^Provinciale JSeeuutsdie GEKA-KINDERRIJWIEL BRANDSPIRITUS- ZEEUWSCH PROFETENBROOD No. 172. Twee Bladen. ZATERDAG 23 JULI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. EEN NIEUW FOKKER- VLIEGTUIG VOOR DE ÏNDIE- VLUCHTEN. i/4 CENT PER UUR. STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. ZEELAND. VAC ANTI E! OVER? GENIETEN WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond s Hoog- en Laagwater te Vlissingen. MIDDELBURGSCHE COURA Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen f 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel; voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG, N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:- Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen; van 17 regels 2.10'; elke regsj meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk* kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opgje* nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" o$ „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. Vliegen in de F XVIII; de ver binding met Indië in 9 dagen gewaarborgd; vooralsnog geen vrees voor concurrentie met luchtschepen. (Van onzen specialen verslaggever.) De directie der K.L.M. die met de pers regelmatig voeling houdt op een wijze, welke andere Nederlandsche ver voermaatschappijen tot voorbeeld kan strekken, had gisteren een aantal jour nalisten naar Schiphol genoodigd in ver band met het in de „lucht" brengen van een nieuw type toestel voor de Indië- vluchten. Blijkens de mededeelingen, die de directeur, de heer Plesman, op het terras van het Schiphol-restaurant ver strekte, is de nieuwste aanwinst weder om een Fokker product. Het is gere gistreerd als F XVIII, en de Fokkerfa brieken zullen 5 van deze machines aan de K.L.M. leveren. De F XVIII lijkt sterk op de F XII, het 3-motorig vliegtuig, dat thans regelmatig tusschen ons land en Indië heen en weer vliegt; het is alleen 12 tot 15 km per uur sneller (de kruis snelheid bedraagt 200 km) en het inte rieur is beter afgestemd op de eischen, waaraan, zooals de practijk geleerd heeft, verkeerstoestellen op Indië moe ten beantwoorden. Het geheel is iets smaller geworden, doch de versmalling beteekent behalve grootere snelheid, vermeerdering van vervoergelegenheid van 100 kg goederen plus 1 passagier. Voordat de heer Plesman de journa listen de jongste aanwinst van de K.L.M. liet aanschouwen vertelde hij nog een en ander over de resultaten van de K.L.M.-diensten in het algemeen en over die van de diensten op Indië in het bijzonder. Hij zei, dat de K.L.M. geen klagen heeft, want de daadwerkelijke belangstelling beantwoordt vrijwel aan de verwachtingen. In het binnenland geeft vooral de lijn Amsterdam-Twenthe reden tot vreugde. De diensten op Indië zijn zelfs in den moesson-tijd zóó regel matig verloopen, dat men zich thans ge- gerechtigd acht een vaste verbinding in 9 dagen tijds te waarborgen. Het aantal passagiers zet langzaam maar zeker in. Een vliegreis naar Indië behoort niet meer tot de avonturen en tot de uitzoh- deringen, en de leiding der K.L.M. is niet meer verwonderd als zij hoort, dat 3 passagiers voor hetzelfde toestel ge boekt hebben. Een goed traject voor de maatschappij ligt tusschen Bangkok en Rangoon. Vele Engelschen verplaatsen zich liever in 3% uur tijds van de eene plaats naar de andere per K.L.M. dan in 5 Y« dag in trein en boot. Ook voor de route Calcutta-Londen boeken vele En gelschen, die 's Maandags te Calcutta in stijgen en 's Zaterdags reeds in Londen zijn. De heer Plesman vestigde nog de aan dacht op de gelegenheid om met de In- dië-vliegtuigen naar Egypte te