^Provinciale Zteuuische ZEEUWSCH PROFETENBROOD UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT No. 168. Twee Bladen. DINSDAG 19 JULI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. Kort Zeeuwsch Nieuws. WEER EN WIND. Verwachting tof Morgenavond; Hoog- en Laagwater te Vlissingen. (S springtij). dag- i e 1 zijn dat Hij i te m- MIDDELBURGSCHE COURANT Pagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen; van 17 regels 2.10elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk'* kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 ceat. sms» HET RAPPORT-WELTER. Het blad „de Gelderlander" heeft thans ook (direct bij het verschijnen deed dit reeds het Hbld.) uit zeer goede bron vernomen, dat de regeering het rapport- Weiter aanvaard. Zij heeft opdracht ge geven in de begrooting voor 1933 dat rapport te verwerken. Behalve op on dergeschikte en enkele speciale punten, wordt het volledig gevolgd. Alleen zou het kortingspercentage op de uitkeerin- gen aan werkloozen niet zoo groot zijn als de commissie-Weiter het wenscht. Wat buiten de begrootingen valt, wordt in noodwetjes ondergebracht. Het feit, dat aan „Financiën" een nieuw ambtenaar is benoemd en wel mr. H. Albarda, secretaris der commis- sie-Welter, geeft mede wel heel duide lijk aan, dat 't de regeering ernst is met het rapport-Weiter, aldus het blad. HANDEN- IN PLAATS VAN MACHINEARBEID. Het Volk meldt: Zaterdagavond 1.1. waren op verzoek van minister Ruys, op het gemeentehuis te Almelo de burgemeester en wethou ders van deze gemeente, van Enschede, Hengelo (O.), Oldenzaal en Lonneker bij eengekomen, onder leiding van den heer Meyer de Vries hoofd-inspecteur voor de werkverschaffing. Deze deelde mee dat een plan is opgemaakt, om een be langrijk gedeelte van het Twente-Rijn- kanaal door handenarbeid te laten uit voeren. Kwam het plan tot uitvoering, dan zou er, in plaats van 50.000, 150.000 loon te betalen zijn. Het ligt in de bedoeling het werk in zes maanden uit te voeren met 500 gesteunde werk loozen uit de vijf genoemde Twentsche gemeenten. DE NATIONALE SCHEEPVAARTBE- LANGEN. Bij de memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer inzake het wetsontwerp tot behartiging van de nationale scheep- vaartbelangen, ontkent de regeering dat een groot deel der reederijen op deze regeling geen prijs zou stellen. In vele gevallen zal zij immers een reorganisa tie als voorwaarde voor crediet stellen. Waar het hier op aankomt is, dat er re delijk uitzicht bestaat, dat deze verlie zen geen permanent karakter dragen. Uitdrukkelijk wordt nog eens gecon stateerd, dat de belangen van de vracht vaart de volle aandacht zullen hebben. De juistheid der meening dat de Kon. Holl. Lloyd een ten doode opgeschreven lichaam is, wordt door de regeering be twijfeld, Deskundigen op het gebied van deze scheepvaartroute, hebben het ver trouwen, dat juist de middelschepen van den Kon. Holl. Lloyd behooren, bij eenige opleving het spoedigst rendabel zullen blijken te zijn. DE MOEILIJKHEDEN IN DE TWENTSCHE TEXTIELINDUSTRIE. De minister van Koloniën heeft op eenige vragen van het lid van de Eerste Kamer den heer Van der Lande o.a. of de minister bereid is zijn invloed te willen doen gelden, opdat aan de tex tielindustrie ten spoedigste de gevraag de steun worde verleend geantwoord, dat een beslissing op het verzoek van de textielondernemingen wordt voorbereid. Terwijl een door den G.G. van Ne- derlandsch-Indië speciaal ingesteld werkcomité doende is de gegevens te verzamelen, onontbeerlijk voor de be oordeeling van deze veelomvattende aangelegenheid, heeft de minister van Koloniën in overleg met de ministers van Economische Zaken en Arbeid en van Financiën de noodige