^jJroirinciale Zeeuw sche BINNENLAND. ZEELAND. WËER m MD, ©aspirin. ZEEUWSCH PROFETENBROOD middelburg. vlissingen. th0len. zeeuwsch-vlaanderen w.d iw QfliM UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT No. 173. Twee Bladen. MAANDAG 25 JULI 1932. Eerste Blad, 175e Jaargang, ZUID-BEVELAND. Verwachting tot Morgenavond! Hoog- en Laagwater te Vlissingen, MIDDELBURGSCHE COURANT JJagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 12-30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent. per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën'' worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieves" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent DE GRONINGSCHE LANDBOUW- STAKINGEN. Bij de Zaterdag gehouden besprekin gen van den rijksbemiddelaar dhr. J. B. Westerdijk in verband met de sta kingen in het landbouwbedrijf in ver schillende deelen der provincie Gronin gen, hebben de beide partijen te Sidde- buren en Schermerhorkstede besloten de beraadslagingen ter plaatse voort te zet ten. De verwachting is intusschen gewet tigd, dat de besprekingen alsdan tot een goed resultaat zullen leiden. De partijen uit Sarmerwolde en die uit Vlagtwedde zijn het over de arbeids voorwaarden eens geworden behoudens de goedkeuring der vereenigingsleden, zoodat mag worden aangenomen, dat op deze plaatsen de werkzaamheden he den zullen worden hervat. Zaterdag heeft te Brielle mr. F. Egter van Wissekerke als voorzitter van een daartoe gevormd comité een mo nument onthuld ter nagedachtenis aan wijlen den gemeente-archivaris van die stad, tevens bekend auteur van kinder- historieboeken, J, H. Been. De vorst-grootmeester der souve- reine Orde van Malta (Malthezer rid ders) Prins Chigi-AIbani is voor een kort bezoek in ons land gekomen. De orde werd in 1099 in Jeruzalem gesticht, mid den in den strijd tegen de Muzelman nen. Toen Jeruzalem door de Turken veroverd was vestigde de orde zich eerst op t eiland Rhodus, en toen in la ter eeuwen ook dit eiland den Turken in handen viel, verplaatste de zetel zich naar Malta. Sedert 1834 is de zetel ech ter te Rome. De minister van binnenlandsche za ken heeft de burgemeesters op het hart gebonden van hun uit de gemeentewet voortvloeiende bevoegdheden gebruik te maken, teneide gevaarlijke toeren bij openbare vermakelijkheden te voorko men. Het postvliegtuig de Havik is Zon dag te Batavia aangekomen. HET ECHTE. M. PETERSE ConfiseurPatissier (Ingez. Med.) Het baden in zee. Alom langs de Walchersche kust zijn plaatsen, waarin de zomermaanden ve len kampeeren en anderen voor een dagje komen om van duinen, strand en zee te genieten. Daarbij nemen velen een verkoelend bad in de golven of be oefenen daar de gezonde zwemsport. Maar onder hen zijn er, die de gevaren van het zich in zee begeven niet goed kennen en anderen, die hun krachten op een bepaald oogenblik overschat heb ben en herhaaldelijk verkeeren dan ook personen in gevaar en zijn anderen ver plicht hun soms met eigen levensgevaar te hulp te komen. Daarbij is meermalen de groote wenschelijkheid gebleken, dat op niet te grooten afstand reddingsmid delen aanwezig zijn en de vraag is o. i. niet overdreven of het niet op den weg ligt der reddingsbrigaden of andere ver- eenigingen om met steun eventueel der betrokken gemeentebesturen op niet te groote afstanden van elkaar reddings middelen als lijn, gordels enz. te depo- neeren, zooals bijv. in de reddingskastjes te Middelburg aanwezig zijn, om bij voorkomende gevallen kans op hulp te hebben zonder dat anderen zich te veel moeten wagen, De vierde uitvoering in dit seizoen welke het Middelburgsch Muziekkorps gisterenmiddag van 12 tot 1 uur in de Abdij gaf, heeft zich weder in een flinke