reizen, Per vliegtuig doet men deze reis over interessante streken en landen in dag en ze kost 5 minder dan de reis per trein en boot. „We zijn niet ontevredqp", zoo be sloot de leider der K.L.M. zijn mede deelingen. „Alleen moeten we nog meer post voor Indië krijgen". Vervolgens leidde de heer Plesman zijn gasten naar de hangar, waar de uit Indië terug gekeerde toestellen geheel uit elkaar worden genomen, en naar de plaats waar twee fonkelnieuwe F XVIII's voor de vlucht gereed stonden. In de nieuwe Indië-toestellen trekken vooral de mooie stroomlijn en de kunstzinnige en tocht practische uitvoering van het interieur de aandacht. Veel zorg is be steed aan het comfort der passagiers, die de beschikking hebben over ideale zit-ligfauteuls, en aan werkmogelijkheid voor den gezagvoerder. Toen de heer Plesman een tweetal pi loten opdracht gaf den journalisten te toonen wat men zooal met de F XVIII kan doen, hoe hij optrekt en hoe so- liede hij zelfs in de scherpste bochten ligt, konden we vliegend boven Amster dam en boven de Zaanstreek ook de goede vlieg-kwaliteiten van het nieuwste Fokkertype aan den lijve voelen. Het verschil tusschen de Fokkers van een jaar of vier terug en de Fokker 1932 is enorm groot. In de F.XVIII voelt men zich zelfs bij waarlijk niet zoo zachtzin nige demonstratie-vluchten als in een schommelstoel wiegen. De K.L.M. is terecht tevreden met dit Fokker-pro duct. Maar voldaan niet. Want reeds nu is men, zeer in het geheim, alweer een nog beter en een nog grooter toestel, aan het bouwen. Na afloop der demonstratie hadden we nog even een appartje met den heer Plesman. We vroegen hem hoe het met de K.L.M. gaan zal als de scheepvaart maatschappijen heil vinden bij de ver binding met luchtschepen, die al in stu die is. „Daarover maken we ons nog geen zorg.'' zei de heer Plesman. „Dat men de mogelijkheid bestudeert waardeeren we, doch we zien er nog geen concurrentie in. En mocht het inderdaad de kant van de verbinding met luchtschepen uitgaan, dan zal men de K.L.M. niet als een ach terlijke dame aantreffen. U weet, we blijven ons aan den vooruitgang van de techniek aanpassen. stoofje (haardmodel f 2.-1 warmt Uw Thee voor Spiritusverkocpkant, „Bergen op ioom-üeW, (Ingez. Med.) scheepvaartbe- Steun varkens- EERSTE KAMER. Nationale langen. houderij. Aan de orde is het wetsontwerp tot behartiging van de nationale scheep- vaartbelangen. De heer -Sm e enge (lib.) drong aan op spoedige hulp voor de binnenvaart. De heer Wibaut (s.d.) zal voor het ontwerp stemmen, omdat het beter is dan andere steunregelingen. Hij wil aan de op te richten naamlooze vennoot schap de bevoegdheid geven, de obliga- tieleeningen der scheepvaartmaatschap pijen te brengen in trustverband De heer Gelderman (lib.) bepleit te verlaging van de bedrijfskosten en wil de gelden, te verleenen aan die naamlooze vennootschap, steeds doen aanvragen bij suppletoire begrootingen. Minister V erschuur betoogde, dat de bedrijven, ook de scheepvaartbedrij ven, zich op de nieuwe feiten moeten instellen. Daartoe helpt dit wetsont werp. Over steun aan de binnenvaart door een betere beurtvaarregeling wordt overleg gepleegd met de Kamer van Koophandel. Het wetsontwerp werd z.h.s. aange nomen. Aan de orde is het wetsontwerp in zake den steun aan de varkenshouderij. De heer S m e e n g e (lib.) heeft be zwaren tegen het ontwerp; het brengt geen eenzijdige bevoordeeling. De heer W esterdijk (v.d.) heeft het bezwaar, dat de binnenlandsche con sumenten worden belast ook met een bijslag voor den export. Echter moet men over dit bezwaar heenstappen ter wille van de hoofdzaak. De heer