euvu ZEEUWSCH1PR0FETENBR00D No. 170. Twee Bladen. DONDERDAG 21 JULI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEW-GENERAAL. BINNENLAND. DE BRUID VAN HET GL0MDAL RAABS0VERZ1CHT MIDDELBURG. WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond: Hoog- en Laagwater te Vlissingen. ZEELAND. MIDDELBURGSCHE COURANT J)#gblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 3.30, cider» 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel, Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:. Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2,10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kléine Advertentiën" worden, mits uitdruk-* kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieve»'*' of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 eest. g»!-J EERSTE KAMER. Suppl. Indische begrooting. Indische suikerindustrie. Der de kruiser. Bij een suppletoire Indische begroo ting 1932 bepleitte de heer F o c k (lib.) de belangen der suikerindustrie, waar van de regeering niets zich heeft aange trokken. Hij wil dwingende maatrege len tot samenwerking tusschen de Indi sche suikerindustrieelen. De heer M e n d e 1 s (s.-d.) betoogde, dat de Indische suikerindustie niet al tijd in het belang der inlandsche bevol king heeft gewerkt. Hij vroeg wat de regeering zal doen inzake de voedselvoorziening en werk loosheid, temeer nu ze weigert, den bouw van een derden kruiser op te schorten. De heer Van Embden (v.d-.) be toogde dat de Indische vloot krachteloos en dus de bouw van den derden kruiser overbodig is. De heer Heer kens Thijssen (r.- k.) achtte den kruiserbouw echter nood zakelijk voor handhaving van een In disch vlootminimum. De heer De Savornin Lohman (c.-h.) bestreed de défaitistische propa ganda van antimilitaristen te dezer zake en wees op de geleidelijke vermindering der Defensieuitgaven, reeds jaren ach tereen. De Minister van Koloniën verklaarde, dat de gang van zaken in de Indische suikerindustrie op den voet door de regeering wordt gevolgd. Werkloosheid en voedselvoorziening hebben de volle aandacht van de regee ring. De kruiserbouw dient voor behoud van een noodzakelijk vlootminimum. De Minister van Defensie verklaarde, dat er geen oneenigheid in het Kabinet is over den kruiserbouw. Door beneden zeker minimum te gaan, maakt men al het overige waardeloos. Na repliek werd het eerste wetsont werp betreffende de suppletoire Indische begrooting 1932 aangenomen met 30 te gen 9 stemmen, die van de s.d.a.p. Verschillende kleinere wetsontwerpen werden zonder debat of h. st. aangeno men. Bij het wetsontwerp tot intrekking van het kustverdedigingsfonds merkte de heer Van Embden (v.-d.) op dat dit vroeger onmisbaar heette. Het wetsontwerp werd z. h. st. aange nomen. De vergadering werd verdaagd. DE WIJZIGING DER KIESWET. Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot wijziging van en kele artikelen van de Kieswet. Voor gesteld wordt de indiening van candi- datenlijsten iets moeilijker te maken, zoodat het stellen van candidaten, die 22. De dominee knikte. Ja, natuurlijk. Een poosje bleef het stil, terwijl de dominee stond na te denken. Toen keek Tore met zijn blauwe oogen den dominee rustig aan. U moest eens met Ola praten, zei hij. De dominee keek op. Ja, antwoordde hij. Dat zal ik ze ker! Ik zal het werkelijk doen! Vaar wel! Hij reikte Tore snel de hand. Tore nam haar aan. Dank U, dominee, antwoordde hij. Daarop keerde hij zich om en ging langzaam de deur uit. Toen de dominee alleen was gebleven, stond hij even te luisteren naar hem, die de trap afging. Daarna