provinciale J5eeuui scire No. 171. Twee Bladen. VRIJDAG 22 JULI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. ZEELAND. Kort Zeeuwsch Nieuws. KERKNIEUWS. ONDERWIJS. WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond: Hoog- en Laagwater te Vlissingen. KUNST EN WETENSCHAP. [it MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen jf 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg T elefo onnummers Redactie 269 -:- Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingenvan 17 regels 2.10elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën' worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 ce*t, EERSTE KAMER. Clearing-ontwerp. Contin- genteering. Garantierege ling kippenhouderij. Bij het z.g. clearing-ontwerp (verge makkelijking van maatregelen, bij ver drag of op andere wijze te treffen, ter breideling van de gevaren, voortsprui tende uit de beperkende bepalingen, die steeds veelvuldiger op het internationa le betalingsverkeer worden toegepast), zeide de heer Dobbelman (r.-k.) dat de regeering het wapen, haar in dat ont werp gegeven, hoog noodig heeft. Niet temin blijve wereld-vrijhandel het eind doel. Toen minister Verschuur uiterste voorzichtigheid met de toepassing had beloofd, werd het ontwerp z. h. st. aan genomen. Bij de contingenteeringsontwerpen voor schoeisel, tricotgoederen, wollen en halfwollen stoffen en bovenkleeding, maakte de heer Ter Haar (c.-h.) be zwaar tegen de contingenteering van bovenkleeding voor vrouwen. Hier heb ben we zuivere bescherming, tot nadeel van de onbeschermde winkeliers. De heer Westerdijk (v.-d.) waar schuwde tegen afglijding naar protecti onisme. De heer Koster (lib.) betoogde, dat met verschillende contingenteeringen het doel wordt voorbij gestreefd. Slechts de contingenteering van schoeisel acht hij gerechtvaardigd. De heer Wib a u t (s.-d.) verklaarde dat zijn fractie tegen deze contingen teeringen zal stemmen. Minister Verschuur betoogde dat het doel der contingenteeringen niet is een wijziging onzer handelspolitiek. De bezwaren tegen de contingenteerin gen zijn overdreven, ook wat betreft da- mesconfectie. De wetsontwerpen werden z. h. st. aangenomenf de soc. dem. worden ge acht, te hebben tegengestemd). Z, h. st. en zonder debat werden aan genomen de contingenteerings-ontwer- pen: Ieestklaar schoenwerk; boter; rij wielbanden; porselein; fijn en sanitair aardewerk en muur- en wandtegels. Daarop de garantieregeling ten behoe ve van de kippenhouderij. Hierbij werd gewezen op de groote preventieve werking van 't ontwerp. Mi nister V erschuur kon verzekeren dat deze regeling voor dit jaar althans haar taak reeds heeft verricht en dat het doel, dat ermede werd beoogd n.l. den inzinkenden eierprijs op te vangen, vol komen is bereikt. De coöperaties en de vrije handel liggen de regeering even na aan het hart. Eventueel zal daarmede bij een regeling in het volgend jaar re kening worden gehouden. Het opslaan in buitenlandsche koelhui zen zal bij een volgende regeling zoo veel mogelijk worden beperkt. Het wetsontwerp werd z. h. st. aan genomen, evenals dat tot steunver lening aan den groven tuinbouw in West Friesland. Daarna verdaging tot heden elf uur. De gemeenteraad van Rotter dam^ heeft een motie van de sec. dem. om zich tegen iedere poging van de re- geering^ tot verslechting van de steun- uitkeeringen te verzetten en om weer kleeding, dekking en schoeisel aan de werkloozen te verstrekken, verworpen. Moties van gelijke strekking van den rev.