provinciale ifeeuuigche UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT, No. 169. Twee Bladen. WOENSDAG 20 JULI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. UTRECHT ALS TOURISTENLAND Koopt toch in den vreemde niet Wat eigen land u net zoo biedtl ZEELAND. WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond: Hoog- en Laagwater te VUssingen. ^h. MIDDELBURGSCHE COURANT (Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen j2.39, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St, Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:. Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10elke rag®: meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opga- nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" oi „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 ceai RADIO-REDE VAN MINISTER RUYS DE BEERENBROUCK. De minister-president Jhr. mr. Ch. J, M. Ruys de Beerenbrouck heeft gister over de beide Nederlandsche radiozen ders te Hilversum en te Huizen een rede gehouden over den economischen toe stand van het land, waarin hij als hoofd motief had, dat de openbare meening dient te aanvaarden, dat de toestand van het land zorgwekkend is. De ziek tekiem, die sinds jaren de wereldhuis houding heeft aangetast, heeft zich ook gezet in het weefsel onzer volkshuishou ding. Uitvoerig ging de minister de oor zaken na, die het evenwicht in de we reldhuishouding hebben verbroken, en hoe schier alle voornaamste takken van bedrijf zich achtereenvolgens zagen aan getast. Daarnaast drukt ook onze ge meenschap de wreede plaag der werk loosheid, Onder deze omstandigheden heeft de overheid haar standpunt moeten be palen. Zeer uitvoerig heeft de minister een overzicht gegeven van dit beleid. Dat steun voor de bedreigde economie niet kon uitblijven; dat onze landbouw, in zoo sterke mate op uitvoer aangewezen, voor den ondergang moet worden be hoed. Hoe contingenteeringsmaatregelen noodig werden, hoe de uitvoer de groot ste moeilijkheden ondervindt, en de re geering de grootste zorgen baart. Een pijnlijke tegenstrijdigheid vervult den toestand der middelen met zorg. Terwijl eenerzijds de abnormale nood in steeds dringender mate een beroep op de openbare middelen blijft doen, slinkt het volksvermogen, dat ze tenslotte moet opbrengen, onrustbarend. De daling van het belastbare inkomen moet op ongeveer 30 pet. worden ge schat. Beziet men dan de uitgavencijfers al leen reeds van werkloozensteun, van openbare en particuliere armenzorg, van steunmaatregelen aan den landbouw en houdt men daarbij in het oog wat aan Rijks-, provinciale en gemeentebelasting moet worden opgebracht, dan kan geen redelijk beoordeelaar ontkomen aan de klemmende noodzaak tot versobering en besnoeiing van de collectieve behoef ten waarin voorzien moet worden. Immers bij een dusdanige krimpende middelen-positie dringt zich naar voren de zorg der overheid, dat zij op de aller eerste plaats haar helpend vermogen zooveel mogelijk ongeschonden houdt. Laten zij die klagen dat de regeering nog niet voldoende maatregelen ter be scherming van het economisch leven heeft genomen, en die daarbij vooral op Een 3-daagsche excursie door de provincie Utrecht; wat Utrecht zooal te bieden heeft; een prachtig voorbeeld van samenwerking ten behoeve van de bevordering van vreemde lingenverkeer. (Van onzen specialen verslaggever). Tot de vereenigingen voor vreem delingenverkeer hier te lande, die dit jaar een prijzenswaardige activiteit ont wikkelen om „den Nederlander met va- cantie" binnen onze grenzen, en dan liefst nog binnen de grenzen van een bepaald gebied te houden, behoort on getwijfeld de provinciale bond, die tot doel heeft het tourisme in Utrecht te bevorderen. Een staal