nam hij zijn bril af en wreef hem schoon, Ik begrijp er niets van, zei hij. Toen stampte hij met zijn hiel her haalde malen tegen den vloer, Eén der meiden kwam naar boven. Och, vraag aan Knut om het paard te zadelen, zei de dominee en zette driftig zijn bril op. Ik moet naar Glom- gaarden, vandaag nog! Ola Glomgaarden was juist bezig met den ouden Grauwe voor den ploeg te toch nooit een zetel zullen behalen, wordt tegengegaan. Ten einde de versnippering van stemmen te verminderen, wordt voor gesteld, het percentage van 75 van den kiesdeeler, dat een partij moet hebben behaald, om voor een restzetel in aan merking te komen, voor de verkiezin gen voor de Tweede Kamer en de Pro vinciale Staten te -verhoogen tot 90. Voor de gemeenteraadsverkiezingen, die in kleine gemeenten een gering aantal zetels betreffen, wordt echter 'n verzachting van deze bepaling voor gesteld. Op deze wijze hoopt men te voorkomen, dat een partij met even 40 pet, van de totaal uitgebrachte stem men in zulke kleine gemeenten de ab solute meerderheid van de zetels be haalt, zooals bij vorige verkiezingen is voorgekomen. DE VERKOOP OP ZONDAG. De Kon. Ned. Middenstandsbond heeft zich tot de regeering gericht per mo tie, waarin zij zegt zich in uitersten nood tot de regeering en volksverte genwoordiging te wenden met het drin gend verzoek ten spoedigste maatre gelen te nemen tot zoodanige toepas sing van de Winkelsluitingswet dat ook op Zondag aan die winkeliers, voor wie de Zondagverkoop de meest betee- kenende bron van inkomsten vormt, de gelegenheid wordt gegeven door ruimere verkoopsmogelijkheid op Zon dag voor hun gezin het brood te ver dienen. Wat hier wordt gevraagd is een maatregel, die van de gemeen schap geen geldelijk offer vraagt en on middellijk /tot uitvoering 'kan worden gebracht. UITVOER VAN VISCH NAAR BELGIE Dinsdag heeft de regeering besloten niet langer te wachten met de afkondi ging van het Koninklijk besluit betref fende reglementeering van den invoer van versche visch, aldus de Brusselsche correspondent van de N. Rott. Crt. Het besluit is in de Moniteur Beige ver schenen. Het draagt den datum 25 Juni; bepaalt, dat de invoer afhankelijk wordt gemaakt van het overleggen van speci ale consenten, die door den minister voor de transportmiddelen worden af geleverd, en treedt heden in toepassing. De onlangs uitgestelde conferentie met de besturen der verschillende lan- lijke Bonden van bouwarbeiders op het departement van binnenlandsche zaken, zal naar het Corr. Bur. verneemt, thans a.s. Dinsdag aanvangen. De algemeene bestuursvergadering van de Centrale van Vereenigingen van Personeel in 's Rijks dienst heeft in een resolutie er bij de regeering en de Volks vertegenwoordiging op aangedrongen, dat aan de rigoureuze personeelsbezuini- gingen, zooals die door de Staatscommis- sie-Welter worden geadviseerd, geen ge volg te geven, maar door een heffing op het vermogen en het inkomen de moge lijkheid te scheppen, om het evenwicht tusschen uitgaven en inkomsten van de Rijksbegrooitng en de gevolgen van de crisis het hoofd te kunnen bieden. spannen, toen hij over den hoeveweg een man zag komen aanrijden. Hij tuur de een poos vóór hij hem herkende. Nu zag hij, dat het de dominee was. Mijn hemel, wat zou die man willen! Het was in geen jaren gebeurd dat de dominee hier naar de hoeve was ge komen. Een bijna angstige gewaarwording overviel Ola Glomgaarden. De dominee kwam langzaam aanrij den. Er was een jongen om het hek te openen en het paard naar binnen te lei den. De dominee reed recht naar de galerij