stappen gedaan voor de instelling van een commissie hier te lande, die de regeering zal advi- seeren nopens bevordering van economi sche samenwerking tusschen Nederland en Nederlandsch-Indië. Deze commissie, waarvan de instelling binnenkort zal geschieden, zal zich me de hebben uit te spreken over het yraagstuk der contingenteering van den invoer in Nederlandsch-Indië ten behoe ve van de nijverheid in Nederland, welk vraagstuk om redenen van principieelen en van practischen aard bezwaarlijk in cidenteel tot oplossing zou kunnen wor den gebracht. De onthulling van de bank met plaquette ter nagedachtenis van Joh. H. Been is bepaald op a.s. Zaterdagmiddag 3 uur, op het Asylplein in D e n B r i e 1. Lord Baden Powell komt 10 Aug. in Den Haag aan voor een bezoek aan het groote nationale Padvinderskamp te Wassenaar. Officieel wordt, volgens de „Volks- kr." meegedeeld, dat met ingang van 1 Augustus a.s. bij de verschillende staats mijnen 150 arbeiders, voor het meeren- deel buitenlanders zullen worden ontsla gen wegens den slechten gang van za ken in het bedrijf. De meeste mannen zijn ongehuwd. Om juiste cijfers. De N.R.C. staat voor het raadsel, dat zij van „Waalhaven" andere cijfers om trent het verkeer op de Zeeuwsche luchtlijn kreeg, dan de door ons j.l. Za terdag gepubliceerde. Wij kunnen dit raadsel niet oplossen: onze cijfers kwamen van het hoofdkan toor der K.L.M. En waren vollediger, wijl ook het onderdeel Haamstede Vlissingen, waarom het ons juist ging, in onze gegevens verwerkt was. Evenwel: de N.R.C. is op gezag van Waalhaven, zéker omtrent haar cijfers. Wij deelen die zekerheid niet beele- maal op grond van het feit, dat er een transito-pakje bij vermeld is als zijnde verzonden van Haamstede naar Ko penhagen. Dat is n.l. verzonden uit.... Vlissingen naar Kopenhagen. Daar voor staan w ij nu eens in, en wel, omdat schrijver dezes toevalligerwijze zelf de afzender ervan was! HET ECHTE. M. PETERSE ConfiseurPatissier (Ingez. Med.) Provinciale Bibliotheek van Zeeland, In het verslag over 1931 wordt met dankbaarheid gemeld, dat op voorstel van Ged. Staten de begrootingspost ver hoogd is van 1500 op 4000, waardoor aanschaffing van eenige werken van al- gemeenen aard mogelijk is geweest, en ook wat voor de verzameling Zelandica aangeboden werd. Van de erfgenamen van wijlen mej. v. d. Arend, overleden te Domburg, ont ving de bibliotheek een groot deel van haar bibliotheek. In 1931 bezochten 4633 personen de bibliotheek, uitgeleend werden 4661 boe ken, 386 werden naar buiten Middelburg gezonden en op verzoek van andere bi bliotheken 258 ontvangen. MIDDELBURG. 35-jarig bestaan „Handelsbelang". De Vereeniging „Handelsbelang" zoo schrijft men ons viert dit jaar haar 35-jarig bestaan. Zij wil dit feit feestelijk herdenken op een wijze die zooveel mogelijk aan de Middelburgsche winkeliers ten goede komt. Besloten is een feestweek te organiseeren, van 29 Aug. tot 4 Sept. e.k. met de bedoeling om zooveel mogelijk publiek buiten Mid delburg woonachtig te trekken, welks aandacht gevestigd moet worden op de etalages van de winkeliers. Getracht wordt Middelburg in die week bijzonder aantrekkelijk te maken door het geven van concerten op openbare pleinen, ver lichting van het Stadhuis e.d., terwijl de op 31 Aug. door de Vereeniging Uit het VolkVoor het Volk te organiseeren feesten, zoowel als de in die week te houden Electriciteits- en Gastentoon- stelling, zeer zeker veel publiek zullen trekken. Door het houden van een Etalage- Wedstrijd, zullen de winkeliers het best in de gelegenheid worden gesteld te toonen wat zij presteeren niet alleen, doch ook het bewijs leveren, dat men te Middelburg alles kan bekomen wat men wenscht en dat