Hermans (s.d.) critiserde het afwentelen van de hoogere prijzen op de consumenten. Minister V erschuur zeide in zijn verdediging, dat de steun aan den land bouw, ingesteld op een karig bestaan, geen verraad is tegen eenige andere groep der bevolking. Hij betoogde, dat de productiebeperking in de varkens houderij noodzakelijk is. Het wetsontwerp werd toen z. h. st. aangenomen. De heer Hermans en zijn fractie wenschten geacht te worden te hebben tegengestemd. Hierna ging ook de Eerste Kamer op reces. VERHOOGING TOELATINGSLEEF TIJD O. L, SCHOLEN. Op de schriftelijke vragen van het lid der Tweede Kamer mej. Groeneweg in zake het K. B. van 23 Juni, betreffende verhooging van den minimum-leeftijd van toelating tot scholen voor gewoon 1. 0. tot zes jaren en de financieele gevolgen van dat besluit, heeft de minister van Onderwijs, K. en W. geantwoord, dat deze verhooging inderdaad belangrijke voordeelen zal bieden, waarom onder wijsdeskundigen in en buiten de Staten Spaar, zoo niets u tot anders ver plicht, het fijnste gevoel van uw mede- menschen. Eén ondoordacht woord kan feller wonden dan zwaard of degen. Generaal dan ook herhaaldelijk op die varhooging bij de regeering hebben aan gedrongen. Bovendien heeft zij de strekking een aanmerkelijke besparing op 's rijks uitgaven te bevorderen. Voor zoover hier en daar aan bebe- paalde scholen eenige stoornis in den ge- regelden gang van het onderwijs mocht ontstaan, vertrouwt de minister, dat de ze door aanpassing zal kunnen worden opgeheven, terwijl z.i. de voordeelen hiertegen ruimschoots opwegen. Het voorschrift zou bij geheele inwer kingtreding door vermindering van de toegelaten leerlingen volgens de gege vens voor het jaar 1931 ruim 1300 leer krachten minder noodig maken Het valt niet nauwkeurig aan te ge ven, welke bezuiniging voor 's Rijks kas hiervan het gevolg zal zijn, daar onbe kend is, hoeveel van deze leerkrachten wachtgeld zullen genieten, en hoe lang zij dit zullen houden. Dit zelfde geldt trouwens voor elke vermindering van het getal verplichte leerkrachten. In hoeverre de gemeenten financieel voor- of nadeel van den getroffen maat regel zullen hebben, hangt af van de wijze, waarop zij zich bij den maatre gel zullen aanpassen. Hieromtrent be zit de minister nog geen gegevens. Naar de N.R.C. verneemt was de Eerste Kamer voornemens geweest een maaltijd aan te bieden aan hare mede leden, jhr. mr. Van Sasse van Ysselt en mr. Smeenge, die onlangs den tachtigjari gen leeftijd mochten bereiken. Aan dit voornenfen is echter geen uitvoering ge geven wegens de huidige crisis, die het betrachten van soberheid op elk gebied en door een ieder, noodzakelijk doet zijn. De Kamer meende, ook anderen ten voorbeeld, van het aanrichten van een gastmaal te moeten afzien. De Nederlandsche banketbakkers- vereeniging heeft er in een adres bij den minister van oeconomische zaken en arbeid cp aangedrongen om of de winkelsluitingswet tot gunstiger tijden buiten werking te stellen, of de bepa lingen betreffende den Zondagsverkoop op te heffen; in elk geval een zoodanige verruiming der verkoopuren op Zondag toe te staan, dat aan hunne gerecht vaardige wenschen wordt tegemoet ge komen. De gemeenteraad van Almelo besloot den bouw van een nieuw stad huis uit te stellen tot betere tijden. De raad van Assen heeft over wegend bezwaar te voldoen aan den wensch van den minister van Binnen landsche Zaken de heffing van 70 opcen ten op de hoofdsom der Gemeentefonds- belasting te verhoogen tot 80. Op den dienst 1932 is reeds f 23.000 voor aflos sing beschikbaar, welke som uit van de provincie voor den Beilerstraatweg terug