belangstelling mogen verheugen, al was het er niet zoo vol als wel eens het ge val is geweest en spiegelde zich dit ook m de opbrengst der collecte af. Ook nu weer heeft het corps zeer verdienstelijk werk geboden, waarbij wij in het bijzon der terugdenken aan Adagio uit de So nate „Pathéthique" van L. van Beetho ven en de fragmenten uit „Aïda" van G. Verdi, wat niet wil zeggen, dat de andere nummers niet even goed werden gespeeld en succes hadden, waarvan het krachtige applaus na ieder nummer getuigde. Voorloopig is de volgende uitvoering bepaald op Zondag 21 Augustus en weer van 12 tot 1 uur. Ontvangsten Plaatselijk Crisisco mité van 18 tot en met 23 Juli 1932: Wekelijksche collecte 73.80; Meis jes Ver. „Meisjesroeping" 3-maand. bij drage 7; Zucters Gasthuis Maandbij- drage 5.15; O. L. S. 7.83. Het gironummer van den penning ter is 188020. De Koninklijke schilderijen. De tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Koningin Wilhelmina te Middelburg enkele dagen in een der zalen van het Kunstmuseum te houden, zal, naar wij vernemen, aanstaanden Woensdagmiddag worden geopend door den waarnemenden Commissaris der Koningin in Zeeland, mr. P. Dieleman. De collecte voor het Dorus-Rijkers- Fonds heeft opgebracht bruto ruim 102. De kermis heeft het Zaterdag, den laatsten dag, heel goed met het weer getroffen en het was dan 's avonds ook zeer druk op straat en in de inrichtin gen, waarvan de exploitanten getuig den, niettegenstaande de tijdsomstan digheden, goede zaken te hebben ge maakt. Het vroegere sluitingsuur, 12 uur, heeft niet tot moeilijkheden aan leiding gegeven. Bij een in den loop van den avond voorgekomen ruzie liep een man een verwonding op. 'S-GRAVENPOLDER. In de gehou den raadsvergadering was onder de in gekomen stukken een schrijven van den directeur-generaal bij dé P. T. en T., dat het verzoek om de opheffing van de 2e buitenbestelling ongedaan te maken niet kan worden ingewilligd. Van den minister van Economische Zaken en Arbeid was bericht ontvan gen, dat de aanvulling der winkelslui tingsverordening betreffende de ver koop van artikelen voor zieken aan de Kroon ter goedkeuring zal worden voorgedragen. Aan twee pachters van bouwland der gemeente werd een vermindering van pacht toegestaan van ongeveer 50 pCt. De verordening regelende de eischen van benoembaarheid en de bezoldiging van den veldwachter werd op verzoek van den Commissaris der Koningin ge wijzigd. De heer A. Geelhoed, thans corres pondent der arbeidsbemiddelnig, werd benoemd tot agent der arbeidsbemidde ling op een jaarwede van 20. Een ver ordening voor het agentschap der ar beidsbemiddeling werd vastgesteld. Op voorstel van B. en W. werd besloten om de gemeentewoning van buiten op nieuw te laten schilderen. Verder werd aan B, en W. opgedragen om de moge lijkheid onder het oog te zien om de gemeentelijke beerbak door een sep- tic-tank te vervangen. De gemeenterekening over 1931 werd den Raad aangeboden met een totaal aan inkomsten op den gewonen dienst van 34.325 en een totaal aan uitgaven van 33.528. In de commissie tot onderzoek der rekening werden benoemd de heeren E. Vermue, C. M. de Koster en P. J. Kou smaker. WOLFAARTSDIJK. De commissie voor werkverschaffing en steunverlee- ning aan valide werkloozen in deze ge meente heeft een circulaire aan alle landbouwers in deze gemeente gericht, waarin een beroep wordt gedaan het vraagstuk der werkloosheid naar ver mogen mede te helpen oplossen, nu de graanoogst aanstaande is. Waar het Rijk en onze provincie blij ken een open oog te hebben voor de belangen van den landbouw, aldus o.a. de circulaire, heeft de commissie gegron de hoop dat de landbouwers uit erken telijkheid voor hetgeen voor hun be drijf wordt