IJrotiinciale JSeeutuscfie Gewoon tarief 34 Cent per K.W.U. Vastrechttarief: vast bedrag per bewoonbaar vertrek en 7 cent per K.W U. Speciaal vastrechttarief voor de meest uitgebreide huishoudelijke toepassingen 15% verhooging van het vaste bedrag en ,5 cent per K.W.U. Enkeltarief Klein Kracht: naar gelang jaarverbruik van 24 tot 14 cent per K.W.U Dubbeltarief Klein Kracht: 's avonds 34 cent, overdag 14 tot 11 cent per K.W.U Groot Kracht boven 1500 K.W.U. per jaar 11 tot 5 cent per K.W.U. No. 159. Twee Bladen. VRIJDAG 8 JULI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. IflorgeniwlttM^ Haaiiwljede3iotleniamf UITG.N.V, DE MIDDELBURGSCHE COURANT SCHILDERIJENREPRODUCTIES EN 'R RIJKSBEZUINIGING. Het lid van de Eerste Kamer, de heer Blomjous heeft aan den minister van Waterstaat de volgende schriftelijke vragen gesteld in verband met de toe zending van een portefeuille, o.a. aan de leden der beide Kamers der Staten Ge neraal, betreffende de afsluiting en ge deeltelijke droogmaking van de Zuider zee, inhoudende twaalf reproducties van aquarellen van H. Heuff, Roeland Ko ning, J. H. v. Mastenbroek, C. Vreeden- burgh en IJpe Wenning. 1. Hoe groot is het aantal dezer por tefeuilles, welke gratis zijn rondgedeeid? 2. Hoe groot is het totale bedrag der kosten van deze portefeuilles en derzel- ver verspreiding? 3. Uit welken begrootingspost zijn de ze kosten bestreden? 4. Is de minister niet van oordeel, dat deze reproducties niet het geringste nut hebben om zich technisch een oordeel te vormen over de Zuiderzeewerken, maar zuiver moeten worden beschouwd als een kostbare weeldeuitgave, welke het Rijk zich niet mag veroorloven, en zeker niet in deze zware tijden, waarin met den allergrootsten ernst moet wor den gestreefd naar het herstel van het evenwicht van 's Lands financiën? 5. Is de minister bereid te verklaren in de toekomst, zeker zoo lang de toe stand van 's Rijks schatkist de allergroot ste beperking der uitgaven dringend eischt, aan dergelijke onnoodige uitga ven zijn goedkeuring te zullen weigeren? INVOERBELASTING VAN SUIKER BIETEN IN BELGIE, Bij de bespreking in de Kamer van 'n voorstel der regeering, waarbij de in voer van suikerbieten wordt belast met een recht van 130 francs per 1000 kilo gram, heeft naar de Brusselsche corres pondent van de N. R, Ct. meldt, het socialistische Kamerlid Henon verklaard, dat het niet opgaat, protectionistische maaregelen te treffen op het oogenblik, dat Koning Albert voor een terugkeer tot'den vrijhandel ijvert. Hij vond dit te meer ngepast, daar België zoo juist een handelsverdrag met Nederland heeft ge sloten en dit nieuwe invoerrecht voor al de \ederlandsche suikerbieten zal treffen. De voorgenomen maatregel, zei- de hij, is eveneens onvereenigbaar met de bepalingen der overeenkomst van Oslo, om welke reden de sociaal-demo cratische fractie dan ook heeft beslo ten tegen te stemmen. V erscheidene katholieke agrariërs waren voor het nieuwe invoerrecht te vinden. Een hunner zeide, dat België zich ingevolge het plan-Chadbourne te gen den ongewenschten invoer van sui ker onder den vorm van bieten moet verzetten. Het voorstel werd tenslotte in eer ste lezing door de meerderheid der Ka mer goedgekeurd. De tweede lezing bij appèl nominaal zal volgende week plaats hebben. DE BRAND AAN BOORD VAN DE „DEMPO". Gisterenmorgen werd definitief be sloten dat de „Dempo" Vrijdag nog niet zal vertrekken. Gisterenavond werd de aandacht geconcentreerd op de luiken, die om half zes werden geopend. De scheepsofficieren werden na inspectie van luik IV duizelig door de hitte en zij keerden terug. Zij constateerden dat het ruim was gevuld met een dikke rook- massa. Zij hadden echter geen vuur ge zien. Des avonds om circa 10 uur was het ruim nog niet gaszuiver, weshalve