te ontvangen gelden tot 45.000 kon worden verhoogd. HET ECHTE. M. PETERSE ConfiseurPatissier (Ingez. Med.) MIDDELBURG. De regen van gisteren kan wellicht voor het land goed zijn geweest, altijd zijn er vooral in den vacantietijd velen, die er door gedupeerd zijn. Ditmaal wa ren dit ook de ongeveer 200 kinderen der openbare scholen alhier, die met hun onderwijzeressen en onderwijzers in 5 touringcars en autobussen een schoolreisje maakten. Het eerst ging het door flinke regenbuien paar Antwer pen, waar zij gelukkig bij droog weer den Dierentuin bezochten en daarna naar de L'Innovation wandelden om 'n idee te krijgen van een groot warenhuis, Toen stond op het programma een be zoek aan het Steen en de Scheldekade, maar pluvius liet zich met kracht gel den en dit deel van het programma moest vervallen; een tocht in goed ge sloten wagens door de stad kon door gaan en reed men nu naar de Wouw- sche plantage, waar het verblijf door de hevige regens, drassigen grond en druipende boomen ook heel wat min der aangenaam was, dan men gehoopt had. Toch kwamen de kinderen des avonds te kwart over 9 in vroolijke stemming op de Markt terug. Het was zeker jammer, mede om de groote voorbereiding, dat de tocht voor een groot deel in het water viel. Waanclwiierl{ClflMaamó[ede-%l:l:mlam (Jnyez.. med. Gisterenmorgen vroeg kwam een wielrijder van de richting Noordstraat over de Markt rijden en wilde de Lange Burg op draaien. Hij reed daarbij links en zijn aandacht werd afgeleid door eenige autobussen met schoolkinderen. Hierdoor zag hij niet een bespannen wa gen, die op den 'hoek was en reed hij hiertegen aan, met het gevolg, dat het paard het rijwiel deerlijk stuk trapte en ook het lemoen van den wagen werd beschadigd. Persoonlijke ongelukken vielen er niet bij voor, Bij de politie alhier is aangifte ge daan door enkele winkeliers, dat zij de dupe zijn geworden van een onbekend persoon, die verzocht vrij kostbare voorwerpen op zicht te zenden en te brengen aan een door hem opgegeven adres. Hier had hij wel een kamer ge huurd, maar deze niet betrokken, alleen had hij daar een paar koffers laten bren gen die later zijn. afgehaald en waarin vermoedelijk de bedoelde voorwerpen zijn vervoerd. De politie stelt een uit gebreid onderzoek in. Het is weer gebleken, dat sommige winkeliers wel wat al te makkelijk ook aan onbekende personen goederen af staan, zonder zich nader te overtuigen of hun geld veilig is. De waarnemende Commissaris van po litie verzoekt den man die Vrijdagmor gen tusschen 11 en 12 uur een bruine koffer heeft afgehaald bij de wed. Ver meulen aan de Loskade, zich ten spoe digste op het politiebureau aan te mel den. VLISSINGEN. In de afgeloopen week zijn in het gewone bad 2416 baden genomen, nml. 1176 door dames en 1240 door heeren; in het Volksbad resp. 1572, 792 en 780. WALCHEREN. Gemeenteraad van Arnemuiden. ARNEMUIDEN, Vrijdagmiddag kwam de raad in een spoedeischende vergade ring bijeen, onder leiding van den heer B. Franse, wethouder. Verbouwing privaten openbare school. De voorzitter zegt dat de laagste in schrijvingssom voor de verbouwing van de privaten der openbare lagere school, het bedrag dat de raad een vorige ver gadering hiervoor heeft toegestaan, nog al aanmerkelijk te boven gaat. De meerderheid van het dagelijksch bestuur stelt evenwel voor, deze ver bouwing voor de inschrijvingssom te doen uitvoeren. Er is een opgaaf om de vloeren der gangen in graniet uit te voeren en een om deze gangen met hard gebakken tegels te beleggen. Het prijs verschil bedraagt 105. Persoonlijk geeft spr. de voorkeur aan tegels, daar van deskundige zijde