-soc. en den comm. werden eveneens verworpen. In het najaar zal te 's-G raven- h a g e een orchideeëntentoonstelling worden gehouden, uitgaande van de Ne derlandsche Orchideeënvereeniging. Naar aanleiding van het feit, dat vrijwel eiken zomer slachtoffers vallen onder de menschen die gaan baden in zee ter hoogte van den lichttoren in be he veningen, heeft de heer A. Blaauw, ambtenaar bij het proefstation aldaar, verbodsbepalingen gevraagd. De gemeenteraad van Amster dam heeft gistermiddag het voorstel, door verschillende raadsleden ingediend, om Ged. Staten te verzoeken tijdelijk 5 pet. korting op het presentiegeld der raadsleden toe te passen, met 23 tegen 4 stemmen aangenomen. De heer P. Moltmaker heeft naar aanleiding van een conflict met den Bond van Ambtenaren bij de Ned. Spoorwegen, als voorzitter van den Per- soneelraad bij die maatschappij bedankt. Een winkelier te Almelo is, zoo meldt het Hdbl., op het denkbeeld ge komen, een nieuw systeem ter bestrij ding van het cadeaustelsel te ontwer pen. Hij heeft reeds 700 winkeliers in Hengelo, Almelo en omliggende plaat sen bereid gevonden, een contract te teekenen, waarbij zij zich met ingang van een nader vast te stellen datum verplichten, in hun zaken geen cadeaux meer te geven. Dit zal door middel van groote biljetten in eiken winkel vooraf worden bekend gemaakt. De ontwerper van het systeem zal in elke zaak per soonlijk de biljetten aanplakken. Ged. Staten van Drente hebben besloten op hun voornemen terug te ko men, wat betreft de korting op de jaar wedden van de wethouders, aangezien algemeen korting op die salarissen on gemotiveerd werd genoemd. Gisteren meldden wij dat o.a. een tweetal Zuid-Bevelandsche boerinnen Zaterdag mede zullen vliegen naar Croy don met een der nieuwste vliegtuigen van de K. L. M. Dit was niet volledig want ook een Walchersche zal de reis mede maken en dan tevens reclame materiaal voor bezoek aan ons eiland medenemen. De P, Z. E. M, en de levering van de Electro-generator. Op de schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Slotemaker de Bruine: Kan de minister mededeelen, of het bericht juist is, dat de directie der Pro vinciale Zeeuwsche Electriciteits Maat schappij voor een te leveren electrogene- rator aan de Nederlandsche Industrie geen gelegenheid geboden heeft om voor die levering in te schrijven? Indien het bericht juist is, kan de mi nister dan mededeelen, wat de reden is geweest, dat de Nederlandsche Industrie door een Nederlandsche directie is ge passeerd? heeft de minister van binnenlandsche zaken, onder overlegging van eenige stukken ter nadere adstructie, welke zouden kunnen worden nedergelegd, ter inzage van de leden der Kamer, geant woord: x De N.V. Provinciale Zeeuwsche Elec triciteits Maatschappij heeft aan de Kon. Nederlandsche Maatschappij „De Schel- de" opgedragen de levering van een tur bogenerator. De aanbieding van deze maatschappij was, wat prijs en rende ment betreft, in vergelijking met andere offerten, voordeelig. Tevens heeft bij de gunning de overweging gegolden, dat de fabriek „De Schelde" van de P.Z.E.M. de grootste afneemster is. Aan de gegeven opdracht is de voor waarde verbonden, dat alle arbeid, wel ke met behoud van de vereischte be drijfszekerheid bij „De Schelde" kan worden verricht, daar moet worden uit gevoerd. De turbine en de condensator worden dan ook behoudens materi alen, welke elke Nederlandsche fabriek uit het buitenland moet betrekken ge heel, de