iProuinciale ZeenwBthz Aspirin No. 167. Twee Bladen. MAANDAG 18 JULI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. Kort Zeeuwsch Nieuws, KUNST EN WETENSCHAP. WEER EN WIND. ^Zonnestralen aan hef strand eenig op de weretó MiDOELBURGSCHE COURANT iDagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen f 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:- Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 j elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk* kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" oS „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra- Bewijsnummer 5 cent HET RAPPORT-WELTER EN HET A.C.O.P. Vrijdag is het moderne comité ter behartiging van de algemeene belangen van overheidspersoneel (A.C.O.P.) te Amsterdam in vergadering bijeengeko men ter bespreking van het rapport- Weiter de in het rapport vervatte aan vallen op de levenspositie van het overheidspersoneel en de geheele arbei dersklasse door de organisatievertegen woordigers als reactionnaire aanvallen gekwalificeerd, en besloten tot het voe ren van een felle afweer-actie Na gepleegd overleg met de bestu ren van N.V.V. en S.D.A.P. zal dit plan aan de tegen 22 dezer bijeengeroepen gecombineerde vergadering van de hoofdbesturen van den Ned. Bond van Personeel in Overheidsdienst, den C.N.A. B., den Bond van Ned. Onderwijzers en den Alg. Bond van Politiepersoneel in Ned. worden voorgelegd en na goed keuring worden gepubliceerd. De Algemeene Ventersbond in Neder land heeft een adres gericht aan de re geering, waarin wordt gewezen op de groote schade voor de venters, die hoofdzakelijk van de arbeidersklasse moeten leven. WINKELSLUITERSWEE. De Nederlandsche vereeniging van Suikerwerk- en Chocoladefabrikanten heeft zich met een adres gewend tot de leveranciers van grondstoffen, machine rieën etc. aan de cacao-, chocolade- en suikerwerkindustrie. Zij stelt daarin vast dat door de wet op de winkelslui ting hare industrie zwaar gedupeerd wordt. De omzetten loopen belangrijk terug en hoewel de wet twee maanden in wer king is, kan niet verwacht worden, dat het verloren debiet zich zal herstellen. Er bestaat daarom, aldus adressante, slechts één middel: De winkelsluitingswet moet weg! Het bestuur dier vereeniging, in sa menwerking met de Vereeniging van Nederlandsche Cacao- en Chocoladefa brikanten begint een actie tegen deze h. i. onsociale wet. UITBREIDING DER STAATSLOTERIJ GEVRAAGD. De heer K. ter Laan heeft den minister van Financiën gevraagd of er voor den Minister aanleiding is in het feit, dat particuliere ondernemingen sedert eeni- gen tijd aanmerkelijk minder loten aan den man brengen en er nu dus veel geld voor buitenlandsche loten wordt be steed, waarop niet het minste toezicht wordt uitgeoefend, terwijl verschillende Nederlandsche verkoopers van loten, nu geen bestaan meer hebben, om te bevor deren dat artikel 2 der Wet op de Staatsloterij wordt gewijzigd in dien zin, dat meer loten kunnen worden uitgege ven? DE NOOD IN DE TEXTIELINDUSTRIE Vrijdag zijn te Almelo besprekingen gehouden van Twentsche gemeentebe sturen over den nood in de textielin dustrie. De geheele vergadering was het er over eens, dat het bekende verzoek van de fabrikanten aan de regeering krachtig gesteund moet worden, opdat in Ned.