provinciale RANDSPIRITUS- No. 161. Twee Bladen. MAANDAG 11 JULI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond! Hoog- en Laagwater ie Vlissingen. Kort Zeeuwsch Nieuws. K. M, ^oij- d.; E. z.; z.j i A. den stra, MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 'L 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg H8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk-' kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brievee" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 ceeL DE REGEERING EN HET RAPPORT- WELTER. Naar het Hbld. verneemt wordt in de hoogste ambtelijke kringen te 's-Gra- venhage aangenomen, dat de regeering het rapport-Weiter aanvaarden zal, om dat geen andere weg voor drastische be zuiniging mogelijk is gebleken. Een opdracht om de wetsontwerpen samen te stellen die het gevolg zijn van het aanvaarden van de voornaamste -voorstellen der commissie is echter nog niet officieel verstrekt. Alleen bij het op maken van de rijksbegrooting wordt met .de voorstellen reeds rekening gehouden. BOUWVAKARBEIDERS CRISIS- WERKLOOZEN? Naar het Hbld. verneemt, heeft de mi nister van Binnenlandsche zaken aan de werkgevers- en werknemersorganisaties, partijen bij de landelijke collectieve ar beidsovereenkomst, medegedeeld, dat wegens noodzakelijk gebleken voor-over leg de bespreking met hem, welke be paald was 12 dezer, is uitgesteld. Zooals men weet is deze bespreking een uitvloeisel van de mededeeling van den minister in de Tweede Kamer bij de interpellatie-Kupers, beoogende om de bouwvakarbeiders als crisiswerk- loozen te doen beschouwen en hen voor verlenging van uitkeering uit de werk- loozenkas in aanmerking te doen ko men. De minister heeft aangekondigd, eerst overleg met de organisaties te willen plegen teneinde er zich te vergewissen of zij bereid zijn de collectieve arbeids overeenkomst, die nog tot 1 Maart 1933 geldt, tusschentijds te wijzigen. BE MOEILIJKHEDEN IN DE MIJNINDUSTRIE, In verband met de moeilijkheden in de mijnindustrie, verneemt de Maas bode, dat de directie van de Oranje Nassau mijn overweegt, om duizend man van haar arbeiders te ontslaan. Vrijdagmiddag heeft te Heer len een bespreking plaats gehad tus- schen de directies van de staats- en particuliere mijnen over de huidige situatie. Men was eensgezind van oor deel, dat het zooals het nu gaat, niet kan blijven voortgaan. De besprekingen hadden verder een vertrouwelijk ka rakter. Heden wordt wel op de Oranje Nassaumijnen gewerkt. LOONEN TYPOGRAFIE. Naar de „Volkskr." verneemt, heeft de looncommissie voor de typografie Donderdag opnieuw vergaderd, nadat zij op 27 Juni niet tot overeenstem ming was gekomen over de vraag of loonsverlaging toegepast moet worden, gezien den bedrijfstoestand en de da lende kosten van het levensonderhoud. In deze tweede vergadering staakten de stemmen andermaal. De commissie moet nu nogmaals bij eenkomen, aangevuld met een onpartij- digen voorzitter. Wanneer deze derde vergadering zal plaats hebben is nog niet vastgesteld. Het bezoek van Prinses Juliana aan Roermond in verband met de eeuwfeestviering der stad, zal zeer waarschijnlijk plaats hebben op 23 Aug. a.s. Mr. H. A. Dambrink, te Utrecht, door het Centraal Stembureau benoemd als opvolger van wijlen mr. Th. Heems kerk tot lid der Tweede Kamer, na het bedanken van mr. H. Bijleveld, zal naar de Stand, verneemt, deze benoeming aannemen. De kapitein van de Dempo heeft naar Aneta meldt meegedeeld, dat hij geen beschadigde goederen meeneemt. De toestand van de derde klasse, waar in veel water gespoten moest worden is redelijk, In de Zaterdag gehouden zitting van den gemeenteraad van Enschede is besloten, tot de instelling van het eere burgerschap der gemeente en den heer Edo J. Bergsma, die als burgemeester af scheid nam, te benoemen als zoodanig. Tevens werd besloten den scheiden den burgemeester den eerepenning der stad in goud aan te bieden. De besturen van de Nederlandsche textielarbeidersbonden, St. Lambertus, De Eendracht en Unitas, vertegenwoor digende 40.000 leden, hebben naar Aneta uit Buitenzorg meldt, in verband met de catastrophale werkloosheid in de Ne derlandsche katoenindustrie bij de Ned.