitgereikt aan: B. dè Kam, T. Klaassen, J. Monté, N. Mulder, A. Struyck, T. de Breed. Het diploma Huishoudster (volgens oud progr.) werd uitgereikt aan: A. Daniëlse, J. de Hamer, C. van Kasteel, W. Nier mans, T. van Nieuwenhuijzen, T. van Sluijs. Opleiding tot Hulp in de Huishouding (volgens nieuw progr.) Bevorderd van de le naar de 2e klasse: R. van Beveren, J. Faber, S. Stroo. Niet bevorderd één leerling. Het diploma werd uitgereikt aan T. v. d. Berg, R. Hartog. Opleiding tot Huishoudkundige A. Bevorderd van de le naar de 2e klas se: N. den Baars, W. de Blécourt, E. Bliek, M. ten Kate, T. Vermeulen. Het diploma werd uitgereikt aan J. Barentsen, A. Beukema, L. v. d. Lely, Fosco (Ingez. Med.) 26-XII-'32: Maandag hoogste lucht- temperatuur 19 °C; (66 °F); laagste 14.6 °C (58 °F). Heden 9 h: 15.4 °C; 12 h: 15.8 °C. 9.8 mm regen. Hoogste baro meterstand alhier 757 mm, laagste 752 mm. Hoogste barometerstand 765.3 mm te Jan Mayen; laagste 747.6 mm te Stor- noway. Meest matige Z.W. tot N.W. wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen, kans op enkele regenbuien, aanvankelijk iets koeler. Zon op: 5 'h 12; onder 20 h 59. Licht op: 21 h 29. Maan op: 23 h 40; onder: 15 h 17. N.M.: 2 Augustus. Westkapelle is 28 min. en Domburj 23 min. vroeger; Veere 38 min, later (S springtij). Juli. Hoogwater. Laagwater Di. 26 Wo. 27 Do. 28 Vr. 29 7.59 20.16 8.56 21.17 10.09 22.32 11.23 23.43 2.00 14.09 2.52 15.10 3.57 16.24 5.08 17.38 Schooltentoonstelling. Zaterdag en Zondag had in een der lokalen van de R. K. Lagere school op den Wal alhier, de jaarlijksche ten toonstelling plaats van de door de leer lingen in het afgeloopen jaar vervaar digden teeken-, borduur-, fröbel-, plak- en cartonnagewerkjes Evenals vorig jaar was aan de werk stukken duidelijk de stijgende lijn der ontwikkeling van de leerlingen te on derkennen. Het tentoongestelde trok beide dagen volop belangstellenden. Prestaties van Blinden. Naar de Maasbode verneemt, is er bij de laatst gehouden M.U.L.O. examens een blinde leerling geëxamineerd, die na 3 jaren de M.U.L.O.-school bezocht te hebben, waar hij zijn werk op de schrijfmachine getikt ijnleverde, met glans door zijn examen kwam. Ook bij de j.l. gehouden Esperanto- examens ging er een blinde op, die het klaar speelde in 4 maanden tijds het di ploma A te behalen. Als treffende bij zonderheid valt te vermelden, dat deze leerling geheel is opgeleid door een blinde Esperantiste. De tweede postbestelling te Gro ningen, zal met ingang van 1 Augustus worden opgeheven. Recordreis van de Statendam. Het vlaggeschip van de Nederland sche koopvaardijvloot de „Statendam" is Zaterdag uit New-York aan de Wil- helminakade te Rotterdam aangekomen. Dit is de snelste reis ooit door een Nederlandsch schip gedaan. De „Statendam" vertrok verleden week Zaterdag uit New-York met to taal 764 passagiers aan boord. Reeds Vrijdagavond, arriveerde het schip te Plymouth, liep Zaterdagmiddag de Fran- sche haven Boulogne sur Mer binnen en is Zaterdagmiddag om 6 uur voor den Waterweg en circa 8 uur er aange-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1