- Indië de invoer van katoenen goederen gecontingenteerd wordt. Uit de discussies bleek, dat de fabri kanten de regeering bereids in twee con ferenties uitvoerig ingelicht hebben, zoo dat men in Den Haag geacht moet wor den geheel op de hoogte te zijn van den nood van de katoenindustrie. Ook de arbeidersorganisaties zijn di ligent en zullen zoo krachtig mogelijk de actie en het verzoek van de fabrikan ten steunen, BELGIë EN NEDERLAND De Belgische Senaat heeft een over eenkomst met Nederland inzake verze kering tegen invaliditeit en ouderdom in beide landen, goedgekeurd. BELGIë CONTINGENTEERT VISCH Bij de vischhandelvereeniging te IJmui- den is bericht gekomen, dat met ingang van heden ook België den visch- invoer zal contingenteeren. Toegestaan zal worden een invoer tot 25 der in het vorig jaar verzonden kleinere visch- soorten en 90 van de kabeljauw, schelvisch en rog. De minister van economische za ken en arbeid mr. Verschuur heeft Vrij dag en Zaterdag een bezoek gebracht aan verschillende bedrijven in de pro vincie Noord-Brabant. De arbeidersorganisaties hebben het bemiddelingsvoorstel van den rijks bemiddelaar prof. mr. P. J. M. Aalberse inzake het conflict aan het Julianaka- naal te Born aanvaard. De directie van de N.V. Beetzers Betonbouw heeft het voorstel gedeeltelijk aanvaard en daar bij een gewijzigd voorstel gedaan. Vertegenwoordigers van de Ver. van Nedi Cacao- en Chocoladefabrikan ten en van de Ned. Ver. van Suikerwerk en Chocoladefabrikanten hebben een comité van actie tegen de Winkelslui tingswet gevormd, waarin ook zitting zullen hebben vertegenwoordigers van winkeliersvereenigingen, en van ver- eenigingen en bonden van winkeliers uit de aanverwante takken van handel en industrie. De Eerste Kamer is tegen a.s. Woensdag bijeengeroepen ter behande ling van eenige contingenteering-ontwer- pen. De radio-contróle-commissie heeft, blijkens bericht in het Volk, bezwaar ge maakt tegen uitzending van het hoor spel „Overgeschakeld op Genève", we gens strijd met de wettelijke voorschrif ten. Dit spel zou door de V.A.R.A. zijn uitgezonden. Het Journal Officiel bevat het be sluit waarbij het invoerrecht op paar den en veulens in Frankrijk verhoogd wordt tot frs. 2000 per stuk en dat op slachtpaarden tot frs. 400 per stuk. Vragen staat vrij. De opgeheven of voor opheffing in aanmerking komende 2e kombestellin- gen en de 2e bestellingen buiten de kom, zoo deelt tante Pos ons mede, kunnen op verzoek gehandhaafd, of weer ingevoerd worden, indien de kos ten door de gemeentebesturen of ande re belanghebbenden worden gedragen. Deze kosten zullen een bedrag van 75 cent per besteluur, exclusief de uit te keeren rijwielvergoeding, niet te boven gaan. Overmatig bescheiden is deze vraag, dunkt ons, niet. Er is zoo-iets als een post-monopolie. Dit legt den houder van dat monopo lie verplichtingen op. Hij moet zijn werk zoo goed mogelijk doen. Daar hapert tegenwoordig veel aan. Niet uit onmacht, niet uit onwil, maar door de overmacht der gedwongen, o.i. onredelijk ver doorgevoerde bezuini ging- Maar dat de monopolist zegt: ik doe m'n werk niet meer naar behooren tegen de vastgestelde tarieven, maar ik wil 't wel wéér gaan doen, als ge er drie kwartjes per uur voor betaalt (er zit hier, naar men ons van deskundige zijde verzekerde, nog ruim één kwartje winst op óók!) ziet wanneer wij in ons gemoed tante Pos niet zoo welgezind waren, en wanneer we aan een lady zoo iets zeggen dorsten dan zouden we het brutaal noemen! MIDDELBURG. NATIONAAL CRISISFONDS. Ontvangsten Plaatselijk Chisis Comi té van 11 tot en met 16 Juli 1932: Maandelijksche bijdragen: P. M. 0.50, J. P. D. 0.50, J. J. O. 0.50, J. H. H. 0.50, W. v. A, 0.50, J. C. V. 0,25, Personeel N.V. de Duif 12.82, 14e Regiment Infanterie 20.99. Mej