en stapte af. Ola Glomgaarden, die juist inspande, maakte eerst den buikriem vast. Daar na ging hij langzaam naar den ijdomi- nee toe. Goedendag, mijn "waarde Ola, zei de dominee. Vlug sprong hij uit den za del en reikte Ola Glomgaarden de hand. Goedendag en welkom hier, ant woordde Ola Glomgaarden talmend. Ga binnen! Hij keek naar de deur. Dank je, dank je! De dominee trad met een vlugge beweging naar binnen. Het was koel in de groote kamer. Zon der plichtpleging nam hij plaats. Ola Glomgaarden 'kwam achteraan gesloft. Zoo, is dominee er eens op uit? vroeg hij. Hij stond nog steeds. De dominee snoot zich den neus en De slavernij, die ons ongemerkt, maar krachtig vasthoudt, is die, wel ke den merisch tot slaaf van zijn harts tochten maakt. M'burg, 21 Juli '32. Indien een overzicht van hetgeen in den Raad eener gemeente voorvalt niets anders ware dan eén herhaling, in iet-' wat vlotteren vorm dan die des eigen lijken verslags, van hetgeen er gezegd en gedaan is, dan ware er ditmaal een heel overzicht te schrijven Want met een bijeenkomst achter gesloten deuren den tochtbevreesden zij hier ter ge ruststelling medegedeeld, dat de deuren a 11 ij d gesloten zijn, maar dat het ver schil tusschen een bijeenkomst met ge sloten-open-deuren en een dito met ge- sloten-geslóten-deuren is, dat het publiek en de pers in het eerste geval in de Raadszaal zitten, in het tweede geval op de gang bivouakeeren met zulk een vergadering achter gesloten-geslóten- deuren dan van een uurtje, waarin men over den aankoop door de gemeente van de buitenplaats „De Griffioen" ge delibereerd heeft, is een agenda van 19 punten behandeld, van des middags 2 tot 6 uur. Een wonder is dat niet, ook of zelfs niet als men in aanmerking neemt, dat onderscheidene dezer punten voor „ha merstuk" zeer geschikt waren, terwijl eigenlijk „groote" zaken niet aan de or de waren. Want vóór zessen gaat onze Raad toch zelden meer uiteen tegen woordig; zullen we aannemen, dat het hier 't besef geldt, dat men waar voor z'n (presentie-) geld wil leveren? Gekheid terzijde: er is ditmaal eigen lijk al heel weinig „overzichtelijks", zoo als een collega-Kameroverzichtschrijver dit woord eens aardig spelend gebruikte. Het eenige, waarover misschien wel eens wat te zeggen ware, is het gehak ketak tusschen den voorzitter en den heer Jeronimus, dat ditmaal een scher- peren en felleren vorm aannam dan ge woonlijk, en waarbij de eerstgenoemde zeker wel tot de alleruiterste grens ging van wat hij een raadslid mag toevoe gen. Evenwel, om dit volledig te ver staan, moet men de sfeer, niet alleen van deze, maar van onderscheidene Raadsvergaderingen, kennen, moet men weten, dat de heer Jeronimus, wist men niet, dat hij in den grond der zaak zoo goedmoedig is, in de verte wel eens wat aan den querulanterigen kant zou schij nen te zijn en dat omgekeerd de Raads voorzitter, teneinde den normalen voort gang der werkzaamheden door 's heeren Jeronimus veelvuldige op- en aanmer kingen niet al te veel te doen belem meren, hem dikwijls met een onschuldi- gen kwinkslag tracht te bezweren, wat dan als regel wel lukt ook. Als men dit alles weet, dan valt het eenerzijds haalde zijn bril voor den dag. Ja, zoo is het, mijn waarde Ola, antwoordde hij. Ola ging naar de opkamer. Een oogenblik later kwam hij weer binnen. Een meid bracht bier. De dominee zal wel dorst hebben, zei hij. De dominee dronk. Waar is je zuster naar teo? zei hij. vroeg hij en zette den beker weg. Ola Glomgaarden stond verlegen te kijken. Ze is in het Elvedal, gaf hij ten antwoord. Zoo? O, zoo! De