van die activiteit vertoonde deze bond de vorige week toen zijn bestuur een aantal- pers-ver tegenwoordigers te gast noodde om ge durende een drietal dagen de vele at tracties, die Utrecht den tourist te bie den heeft, aan de opvattingen van va- cantie-genot te toetsen. In drie dagen tijds heeft de P.U.B.V. in samenwerking met tal van gemeente besturen, vereenigingen en particulie ren in de provincie (en ook daar buiten) den journalisten een beeld van Utrecht gegeven, dat op alle deelnemers aan de zeer gevarieerde, doch ook zeer ver moeiende excursie, een onvergetelijken indruk heeft gemaakt. Van den vroegen morgen tot den laten avond werd de provincie doorkruist, en werden de ex- cursionisten in aanraking gebracht met andere landen wijzen, toch bedenken, dat ons land relatief gesproken, nog over een groote mate van weerstand en uit houdingsvermogen beschikt, en dat veel overheidsinmenging in het buitenland het herstel geremd heeft of een uiting is van een mate van verval, waarvoor ons volk behoed moge worden. De regeering weet, dat zij in tal van gevallen noodgedrongen leed moet ver oorzaken en teleurstelling brengen. Als noodtoestand menschelijk gevoel en harden plicht in conflict brengt, staat zelfs de maatregel, die tijdig erger leed voorkomt, al spoedig onder den schijn van harteloosheid. Dien schijn zelfs wijst de regeering met eerlijke overtuiging af, omdat zij met diep gevoeld medeleven beseft, welk leed die harde plicht voor velen medebrengt. Met allen ernst, die de tijd verlangt, klinke een beroep op allen, vooral op hen, die geroepen zijn de openbare mee ning voor te lichten en leiding te geven aan volksgroepen. Laat men in 'deze tijden doorzicht en ordelijkheid betrachten bij het tot uiting brengen van wat de bevolking te zeg gen en te wenschen heeft, niet van wat haar in strijd met de feiten wordt opge drongen Met het vertrouwen in die, van bur gerzin getuigende medewerking, weet de overheid haar moeilijke taak verlicht en houdt zij haar schouders recht onder den zwaren tijd NEDERLANDERS IN DE STUDIE COMMISSIE VOOR DE EUROPEESCHE UNIE. De heer Ramsay MacDonald, voorzit ter van de conferentie te Lausanne, heeft de Nederlandsche regeeering uit- genoodigd, één of twee vertegenwoor digers aan te wijzen in het comité, dat aan de studiecommissie voor de Euro- peesche Unie voorstellen zal doen no pens maatregelen, te nemen voor her stel van de landen van Midden- en Oost- Europa. Tot de instelling van dit comité werd besloten op de conferentie van Lau sanne. TWENTE'S MOEILIJKHEDEN. In een gisteren te Hengelo gehouden vergadering Ss feen comité samenge steld, dat een zoo nauwkeurig mogelijk beeld van de gevolgen van de crisis in de textielbedrijven voor de positie der gemeenten, opgevat in breeden zin, zal ontwerpen pn dit brengen ter kennis van de regeering. Men zal inzake maat regelen ter verbetering of voorkoming van doorgaande verslechtering van den toestand, met de regeering in overleg treden. de factoren, die gezamenlijk Utrecht als vacantieoord aantrekkelijk maken. Het was alsof geheel Utrecht, opgezweept door het enthousiasme van den direc teur van de P. U. B. V., dr. Hubert van Blijenburgh en dat van zijn toege wijd personeel, het beste beentje had voor gezet om den journalisten van elders van de schoonheid en de gezellig heid onzer midden-provincie te over tuigen. Gemeentebesturen, hotel-houders en particulieren wedijverden met elkaar zoodanig in gastvrijheid, dat men als gast zich soms eenigermate bezwaard ging gevoelen slechts over één uithoudings vermogen te beschikken. Merkwaardig was de onderlinge sa menwerking tusschen allen, die in vreemdelingenverkeer een belang zien, en die ondanks de jeugd van den pro vincialen bond