generator voor een groot deel door „De Schelde" gebouwd. Naar het oordeel van den ondergetee- kende kan ten deze van een passeeren van de Nederlandsche industrie niet wor den gesproken. MIDDELBURG. Gisteren vereenigden zich in het gymnastieklokaal van de Meisjesschool het onderwijzend personeel en de leer lingen om afscheid te nemen van den heer A. de Smidt, die met 1 Sept. a.s. het onderwijs gaat verlaten. Het hoofd der school bracht den schei denden leeraar dank voor alles wat hij voor de school gedaan heeft en prees hem als een ijverig, rustig werker. Uit naam van alle collega's bood zij hem een souvenir aan. Mejuffrouw S. van Splunter bedankte den heer De Smidt namens de leerlin gen en overhandigde hem een ets van Middelburg. De inspecteur van het L. O. was ver hinderd deze bijeenkomst bij te wonen, doch had reeds eerder bij het uitreiken Wie slagen wil in het leven, kieze zich één goed doel. Daaraan arheide hij met ingespannen kracht. Velerlei doel geelt een versnipperd leven. van de getuigschriften aan de leerlingen der 5de klasse den heer De Smidt na mens het schooltoezicht, dank betuigd voor de diensten aan het O. L. O. be wezen. - Olya.mtdJ Voor zoover noodig herinneren wij nog even aan de Abdijuitvoering van 't Middelburgsch Muziekkorps op Zondag a.s. van 12 tot 1 uur. Naar wij vernemen, zal de Hymne aan Nederland, gedicht door onzen stad genoot H. den Engelsman, hier ter stede worden gezongen door het Neerbosch' zangkoor a.s. October, onder leiding van den heer De Vries, die deze Hymne toonzette. Het was zeker een goede en te waardeeren gedachte van het muziek gezelschap „Oefening na den Arbeid" om gisterenavond in den tuin van het Rusthuis voor ouden van dagen aan het Noordbolwerk een concert te geven. Ook verschillende personen buiten het hek hebben met bestuur en oudjes ge noten van de verschillende goed uitge voerde nummers. De Koningsbrug. Gisterenmiddag te half vijf was de laatste hand gelegd aan het vernieuwde bovendek van de Koningsbrug en een minuut later kon net rijverkeer erover weer beginnen en reed spoedig een groote vrachtauto, geladen met steen kolen over deze verbinding tusschen Stationstraat en Kade. Zooals wij gisteren reeds schreven zijn er borden bij de brug geplaatst met opschrift „Stapvoets rijden." Deze tij delijke borden zullen door mooiere ver vangen worden, want het is de bedoeling ook voor de toekomst het „Stapvoets rijden" voor deze brug voor te schrij ven, wat zeker kan medewerken om het brugdek te beschermen. Het parkeervraagstuk. Het is in onze stad, evenals elders, niet makkelijk het parkeervraagstuk op te lossen en vooral Donderdags als tal van touringcars, autobussen, vracht auto's en tal van gewone auto's eenige uren hier vertoeven, is dit een heele puzzle. Reeds meermalen heeft het ons getroffen, dat juist de plaatsen bij onze oude gebouwen, een der voornaamste attracties voor de vreemdelingen, voor parkeeren worden gebezigd, terwijl er toch andere pleinen zijn, wij denken aan den Dam, langs het Dok, het Mo lenwater enz., v/aar minder hinder van de auto's voor verkeer en uitzicht zal worden ondervonden. Toe te juichen is het o.i. dat men gisteren begonnen is met het beletten, dat de mooie Abdij als parkeerterrein wordt gebezigd. Nu ziet men dit plein in zijn werkelijke, in drukwekkende gedaante WALCHEREN. AAGTEKERKE, Woensdagavond werd alhier door den B. V. L. een schietwed strijd gehouden om den wi'sselbeker. Max. 50 punten. Bovengenoemde beker werd