Wed. F 1, Meisjesschool 5.78, Per soneel fa. F. J. Larsen 10, Dames L. M. C. 2,50. Wekelijksche collecte 109.0614. Het gironummer van den penningmeester is 188020. Bij ons bu reau is ontvangen: Wekelijksche bijdra ge Personeel N.V. Schulte Thieme 2.63. De Plaatselijke Raad houdt naar „Het Volk" meldt, Dinsdag een alge meene vergadering, waarin de statuten en het huishoudelijk reglement van de op te richten vereeniging Volksgebouw „De Gouden Poorte" zal worden vast gesteld. Tevens zullen op die vergade ring de verbouwingsplannen worden be- Wilt ge geluk op aarde vinden? Zoo open tot geven uw hand, tot toegeven uw gemoed, iot vergeven uw hart. handeld van het kort geleden aange kochte pand. Het ligt in de bedoeling dit in te richten tot volksgebouw. De naam der op te richten vereeniging is ont leend aan die van het aangekochte hee renhuis. Zaterdagavond is een juffrouw, die in de Langedelft even van het padje af week, door een zeer langzaam rijdende auto tegen haar voet gereden. Een in wendige kneuzing was het gevolg. De politie heeft proces-verbaal op gemaakt tegen een in deze gemeente woonachtigen landbouwer, die er van verdacht wordt gedurende een paar we ken, zelfs gedurende de warme dagen, een tweetal paarden die in een weide liepen, niet van water te hebben voor zien. De dieren hebben ten slotte, ge kweld door dorst, 't hek van de weide vernield en zijn als razenden naar in een naburige weide staande drinkens- bak geloopen, alwaar zij zooveel water dronken, dat er bijna niet voor aan te dragen was. De politie heeft procesverbaal op gemaakt tegen een jongen, die zich schul dig maakte aan verduistering van gelden ten nadeele van zijn patroon. VLISSINGEN. Heden herdenkt de heer C. F. Con tant den dag, waarop hij voor 50 jaar in dienst trad van de N.V. Kon. Maat schappij „De ISchelde". De jubilaris ontving van de directie een enveloppe met inhoud. De collecte v or herwonnen le venskracht bracht Zaterdag alhier 377 op. WALCHEREN. SEROOSKERKE. Zaterdagmiddag had alhier een vrij ernstige aanrijding plaats. Een club jonge meisjes, uit Hol land, die per rijwiel onder weg was om te Vrouwepolder te gaan kampeeren, ontmoette vlak bij het dorp een auto, bestuurd door een Middelburger. Ge deeltelijk reden de meisjes met twee of drie naast elkaar doch verderop was de orde minder goed. Hoe het precies gekomen is, staat niet vast, maar twee der meisjes geraakten met haar rijwielen in elkaar verward en een harer kwam voor den auo te vallen. De automobilist die langzaam reed, remde onmiddellijk en wist nog zoo te sturen, dat het meisje niet overreden werd, maar tus- schen de wielen onder den, gelukkig vrij hoog van den grond gebouwden auto kwam te liggen. Vermoedelijk met 'n paar gebroken ribben is het meisje naar het Gasthuis te Middelburg overgebracht, waar na enkele uren haar te Amster dam wonende ouders per auto aankwa men. Procesverbaal is opgemaakt, maar volgens de aangeredene en andere oog getuigen treft den autobestuurder geen schuld. Gisteren was de toestand van het meisje naar omstandigheden vrij gunstig. De automobilist moest mee' dan vier uur wachten tot de deskundige aanwe zig was en het onderzoek plaats kon hebben alvorens zijn auto vrij werd ge geven. ZUID-BEVELAND. GOES. Dinsdag a.s. des namiddags te half vier vergadert de raad. Punten van behandeling: 1. Ingekomen stukken. 2. Herstemming over het voorstel tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 212 der gemeentewet. 3. Herstemming over het voorstel tot het benoemen eener commissie ad hoe inzake de gasthuisquaestie. 