provinciale jJeeuvegche LAAT U DOOR UW SMAAK LEIDEN COCKTAIL CIGARETTES ZIJN BETER No. 163. Twee Bladen. WOENSDAG 13 JULI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. Kort Zeeuwsch Nieuws. WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond: Hoog- en Laagwater te Vlissingen. KERKNIEUWS. MIDDELBURGSCHE COURANT Pftfblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 22.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange SL Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:. Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 j elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk-* kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. ie "68 ne e- ss, en n- A en r, :a in r-« 19 COMMISSIE VAN OVERLEG VOOR DE WEGEN. Op de nadere vragen van het lid der Tweede Kamer den heer Beumer inzake de instelling van 'n commissie van over leg voor de wegen, antwoordde de minis ter van Waterstaat, dat het de bedoeling is, dat de commissie van overleg voor de wegen zal worden ontbonden zoodra voorbereiding van de thans aanhangige werken tot aanleg en verbetering van rijkswegen zoo ver is gevorderd, dat haar diensten kunnen worden gemist. De minister vertrouwt, dat zulks zich na verloop van de nieuwe vijfjarige pe riode wel zal afteekenen. Mocht alsdan blijken, dat de commissie k>ok na den afloop van deze taak nog nuttig werk kan verrichten, dat een de finitief karakter draagt, dan zal het oogenblik zijn gekomen om haar als vast college in den zin van artikel 78 van de Grondwet in te stellen. DE BEZUINIGING OP HET LOODS WEZEN, KUSTVERLICHTING, ENZ. Aan het rapport-Weiter ontleenen wij nog aangaande het loodswezen, dat de leiding van dien dienst, de betonning, de kustverlichting en de bebakening reeds jaren lang bezig is met versobe ring en aanpassing aan de gewijzigde omstandigheden. Daarbij moest uiter aard rekening worden gehouden met de eischen der scheepvaart, en het feit, dat het Loodswezen zeer belangrijke inkom sten oplevert (voor 1932 geraamd op 4,5 millioen). Waar mogelijk, werd van den vooruitgang der techniek gebruik gemaakt om tot verlaging van uitgaven te geraken. Zoo wat het loodswezen aan gaat door combineeren van functies, con centratie van den dienst in de districten, en wat de 'kustverlichting, betonning en bebakening aangaat, door modernisee ring der lichtschepen en kustlichten, een vervanging in de binnenverlichting van bewaakte door onbewaakte lichten, zoo mede waar mogelijk vervanging van gasverlichting door electrische. Deze richtlijnen kunnen naar het oor deel der commissie worden overgeno men; andere zijn er naar de meening der commissie niet, tenzij afbreuk wordt ge daan aan de eischen, die het scheep vaartverkeer op onze havens en langs onze kust stelt, of aan de zeer noodige controle op het financieel beheer. Niet in het aantal te beloodsen zee gaten, noch in het aantal te betonnen vaarwaters, noch in het gevaar, dat de banken vóór onze kust en zij zelf voor de scheepvaart oplevert, kan verande ring worden gebracht. Het aantal voor de kust gestationneerde loodsvaartuigen kan niet verder worden verkleind. Aan het aantal lichtschepen, kustlichten, lichtboeien, havenlichten, en verder in de zeegaten benoodigde verlichting valt in het algemeen niet te tornen, zoodat alleen nieuwe, tot besparing leidende systemen de jexploitatiekosten omlaag kunnen brengen. De commissie meent, dat de inspectie sober is ingericht en stelt daarop geen bezuiniging voor. Op de overblijvende uitgave, ten bedrage