niet kan worden ingestaan, dat een granietvloer het hou den zal. De heer P. A, B a a ij e n s, wethou der, zegt niets voor deze verbouwing te gevoelen, door de onderwijzers is hier nimmer om gevraagd en het komt niet te pas om in dezen tijd een dergelijk z. i. niet noodzakelijke uitgaaf te doen. De voorzitter zegt dat het hoofd der school al sinds jaren terug op het verkeerde van den thans bestaanden toestand heeft gewezen, en dat er ook door de inspectie wel ter dege op verbe tering is aangedrongen. De heer A. Schuit vraagt inlichtin gen waar 't verschil vandaan komt, tus schen het geraamde cijfer en de inschrij vingssom. De Voorzitter zegt dat de be- grootingssom het resultaat is van een zeer nauwkeurige berekening van den gemeentebouwopzichter en dat die niet DAN OP EEN Vraagt Uw rijwielhandelaar. (Ingez. Med.) 23-VII-'32: Vrijdag hoogste lucht- temperatuur 15.8 °C; (61 °F); laagste 14 °C (57 °F). Heden 9 h: 15.6 °C; 12 h: 17.2 °C. 6.4 mm regen. Hoogste baro meterstand alhier 760 mm, laagste 757 mm. Hoogste barometerstand 763.1 mm te Andanes; laagste 745,0 mm te Westma- noer. Zwakke tot matige N.W. tot Z.W. wind. Aanvankelijk opklarend. Later toenemende bewolking. Aanvankelijk weinig of geen regen. Iets warmer over dag- l i Zon op: 5 h 07; onder 21 h 04. Licht op: 21 h 34. Maan op: 23 h 03; onder: 11 h 38. Zondag 24 Juli. Zon op: 5 h 09; onder 21 h 02. Licht op: 21 h 32. Maan op 23 h 12; onder 12 h 51. L.K.: 25 Juli. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Juli. Hoogwater. Za. 23 Zo, 24 Ma. 25 Di. 26 5.54 18.04 6.31 18.43 7.13 19.26 7.59 20.16 Laagwater. 0.05 12.00 0.14 12,43 1.20 13.23 2.00 14.09 noemenswaard verschilt met de laagste inschrijving. De heer J. K. C r u c q zegt ook de voorkeur te geven aan een tegelvloer. Hij zegt van nabij te weten dat de be grooting zorgvuldig is opgesteld. Het voorstel van de meerderheid van B. en W. wordt aangenomen met 6 voor 1 tegen, die van den heer Baayens. De rekening van ontvangsten en uit gaven dienst 1931, zal door een com missie uit den raad worden onderzocht. Lid schattingscommissie. Tot lid der schattingscommissie wordt de heer'H. Toussaint benoemd. -< Benoembaarheid gemeenteveld wachters. Op verzoek van de Commissaris der Koningin worden een paar veranderin gen aangebracht in de regeling der be noembaarheid van de gemeenteveld wachters. De directeur van den Rijksdienst der arbeidsbemiddeling vindt het goed, de jaarwedde van den agent op 25. vast te stellen. Aan een verzoek van Ged. Staten om de zekerheidsstelling van den gemeente ontvanger te bepalen op 1/5 van den ontvang, dat is 4500.zal worden vol daan. Een verzoek van de Arnemuidsche Sportclub om de beschikking over de dokweide, wordt in handen van B. en W. gesteld. Een verzoek van den heer W. Ludik- huize pachter van de grasetting van den dijk aan het Arnekanaal, om vergoeding der schade aan zijn grasetting door de wegverbreeding aldaar aangebracht, wordt ingewilligd. Verzoeker zal f 10. schadevergoeding worden gegeven. De begrooting 1933 zal bij de leden worden rondgezonden. Kondvraag. De heer L. P u ij p e wijst nogmaals op de mestvaalt alsmede op den toe gangsweg naar het poldertje. De voorzitter zal, na de reeds ge troffen voorzieningen nogmaals trachten verbetering te krijgen. De heer J. K. Crucq heeft er be zwaar tegen de aanwezige brik in het tuindorp zoo fijn te kloppen en daar ter plaatse te verwerken. Hij had deze liever op den weg op 't Schorretje verwerkt, Spr, geeft in overweging de uitkomende brik en steenpuin van de school nu hier voor te benutten.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1