- Indische regeering telegrafisch aange drongen op tijdelijke contingenteering van den invoer van katoenen manufac turen in Ned.-Indië. toestellen en -nikkelen theestoofjes in 13 soorten. Alle van prima constructie, dus veilig. Voor 's zomers buiten Spiritusverkoopkanl. en 's winters thuis. „Bergen op Zoom-Delft" (Ingez. Med.) MIDDELBURG. PLAATSELIJK CRISIS-COMITE. In de week van 4 tot en met 9 Juli is ontvangen: N.V. V. f 2,60, wekelijksche collecte f 116.97 fc, Zr. J. P. K. f2,50. Maandelijksche bijdrage per 1 Juli: Het te Middelburg wonende personeel der P.Z.E.M., kant. Middelburg f 16,40, J. H. J. f 0,50, P. V. fl, fa. R. A. P. f 1, W. d. J. f 0,25, fa. P. f 1, A. L. 1. C. f 1, A. V. f 1, P. B. f2,50, mevr. wed. J. T. H.-v. d. B. f2,50, mej. wed. L. f 1, F. C. K. f2,50, H. J. C. v. d. W. f 1, mej. wed. B. v, d, P. f 0,25, J. M, H. f 0,50, mej. wed. J. P.-d. V. f 0,50, F. d. H. f 0,50, P. D. B. f 0,50, M. R. K. f 0,50, P. S. f 0,30, J. W. v. S. fl, A. K. f 0,25, W. J. B. f 1, W. H. f 1, C. J. d. K. f 1, P. B. f 0,50, H. f 1,25, H. H. f 0,25, W. B. fl, C. d. V. f0,50, mej. M. J. K. f0,50, mej, S. f 0,40, mej. H. f 1, A. H. M. f 0,25, J. T. Z. f 0,15, J. M. f 1, E. Ch. C. f 0,50, F. G. J. v. d. E. fl, J. P. L. fl, J. K. f 0,50, mej. A. S. f 0,25, S. T. f 0,25, J. W. f 1, P. v. L. f 1, J. L. f 0,50, dr. J. C. K. f 10, mej. J. E. S. f 0,25, A. L. K. f 0,50, mej. wed. S. P. A, B.-K. f 0,50, C, v, d. K. f 2,50, L. J. B. f 0,50, mevr. wed. M, C. H.-V. f5, A. v. d. E. fl, F. J. H. f 0,50, J. D. fl, J. A. A. f 0,25, M. S. f 0,25, mej. P. W. H. f 0,50, H. J. W. f2,50, K. J. f 0,25, P. V. f 0,50, M. H. f 1, mej. L. H. C. W. f 1, mej. M. J. G. W. fl, J. F. H. f2, W. G. f 0,50, A. P. v. D. f 2,50, K. D. f 1, M. J. O. f 1, H. A. R. f 0,50, R. E. K. fl, J. J. v. R. f 0,50, J. C. v. S. f 0,50, J. M. f2,50, J. d. K. f2,50, A. S. f 0,50, P. G. f 0,50, P. S. f 0,50, A. J. V. f 1, Gez. d. J. f 0,50, L. A f 0,50, P. J. B. f 1, mej. L. C, d. K.-d. B f 0,50, Ds. A. L. f 1, fam. N. P. D. f2,50, J. G. V. f 0,50, J, H, f 0,50, mej. wed J. v. S.-M. f 0,50, A. V. f 0,50, C. d. N. fl, P. M. f0,50, P. S. fl, F. v. d. P. fl, J. B. fl, E. J. P. f 0,50, F. V. f 0,10, A. D. f 0,50, C. d. V. f 0,50, P. v. d. O. f 0,50, J. V. f 0,50, personeel Gasthuis f4,65, J. v. d. D. f 0,40, H. v. M. f 1, P. v. S. f 1, personeel Meisjeshuis Kinder- zorg 2, Ds. A. L,, maandelijksche bijdrage per I. Augustus f 1. Wekelijksche bijdrage Gymnasium f 2,65. Maandel. bijdrage per 1 Juni: H. J. W, f2,50, Jongelingsver. f 1,25. Bij ons bureau is ontvangen: Weke lijksche bijdrage personeel Fa. Schulte Thieme f 2,63; in de collectebus één gulden. Als wij nog eens terugkomen op het werk aan de Koningsbrug, dan is het in de eerste plaats om te melden, dat ons van welingelichte zijde is mede gedeeld, dat men zeer lang heeft moe ten wachten op de blokjes hout, die als bovendek zullen worden aangebracht en die uit Australië moesten komen. Maar ook willen wij daaraan toevoegen, dat door invoering van een ploegenstelsel iederen dag 17 uur aan de brug wordt gewerkt en wel van des morgens 5 tot des avonds 10 uur. Had men dit niet gedaan dan zou het verkeer in plaats van 14 dagen gedurende vier weken gestoorc zijn geweest. Het blijkt in de praktijk hoe hoog noo- dig het is, dat alles gedaan is om den duur van dit verkeersobstakel zoo kort mogelijk te doen zijn, want vreemde automobilisten hebben al heel wat moei