gedaan, de beschikbare en geschikte arbeidskrachten uit de werk loozen, indien dit eenigszins mogelijk is uit de werkloozen te betrekken, en het machinaal bewerken van den oogst zul len beperken, waardoor althans voor de eerstkomende weken de werkloos heid tot het minimum zal worden be perkt. Rijkdom gelijkt op zeewater. Hoe meer men er van drinkt, hoe grooter de dorst wordt, onverzadigbaar en nooit gelescht. De commissie verzoekt daarom bij het tewerkstellen van arbeidskrachten ge bruik te maken van de ten gemeente huize ingeschreven werkloozen. IERSEKE. Zaterdagmiddag hield de ringrijderij vereeniging „.Prinses Julia na" haar gewone jaarlijksche ringrijde rij langs den Molenpolderdijk. Gunstig zomerweer weer lokte veel toeschou wers. Ie prijs P. Rentmeester; 2e Jac, van Stee; 3e Jac. Bruynzeel; 4e D. de Koey- er; 5e L. Paauwe; 6e L. Lamper; 7e Jan van Kruiningen. De eereprijs viel aan no. 1. NISSE. Vrijdagavond j.l. wilde het 4- jarig zoontje van C. S. alhier op het rij wiel van zijn vader klimmen dat bij zijn woning stond met het gevolg dat het rij wiel omsloeg en het jongentje zijn been brak. STAVENISSE. In de Zaterdagmorgen alhier gehouden gemeenteraadszitting deelde de Voorzitter mede, dat er veel kans bestond, dat, door intrekking van de provinciale subsidie de boot- dienst Stavenisse-Zijpe zou worden op geheven. De verschillende pogingen door B. en W, en vele particulieren bij Ged. Staten aangewend om dit gevaar af te wenden, voornamelijk met het oog op de veilingen te Oud-Beierland, heb ben in zoo verre kans van slagen, dat de beslissing te Middelburg tot de najaars zitting is uitgesteld. Pogingen zijn ook door B. en W. aangewend om een recht- streeksche auto-verbinding met Bergen op Zoom te verkrijgen. Ged. Staten van Zeeland en van N.-Brabant schijnen in deze zaak wel te willen medewerken. Voor de werkverschaffing zijn havenwer ken alhier onderhanden genomen. Het rijk betaald 25 pet. in de kosten. De havenbeschoeiing zal gedeeltelijk verbe terd worden, later komt misschien een meer afdoend herstel. Op 'n verzoek van P. den Braber c.s. om de winkels met of tegen de feest dagen wat later te mogen openhouden, werd besloten de vrije 21 dagen hiervoor aan te wijzen n.l, 2e Paasch-, Pinkster en Kerstdag, Hemelvaartsdag en tevens 25 Nov. tot 5 Dec. (de St. Nicolaas voor afgaande). Als subsidie 4e kw. 1931 is schuldig aan den rijksdienst „werkloos heidsverzekering" 137.05. De uitkeering uit het gemeentefonds alhier bedraagt f 3.54 per inwoner, totaal 6738.Zoo noodig zal in gevolge een missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken gebruik ge maakt worden van de Ned. Cement. De renteverzekering van de waterlei ding Mij. Tholen wijst voor deze ge meente voor dit jaar een netto bedrag van 6.487, met een schuld van 144.454. De algemeene voorwaarden van het tarief bij de P. Z. E. M. zijn voor particulier verbruik verminderd van 45 tot 34 cent per kW. Als schatter voor de Rijksinkomstenbelasting werd in de plaats van den heer A. Stoutjesdijk, die bedankt heeft, benoemd de heer A. van Luijk. Gemeenteraad van Groede, GROEDE. In de gehouden raadsver gadering was afwezig de heer Brakman. Medegedeeld wordt, dat de hoofdin genieur van de Prov. Waterstaat, de mededeeling heeft gedaan, dat in de Schoolstraat het trottoir op verschil lende plaatsen nog gelicht zal worden; dat met aanwezige klinkers een straatje zal worden gemaakt voor de woning van W, Oosterling, dat het onderhoud van een en ander voor rekening der Provincie zal blijven tot 1 Januari 1933, dat van de overblijvende keien (onge veer 2000) er eenige zullen worden ge bruikt voor eventueele herstellingen en dat de rest aan de gemeente cadeau zal gedaan worden, dat voor