^rouinciale No. 158. Twee Bladen. DONDERDAG 7 JULI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. ST A TEN-GENERAAL. BINNENLAND. po"- WEER EN WIND. ZEELAND. COURANT g)igblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg j8 cent per week, De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. CJITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regal meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk^ kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent, EERSTE KAMER. Oêconomische Raad. De Senaat behandelde gister 't wets ontwerp tot instelling van den oecono- mischen raad. De heer Westerdijk (v.d.) kan zich met de instelling van dit college vereeni gen, Hij is niet optimistisch daaromtrent, maar hoopt er het beste van, vooral met betrekking tot den landbouw. Hij drong aan op handhaving van de landbouwcri- siscommissie-Lovink. De Oeconomische raad zal niet deskundig zijn ten aanzien van de Landbouw-steunwet. De heer Gelderman (lib.) betreur de het, dat nog niet vaststaat, dat de commissie van bijstand, ressorteerende onder buitenlandsche zaken, verdwijnen zal. Hij meende dat deze commissie ge mist kan worden, ter wille van de een heid in adviezen. De heer Wibaul» (s.d.) zeide, dat zijn fractie niet de overtuiging heeft, dat met den Oeconomischen Raad iets be langrijks tot stand komt. Een en ander hangt af van de samenstelling. De minis ter kieze uitsluitend deskundigen, die over groepsbelangen heenkijken. Hij drong aan op publicatie van het verslag van den raad. Minister V erschuur zal zijn voor deel doen met de raadgevingen. Van de werkwijze en van de samenstelling van den raad hangt veel af. Er zal gezocht worden naar personen, die 'n algemeene oeconomische vorming hebben. Publicatie van het verslag zal plaats hebben voor zoover 's lands be lang er zich niet tegen verzet. Voor spe ciale landbouwkundige aangelegenheden kan de Economische Raad zich voorzien van een speciale commissie. Hij geloof de niet, dat de Commissie van Bijstand en de commissie voor de handelsverdra gen zullen worden gecontinueerd. Het wetsontwerp werd z. h. st. aan genomen. Vleeschcontingenteering. Bij het vleeschcontingenteeringsont- werp merkte de heer Koster (lib.) op, dat dit ontwerp niet voldaan heeft aan de verwachtingen. De conclusie litft voor de hand, dat de oorzaak der prijsdaling niet bij den invoer ligt maar bij onzen veestapel, die te sterk is aangegroeid. Deze contingenteering heeft ons geen voordeelen gebracht. De heer Van Lanschot (r.k.) meende, dat men met critiek op dit ont werp er rekening mede moet houden, dat het een eerste proeve is. Het is moei lijk, nu reeds conclusies te trekken om trent het resultaat. Hij meende echter wel, dat deze contingenteering nuttig heeft gewerkt en vroeg zich af of de ter mijn niet langer genomen moet worden. De heer Westerdijk (lib.) gaf toe, dat het effect dezer contingenteering niet gunstig is geweest. Ware zij echter achterwege gebleven, dan ware er een nieuwe tendenz geweest tot prijsdaling. Minister Verschuur zeide, dat de verhoudingen tot het buitenland steeds in acht genomen worden. Met contingen teering betracht de regeering de uiter ste soberheid. Van Deensche zijde had hij meer begrip verwacht omtrent onze nationale belangen. Onze vleeschproductie dekt de con sumptie, doch een kleine vermeerdering van den toevoer heeft grooten invloed op de prijsvorming. Deze contingentee ring heeft dan ook verdere inzinking der prijzen voorkomen. Met 15 Juli zal een nieuw besluit worden genomen. Het ontwerp werd z. h. st. aangeno men. Vergadering gesloten. INSTELLING VAN EEN REGEERINGSPERSDIENST. De commissie van advies heeft voor de instelling van een regeeringspers dienst aan de regeering een uitgebreid rapport uitgebracht, waarin zij tot het volgende concludeert: dat zij spoedige instelling van een regeeringspersdienst