gewonnen door den heer L. B. Bosselaar met 50 punten. Daar het nu de tweede maal was dat hij dezen be ker won, is hij nu eigenaar geworden. OOSTKAPELLE. Een paar weken ge leden meldden wij, dat uit de collecte bussen der Ned. Herv. gemeente onge veer 300 was ontvreemd. Nader verne men wij, dat dit 120 is geweest. ZUID-BEVELAND. IERSEKE. Hedenmorgen zijn bij een fiksche regenbui ten tweeden male in 14 dagen de beide woningen, gelegen aan de Oude Torenstraat, geheel onder water geloopen. Het water stond tot aan de sporten der stoelen. NOORD-BEVELAND. WISSENKERKE. De heer J. Flik- weert heeft wegens vertrek naar Bres- kens ontslag gevraagd als gemeente raadslid. Opvolger op de C. H. lijst is de heer P. C. Leenderse Jz. THOLEN. OUD-VOSSEMEER. In de raadszit ting van Donderdag, waar alle leden te genwoordig waren, werd één punt der agenda behandeld, n.l. verbouw van de o.l.-school; aangenomen was in een vo rige zitting het werk uit te voeren in verschillende jaren, maar de gemeente opzichter achtte het wenschelijk in het belang van het gebouw alles in eens af te doen; de begrooting daarvoor beliep 1509, en wel voor het bouwen van een showroom aan de Zuid- en West zijde. Een vijftal ambachtslieden alhier had voor de uitvoering ingeschreven; hoogste 2077, laagste ƒ1892. Waar dit een verschil geeft van bijna 400 acht te de Raad, dat nog eens werd geconfe reerd met den gemeente-opzichter en de ambachtslieden en wanneer beide op hun standpunt bleven staan, over te gaan tot een vrije aanbesteding van het werk. Een verzoek van het hoofd der school om vervanging van de glazentusschen- schotten in de verschillende lokalen te vervangen door steenenmuren werd overwogen, maar voorloopig met het oog op de kosten niet ingewilligd. Met de Staatscourant van 21 Juli zijn verzonden afdrukken van de akten betreffende de Onderlinge Inkoopver- eeniging Walcheren Naamlooze Ven nootschap alhier. De heer M. Bolier Jz., te Scher pe si i s s e heeft ontslag genomen als voorzitter van den modernen land- en tuinbouw arbeidersbond, afdeeling Scherpenisse. In zijn plaats werd ge kozen de heer C. van Ast Gz, De rijksbemiddelaar heeft de par tijen betrokken bij het conflict in het landbouwbedrijf te Biervliet, opge roepen voor een bespreking op Dinsdag 26 Juli op het gemeentehuis te Vlis singen. (Reeds gemeld in een deel der oplage van ons vorig nummer.) In 'de tweede zitting der Alge- meene Synode der Ned. Herv.Kerk dienen de heeren Addink en dr. van der Meene elk een voorstel tot wetswijzi ging in. Het eerste (heeft betrekking op toepasing van het reglement op het pensioenfonds; het tweede wil een re geling, waarbij een hulppredikerschap voor bijzondere diensten wordt .inge steld voor vrouwelijke candidaten in de theologie, die ook overigens aan de ei- schen, gesteld aan hulppredikers, vol doen. Het proponents-examen worde dan ook voor de vrouwelijke hulppre dikers verplicht gesteld. De Synode neemt kennis van het verslag der Hervormde legerpredikan- ten. In dit verslag word tbijzondere hul de gebracht aan wijlen den legerpredi- kant ds. J. H. Ruijsch van Dugteren, die in 1931 te Breda is overleden. Uit de baten van het weekblad kon \f 722.83 worden gestort in de kas der algemeene weduwen- en weezenbeurs. Ned, Herv, Kerk, Ds, J. C. Jörg te Steenwijk is beroe pen te Wemeldinge. Geref, Kerk. Ds. C. Vonk te Baarland heeft het beroep naar Schiedam (3e pred. pl.) aangenomen. Ds. Vonk deed 3 jaar ge leden zijn intrede te Baarland, wat zijn eerste gemeente is. Voor het examen hoofdakte slaag den te Rotterdam de heeren C, J. de Wolff alhier en H. van Langevelde te St. Laurens. Voor het einddiploma Mulo slaagde te Breda, mej. A. Krijger te Rilland Bath, Aan het St, Norbertus Lyceum te Roosendaal zijn bevorderd uit klas la Th. de Boo te Kwadendamme; B, Rijk te Ossenisse; uit de klas Vb (H.B.S.) H. Spinhof te Terneuzen. 