onderhoud door de gemeente aan de Provincie^een aanvrage kan worden gedaan om een bijdrage uit het Provinciale Wegenfonds dat het huis thans bewoond door mej. van de Walle, nog niet verkocht zal worden en tot slot, dat het stukje grond van wijlen de wed. Albregts t.z.t. zal worden overgedragen. Naar aanleiding van de vraag van den heer W. van Haneghem om aanschaf fing van een begraafstoel, deelt de Voorzitter mede, dat een dergelijk toestel van 2 m diepte 175 kost en voor 3 m diepte 200. In verband met de tijdsomstandigheden acht de Voor zitter het beter niet tot aanschaffing over te gaan. De heer Van Haneghem zag gaar ne, dat alsnog prijsopgaaf werd g vraagd, daar deze prijzen van ouden datum zijn. Aldus wordt besloten. Wat de toegangsweg betreft naar het abattoir is van de Provincie bericht ontvangen, dat klinffcerpuin, gelegen langs den weg Groede-Nieuwvliet aan gekocht kan worden tegen den prijs van 1.50 per m. De gem, opzichter heeft een kosten berekening gemaakt, waaruit blijkt, dat deze alsdan zouden bedragen 115. Met macadam, ongeveer 15 m 65. Wethouder Lombaard merkt op dat, wanneer koolas en teer gebruikt zou worden, de verharding aanmerkelijk goedkooper zou zijn. Met a.g.st. wordt besloten, den weg te maken met macadam, waarop even tueel koolas en teer. Kantongerecht Oostburg, Besloten wordt aan het gemeentebe stuur van Oostburg adhaesie te betui gen betreffende het behoud van het kantongerecht te Oostburg, in verband met het groote belang van de bevolking in deze streek. Besloten wordt het Burgerlijk Arm bestuur voor 1933 een subsidie toe te staan van 2100. De begrooting werd goedgekeurd met een cijfer in ontvang en uitgaaf van 2.222, nadat de heer W-. VanHanc- g h e m nog als toelichting had vermeld, dat bij zijn inzage is gebleken, dat niet op één post bezuinigd kan worden. Van het gemeentebestuur .van West dorpe was het verzoek ingekomen, om adhaesie te betuigen aan een adres aan den minister van Economische Zaken en Arbeid inzake de wering van vreemde arbeidskrachten. B. en W. zijn de meening toegedaan, dat in de eerste plaats eigen werkkrach ten dienen te worden tewerk gesteld, en wanneer een tekort aan arbeids krachten mocht blijken, eerst dan vreemde in het werk mogen worden ge nomen. De heer I z. B e c u deelt mede, dat eenige dagen geleden te Oostburg een bespreking, is gehouden door de land- bouwvereeniging met den heer Melse te Midelburg, en deze aanglgenheid ook is besproken, doch, dat nog wel eenige bezwaren zijn gerezen om eigen volk in het werk te nemen. Wethouder Lombaard zegt, dat toch voorzichtigheid is geboden met het weren van vreemde werkkrachten, aangezien ook de Nederlanders, die nog in België werken alsdan geweerd zou den kunnen worden. De heer Van Haneghem vraagt of die bepaling niet alleen voor de landarbeiders van toepassing kan worden verklaard. De heer B e c u zegt, dat onder de werk- menschen groote ontevredenheid be staat, en daarom wel eens vreemde ar beidskrachten moeten worden geno men. De heer W. van Haneghem zegt, dat volgens zijn meening geen vreemde werkkrachten noodig zijn, waarbij de heer I, Becu zich aansluit. Met algemeene stemmen wordt beslo ten aan het adres adhaesie te betuigen. W i nkelsluiti ngsveror denf ng. Met algemeene stemmen wordt be sloten, de verordening met de door B. en W. voorgestelde wijzigingen ter goedkeuring aan de Kroon aan te bie den, en met den dag van de inwerking treding der verordening, die, vastge steld bij Raadsbesluit van 31 Maart 1932 in te trekken. Met algemeene stemmen wordt goed gekeurd de verordening tot afwijking van het bepaalde bij art. 9 derde lid der Winkelsluitingswet 1930. Aan het verzoek van Ged. Staten betreffende de vaststelling der rooilijn