men daarvoor niet bui ten onze stad behoeft te gaan. In de gisteravond gehouden buiten gewone algemeene vergadering van de vereeniging tot instandhouding van het Middelburgsch Muziekkorps, deelde de waarnemende voorzitter, de heer L, Leij- desdorff, mede, dat de heeren mr. J. Adriaanse, voorzitter, en dr. J. C. Kin- dermann, bestuurslid, beide als zoodanig hadden bedankt en dat 't bestuur 't wen- Zelfvertrouwen is onmisbaar voor ieder mensch; zonder zelfvertrouwen kan men niets, met vertrouwen kan men alles, althans binnen de grenzen der redelijke mogelijkheden. schelijk vindt zijn college eenigszins uit te breiden. Tot bestuursleden koos de vergadering daarop de heeren P. Blaauw, P. W. M. Hoegen van Hooge- lande en J. L. A. baron van Ittersum, die allen de benoeming aannamen. In de vervolgens gehouden bestuursverga dering nam de heer Hoegen van Hoo- gelande het voorzitterschap op zich. Het bestuur besloot dit jaar de con tribuanten wederom een concert aan te bieden, hetwelk op een nader te bepa len datum, vermoedelijk Woensdag 7 of Woensdag 14 September zal plaats heb ben. WALCHEREN. O. EN W. SOUBURG. Zaterdagavond is de bazar, welke alhier gedurende vier avonden ten bate van een nieuw te bouwen muziektent is gehouden, geslo ten. Vele alhier bestaande vereenigingen en het muziekgezelschap te Ritthem, hebben aan dezen bazar hun welwil lende medewerking verleend, zoomede de N.V. P.Z.E.M. met haar schitterende verlichting en demonstraties op het ge bied van electrisch koken, bakken en braden. Ook de theeschenkerij van de firma de Wed. van Nelle heeft veel tot het welslagen bijgedragen. De bazar, die zeer goed in elkaar was gezet, is een groot succes geworden. Het bezoek was buitengewoon groot. Er is grif gekocht en gaarne aan de vele attractiefs deelgenomen, zoodat de verkoopsters en anderen handen vol werk hadden, en menige droppel zweet hebben gelaten in de snikheete zaal. De opbrengst gaat de verwachtingen dan ook ver te boven. De commissie, die zich geen moeite heeft ontzien dit werk tot een goed einde te brengen, is hierin bijzonder ge slaagd. Nog een stootje en zij zal haar werk bekroond zien. Souburg zal dan krijgen een muziektent, waaraan sinds jaren behoefte is gevoeld, en niet langer ten achter komen bij haar veel kleinere hier op Walcheren liggende gemeenten. ARNEMUIDEN. Op initiatief van den heer J. J. C. van der Graaff, hoofd der school met den Bijbel en met me dewerking van ds. H, Scholing, geref. predikant dezer gemeente, is een vrou wencomité gevormd, dat zich ten doel stelt onder de leden der Geref. Kerk te werken om het interieur van het kerk gebouw te verfraaien. Mevrouw Scholing heeft zich bereid verklaard de leiding van het comité op zich te nemen. ZUID-BEVELAND. IERSEKE. Heden is het wachtschip Hr. Ms. Ramses" van hier vertrokken voor het jaarlijksche nazien en schoon maken van het schip, naar Zierikzee. Een gevoelig verlies voor de veiligheid op de Ierseksche Bank. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. De Scheldewedstrijden. BRESKENS. Men verzoekt ons te mel den, dat niet de drukkerij Cadsandria, doch de uitgever van de Breskensche Courant een wisselbeker beschikbaar heeft gesteld voor den Zeeuwsch-Vla- ming, die als eerste in een georganiseer- den Scheldewedstrijd de finish bereikt. Dreigend conflict in Z.