te ondervonden. Zoo reed Zaterdagavonc een Fransche auto aan het einde van de Stationsstraat links den hoek om en kwam op het terrein van den houthan del terecht. Een agent van politie bracht den automobilist weer op den goeden weg. Of de last van de brug nog niet groot genoeg was, brak Zaterdagmiddag in de Teerpakhuizenstraat het wiel van een met hooi beladen sleperswagen en was ook daar het verkeer afgesloten. Zoo veel mogelijk waarschuwde de politie de automobilisten en voerde het verkeer Niemand schat hoog genoeg wat hij zijn kan, niemand laag genoeg wat hij is. tijdelijk over Kinderdijk en Spijkerbrug, tot dat men weer vrij baan in de Teer pakhuizenstraat had gemaakt. Het leiden van het verkeer over den Blauwendijk, doet nog meer dan anders uitkomen hoe dringend het noodig is, dat een oplossing wordt gevonden om daar de bestrating te verbeteren, die aan de aldaar wonenden o.a. in den vorm van slijk of stof al heel wat ongerief heeft veroorzaakt. Ter gelegenheid van den verleden week herdachten Coöperatordag, ontvin gen heden alle werkloozen namens de Coöperatie „De Vooruit''' een doosje si garen. VLISSINGEN. Gisterenmiddag was in het kanaal een marinematroos aan het zwemmen, die zulks nog niet goed kon. Plotseling zonk de jongeman in de diepte weg. Een lid der Vlissingsche Reddingsbrigade mocht er na eenige vergeefsche pogin gen in slagen den drenkeling bewuste loos boven te brengen. Ongeveer 25 minuten heeft men de kunstmatige adem haling toegepast eer de matroos weer bij kwam. Hij is toen naar het Marine Hospitaal overgebracht. Gisteren was er alhier weer een druk vreemdelingenbezoek, o.a. kwa men vier Belgische plezierbooten met te samen ruim 1000 personen aan boord, een paar andere booten voeren door naar Middelburg. Op verzoek verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer, waarin me dedeeling gedaan wordt van de gelegen heid om den Scheldezwemwedstrijd op de motorveerboot „Prinses Juliana'' te volgen. ZUID-BEVELAND. De Gasthuistekorten te Goes. Zooals wij Zaterdag in het kort reeds meldden, hebben B. en W, openbaar ge maakt het rapport der Vereeniging van Ned. Gemeenten, ter beantwoording van de vraag of de gemeente aansprakelijk is voor de tekorten van het Gasthuis te Goes. Aan het rapport ontleenen wij het volgende: Het Gasthuis komt op de lijst bedoeld in art. 3 der Armenwet voor onder de rubriek bedoeld in letter a van art. 2 dier wet, m.a.w. als een gemeentelijke instelling van weldadigheid. Deze instel ling is een rechtspersoonlijkheid bezit tend lichaam (art. 5 der wet). Als rechts persoonlijkheid bezittend lichaam is het Gasthuis aansprakelijk voor eigen ver- mogensrechterlijke handelingen, voor zoover niet een derde, b.v. de gemeen te, zich mede aansprakelijk heeft ge steld. Sluit de rekening over een jaar met een verliessaldo, dan zal dit saldo nim mer ten laste van de gemeente kunnen worden gebracht, tenzij de gemeente vrijwillig dit saldo accepteert. Kortom de gemeente is niet zonder meer aan sprakelijk voor de faits en gestes van de instelling. Het Gasthuisbestuur wil zonder meer de gemeente aansprakelijk stellen voor tekorten. Men zou zich bij een derge lijke opvatting kunnen afvragen, welke beteekenis dan nog toekomt aan het feit, dat de instelling rechtspersoon is. Wie dan wel voor de tekorten aan sprakelijk is? Volgens art. 26 der Ar menwet zijn, indien een bestuur zich bij zijn beheer schuldig maakt aan grove nalatigheid of handelt in strijd met de bepalingen van artt. 2225 van den al- gemeenen maatregel van bestuur, be doeld in art. 23, de bestuurders hoofde lijk voor het geheel jegens de instelling aansprakelijk, voor zoover zij niet ten genoegen des rechters aantoonen, het hunne te hebben gedaan tot voorkoming van de schade, of wel buiten staat zijn geweest tegen die schade te waken. Kan hier nu van grove nalatigheic van het bestuur van het gasthuis gespro ken worden? Om deze vraag te beant woorden geeft het rapport een overzicht van de handelingen van het bestuur ten opzichte van de begrootingen over de jaren 19291931. 