^rottirtciale No. 160. Twee Bladen. ZATERDAG 9 JULI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND, TRaanclaanerKÏÏ!.flaamde<k-%tt ~êmi ,JS£~' MIDDELBURGSCHE COURANT (dajfblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 15 2.30, elders 12.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager, Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg T elefoonnummers Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels Z2.10; elke rege? meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opgs nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 ces HET RAPPORT-WELTER, Tot hoever bezuinigd moet, In het thans verschenen rapport van de Staatscommissie voor de verlaging van de Rijksuitgaven (Commissie-Wel- ter) wordt het bedrag, waarmede de be grooting voor 1933 zou moeten worden verminderd, om te komen toi een al thans wat den gewonen dienst betreft sluitende begrooting, becijferd op rond ƒ100 millioen. De gemeente-financiën geven naar t' oordeel der commissie meer nog dan die van het Rijk reden tot bezorgdheid. Ge zien de groote risico's die de Rijksfinan ciën bij een onoordeelkundig gemeente lijk beheer loopen, behoort de ernstige aandacht der Regeering op deze zieke plek gevestigd te worden. Salariskorting. De commissie berekent, dat van het totale - Rijksbudget ad 587 millioen, slechts 395 millioen voor be zuiniging in aanmerking komt en dat hiervan de totale jaarlijksche loon- en salarislast rond 50 pet. bedraagt. Wil men een zeer groot bedrag op de land- nitgaven bezuinigen, dan moet men dus noodzakelijk daarbij de salarissen en loonen aantasten. Voorgesteld wordt: inkrimping van de personeelformaties met 12 pet. (verwachte baten pl.m. 7,2 .millioen); blijvende salariskorting van 13 pet. voor de ongehuwden en 8 pet. voor gehuwden (bezuiniging pl.m. 24 millioen na aftrek van reeds bestaande kortingen wordt dit per saldo 14,5 mil lioen). Gelijksoortige verlaging van de loonen en salarissen van personeel in dienst der andere publiekrechtelijke li chamen zal als noodzakelijk complement van dezen maatregel door een wettelijk voorschrift moeten worden afgedwon gen, indien zij niet uit eigen beweging wordt opgelegd. Voorts zal het even wicht moeten worden hersteld tusschen de salarissen en loonen van het Rijks personeel en van het personeel in dienst van publiekrechtelijke lichamen. Verder wordt voorgesteld: een ver mindering met 15 pet. van de uitgaven voor materieele en overige behoeften (bezuiniging pl.m. 2.850.000) en van de door het Rijk verleende subsidiën, niet berustend op wettelijke regeling of con- tractueele verplichting (bezuiniging rond 1 millioen); een vermindering met ge- gemiddeld 25 pet. van de gratificatiën (bezuiniging rond ƒ240.000); een wijzi ging van het reisbesluit (bezuiniging 855.000); meer doeltreffende toepassing van het instituut voor arbeidsovereen komsten en vervallen van het instituut der tijdelijke ambtenaren. De hier bo vengenoemde bezuinigingen (waarbij de algemeene inkrimping van de personeel formaties met 12 pet. bij alle departe menten zal worden toegepast, na advies van een beperkte commissie van hoofd ambtenaren) geven een totale bezuini ging van 28.945.000. Voorts worden op verschillende be grotingshoofdstukken bijzondere bezui nigingsmaatregelen voorgesteld. Hier door wordt op Buitenlandsche Zaken 323.000 bezuinigd; op Justitie (o.a. door afschaffing van 50 kantongerechten en van de rechtbanken te Roermond, Zutphen, Tiel, Dordrecht, Alkmaar en Winschoten) 3.140.000. Op Binnenland- sche Zaken en Landbouw (o.a. door een verlaging met 15 pet. van den werk- loozensteun) 1.697.000; op onderwijs (o.m, door vermindering van 10 pet. op de kosten van het Hooger Onderwijs, concentraties van openbare lagere scho len, U.L,O.