dringend gewenscht acht; dat instelling van een doelmatigen regeeringspersdienst zal kunnen plaats hebben zonder groote offers uit de schatkist te wenschen; dat zij zich er van bewust is, dat in een tijd van economische en financiee- le crisis als de onderhavige de grootst mogelijke bezuiniging moet worden toe gepast, doch dat juist in een tijd van crisis de weerloosheid van een staat tegenover tendentieuze perscampagnes in hooge mate gevaarlijk kan zijn, waar bij de commissie o.a, denkt aan Cam pagne ter ondermijning van het vertrou wen in het crediet of in het ruilmiddel van den Staat; dat op dezen grond de regeering moge overwegen, of niet de uitgaven voor de organisatie van een regeeringspersdienst ten volle zullen worden gerechtvaardigd door het nut dat zoodanige instelling in het bijzonder onder de huidige om standigheden, zal afwerpen. DE BEZUINIGING BIJ DE P. T. T. Naar aanleiding van vragen van de Tweede Kamerleden mevrouw Bakker- Nort en den heer Schaepman betreffende de reeds uitgevoerde en de voorgeno men bezuinigingsmaatregelen bij de pos terijen, telegrafie en telefonie, heeft de minister van Waterstaat, mr. Reymer, een algemeene kenschetsing gegeven van het beleid, dat in dezen door de P. T. T. wordt gevoerd. Hierbij wijst de minister op de nood zakelijke maatregelen, die de bedrijfs leiding thans toepast. En wel: a. beperking van het aantal arbeids krachten door doelmatiger tewerkstel ling. verhooging van praestaties, achter wege laten van werkzaamheden, die niet strikt noodig zijn, samenvoeging van diensten, die tot dusver afzonderlijk wer den verricht (post met telegraaf e.d.) Uittredenden werden meestal niet ver vangen, of, zoo dit onvermijdelijk bleek, door locaal personeel met betrekkelijk lage bezoldiging, dan wel door overgang van personeel van een dienstonderdeel (bijv. telegraafdienst) naar een ander (bijv. den post- of telefoondienst); b. vermindering van het aantal dienst reizen; c. een meer gelijke verdeeling van de verloven over het geheele jaar; d. beperking van onderhoudswerken tot hetgeen noodzakelijk was om, met een normaal risico een bedrijfszekere werking der outillage voldoende te waar borgen; e. vermindering van de eischen voor nieuwe gebouwen en bij verbouwingen. Schrapping van plannen, die uitstel ge- doogen. Beperking van exploitatie- en onderhoudsvoorzieningen in de gebou wen tot hetgeen voor het in stand hou den noodig was; f. vereenvoudiging in de vervoersme- thoden; g. een maatregel, in wezen van inter nen aard, maar zich meer naar buiten vertoonend, is de omzetting van hoofd kantoren in hulpkantoren en van hulp kantoren in stations. Deze geenszins nieuwe maatregel is reeds eerder onderwerp geweest van moties en gedachtenwisselingen in de Kamers der Staten-Generaal en van be schouwingen in de pers, van petities van gemeentebesturen, Kamers van Koop handel en vele anderen. Nu door verder strekkende bezuini gingsmaatregelen de belangen van de gebruikers moeten worden getroffen, heeft de bedrijfsleiding vooral naar die punten gezocht, waar de verhouding tus- schen de kosten van een dienst en de waarde, die deze voor den gebruiker heeft, al te ongunstig is. Zij heeft zich evenwel tevens den eisch voor oogen gesteld, dat vitale belangen zoo min mogelijk worden geschaad of voorzienin gen ten behoeve daarvan moeten wor den getroffen. Inkrimping postbestellingen. De bedrijfsleiding is toen tot maatre gelen gekomen, o.a. in plaasen met een bevolking van ten hoogste 5000 in woners in de min of meer aaneengeslo ten kom is of wórdt het aantal bestel lingen in den regel tot twee beperkt. In Zwitserland wordt deze regel sinds een paar jaren toegepast. In België wordt in tal van plaatsen van zeer veel groote ren omvang en beteekenis slechts twee maal besteld. Hetzelfde is het geval in andere naburige landen als Duitschland en Frankrijk. In