1. De begrooting over 1929 wordt de gemeente aangeboden 10 Juni 1930! De rekening over dat jaar wordt aan den Raad overgelegd 28 Juli 1931! 2. De begrooting over 1930 wordt aan de gemeente t e g e 1 ij k aangeboden met die over 1929, d.w.z. op 10 Juni 1930. 3. De begrooting over 1931 wordt aan geboden op 10 Augustus 1931! Een dergelijke handelwijze spot met elk comptabel beheer en maakt elke controle der gemeente tot een parodie. Toen de begrooting over 1929 op 10 Juni 1930 werd ingediend, is het buiten twijfel, dat toen aan 't Gasthuisbestuur bekend was en zeker moest zijn, dat over dit jaar een groot tekort ontstaan was (gewone dienst 14423.51 en bui tengewoon 7373.75). De begrooting echter sloot. Hier rijst de vraag of het woord misleiding een te sterke uitdrukking is om een dergelijke handelwijze te kwali- ficeeren. De buitengewone uitgaven en inkomsten waren op deze begrooting op 300 geraamd. Toen was echter bekend, dat het nadeelig buitengewoon slot over 1928 7503.63 bedroeg. De begrooting 1930, ingediend op 10 Juni 1930, wees als ontvangst aan een bedrag van 98.977.22, terwijl de ont vangsten over '29 bedroegen 85.409.59, of na aftrek van een batig slot van een vorig jaar 82.692.37. Terwijl er allerlei redenen waren om een lagere ontvangst te ramen, werd aan de gemeente voor gespiegeld een ontvangst van 16.284.85 meer dan de ontvangst over 1929. De buitengewone uitgaven werden op nihil geraamd, terwijl het nadeelig saldo bui tengewoon over 1929 reeds 7373.75 be droeg. De rekening 1930 is nog steeds niet aan den Raad aangeboden. Het blijkt dat de gewone dienst 1930 sluit met een te kort van 24.763.71. De buitengewone dienst sluit met een voordeelig slot van 28.912.42, zonder dat de gemeente weet, waar het hooge ontvangcijfer van daan komt. De begrooting 1931 werd bij den Raad ingediend op 10 Aug. 1931. De inkomsten werden geraamd op 107.725.28, terwijl de werkelijke ontvangsten in 1929 be droegen 82.692.37 en in '30 81.951.12. Deze raming geeft wel blijk van een ongemotiveerd optimisme. Het tekort werd geraamd op 12.360.91, waarbij niet is begrepen 't tekort van 14.423.51 op den gewonen dienst 1929. Ingevolge een gedachtenwisseling tusschen B, en W. en het Gasthuisbestuur werd een nieuwe begrooting ingediend. Het uit- gavencijfer bleek gelijk, maar het bedrag aan inkomsten werd geraamd op een som van 17.083.03 minder dan oor spronkelijk. Het tekort steeg daardoor tot 29.443.94 en verschijnt als sluitpost als „bijdrage der gemeente Goes". In het rapport worden nog enkele on- derdeelen der begrooting nagegaan, waaruit, volgens de opstellers nog schril ler licht op de gestie van het Gasthuis bestuur wordt geworpen. Het nadeelig saldo van 1930 bedraagt 24.763.71, En toch verschijnt op de begrooting 1932 als nadeelig saldo 1930: pro memorie. Op grond van het bovenstaande, zegt het rapport, dat het gasthuisbestuur zich bij zijn beheer inderdaad aan grove na latigheid heeft schuldig gemaakt. In overweging wordt gegeven het in stellen van een nauwkeurig onderzoek naar het financieel beheer over 1929 1931. Behalve dit accountantsonderzoek is een nader onderzoek wenschelijk van deskundigen naar de ziekenhuis-exploi tatie. Wat blijkt dat de voedingskosten per dag in het Gasthuis te Goes in 1930 tot de allerhoogste behoorden. Overwogen zal moeten worden, of het in het belang van de gemeente Goes is, dat de ziekenhuis-afdeelingen van het Gasthuis blijft voortbestaan. Indien zulks inderdaad het geval is, zou de oplossing moeten worden gezocht in de opheffing van het gasthuis