reeds thans weten, dat te sterk egoïsme van een enkele plaats het tourisme eerder nadeelig dan voordeelig beïnvloedt. De verdeeldheid in andere provincies, o.a. in Zeeland, zoodra het tourisme betreft, kennende, voelt men neiging Utrecht tot voorbeeld te stellen en te wijzen op het nut van touristen- bevordering, geconcentreerd in een pro vinciaal bureau onder een bekwamen en enthousiasten directeur. Men zal niet van ons verwachten, dat we in het bestek van een kort over zicht een opsomming geven van de goede materieele zaken, die men de journa listen tijdens de 3-daagsche excursie heeft „aangedaan". Diners, lunches en andere uitingen van gastvrijheid mogen nog zoo prettig beïnvloeden: ze zijn ten slotte bijzaak èn uiteindelijk niet meer dan middelen om het doel (hier het Hij, die edele en groote dingen wil bedenken, moet in de stilte gaan. Carlyle. DE MOEILIJKHEDEN IN DE MIJNINDUSTRIE. Dinsdag heeft de Ned. Mijnwerkers- bond op een brief van den hoofdingeni eur der mijnen geantwoord, dat genoem de organisatie voorstelt, ten spoedigste een conferentie onder zijn leiding te doen plaats vinden, waartoe dienen uit- genoodigd, de mijnbesturen en verte genwoordigers van de vakorganisaties der mijnwerkers Als punt van bespre king zou kunnen uitmaken, de reeds bij dén minister van Waterstaat ingezonden voorstellen, alsmede de huishuurverla ging Hierdoor wordt de mogelijkheid geopend, dat over één of meerdere voorstellen overeenstemming wordt bereikt, waarna den minister eenslui dend kan worden geantwoord, UITVOER VAN VISCH NAAR BELGIE De regeering heeft besloten, naar de corresp. der N. Rott. Crt. meldt, tot voorloopige opschorting van de voor genomen maatregelen tot contingentee- ring van den invoer van vreemde visch, die gisteren in toepassing moesten tre den. Nieuwe onderhandelingen met de Nederland worden in uitzichtgesteld. betrokken landen, in het bijzonder met EEN STANDBEELD VOOR DE KONINGIN OP CURAQAO. Naar de Amigoe di Curagao meldt, zal er weldra te Willemstad een standbeeld voor onze Koningin verrijzen, dat door een Italiaanschen beeldhouwer vervaar digd wordt en 15 meter hoog zal wor den. Het zal waarschijnlijk in de omge ving van het plantsoen op het Wilhel- minaplein worden opgericht. De oprichting van dit standbeeld, het tweede voor onze vorstin in onze over- zeesche gewesten, aangezien het eerste met het zilveren regeeringsjubileum te Paramaribo werd onthuld, komt op Curasao door bemiddeling van de Da- mesvereeniging „Entre Nous" tot stand. Een dame zou daarvoor het grootste deel der kosten hebben geschonken. Dit zal het vijfde standbeeld in het gebiedsdeel Curacao zijn. De Minister van Justitie heeft den heer mr. J. R. M. van Angeren, referen daris bij het departement van Justitie aangewezen, om als vertegenwoordiger van het Departement van Justitie zit ting te nemen in het Bestuur van het goede en schoone van Utrecht als tou- ristenstreek te toonen) te bereiken. Met vriendelijke verwaarloozing van alle, waarlijk voortreffelijke materieele tractaties, waarmede men ons overladen heeft, willen we dus uitsluitend de per manente attracties, die Utrecht den be zoeker biedt, in vogelvlucht bekijken. Middelpunt en ook op andere als geografische overwegingen: uitgangs punt van de provincie Utrecht is de stad met den zelfden naam. De Dom van Utrecht is niet minder bekend dan de Jaarbeurs, de Raadskelder en de grach ten, waarover we hier dus niet behoe ven te schrijven. Bij velen ten onrechte onbekend is echter het Centraal mu seum, waar prachtige doeken van Utrechtsche schilders uit het verleden, en een schitterende verzameling van kerkelijke kunst den bezoeker uren we ten te boeien. Voor de meeste journa listen was dit museum, dat kan wed