4. Vaststelling van het le suppletoir kohier der hondenbelasting voor het dienstjaar 1932. 5. Voorstel tot wijziging der Veror dening op de mestvaalten, enz. BAARLAND. In de Zaterdag gehou den vergadering van den raad dezer ge meente was de heer M. Boonman zon der kennisgeving afwezig. De gemeente: rekening 1931 werd aangeboden in ont vang ad 24.954 en in uitgaaf 2417, De rekening van het Burgerl. Armbe stuur 1931 werd goedgekeurd in ontvang ad 4465 en uitgaaf ad 4079. Behoudens nadere Kon. goedkeuring werd de verordening op de winkelslui ting gewijzigd en werden op verzoek van den Commissaris der Koningin en kele wijzigingen gebracht in de verorde ning, regelende de benoembaarheid enz. van den gemeente-veldwachter. De pensioengrondslag van den ge- meentekantonnier N. Wisse werd, te re kenen vanaf 1 Januari 1932, opnieuw vastgesteld. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. Strandfeest. BRESKENS. De Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer alhier, organi seerde j.l. Zaterdag een strandfeest, dat zeer geslaagd mag heeten. Zag het weer er 's morgens naar uit, dat alle feestelijkheden afgelast zouden moeten worden, gelukkig klaarde dit te gen den middag op, zoodat direct na de start voor den Scheldebekerzwemwed- strijd, met de verschillende kinderspelen een aanvang kon genomen worden. De zwemvereeniging „Scheldestroom", nam een groot gedeelte van het program ma voor haar rekening en oogstte voor al met de wedstrijden in ringsteken en motorskiën veel bijval. Het symphonieorkest „Onder Ons" uit Terneuzen, gaf in het badpaviljoen Arnoud-Marie een concert. OOSTBURG. Een Belgische tyracht- auto, waarin een man en een vrouw, gekomen van Ostende en op weg naar Philippine om een lading mosselen, wil de Zaterdagmorgen even buiten Oost burg iemand opladen, toen door gladheid van den asphaltweg tengevolge van den regen de auto tegen een boom terzijde van den weg vloog en omkantelde. De inzittenden werden beiden aan het hoofd gewond en naar het St. Antho- niusgesticht overgebracht. Verleden week hebben de Sas van Gentsche ouden van dagen per auto een rondrit door WestZeeuwsch- Vlaanderen gemaakt en daar Sluis en Breskens bezocht. Te Sluis is een Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer opgericht. Voor zitter is de heer J. Berkers, Burge meester, Secretaris de heer P. van Hoo- teghem en penningmeester de heer W. Hoegen. Zeeland door de eeuwen heen. Wij ontvingen de vierde aflevering van „Zeeland door de eeuwen heen", door M. van Empel en H. Pieters. Een kort overzicht van den inhoud moge hier volgen. Een drietal pagina's zijn nog aan de beschrijving van Walcheren gewijd; zij brengen bijzonderheden over een aan tal Walchersche parochies, o.a. over Veere, opgekomen aan den voet van het kasteel Zandenburg, het verblijf der machtige heeren van Borsele. De kerk van Veere was een dochter van die van Zandijk, dat thans den indruk maakt te gen Veere te zijn aangegroeid, terwijl de ontwikkeling juist in tegenovergestelde richting ging. Van Veere uit, de oude veerplaats op Campen in Noord-Beveland, wordt een bezoek gebracht aan dit eiland, een van de Bevelanden, onder welken naam een beschrijving volgt van de eilandengroep, waaruit Noord- en Zuid-Beveland groei den. Het eerste van deze verdween ge heel door de stormvloeden der 16e eeuw, ook het tweede veranderde in dien tijd sterk van gedaante. Wat wij thans Zuid-Beveland noemen, bestond uit de eilanden Wolf aartsdijk, Zuid-Be veland, door de