als instelling van wel dadigheid en in de omzetting in een gemeentelijke instelling en wel bij voor keur in een intercommunale instelling, omdat het voor zijn patiënten voor een groot deel op de omliggende gemeenten is aangewezen. In een bijlage bestrijdt het rapport een brochure van den heer Joh. Pilaar, voor zitter van het Gasthuisbestuur en toont in den breede aan, dat de gemeente niet zonder meer verantwoordelijk is voor de tekorten. Opening van de Jeugdherberg. Tholseinde. IERSEKE. Ruim een 100 personen hadden zich Zaterdagmiddag opgemaakt naar den Olzende polder om de opening bij te wonen van de jeugdherberg Thols einde. Burgemeester Gunning heette alle gasten welkom. Vertegenwoordigd waren de Jongere vredes actie, C. J. ll-VII-'32: Zaterdag en Zondag hoog ste luchttemperatuur 28 °C; (82 °F); laagste 20.9 °C (70 °F). Heden 9 h.: 16.6 °C; 12 h: 24.8 °C. 'Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand a 1 - hier 769 mm, laagste 760 mm. Hoogste barometerstand 764.7 mm te Kopenhagen; laagste 753.6 mm te Jan Mayen. Zwakke tot matige wind uit N.O. tot N.W. richtingen, zwaar bewolkt met tij delijke opklaring, toenemende kans op regen of onweer, later koeler. Zon op: 4 h 53; onder 21 h 17. Licht op: 21 h 47. Maan op: 14 h 17; onder: 24 h 06. E.K.: 11 Juli. Westkapelle is 28 min. en Dombur| 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Ma. 11 Di. 12 Wo. 13 Do, 14 Juni. Hoogwater. 7.31 19.52 8.26 20.49 9.31 21.58 10.39 23.10 Laagwater. 1.41 13.49 2.34 14.50 3.37 15.59 4.43 17.11 M. V., Voetbalvereeniging, de rijvereeni- ging Juliana, de A. J. C. van Goes, enz. Verder besprak hij het nut en het doei der moderne jeugdherbergen, een eisch des tijds, en het degelijke karakter dat tot grondslag dient. Ook Dr. Engelsma, Ned. Herv. Pred. alhier sprak zijn blijd schap uit over de opening, vooral daar dit onder zoo voortreffelijke leiding komt als hier het geval is. De gasten bezichtigden het interieur. De vereeni- gingen voerden openluchtspelen e.d. uit. KAPELLE. Vrijdag viel de zoon van den landbouwer J. op 't H. van boven uit de landbouwschuur; direct genees kundige behandeling moest worden in geroepen, welke dr. Pfeiffer verleende. SCHOUWEN-DUIVELAND. HAAMSTEDE. Zaterdag had aan het vliegveld de officieele opening door den voorzitter van het Luchtvaart-comité voor Schouwen-.Duiveland plaats van een nieuw gebouwd en keurig ingericht wachtlokaal. Daarachter bevinden zich de bergmateriaalplaatsen van de post, eerste hulp bij ongelukken van het Roo- de Kruis en van den technischen dienst der K.L.M. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O. D. De aanvaring op de Schelde. TERNEUZEN. Men seint aan de Maas bode van hier. De Harwich-boot „Malines", welke Zaterdagmorgen even boven Terneuzen door de „Hanseat" is aangevaren, waar bij het schip een gat aan stuurboordzij bekwam en aan den grond gezet is moe ten worden, is Zaterdagavond te half acht door acht sleepbooten vlot gebrach.t Tevoren was het groote gat gedicht en de machine-kamer leeggepompt. Om half negen is de „Malines" daarop naar Antwerpen gesleept waarbij het bergingsvaartuig „Redder I" langszij lag om de machinekamer vrij van water te houden. De machines van de „Malines" konden, doordat zij den geheelen dag gedeeltelijk onder water hadden gestaan, niet werken. Hedennacht te circa drie uur werd de sleep te Antwerpen verwacht. Met ingang van 16 Juli a.s. is de rijksveldwachter A. Dey, verplaatst van Amsterdam naar Middelburg. Met de Staatscourant van 8 Juli zijn verzonden afdrukken van de akten betreffende de Vlastelersvereeniging ge vestigd te Goes. Tot brigade-commandant der Kon, marechaussée te' B r e s k e n s is be noemd de heer A. van Haneghem, thans als zoodanig te Kloosterzande.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1