-Vlaanderen West. Men deelt ons vanwege den Neder- landschen Landarbeidersbond mede: In aansluiting met ons bericht van vorige week omtrent het dreigend ar- beids-conflict te Biervliet, dat de Hoofd besturen van de Algemeene; de Chris telijke en de Katholieke Landarbeiders bonden, den toestand in Zeeuwsch Vlaanderen ernstig hebben besproken, en zij gezamenlijk tot de slotsom zijn gekomen, dat, waar de toestand in de andere plaatsen vrijwel gelijk is aan die te Biervliet, verzet van de zijde der Vakbonden geboden is. Inmiddels wordt ook bericht, dat de Rijksbemiddelaar zich tot het gemeen tebestuur heeft gewend om inlichtingen. Het Beheer der mailbooten Osten- de-Dover heeft een drietal reizen geor ganiseerd voor de badgasten van Osten- de naar Walcheren, waar Vlissingen en Middelburg zullen bezocht wor den. De tochten worden gehouden op 28 Juli, 18 Augustus en 1 September. In de vergadering der vereeniging tot verbetering van de volkshuisvesting te Kruiningen is tot secretaris-pen ningmeester benoemd de heer M. J. Ie le Clercq, in de plaats van zijn over leden vader. De ledenvergadering van de zwem- club „Ons Genoegen" te Wissenker- k e besloot om nogmaals vier kleedka mertjes bij te plaatsen aan het strand van den Vlietepolder. De Vlaamsche harmonie te Thielt (België) geeft a.s. Zondag te Bres- k e n s een concert. De brigade-commandant der Kon. marechaussée te B r e s k e n s, de heer J, de Voogt, zal medio Augustus den dienst met pensioen verlaten. PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. Zitting van 19 Juli. (Vervolg van het Tweede Blad.) Verbetering (steigers te Kort- gene en Wolphaartsdijk. Het voorstel tot verbetering der stei gers en toegangsbruggen te Kortgene en Wolphaartsdijk gaf in een der afdee- lingen geen aanleiding tot besprekingen. In een andere afdeeling bracht een lid hulde aan Ged. Staten voor den spoed N.waarmede zij deze zaak hebben behan deld. In de derde afdeeling stelde een lid de toegangsbrug van den steiger te Walzoorden ten voorbeeld voor de ver betering van de hier bedoede toegangs bruggen. Een ander lid zou een verbe tering wenschen in den geest van die aan den steiger te Katsche Veer, terwijl nog een ander lid de bedoelde bruggen zoodanig verbeterd zou willen zien, dat zij aan de eischen van het autoverkeer ten volle kunnen voldoen. Op een vraag van een lid, hoeveel de kosten van een afdoende verbetering zouden bedragen, antwoordde een lid van Ged. Staten, dat dit 45.000 zou zijn. In deze afdee ling maakte een lid nog de opmerking dat het verschi in tarieven toch wel wat schril is, wanneer bijv. de auto van een bode 1.50 en een gewone vrachtauto 5 moet betalen. Een lid van Ged. Sta ten antwoorde hierop, dat een herzie ning van het tarief in voorbereiding is, De heer SONKE (A.-R.) is dankbaar voor het voorstel, en durft nu niet aan dringen op meer verbeteringen. Volgens het plan van 45.000. De heer VOGELAAR is niet zoo vol daan en meent, dat de toestand gevaar lijk zal blijven, hij bespreekt ook het verschil in tarieven. De heer DEN BOER acht een geheele verbetering urgent. Soms moeten auto's met touwen worden opgetrokken. De heer SCHIPPERS meent, dat het eerste geld, dat voor dit doel beschik baar komt, voor Noord-Beveland moet worden bestemd. Ook spr. bepleit een billijker tarief. De heer VAN ROMPU erkent de noodzakelijkheid der afdoende verbe tering. Maar men stuit op de financieele bezwaren. Spr. zal in overleg treden met den hoofdingenieur om de grootste gevaren weg te nemen en dan kunnen Ged. Sta ten met nieuwe voorstellen komen. Met bijzonder laag water kan men hoogstens eens een half uur moeten wachten. De beide steigers hebben de volle aandacht van Ged. Staten, en als financieel de verbetering mogelijk is, zullen er voor stellen komen. Men moet niet zoo wan trouwend zijn. Het voorstel wordt z. h. st. aangeno men. Gedeeltelijke terugbetaling van een afkoopsom. Inzake het voorstel tot gedeeltelijke terugbetaling 340) van de afkoopsom van den onderhoudsplicht van het weg- vak vlak bij den steiger te Hoedekens- kerke vroeg een der leden van een af deeling wanneer de nieuwe aanlegplaats te Hoedekenskerke gereed zal komen, 19-VII-'32: Maandag hoogste lucht- temperatuur 20.8 °C; (70 °F); laagste 14.7 °C (58 °F). Heden 9 h: 15.7 °j 12 h: 16.8 C. 0.2 mm regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 766 mm. laagste 761 mm. Hoogste barometerstand 770.3 mm te Valencia; laagste 747.3 mm te Haparan- da.