van rond 217.000, kan de algemeene korting van 12 pet. worden toegepast. Eenige commissaris- posten, o.a. die te Brouwersha ven, kunnen worden opgeheven. Hier door zal 20.000 worden bezuinigd. De sterkte van het korps zeeloodsen kan voorloopig met een 20-tal worden ingekrompen, nu de scheepvaart op onze havens tot 4/7 is teruggebracht. Bezuini ging hierdoor rond 75.000. Verdere in krimping wordt voorshands niet moge lijk geacht, omdat het aantal zeeloodsen verband houdt met het aantal loodsvaar tuigen, dat voorloopig niet kan worden verkleind. Wat de beloods i n g van de Schelde betreft, dient voorts in het oog gehouden te worden dat zoolang terzake geen meer bevredigende over eenkomst met België is getroffen, er op den loodsdienst slechts bezuiniging kan worden verkregen ten koste van een groot Nederlandsch belang, n.l. tot hand haven van een zeker aandeel in de be- loodsing op de W. Schelde. Veilig mag worden aangenomen, dat de loodsdienst in het district Vlissin gen thans jaarlijks een tekort van on geveer 1.200,000 oplevert, zoodat het eigenlijk afhangt van het tot stand ko men van eene bevredigende overeen komst met België betreffende den loods dienst voor de Wï. Schelde, of op den ge- heelen dienst van het loodswezen nog noemenswaard te bezuinigen zal zijn. Komt deze overeenkomst tot stand, dan zullen de kosten van het loodswe zen vermoedelijk verminderd worden met ten minste 300.000. HET RAPPORT-WELTER OVER DEN ECONOMISCHEN TOESTAND. Het rapport-Weiter bevat in zijn in leidende paragrafen ook beschouwingen over den economischen toestand hier te lande. Zonder vrees voor tegenspraak kan geconstateerd worden, aldus het rapport, dat de toestanden in het algemeen bij de onbeschutte bedrijven natuurlijk meer dan bij de beschutte sedert October 1931 beduidend slechter zijn geworden. Zoo mogelijk nog machteloozer dan de industrie is de landbouw. Prijsdalingen, die het bestaan van den boerenstand be dreigen, bleven hem vrij langen tijd be spaard. Uitgaande van den gemiddelden prijs gedurende de jaren 19251929 be droeg b.v. het indexcijfer van tarwe in Juli 1992 nog 97, van rogge nog 88, van gerst 87, van haver 83, van vlas 79. Al leen aardanoelen waren reeds in 1929 tot een laag niveau gedaald, nl. 58. Van de veeteeltproducten kan hetzelfde opge merkt worden. Ook hier waren de cij fers voor 1929 nog bevredigend en wer den in de meeste gevallen de prijzen van de periode 19251927 geëvenaard of overschreden. Voor een belangrijk deel der akker bouwproducten daalde het indexcijfer tot beneden de helft van het gemiddel de in de periode van 19241929; de eenige 'uitzondering van beteekenis werd gedurende zekeren tijd door de aardappelen gevormd, doch ook hier is sedert ruim een halfjaar -de stijgende lijn door een dalende vervangen. Een even weinig opwekkend beeld vertoonen op het oogenblik de vee teeltproducten. c De kostprijs van het product over schrijdt in den regel de opbrengst niet onbelangrijk. Men stelt de zaak niet.erger voor dan zij is, indien men de positie, waar in onze landbouw en veeteelt verkee- ren, hoogst ongunstig noemt. De commissie komt tot de conclusie dat de algemeene economische toestand in Nederland op het oogenblik tot groo- te bezorgdheid aanleiding geeft. Tot voor zeer korten tijd waren er in ons land nog tal van optimisten te vinden, die van oordeel waren, dat men ver keerd deed met zich over de algemee ne situatie al te ongerust te maken en dat het vooral verkeerd was om aan die ongerustheid in het publiek uiting