22-VII-'32: Donderdag hoogste lucht- temperatuur 23.1 °C; (73 °F); laagste 14.9 °C (59 °F). Heden 9 h: 14.9 °C; 12 h: 15 °C. 3.6 mm regen. Hoogste ba rometerstand alhier 761 mm, laagste 759 mm. Hoogste barometerstand 764.5 mm te La Coruna; laagste 753.8 mm te Ingö. Zwakke tot matige, W, tot Z, wind, zwaar bewolkt of betrokken met tij delijke opklaringen, waarschijnlijk en kele regenbuien, weinig verandering in temperatuur. Zon op: 5 h 06; onder 21 h 06. Licht op: 21 h 36. Maan op: 22 h 54; ondert 10 h 25. L.K.: 25 Juli. Westkapelle is 28 min. en Dombur| 23 min. vroeger; Veere 38 min. later- (S springtij). Juli. Hoogwater. Laagwater. Vr. 22 5.13 17.25 11.28 Za. 23 5.54 18.04 0.05 12.00 Zo. 24 6.31 18.43 0.14 12.43 Ma. 25 7.13 19.26 1.20 13.23 Voor het R.K. Mulo-examen, di ploma A, slaagden te Breda de heeren A. Bauwens, A. de Bruyn, R. Dierikx, A. Swagemakers, C. Vereecken, T. Ver- planken en M. Visser allen te Hulst. De gemeenteraad van Amsterdam heeft benoemd tot buitengewoon hoog leeraar in de uitlegging van het nieuwe Testament en de Oud-Christelijke let terkunde, prof. dr. D, Plooy en tot bui tengewoon hoogleeraar in de geologie en de economische mineralogie dr. J. Versluys, te 's-Gravenhage. Deensch onderwijs. Naar het Handelsblad verneemt heb ben B. en W. van Amsterdam den heer Magister Vagn B0rge uit Kopenhagen, benoemd om in het eerst volgende stu diejaar aan de gemeentelijke universi teit onderwijs te geven in de Deensche taal- en letterkunde. Jeugdherberg „De Zeemeeuw". Zaterdag zal de jeugdherberg „De Zeemeeuw" te Scheveningen van de stichting Haagsche Jeugdherbergen offi cieel worden geopend. Zangvereeniging „Tot Oefening en Uitspanning." In de laatst gehouden ledenvergade ring werd tot lid van het bestuur geko zen mevr. A. Ghijsen-Schoute, die de benoeming aannam en tevens het secre tariaat der vereeniging op zich genomen heeft. Verder deelde het bestuur mede dat het voor het a.s. seizoen een con cert heeft bepaald op 20 December a.s. (generale repetitie 19 Dec,), waarop zal worden uitgevoerd Schubert's Grosse Messe in Es en d'Astoega's Stabat Mat ter. Voor 't concert in het voorjaar van 1933 is in verband met het feit, dat het dan 100 jaar geleden zal zijn dat Brahms geboren werd, overwogen om diens „Ein deutsches Requiem" uit te voeren. De Rembrandtzaal te Brunswijk. Naar de „Voss. Zeit." verneemt, heb ben eenige Nederlandsche kunstvrien den aan het Herzog-Anton-UIrich-Mu- seum te Brunswijk een som van 2000 mark geschonken als bewijs van dank baarheid voor het uitleenen van Rem brandt's beroemd „Familiestuk" aan de Rembrandttentoonstelling in het Rijks museum te Amsterdam. De schenking heeft ten doel de hoognoodige restaura tie van de hoofdzaal der Hollandsche school in genoemd museum mogelijk te maken en voor Rembrandt's meester werk een waardiger omgeving te schep pen. Eerste hulp aan boord en in het gezin. Binnenkort zal door het Onderwijs fonds voor de Scheepvaart, Binnenkant 22 te Amsterdam C worden uitgegeven een boekje Eerste hulp aan boord en in

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1