dominee zette groote oogen op. Maar Berit dan? Hij vroeg het zonder maar even te knipperen. Ola Glomgaarden kleurde. Ach, 't is de moeite niet waard om naar haar te vragen, antwoordde hij eindelijk. Toch wel, zei de dominee. Juist om harentwille ben ik gekomen, Ola Glomgaarden stond, tegen de gla zenkast geleund, naar den grond te kijken. Ach, kom, zei hij. De dominee zette zijn bril steviger. Je bent een eigendunkelijk mensch, Ola Glomgaarden, klonk het opeens. Zijn oogen keken scherp van achter te verstaan, dat, wanneer de heer Je ronimus weer eens zware artillerie laat aanrukken teneinde nu de onrechtma tigheid aan te toonen der heffing van een bedragje voor het verleenen van vergunning tot het innemen van taxi standplaatsen aan het station, de voor zitter eens wat kriebelig wordt, en daarvan doet blijken. Als gezegd, de wijze waarop, en de bewoordingen waar in, dat geschiedde, zouden misschien stof voor een beschouwinkje bevatten, maar, aangezien de betrokkenen nog geen minuut later, naar het scheen al thans wederom allerkameraadschappe- lijkst aan de stem-tafel zaten, zullen wij nu hier óók de zaak maar blauw-blauw laten. Voor de rest: de heer Mondeel kan een overwinning boeken: zijn voorstel om den nieuwen gemeentelijken abdij- ripgrijderijwisselbeker niet 5 maal, of 4 maal achtereen, doch op de oude con dities beschikbaar te stellen, werd met overweldigende meerderheid aangeno men. We zijn het met den voorsteller eens, dat het een fraaier gebaar is, en het verschil in kosten kan ten hoogste 20 bedragen Een tamelijk onhandig aanvalletje van enkele rechtsche Raadsleden op het openbaar vervolgonderwijs werd afge slagen, mede dank zij een aardig woord je van A. J. Jr., dat hem een applausje van de soc.-democraten bezorgde. Met genoegen vernamen we, dat er althans principieel overeenstem ming is omtrent de verbetering van het miniatuur-alpenlandschapje, dat de ver binding tusschen Blauwendijk en Nieu we Vlissingsche weg vormt. Dat het nu niet al te lang meer moge duren, dat we behalve de principieele ook de materi- eele verbetering zullen mogen aanschou wen! Want, zooals de heer Paul terecht zeide: we kunnen eigenlijk niet langer wachten, het is levensgevaarlijk. Ondanks het feit, dat de heer Mes den opsteller van het rapport inzake invoe ring van een éénrichtingsverkeer etc. in de St. Janstraat (deze „opsteller" is de commissaris van politie) voor „ziende blind en hoorende doof" verklaarde, heeft de Raad het op dit rapport geba seerde advies aangenomen. Hoe wij over het verkeersprobleem in die omgeving denken, is bekend. Tenslotte vermelden we uit de rond vraag nog de opmerking van den heer Portheine over het wel zeer ongelegen tijdstip waarop de Koningsbrug hersteld werd. Zij is juist, maar het wil ons voor komen, dat de redenen die er toe noop ten, aannemelijk zijn en dat er met voortvarendheid gewerkt is, zoodat door een ploegenstelsel het karwei in onge veer de helft van den gewonen tijd op geleverd is kunnen worden. Dat is toch weer op de creditzijde te boeken. En we hadden dat hout toch moeilijk even zelf uit Australië kunnen gaan halen. HET ECHTE. M. PETERSE ConfiseurPatissier (Ingez. Med.) zijn bril. Ola stond nog steeds naar den grond te kijken. i Vindt dominee dat? vroeg hij zacht. Ja, dat vind ik. En het heele dorp vindt dat! Hij sprak met nadruk. Ola keek op. Ik doe wat ik wil.... ik, zoowel als al de anderen, zei hij. De dominee keek Ola in de oogen. Het blijkt niet, dat anderen mo gen doen wat zij willen, zei hij scherp. Ola sloeg de oogen neer. Dat is een andere