te geven. Op deze- wijze toch zou men juist een averechtsch resultaat verkrijgen. Men zou de malaise, welke immers voor een niet gering deel aan oorzaken van psychologischen aard haar ontstaan dankt, verscherpen instede van haar te verzachten. Wie zijn waarschuwende stem deed hooren en op de naderende onweerswolken wees, werd door velen als een soort défaitist beschouwd. Het verloop der omstandigheden in binnen- en buitenland heeft thans wel uitgewezen, dat men met het z.g. „Suns hine-campaigns" geen crisis vermag te bestrijden. Economische verschijnselen van een omvang als wij in het huidige tijdsgewricht aanschouwen, behooren van meet af aan moedig onder de oogen te worden gezien. Het voeren van struis vogelpolitiek ils (in deze omstandighe den minder verantwoord dan ook. En daarom wij herhalen het verdient het aanbeveling niet voor de waarheid uit den weg te gaan, doch rui terlijk te erkennen, dat de Nederland- sche volksgemeenschap zich £p het oogenblik in een toestand bevindt, die krachtdadig ingrijpen in hare huishou ding noodzakelijk maakt. Te Amsterdam is onder voorzitter schap van den heer P. J. de Kanter de jaarlijksche vergadering gehouden van de Vereeniging-Nederland in den Vreem de. In het bestuur werd gekozen mr. A. A. de Veer, alhier. Gisteren is te De Bilt overleden de heer H. van Andel, buitengewoon lid van Ged. Staten van Utrecht. In het openluchttheater Birkhoven te Amersfoort is Zondag de tweejaarlijk- sche bijeenkomst gehouden van Friezen buiten Friesland. De 36 aangesloten Friesche vereenigingen hadden" onge veer 1200 vertegenwoordigers afgevaar digd. De moderne mensch behoort in den strijd om het bestaan veel te weten en te kennen, maar voor het gezond blijven van ziel en lichaam is dat niet genoeg. Een vrijzinnig dagblad voor Goes en de Bevelanden. De Goesche Courant heeft reeds lang de behoefte gevoeld zoo kan men in het heden verschenen no. van dat blad lezen om, in plaats van 3 X per week, 6 X per week te verschijnen. De Goesche Courant heeft daartoe samenwerking gezocht met ons; op deze wijze zal het mogelijk zijn, dat het blad met ingang van 1 Augustus aanstaande als dagblad voor Goes en de Bevelan den verschijnt. Voor de handhaving en verbreiding van de vrijzinnige gedachte in dit be langrijke Zeeuwsche economische- en landbouwcentrum mag dit zoo wil het ons voorkomen een verheugend feit geacht worden te zijn. MIDDELBURG. Het Middelburgsch Muziekkorps geeft Vrijdagavond weder eene uitvoe ring op het Molenwater, De eerstvolgende (uitvoering in de Abdij is bepaald op Zondag 24 Juli, van 12 tot 1 uur, Borgen rterKJJHItaamóljedeBallerdahf (Jngez.medJ VLISSINGEN. Het totaal aantal ingeschreven werkloozen steeg met 29 en wel van 858 tot 887. Van deze zijn 114 te werk- gesteld bij de werkverschaffing. ZUID-BEVELAND. GOES. Naar de Zeeuw verneemt heb ben zich voor de functie van ontvanger griffier van het waterschap Breede Watering bewesten Ierseke 29 sollici tanten aangemeld, waarvan zich later 3 personen hebben teruggetrokken, 't Bestuur heeft op de aanbeveling ge plaatst de heeren J. Buteijn te Bergen op Zoom, secretaris vati de suikerfa briek Zeeland, C. E. P. Lenshoek te Ka- pelle en A. Mol te Kapelle. SCHOUWEN-DUIVELAND. BRUINISSE. In de gehouden vergade ring van den gemeenteraad memoreerde de voorzitter het plotseling over lijden van den heer M. Hage, die de vorige vergadering van den gemeente raad nog heeft bijgewoond, en den avond daarop is overleden. Hij sprak den dank uit voor hetgeen de heer Hage