-scholen enz., doorvoering van de 45-schaal enz.) 15.404,000; op Financiën 4.882.000; op Defensie (o.a, door besparing van 10 pet. op de kosten van de marine- en legerorganisatie) 7.503.000; op Waterstaat (o.a. door vervanging van het wegenfonds door 'n Rijksverkeersfonds en uitstel van de Noordoostinpoldering van de Zuiderzee) 25.335.000; op Arbeid, Handel en Nij verheid 13.297.000; en op Koloniën 1.340.000. Met de reeds genoemde algemeene bezuiniging van 28.945.000, geeft dit een totale bezuiniging van 101.866.000. Gezien het feit, dat in de latere jaren het uitgavenpeil sterker is gestegen dan het volksinkomen, terwijl het belastbaar inkomen in de naaste toekomst met 30 tot 50 pet. zal blijken te zijn gedaald, acht de commissie de mogelijkheid geenszins uitgesloten, dat deze bespa ringsvoorstellen nog slechts een eerste schrede zullen vormen op den moeilij ken weg der budgetverlaging, die spoe dig door een tweeden stap van niet min der verre strekking gevolgd zal moeten worden. Wij komen op de hoofdstukken Maan dag terug, doch reeds thans deelen wij mede dat voorgesteld wordt over te gaan tot de opheffing van 50 kantonge rechten, o.a. van Goes, Oostburg, Hulst en Tholen. HET NEDERLANDSCH—BELGISCH HANDELSVERDRAG. Het Volkenbondssecretariaat heeft gister een nota van de oeconomische afdeeling openbaar gemaakt over de verdere ontwikkeling van de toestan den op het gebied van den internatio nalen handel. Daarin wordt verklaard, dat in de maand Mei de internationale goederenruil nog meer verminderd is. In- tusschen wijst de nota er op, dat ook eenige gunstige teekenen zijn te ver melden, die op een hervatting van de internationale samenwerking wijzen. Uit voerig wordt in dit verband gesproken over de Nederlandisch-Belgische con ventie, die te Lausanne geparafeerd is. De nota geeft een overzicht van den in houd der conventie en wijst er op, dat het NederlandschBelgische verdrag na toetreding van nog eenige staten, zal kunnen beschouwd worden als een van die collectieve verdragen, tot vermin dering van de oeconomische handelsbe lemmeringen, ten gunste waarvan naar de meening van het oeconomisch vol kenbondscomité, uitgesproken in de stu die over de meestbegunstigingsclausule, deze clausule buiten werking zal kun nen worden gesteld. Door het toetreden van steeds meer Eurgpeesche staten tot de Nederlandsch Belgische conventie, zou daardoor ge leidelijk die vrije Europe esche markt gevormd worden, die de oeconomische deskundigen van de Europeesche com missie als hoofddoel der commissie heb ben beschouwd. NEDERLAND EN BELGIë. Naar Reuter uit Brussel seint, 'heeft de minister van transportwezen, Fort Lomme, bij de debatten over de begroo ting van Buitenlandsche Zaken verklaard, dat de Belgische regeering voortdurend moeite doet, de verhouding met Neder land te verbeteren. De afgevaardigde De Kerchove d'Exa- erde verklaarde, de overeenkomsten met landen ten Noorden van België goed te kunnen keuren, op voorwaarde, dat er maatregelen getroffen worden, om den Belgischen landbouw te bescher men. Hij drong er op aan, de overeenkom sten, die met Nederland waren aange gaan over de afvloeiing van het Vlaam- sche land, zoo spoedig mogelijk in toe passing te brengen. Vos (Frontist) zeide, dat de economi sche belangen van België buitengewoon gediend zouden worden door een poli tiek van goede verstandhouding met Ne derland. Hij wenschte ook, dat men de crisis, die zoowel Rotterdam als Ant werpen treft, zou benutten om den wed ijver tusschen die twee steden uit den weg te ruimen. Een specialiseering van de beide ha vens zou een middel kunnen zijn om tot een nieuwe regeling te komen. LOTISÏCO, Naar men aan de N. R. Crt, meldt, heeft de directie van Lotisico het voor nemen om, te beginnen met de volgende loterij (de 461ste) voor de houders van doorloopende loten zelf overeenkom stig de voorwaarden en onder toezicht van een notaris en het publiek trekking gen te organiseeren, In dat geval zullen er 3 trekkingen per jaar worden gehou den, waarbij echter alleen de prijzen van 100 tot 100.000 zullen worden getrokken en dus geen eigen gelden en nieten. De Winkelsluiting. Nu gisteren de kwestie van het open zijn van de winkels op Zondag ook in den Vlissingschen gemeenteraad aan de orde is geweest men zie het ver slag in het Tweede Blad is het zeker gewenscht er met een enkel woord op te wijzen hoe groot het verschil is in de opvatting van de leden van dat college en van onze vroede vaderen. Waren hier alle S.D.A.P.-ers starre tegenstan ders van het open zijn en zagen zij het algemeen belang der stad voorbij, in onze zusterstad waren twee der le den van die fractie van breeder opvat ting en ook de S.P.