ijveren met tal van meer bekende mu sea in ons land een verheugende ont dekking. Het is een van de Utrechtsche instellingen, die men behoort te gaan zien, zooals men de gerestaureerde St. Michaelskapel moet zien, waar het ge meentebestuur bij flonkerend gouden kaarslicht zijn gasten pleegt te ont vangen. Van Utrecht leiden vele wegen naar de vele plaatsen in de provincie waar het goed toeven is. Men kan zich b.v. naar het eerst kort geleden geopend na tuurbad Zeist begeven, vervolgens in Zeist het fraai gelegen dierenpark be zichtigen, dan op den Stichtschen heuvel van het schoone panorama genieten, en tenslotte in Amersfoort belanden. Ten minste, zoo voerde onze route. Een be zienswaardigheid van de eerste orde Verbond van Vereenigingen voor Vei lig Verkeer. B. en W. van Eindhoven had den voor eenigen tijd om bezuinigings redenen afgeschaft de gewoonte om in de vergaderingen der raadscommissies gratis sigaren aan de raadsleden te ver strekken. De leden van een tweetal commissies vonden dit blijkbaar voor eigen zak te duur uitkomen en stellen nu aan den Raad voor om het gratis rooken maar weer in te voeren! In het „sigarenland" willen deze heeren de ge meente blijkbaar niet op een „sigaar" laten kijken! Bij Kon. besluit zijn benoemd in de provincie Zeeland tot dijkgraaf van den Karelpolder J. M. Krijger te Ril land Bath; met ingang van 1 Augus tus a.s. tot gezworene van den Noord- Kraaijertpolder H, van Gorsel te 's- Heer Arendskerke; tot gezwo rene van den Oost-Nieuwlandpolder, M, J. Mol te Wolphaartsdijk; idem van den Reigersbergschepolder J. M. Krijger te Rilland Bath; idem van den Nieuw-Olzendepolder, A. de Put ter te Yerseke; idem van het wa terschap Ellewoutsdijk, C. van de Vel de te Ellewoutsdijk; idem van den Zuid-Kraaijertpolder, C. A. van Nieuwenhuyzen te 's-H eer Ar ends- kerke; idem van den Nieuw en St. Jooslandpolder, C. Dingemanse te Nieuw en St. Joosland; idem van den Westkerkepolder, A. van Strien te Wolphaartsdijk; idem van den Westlanderpolder L. de Jager te Wo I- phaartsdijk; idem van het water schap St. Annaland, M. J. Heyboer, te St. Annaland; idem. van den Deur- loopolder, J. C. Stoutjesdijk te T h o- 1 e n. Openstelling jacht. Op verzoek melden wij, dat de jacht op klein wild in onze provincie geopend is van 27 Augustus 1932 tot 1 Januari 1933. Het vangen van eenden door middel van eendenkooien is toegestaan, behal ve van bergeenden en eidereenden, van 25 Juli 1932 tot 12 Februari 1933. Het vangen van waterwild door mid del van netten is geoorloofd; voor gan zen en watersnippen van 25 Juli 1932 tot 9 April 1933 en voor eenden, behal ve bergeenden en eidereenden van 25 Juli 1932 tot 12 Februari 1933. bleek in Amersfoort het gebouw: „De armen van Poth", een oude instelling, die nog heden ten dage tal van bejaarde armlastigen op afdoende wijze door het leven helpt. Na de merkwaardige dorpen Bunscho ten en Spakenburg, waar de oude klee derdracht nog een algemeen verschijn sel is, zagen we het fraaie Baarn, niet zonder reden door velen als rust-woon plaats verkozen, keken we rond in het kasteel-museum Van Sypensteyn te Loosdrecht, voeren we in een motorboot over het Eldorado van watersport-lief- hebbers: de Loosdrechtsche plassen, be keken we De Bildt met zijn onverge lijkelijk voornaam modern raadhuis, en het einde van den tocht lag in Drie bergen, een liefelijk dorp, gewikkeld in onafzienbare boschterreinen.... De volgende dag deed de excursio- nisten kennis maken met de gemeenten IJsselstein, Montfoort, het stadje Oude water, dat mooie oude gevels, schilder achtige grachten en bruggen heeft, met Schoonhoven, beroemd door zijn zilver smeedkunst, met Wijk bij Duurstede, waar de ruïne, de kerk en de molen van Ruysdael