van de Schuitvlotstraat zal worden vol daan. Sluitingsuur calé's. N.a.v. een verzoek van eenige café houders om gedurende den zomertijd hun café een uur langer geopend te mo gen houden, zegt de Voorzitter dat het cafébezoek tegen sluitingsuur zeer gering is, zoo noodig geeft hij steeds een uur verlenging. Wethouder Vlieger meent, dat het niet erg noo dig is, doch hij zal er niet tegenstem men. De heer Van Haneghem zegt, dat, zoo de herbergiers het vragen, ver ondersteld mag worden, dat het inder daad noodig is. Wethouder Lom- 25-VII-'32: Zaterdag en Zondag hoog ste 1 u c h ttemperatuur 22.5 °C; (73 °F); laagste 14.5 °C (58 °F). Heden 9 h: 15.6 °C: 12 h: 16,6 °C. Zaterdag/Zondag geen, Zondag/Maandag 5.5 mm regen. Hoogste barometerstand alhier 762 mm, laagste 757 mm. Hoogste barometerstand 767.5 mm te Jan Mayen; laagste 749.3 mm te Malin- head. Meest matige aanvankelijk tijdelijk wellicht toenemende, Z. tot W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken, ai en toe regen, weinig verandering in tempera tuur. Zon op: 5 h 10; onder 21 h 01. Licht op: 21 h 31. Maan op: 23 h 24; onder: 14 h 03. L.K.: 25 Juli. Westkapelle is 28 min. en Domburf 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Juli. Hoogwater. Laagwater. Ma. 25 Di. 26 Wo. 27 Do. 28 7.13 19.26 7.59 20.16 8.56 21.17 10.09 22.32 1.20 13.23 2.00 14.09 2.52 15.10 3.57 16.24 Wij Van jcfuttkÈjêe ttatemVeWtimpi b Lei op den oranje band en het Bayerkruis. Prijs 75 eis.; (Ingez. Med.) SiSK" baard vraagt, of, indien het sluitings uur met 1 uur wordt verlengd de veld wachter hiervan niet de dupe wordt, anders is hij er tegen, waarop de Voor zitter antwoordt, dat de veldwachter op ongeregelde tijden moet nagaan, of de cafés zijn gesloten. Met algemeene stemmen wordt besloten, het verzoek toe te staan. Van het Bureau Bred. Dioc. Drankbe strijding, is ingekomen het verzoek om diverse vermakelijkheden te doen ver vallen. Na toelichting door den Voor zitter wordt dit schrijven met alge meene stemmen voor kennisgeving aan genomen. Eenige door Ged. Staten gewenschte wijzingen in de verordening, regelende de eischen van benoembaarheid en de bezoldiging van de veldwachters, wer den m. a. st. aangebracht. M. a. st. wordt besloten tot verbe tering van het straatje nabij A. Avot. De kosten voor verbetering zijn vol gens raming van den Gem. opzichter on- veer 40. Tegels zullen gebruikt worden en aan- straating plaats vinden met keien. Punt 10 der agenda request verhoo ging steunregeling. Van het bestuur der S.D.A.P. vereeniging en van den Moder nen landarbeidersbond alhier is een ver zoek ingekomen, om een hoogere steun regeling voor de werkloozen. De Voorzitter deelt mede, dat z.i. het adres moeilijk voor inwilliging vatbaar is, daar een uitkeering gevraagd wordt hooger dan het loon, dat een ar beider per week met werken verdienen kan. Hij acht het beter de bestaande steunregeling te handhaven. De heer W. van Haneghem vindt den gevraagden steun ook wel te hoog, doch de bestaande steunregeling blijkt voor de zomermaanden te laag; (man en vrouw 1.15 per dag.) Wethouder De Vlieger meent, dat, indien de nieuwe steunregeling aangeno men moest worden, er niet meer gewerkt zal worden. De heer W. v. Haneghem zegt, dat indien iemand weigert werk aan te ne men, hij van de steunlijst geschrapt wordt. Wethouder Lombaard zegt, dat op alle mogelijke wijze getracht wordt frau de te plegen, zoo is hem bekend, dat werkloozen geen kennis ter secretarie geven dat zij in dienst zijn. Hij vindt het verschil van de steunvergoeding, die ge vraagd wordt voor georganiseerden en ongeorganiseerden ook te groot. Het lo gische gevolg hiervan is, dat de men-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1