Ierseke en de Hinkele in drie deelen gescheiden, en Borsele, dat ook weer uit de samenvoeging van verschillende eilandjes ontstond. Dan was er het Ovezand. Talrijk waren ook hier de parochies; van elk dezer wor den bijzonderheden verteld. Belangrijk was de invloed der Vlaam- sche abdijen in het oosten van Zuid-Be veland, waar ook de heeren Van Crui- ningen groote bezittingen hadden en ook de heeren Van Breda hun macht deden gevoelen. Van de Zuid-Bevelandsche kasteelen noemen we het slot te Mael- stede, waar de beschermers van het nonnenklooster te Biezelinge woonden. 18-VII-'32: Zaterdag en Zondag hoog ste luchttemperatuur 19.1 °C; (66 °F); laagste 13 °C (55 °F). Heden 9 h: 15.7 °C; 12 h: 18.1 °C. Zaterdag/Zondag 2 mm, Zondag/Maandag 1.3 mm regen. Hoogste barometerstand alhier 761 mm, laagste 752 mm. Hoogste barometerstand 769.8 mm te Valencia; laagste 748.4 mm te Skagen. Verwachting tot Morgenavond: Meest matige N.W, tot W. wind, ge deeltelijk bewolkt, weinig of geen re gen, iets'warmer. Zon op: 5 h 01; onder 21 h 10. Licht op: 21 h 40. Maan op: 22 h 07; onder: 4 h 59. L.K.: 25 Juli. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Juli. Hoogwater. Laagwatsr. Ma. 18 S 2.14 14.35 Di. 19 3.06 15.23 Wo. 20 3.52 16.10 Do. 21 4.36 16.48 8.42 21.21 9.31 22.09 10.13 22.51 10.52 23.33 .zijn buitengewoon j krachtig, en veroorza ken licht hoofdpijn. Dan neemt U natuurlijk Aspirin-Tabletten. Let op oranje band en Bayerkruis. Prijs 75 cts.x^PT V I i i (Ingez. Med.) Eindelijk geeft deze aflevering het be gin van een uitvoerige beschrijving van het land, dat later Zeeuwsch-Vlaande- ren werd. Tal van bijzonderheden vindt men hier over het Zwin, de Zeeham in de Vlaamsche kust, waaraan Brugge, Damme en Sluis zich ontwikkelden tot machtige koopsteden. Maar het ondie per worden van het Zwin maakt aan dezen bloei vrij spoedig een einde. Toch is de geschiedenis van het Zwin, die eigenlijk de geschiedenis van zijn ver dwijnen is, van het hoogste belang. Zij verhaalt van groote welvaart, van mach tige handelsvloten, van koningsdochters, die hun toekomstige echtgenooten, de Bourgondische hertogen, tegemoet voe ren, andererzijds van grooten naijver tusschen de verschillende steden en van wanhopige pogingen om de verzanding tegen te gaan. Op een beschrijving van de stad Sluis volgen bijzonderheden over de eilanden in den Zwin-mond, Cadzand, Zuidzande, Wulpen en Coezand. Nergens waren de veranderingen grooter dan hier in Z. Vlaanderen, waar de menschen ter ver dediging tegen een buitenlandschen vij and, meermalen de dijken doorstaken en zoo met de natuur samenwerkten aan de verwoesting van het land, dat met groote inspanning veroverd was. Bijzondere aandacht vraagt weer de illustratie: een gezicht op Vlissingen in 4 bladen, zooals daarin gereproduceerd is, doet voor de zichten op Amsterdam gansch niet onder. Het is tevens zoo zeldzaam, dat de gemeente Vlissingen er geen volledig exemplaar van bezit. Zeldzaam is ook de uitgave van de kaart van Van Deventer, die hier gereprodu ceerd is; er zijn slechts twee exempla ren van bekend, één in Duitschland en één in Italië. Als bijlagen tot deze aflevering ont vangen de inteekenaars een tweetal stamboomen van de graven van Hol land en die van Vlaanderen, die de le zers van het boek zeker tot gemak zul len zijn. Bij N.V. Em. Querido's Uitgevers Maatschappij te Amsterdam zal in dit najaar verschijnen Sophocles' treurspel „Aias" uit het Grieksch vertaald door Bertus van Lier.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1