zaak, antwoord de hij. Neen. Dat is juist dezelfde zaak! De oogen van den dominee fonkelden. Het is schandelijk! Het is onchris telijk, zooals jij je gedragen hebt. En dat meenen ailen! Zoo? Ola keek snel op. Ze mo gen meenen wat ze willen, gaf hij ten antwoord. De anderen ja....maar ik niet! De dominee sprak kortaf en beslist. Ola Glomgaarden zag den dominee aan. Hij begreep het niet, Dat kan toch onverschillig zijn, zeide hij. Neen, antwoordde de /lominee. Dat is mij niet onverschillig. Je hebt mij bedrogen. Je hebt mij in een ver keerden waan gebracht.... (jk moest 21-VII-'32: Woensdag hoogste lucht- ;emperatuur 22.1 °C; (72 °F); laagste 16.1 °C (61 °F). Heden 9 h: 16.2 °C; 12 h: 17.6 °C. 3.4 mm regen. Hoogste arometerstand alhier 763 mm, laag- iste 760 mm. Hoogste barometerstand 768.6 mm te La Coruna; laagste 751.0 mm te Hapa- randa. Zwakke tot matige Z.W. tot N.W. wind, meest zwaar bewolkt of betrok ken, waarschijnlijk enkele regenbuien; weinig verandering in temperatuur. Zon op: 5 h 05; onder 21 h 06. Licht op: 21 h 36. Maan op: 22 h 45; onder: 9 h 10. L.K.: 25 Juli. Westkapelle is 28 min. en Domburj 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Juli. Hoogwater. Laagwatfer Do. 21 4.3ö 16.48 10.52 23.33 Vr. 22 5.13 17.25 11.28 Za. 23 5.54 18.04 0.05 12.00 Zo. 24 6.31 18.43 0.14 12.43 Naar Engeland, Op Zaterdag 23 dezer zal de K. L. M. een harer nieuwste vliegtuigen demon- streeren op het vliegveld te Croydon bij. Londen. Dit vliegtuig zal van Am sterdam, resp. Rotterdam vertrekken ten 11.00 ure en 11.30, en van Londen terugkeeren ten 19.00 ure. De Directie der K. L. M. heeft het goede denkbeeld geopperd, de reis van dit vliegtuig tevens te benutten voor 'n propaganda ten behoeve van het bezoek aan Nederland. Zij meent, dat aan de aankomst op Croydon meer aandacht van de zijde der Londensche pers geschonken zal worden, als de inzittenden ditmaal nu eens niet bestaan uit een aantal heeren met de gebruikelijke hooge hoeden, maar uit een aantal Holl. meisjes in 't costuum harer streek of plaats. Tot dit aantal behooren, naar men ons mededeelt, ook een 2-tal Zeeuwsche in Z.-Bevelandsch costuum. MIDDELBURG. De sub-commissie B van het plaat selijk crisis-comité heeft in het eerste halfjaar 1932 uitgegeven 2788.79, waar van voor 242 paren schoenen 995.47; bovenkleeding 752.79 65 dekens 212.44 onderkleeding en diversen 693.14 huren, garantie bedrag wo ningen Karelsgang 54.45; matrassen etc. ƒ48.50; ontsmettingsdienst 5 en toch wel gelooven dat de huwelijksaf kondiging geschiedde met je dochters medeweten. Je hebt me verleid tot 't vervullen van een ambtsplicht, dien ik niet kan verantwoorden. Daarvoor zal ik jou tot verantwoording roepen. Het gelaat van Ola Glomgaarden on derging een verandering. Er steeg een vale bleekheid in op. Haar woord is toch niet noodig voor zooiets, wel? zei hij. Toen stond de dominee op. Jawel, antwoordde hij. Het is ab soluut noodig. Maar jij bent een tiran, Ola, en dat kan ik je niet vergeven. Ola Glomgaarden haalde diep adem, i U moet maar doen, wat u wilt, antwoordde hij. Ja, dat ben ik ook van plan. De dominee ging vlak voor Ola staan. Ik breng nu de zaak voor het departement jen verzoek om een ge rechtelijke beslissing. Had ik haar in gezegend en geweten van de zaak, dan zou ik uit mijn ambt ontzet zijn ge worden. De dominee nam zijn bril af en knipperde met de oogen. Het is bedroevend. Maar eerst nu ben ik de ware toedracht der zaak te weten gekomen. Anders had je reeds eerder van mij gehoord. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1