het luik opnieuw werd gesloten en gas werd toegevoerd. In den loop van den nacht is de temperatuur om het broei- punt sterk gedaald, doch de Rotterd. Lloyd acht opening van het luik vóór 8 Juli niet wenschelijk. De tabaksin spectie acht het onwaarschijnlijk, dat de brand aan boord van de „Dempo" ont staan is door broeiing van de tabak. De Rotterd. Lloyd deelt mede, dat het slechts een gissing is, dat broeiing in de tabak oorzaak van den brand was. Om trent de oorzaak van den brand kon nog geen uitsluitsel worden gegeven, riet vertrek van de „Dempo" is voor- loopig vastgesteld op Zaterdag in den loop van den dag. Het postvliegtuig de Ibis is heden uit Batavia naar Amsterdam vertrokken en de Ijsvogel te Batavia aangekomen De Minister van Justitie heeft in' antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid dr. v. d. Heide inlichtingen verstrekt betreffende een tweetal ge vallen van zelfmoord in het huis van bewaring te Assen, waaruit blijkt dat niet behoeft te worden gedacht aan eenige schuld door tekort in tact of wwaakzaamheid bij personeel of direc tie. Prov. Staten van Noord Brabant hebben besloten een bedrag van 100.000 beschikbaar te stellen to(t steun van den land- en tuinbouw. In de gisteren gehouden vergade ring van de Prov. Staten van Noord- Holland is besloten 't gemeentelijk aan deel in de verpleegkosten van krank- 850 tot 800. Een voorstel-Slingen- zinnigen, ingaande 1933, te verlagen van bergReinalda om reeds voor 1932 een verlaging toe te passen is, na uitvoe rige discussie ingetrokken. De Nederlandsche uitvoer van radiotoestellen enz. heeft volgens op gave van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Juni 1932 407.591 (v. m. 291.851) kg. bruto bedragen ter waar de van 2.179.837 (v. m. 2.075.558). De gemeenteraad van Utrecht heeft met 20 tegen 15 stemmen besloten de ambtenares in gemeentedienst, die be neden het 45ste jaar in het huwelijk treedt, ontslag te verleenen. De drie centrale landbouworgani saties, Chr. Boeren- en Tuindersbond, het Kon. Ned. Landbouw-Comité en de Kath. Ned. Boeren- en Tuindersbond be- toogen in een adres aan de Eerste Ka mer dat het gewenscht is het ontwerp- Crisis-varkenswet tot wet te verheffen en doet een dringend beroep op de Ka mer haar medewerking daartoe te wil len verleenen. Polder en Waterschapsbond. De Zeeuwsche Poider- en Waterschaps bond houdt haar jaarvergadering op Za terdag 16 Juli in het „Huis van Nassau" te Zierikzee, des voormiddags te 9.45 u. De agenda bevat o.a.: Jaarverslag over 1931; rekening en verantwoording over 1931; voorziening in de bestuursvacatures, ontstaan door het periodiek aftreden van de heeren D. J. Dees en J. Doeleman. De door het bestuur opgemaakte al- phabetische voordrachten luiden: a, voor de vacature Dees: 1. W, A. den Boggende te Axel; 2. D. J. Dees te Neuzen; b. voor de vacature Doeleman: 1. J. Doeleman, te Dreischor; 2. J. C. van Langeraad te Dreischor. Bespreking van art. 102 van het al gemeen reglement voor de polders of waterschappen in Zeeland; voordracht te houden door den heer mr. G. J. C. Schilthuis, secretaris van den Zuid-Hol- landschen Waterschapsbond te Rotter dam over: „Kwesties van stemrecht en omslag in de waterschappen"; bespre king van vragen en voorstellen in de vergadering door de aanwezigen te doen, onder meer zal worden besproken: „De bezwaren tegen de geldende bepalingen omtrent de taxatie der Calamiteuze pol ders, en hoe daaraan tegemoet te komen" welk onderwerp zal worden ingeleid door den heer J. M. van Bommel van Vloten. Na afloop der vergadering zal een ge meenschappelijke maaltijd worden gehou den in hotel „Prinses Juliana" te Zierik zee. Na afloop van den maaltijd zal een rijtoer worden gemaakt door Duiveland. MIDDELBURG. In verband met de heden