„- Matige tot zwakke meest W. wind, ge deeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, iets warmer overdag. Zon op: 5 h 02; onder 21 h 09. Licht op: 21 h 39. Maan op: 22 h 23; onder: 6 h 27. L:K.: 25 Juli. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later Juli. Hoogwater. Laagwater. Di. 19 Wo. 20 Do. 21 Vr. 22 3.06 15.23 3.52 16.10 4.3b 16.48 5.13 17.25 9.31 22.09 10.13 22.51 10.52 23.33 11.28 waarop van de zijde van Ged. Staten is medegedeeld, dat dit hopeijk in Oc tober a.s. het geval zal zijn. Dit voorstel wordt zonder discussie of h. st. aangenomen. Subsidie stoomtram ^Wal cheren". Het voorstel van Ged. Staten om at te wijzen het verzoek van de N. V. „Stoomtram Walcheren" om bijdrage in het exploitatie-tekort over 1931 gaf in de afdeelingen nogal aanleiding tot discussie. Men wilde de tram in ieder geval nog dit jaar helpen, totdat het wetsontwerp waarin maatregelen wor den aangegeven om tot saneering van noodlijdende trambedrijven te komen, is behandeld. Andere leden meenden ech ter, dat deze tram zijn tijd gehad heeft en ten doode is opgeschreven en dat inwiliging van het verzoek tot gevolg zou hebben, dat meerdere gelijksoor tige verzoeken zullen worden ingediend. Weer andere leden meenden, dat de tram zeker met het oog op het vracht vervoer moet worden geholpen, omdat als dit met vrachtauto's geschiedt, de wegen snel zullen slijten en veel aan onderhoud zullen kosten. In een an dere afdeeling zijn enkele leden, of schoon ze het belang van de tram voor de streek erkennen, tegen subsidie als de tram op Zondag blijft rijden. In alle afdeelingen blijven de leden van Ged. Staten inwilliging van het verzoek ont raden. Zij erkennen, dat deze tram- dienst medegewerkt heeft aan de ont wikkeling van de streek, maar nu zijn zulke wijzigingen in het vervoer opge treden, dat deze tram zijn tijd gehad heeft en met het verleenen van subsi die niet meer te helpen is. Bovendien zijn bij inwilliging van het verzoek de gevolgen niet te overzien. Andere nood lijdende tramwegmaatschappijen zul len ook aankloppen en dienen dan ook geholpen te worden. De provinciale geldmiddelen laten dit niet toe. De N.V. ziet zelf wel in, dat ze het bedrijf an ders zal moeten gaan exploiteeren. In 'eene afdeeling deelt een der leden van Ged. Staten daaromtrent mede, dat over wijzigingen reeds met Ged. Sta ten is onderhandeld. Ook fusie met an dere ondernemingen zou wellicht uit redding kunnen brengen. In een ande re afdeeling wijst een lid van Ged. Sta ten er nog op, dat de N.V. thans zelf nog wel zoo finantieel sterk staat, om tot reorganisatie van het bedrijf te kun nen overgaan, en ook dat bij de be- grooting 1933 wel zal blijken, in hoe ver de verdeeling der subsidies nader bekeken is en ook dat er besnoeid zal worden, omdat de geldmiddelen dit eischen. In hun officieel antwoord op het alge meen verslag wijzen Ged. Staten er nog op, dat een besluit tot toekenning van de subsidie een onbillijkheid zou betee- kenen tegenover de R.T.M., die zich met een soortgelijk verzoek tot Ged. Sta ten heeft gewend, waarop reeds afwij zend is beschikt. Hierom en ook omdat er nog andere tramwegmaatschappijen in de Provincie zijn, die even goed op 'n subsidie aanspraak zouden kunnen ma ken, vinden Ged. Staten dan ook geen

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1