-er voelde, dat het voor arbeiders, die er Zondags op uit trekken, verre van aangenaam is in een doode stad te komen. Maar ook aan de rechterzijde waren er te Vlissingen, be halve de 3 katholieke leden van den raad, nog drie andere, die blijk gaven eerbied te hebben voor hen, die hun Zondag op gepaste wijze, als is het dan niet op streng calvinistische, wenschen door te brengen. Zelfs een der antirev. heeren meende, zoowel in de commissie van strafverordeningen als in de raads vergadering voor te kunnen stemmen en twee der Christelijk-historischen weken af van den derden der fractie, die zich bij de discussie reeds als tegenstander had doen kennen. Het was o.i. alles bij elkaar wel een beter inzicht in de toe vertrouwde belangen, dan te Middel burg is gebleken, (Jnjjez.. mecL MIDDELBURG. Het was gisterenavond schitterend weder voor een Molenwateruitvoering en er waren dan ook veel belangstellen de voornamelijk, rustig toehoorenden, die genoten van de muziek, die ook hier zoo ten volle tot haar recht komt. VLISSINGEN. In de week van 2 tot 8 Juli zijn in het gewone bad 1121 dames- en 1176 heeren baden genomen, totaal dus 2297, in het volksbad waren de cijfers resp. 631, 695 en 1326. Zondagavond 8 uur geeft de har monie St. Caecilia, directeur de heer A. J. Geijsen, een concert op den Boule vard Evertsen. WALCHEREN. Het raadhuis te Veere, H. M. de Koningin-Moeder heeft door het zenden van een belangrijke gift we derom van Haar voortdurende belang stelling in de restauratie van Veere's Raadhuis doen blijken. O. EN W. SOUBURG. Gistermiddag viel het vier-jarig dochtertje van een schipper alhier van de loopplank tus schen kade en schip. Op haar hulpge roep sprong de vader gekleed te wa ter aan wien het is mogen gelukken het kind aan den verdrinkingsdood-te ont rukken. ZUID-BEVELAND. GOES. Burg. en weth, hebben thans openbaar gemaakt het rapport der Ver. van Ned. Gemeenten inzake de aanspra kelijkheid van de gemeente voor de te korten van het Gasthuis. Overvloed van copie op het laatste oogenblik, dwingt ons voor heden te volstaan met de mededeeling, dat het rapport constateert, dat het gasthuis- bestuur zich bij zijn beheer inderdaad aan grove nalatigheid heeft schuldig ge maakt. Op de motiveering komen wij Maandag terug. HANSWEERT. Gistermorgen is het zeilschip „Ambulant" schipper Van Schooten, geladen met kolen van Frank rijk en bestemd naar Wageningen, bij Terneuzen in aanvaring geweest met 'n zeeboot. Het zeilschip is lek geworden en met behulp van 2 motorbooten op de slik ken gezet in den Biezelingschen ham. Men zal trachten het water uit het schip te pompen en het lek te stoppen. Na bloesem de vrucht. Men schrijft ons: Trok Zuid-Beveland gedurende den bloeitijd veel belangstelling van fietser, wandelaar en automobilist, thans komt de vruchtenperiode de aandacht vragen en zeggen de vloggen aan de hekken der kersenboomgaarden hier en daar weldra, dat de kersen rijp en te koop zijn. Voor clubs en gezelschappen de tijd om z.g. „kersentochtjes" te organisee ren. Oudelande, Driewegen, Kapelle, Biezelinge, Schore, Wemeldinge, Kloe- tinge enz., hebben kersenbongerds zon der tal. De „Bevelandroute" door de V. V. V. te Goes in kaart gebracht, en opgeno men in den nieuwen folder met vele an dere gegevens uit de Bevelanden en verder Zeeland, voert langs vele dezer kweekerijen heen. Genoemde folder Wordt op aanvraag aan het Bureau V, V. V. te Goes gratis toegezonden. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O. D. Aanvaring op de W, Schelde. TERNEUZEN. Zaterdagochtend om streeks half zes heeft op de Wester Schelde een aanvaring plaats gehad tus schen het s.s. „Malines" van den dienst van Harwich naar Antwerpen, en de tankboot, „Hanseat" uit Danzig. De „Malines" kreeg ernstige schade en begon onmiddellijk water te maken. Het stoomschip is toen ter hoogte van den Eendrachtpolder op de plaat gezet om zinken te voorkomen. Uit Terneuzen zijn onmiddellijk sleep- booten ter assistentie vertrokken. Een andere opkomende Harwichboot voor Antwerpen, die even later de plaat waar de „Malines" op het droge was gezet, moest passeeren, is langszij ge komen en heeft de passagiers van het beschadigde stoomschip overgenomen. De aanvaring geschiedde tijdens dich ten mist. Omtrent de aanvaring verneemt V.D. nog het volgende:

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1