begonnen werkzaamheden aan de Koningsbrug zijn enkele borden geplaatst. Het wil ons ech ter voorkomen, dat de beide aan het be gin der Stationstraat geplaatste niet vol doende zijn voor vreemdelingen. Alleen 'n klein bord met aanwijzing dat men ove- den Blauwendijk naar Domburg kan ko men is niet voldoende. Er moet o.i, met flinke letters staan, dat dit ook de weg is naar de Markt, dus naar het.centr der stad. Nu wij toch over richting aanwijzing schrijven, komt het ons gewenscht voor te adviseeren aan den tijdelijk in repa ratie zijnden wegwijzer, die anders op de Markt tegenover de Langedelft staat, aan te geven dat de richting Veere door de Langedelft leidt. i Gisterenmiddag had op den hoek van de Bree en den Zuidsingel een aan rijding plaats tusschen een Fransche autobus en een particuliere auto v Breskens. Laatstgenoemde werd deerlijk gehavend in de garage van den heer den Toonder gebracht. Persoonlijke ongeluk ken hadden niet plaats. Hedenmorgen had op denzelfden hoek een aanrijding tusschen een wielrijder en een auto plaats, wat ook bij een vrij ernstige beschadiging van het rijwiel bleef. (Jnpez.aedJ VLISSINGEN. De heer H. Wesseling heeft bij den gemeenteraad een voorstel ingediend om B. en W. te verzoeken ten spoedigste, althans voor 1 September a.s.: Ie. te berichten omtrent mogelijke be zuinigingen op de uitgaven der gemeen te; 2e. een voorstel in te dienen om de pensioenkorting ten laste van het ge- meentepersoneel te brengen of een loon- en salariskorting voor te stellen. Zaterdag zijn aan de Kon. Maatsch. „de Schelde" alhier een 120 arbeiders tijdelijk ontslagen, terwijl tegen a.s. Za terdag nog aan een 60-tal werklieden tijdelijk ontslag is aangezegd. In de gisterenavond gehouden ver gadering van de Vereeniging voor Zie- kenhuisverpleging, heeft de heer J. de Meij ontslag genomen als secretaris-pen ningmeester. De voorzitter, de heer dr. A. Staver- man, heeft den heer de Meij hartelijk dank gebracht voor hetgeen hij voor de vereeniging heeft gedaan. Als tijdelijk secretaris-penningmeester treedt op de heer A. v. d. Sande. Het fanfaregezelschap „Voort- waarts" uit Koudekerke directeur de heer André J. Geijsen, geeft Zaterdag avond 8 uur een concert in de tent in het Bellamypark. WALCHEREN. DOMBURG. De ontvanger der rijks belastingen te Domburg maakt bekend, dat voor het in ontvangst nemen van aanvragen om kostelooze rijwielbe- lastingmerken 1932-'33 zitting zal wor den gehouden op de navolgende plaat sen en tijdstippen. Te Westkapelle ten huize van den Ks. Dienstgeleider op Maandag 11 en 18 en op Woensdag 13 en 20 Juli a.s. des nam., van 7 tot 8.30 uur. Te Domburg aan het Ontvangkantoor op 21 en 28 Juli en 4 Aug. des namiddags van 6 tot 8 uur. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. De werkloosheid. AARDENBURG. B. en W. hebben zich in verband met de heerschende werk loosheid, per ciriculare tot de werkge vers gewend. Daarin heet het, dat er nog ongeveer 30 arbeiders geheel of gedeeltelijk werkloos zijn, dat de steun regeling de gemeente nu reeds een 700 heeft gekost, wat belangrijke offers van voor e af- celijk toch neri- tot it zij 16 h haai den mil- dag km zijn: LM.; n 12 nster aand ïrge- stier, 5 op, w, is emel :1 de men, artje oor alen, steld nelé, erry, jaar. een laten i in- icijn- ïïllu- ver- ïrste >r J. El- wick en ïien- try". ract- (B. door -unt. ge- |Kos- lfred ow", ver- Kos- door ver van n J. Mij. en kens gen en 932, tnin- van en, de c h e MIDDELBURGSCHE COURANT ©agblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen K 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk* kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieves" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 ceat.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1