gedurende zijn lidmaatschap voor de ge meente heeft gedaan en hoopt dat de familie moge gesterkt worden in het droevig verlies. Mededeeling wordt gedaan van de Kon. goedgekeurde verordening rege lende het vergunnings- en verlofsrecht en het door de Kroon goedgekeurde be sluit, waarbij het getal opcenten op de gemeentefondsbelasting voor 1932'33 is bepaald op 50. Goedgekeurd wordt de begrooting van de gezondheidscommissie in ontvang en uitgaaf van 1290.41; de bijdrage voor deze gemeente is 24.43. THOLEN. OUD-VOSSEMEER. De deelgerech- tigden in de ambachtsheerlijkheid Oud en Nieuw-Vossemeer en Vrijberghe heb ben aan al de pachters der grasettingen aan dijken en wegen in Oud- en N.-Vos- semeer, Vrijberghe, Hollarepolder en Vanhaaftenpolder een reductie van 25 pet, toegestaan op de pachtpenningen van het thans loopende jaar. Bij beschikking van den minister van Financiën zijn verplaatst de ontvan gers der directte belastingen, enz. P. Pad mos van het kantoor Domburg naar het kantoor Oudewater; H. Eshuis van het kantoor St. Maartensdijk naar het kantoor Asten; en S. Boonstra van het CIGAR ET TES-COCKTAH^lGARET^^COCKTLAJl^lGAREir CIGARETTES - COCKTAIL CIGARETTES - COCKTAIL CIGARET (Ingez. Med.) kantoor Hontenisse naar het kan toor Ittervoort. Dinsdagavond is op den Rijksweg langs het kanaal tusschen S c h o r e en Hansweert, de Evangelisatie-auto ge- loopen op een vrachtauto. De vracht auto bekwam ernstige schade. Zondagnacht brak brand uit op de hofstede van zekeren Van de V., in de Koestraat, gem. Koewacht. Behalve de schuur gingen wat materialen verlo ren. ZOMERPRACHT. „Nu is de maat van 's aardrijks lust gevuld zegt Frederik van Eeden, de kortgeleden gestorven dichter, in een zomerlied. En ja, dit is inderdaad de tijd der volheid van aardsgenot. In de groe ne velden is de hooioogst verzameld en als geurige last geborgen in de schuren. Het lied van den arbeid heeft geklon ken in den zonnigen zomerdag. De aar de, onvermoeid van geven, zendt op nieuw op de gemaaide landen de gras scheuten naar boven en overdekt met een frisch groen tapijt, wellend uit diep ten van vruchtbaarheid, het aangezicht der velden. Op de bouwakkers is het al- leins volle bloei en groei; bloei en groei, die bij het voortgaan der weken en maanden stilaan tot volle rijpheid ge dijt. Wie in deze dagen een tocht maakt door de landen, wie niet alleen het al gemeen gezochte en bewonderde na tuurschoon der bosschen zoekt, maar ook over akkers en velden zijn oog laat gaan, die ziet nu zomerpracht in volle uitbundige heerlijkheid. Die ziet statige hoeven te midden van welige velden, rappe molens, die hun wieken wentelen op den wind, drukbevaren kanalen, waar de schepen varen af en aan, 't bonte vee, dat graast in' vette weiden, «koren akkers, waar" 't wuivend groen straks rijpt tot welkend geel, aardappelvelden, die weer rijkelijk voedsel zullen bren gen, torens die zich heffen uit dicht ge boomte van stad en dorp in 't rond en wijde hemel, blauw op zonnige dagen met witte wolkenstoeten getooid. En het is alles een beeld van schoonheid, het schijnt alles een tafereel van rijkdom en welvaart volop. Wij weten dat schijn ook hier, zooals zoo vaak, menig keer bedriegt. Dat dit uiterlijke beeld niet altijd harmonieert met innerlijke gesteldheden. Dat er wel voor velen arbeid is, maar dat vaak de "vraag gesteld moet worden waarvoor gewerkt wordt, tot winst of tot verlies? Dat anderen geen arbeid vinden voor de kracht hunner handen en de gaven van hun geest. Neen, er is een