interessante attracties voor den tourist vormen. De streek, gansch verschillend van het typisch- Utrechtsch landschap, boeit door de rivier, die er zich een weg baant, en door de verrukkelijke luchten daar boven. In Rhenen, op den Grebbeberg, trok Ouwehand's welvoorzien dierenpark de belangstelling der excursionisten, die tenslotte nog een deel van het excursie programma moesten laten varen om tijdig in Utrecht te zijn, waar de 3- daagsche reis haar besluit vond in een diner in hotel des Pays Bas, aangebo 20-VII-'32: Dinsdag hoogste lucht- temperatuur 20.1 °C; (68 °F); laagste 15.7 °C (60 °F). Heden 9 h: 17.8 °C; 12 h: 20 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 766 mm, laagste 763 mm. Hoogste barometerstand 769.4 mm te La Coruna; laagste 747.8 mm te Hapa- randa. Zwakke tot matige wind uit W. rich tingen, meest zwaar bewolkt of bewolkt, waarschijnlijk regenbuien, iets koeler. Zon op: 5 h 03; onder 21 h 08. Licht op: 21 h 38. Maan op: 22 h 36; onder: 7 h 51. L.K.j 25 Juli. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). Juli. Hoogwater. Laagwater. Wo. 20 Do. 21 Vr. 22 Za. 23 3.52 16.10 4.3b 16.48 5.13 17.25 5.54 18.04 10.13 22.51 10.52 23.33 11,28 0.05 12.00 MIDDELBURG. Tentoonstelling werken van de Koningin Vanwege den Commissaris der Konin gin bericht men ons, dat de tentoon stelling van werken van H. M. de Ko ningin, die reeds in verschillende ste den gehouden is, binnenkort alhier gehouden zal worden. Vermoedelijk zal zij Woensdag 27 Juli a.s. in den na middag geopend worden en van Donder dag d.a.v. des morgens en des middags voor het publiek geopend zijn. De en treeprijs is bepaald op S 0.50 en des Don derdags op 0.25 per persoon. Gelijk bekend, is het de bedoeling van de Ko ningin, de opbrengst der entreegelden te doen strekken ten bate van de nood lijdende beeldende kunstenaars in Ne derland. Gaarne vestigen wij de aandacht op het feit dezer tentoonstelling en we voegen daaraan toe een woord van war me aanbeveling om haar te bezoeken. Een groot bezoek toch kan zoowel de Koningin, die het denkbeeld der ten toonstelling met dit doel opperde, als hen, die daarvan de vruchten zullen mogen plukken, niet anders dan welkom zijn. den door de afdeeling Utrecht van H.O. R.E.C.A.F. en den Prov. Utr. bond voor vreemdelingenverkeer. Met opzet hebben we het ons gebo den programma in vogelvlucht behan deld, en het door ons bezichtigde slechts aangestipt. Immers, zouden we anders doen dan zouden we het risico loopen Utrecht als touristen-land in zijn geheel te kort te doen. Want het behoeft geen betoog, dat we in 3 dagen slechts een tipje hebben zien oplichten van de sluier, die voor een groot aantal Nederlanders nog ligt over de met natuurschoon rijk bedeelde midden-provincie van ons land. Het aantrekkelijke van Utrecht als vacantie-oord ligt o.i. in zijn liefelijkheid. Het is nergens gewéldig imponeerend, het heeft geen opzienbarende attracties, die touristen bij duizenden te hoop doen. loopen, het is louter liefelijk, en in zijn landschappen vindt men de rustige over gangen, die voor vele vacantie-gangers de bekoring bij uitnemendheid vor men.... We geven toe: het wordt dit jaar moeilijk keus te maken uit de vele schoone streken, die het eigen land biedt, maar we zouden toch willen ad- viseeren: „Houdt Utrecht in gedachten. Ge treft er bosch en heide, rivierge zichten en machtige Hollandsche luch ten, de Vecht, goede hotels, fraaie bui tengoederen en trotsche kasteelen, aan trekkelijke dorpen, die een weloverwo gen maar niet schaarsche hand lijkt te hebben gegroepeerd om de schoone bisschopsstad, uit wier deftige sfeer de Dom als een cóntroleerende stoere reus ten hemel rijst.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1