schrijnend contrast in onze dagen en over heel de wereld min of meer tusschen aardeluister in zomer dagen en zorg in zoovele harten en aan wezige of dreigende nood in zoovele huizen. Hoe schijnt daarbuiten in de landen alles vol harmonie en hoe lijkt het in de wereld en in de vele harten vol disso nanten, vol wanklanken te zijn. Moge de hoop niet sterven en het vertrouwen niet wijken. Er is een aarde, die niet moe wordt van geven, die brood en ander voedsel altijd weer in volheid van gevensdrang bieden wil aan allen. De gang der seizoenen blijft onverbro- ken, de tooi der getijden siert altijd weer opnieuw de aarde in koningskleed. Moge dan een arme dwalende mensch- heid daaruit, ook daaruit iets van troost putten. En moge zij wegen vinden, waar langs haar voet wat blijmoediger, wat rustiger, wat moediger en vaster kan gaan. Er klinkt een klacht op, er klinken veel klachten op over de bloeiende, rij pende aarde. Mocht de zomerluister, die van arbeid getuigt, van rust'loos wer ken, vroeg en laat als heilige wet van 't leven, ook ons bereid maken en moedig tot het werk, ondanks alles, onversaagd. Mochten wij het met den gestorven dichter, die zelf zulk een groot bewon- 13-VII-'32: Dinsdag hoogste lucht- temperatuur 26.7 °C; (80 °F); laagste 18.6 °C (65 °F). Heden 9 h: 20 °C; 12 h: 23.2 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 761 mm, laagste 756 mm. Hoogste barometerstand 765.7 mm te Thorshavn; laagste 755.5 mm te Mar seille. Zwakke veranderlijke wind, betrok ken tot zwaar of half bewolkt. Waar schijnlijk nog regen of onweersbuien, iets koeler des nachts. Zon op: 4 h 55; onder 21 h 16. Licht op: 21 h 46. Maan op: 17 h 21; onder: 24 h 47. V.M.: 17 Juli. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Juli. Hoogwater. Laagwater. Wo. 13 9.31 21.58 3.37 15.59 Do. 14 10.39 23.10 4.43 17.11 Vr. 15 11.45 5.51 18.25 Za. 16 0.19 12.48 6.52 19.28 deraar van de natuur en zulk een ruste loos strevende was, ondanks alles kun nen zeggen: «i- '""*2 In kracht van liefde en door smart [gewijd, Zal ik mijn werk volbrengen, [vastberaan. A. L. B. Wijlen ds. Joh. de Voogd werd op 14 Aug. 1898 te Cats inhet ambt be vestigd, vandaar vertrok hij in 1901 naar St. Annaland en ging 15 Dec. 1907 naar 's-H eer Arendsker- k e. De overledene was ridder in de orde van Oranje-Nassau. Men schrijft aan het Handelsblad uit Zeeland: Een vaste gewoonte is het, dat te S t. Philipsland de predikant der Oud- Geref, gemeente nog steeds draagt de ouderwetsche „steek", kuitbroek en gespschoenen. Wel opvallend is het, dat de driekante punthoed, na door bur gers in de 18e eeuw reeds lang gedra gen, eerst later de predikanten tegen deze „nieuwe mode" geen 'bezwaar meer hadden en zelf er zich mee ver sierden. De eerste predikant van wien een afbeelding met steek is bewaard, is die van ds. Petrus Schrijver, leeraar der Doopsgezinden te Haarlem in de jaren 1740. Het dragen van den „petit- maitre" moet toen ergernis hebben ge wekt. Ds. A. G. H. van Hoogenhuyze deelt aan het Handelsblad mede, dat door iemand die onbekend wenscht te blijven een gift geschonken is van 1500 voor de Evangelisatie-vereeni- ging in den Wieringermeerpolder. En door denzelfden een andere gift van 1500 voor de classicale Zuiderzee- commissie, classis Amsterdam, tot het stichten van kerken en pastorieën in den Wieringermeerpolder. De Alle-Dag Kerk, De Amsterdamsche Alle-Dag Kerk werd tot half Juni door reeds meer dan 5000 personen bezocht.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1