het algemeen is het voldoende, dat in een plaats zooveel malen een post van elders wordt ontvangen als het aantal bestellingen bedraagt. Het is echter de bedoeling hierin, indien zulks zonder te hooge uitgaven mogelijk is, een wat rui mer standpunt in te nemen. Belangheb benden zullen dan in de gelegenheid ko men nog een derde post in handen te kriigen, indien zij die ten kantore in ontvangst (doen) nemen. Door dezen maatregel zal in bepaalde gevallen de De draden van uw wil zijn thuisge bracht bij andere, dan bij uw zwakke macht. Plan en gebeuren zijn als dob- belsteenen, in uwe hand wel, maar niet in uw macht. J. H. Leopold. vertraging, welke de nieuwsbladen door de beperkte ontvangst-gelegenheid on dervinden, kunnen worden vermeden of verminderd. Het is echter om financieele redenen uitgesloten, dat thans nog afzonderlijke courantenbestellingen worden ingesteld. Ter berekening v»n het aantal uren, gedurende welke een kantoor voor P. T. T, is opengesteld, geldt sinds jaren een maatstaf, die gegrond is op het telegraafverkeer. Uitdrukkelijk worde er op gewezen, dat in de uren, gedurende welke de te lefoondienst ter beschikking van de aangeslotenen is, geen wijziging is ge bracht, en dat deze ook in sluittijd van het kantoor voor den post- en tele graafdienst gelegenheid hebben tele grammen per telefoon te ontvangen en te verzenden. Deze bezuinigingsmaatregelen die de minister doelmatig gekozen acht, zijn, mede ter vermijding, zoolang het kan, van andere maatregelen van meer in grijpenden aard, zooals tariefsverhoo- ging, opheffing van nachtposttreinen, afschaffing van de bezorging van aan- geteekende stukken aan huis, staking van de wekelijksche luchtpostverbin ding met Ned. Indië en andere. Op de vraag van den heer Schaep man of het den minister bekend is, dat tengevolge van de vermindering der postbestellingen, de dagbladen, juist in dezen economisch slechten tijd, groot nadeel ondervinden en gedwongen wor den op tal van plaatsen zelf de bezor ging van de bladen ter hand te nemen, met het gevolg, dat de inkomsten van 't staatsbedrijf weer sterk verminderen, antwoordde de minister, dat de maat regelen, waartoe de dagbladen thans overgaan, en die den minister niet be kend waren, inderdaad schade voor het Staatsbedrijf zou beteekenen. Het be drijf zal zich evenwel deze schade ter wille van de groote belangen, die de bezuinigingsmaatregelen beoogen te die nen, moeten getroosten. DR. COLIJN EN DE STIJGENDE CRISISNOOD. In de te Alkmaar gehouden vergade ring van den Chr. Boeren- en Tuinders- bond, heeft oud-minister dr. H. Colijn een rede gehouden over den stijgenden crisisnood. Hierin heeft hij uitvoerig uit eengezet hoe de eene tak na den ande ren, het eene land na het andere in de verdrukking is geraakt. Men deinst bijna terug voor het ant woord op de vraag, waarop het uit moet loopen. Aan werkloozensteun geven we reeds 150 mill, gulden per jaar uit. Aan Ar menzorg 100 a 150 millioen. De Staat vraagt van de burgerij rond 700 millioen en de overige publiekrechtelijke licha men nog eens hetzelfde bedrag. De steun aan den landbouw vraagt straks 200 mil lioen. En het volksinkomen dat voor een paar jaar pl.m. 4000 millioen be droeg, daalde met 30 misschien met meer. Hoe zuilen daaruit genoemde be dragen geput worden? Bij het bankwezen komt men niet te recht. De handel schrompelt in. Men verwijst gaarne naar de „kapitalisten", doch ook hier zijn geweldige verliezen geleden. De fondsen van 89 vooraan staande ondernemingen, die Sept. 1929 een beurswaarde hadden van 5000 mil lioen gulden zijn thans tot 1500 millioen gedaald dus met 70 pet. Het inkomen daaruit is tot een zesde deel teruggeloo- pen. De bruto opbrengst van vijf voor name Indische producten, waarin enor me kapitalen belegd zijn bedroeg in 1928 nog ongeveer 1000 millioen gulden, in 1931 niet meer dan 300 a 350 millioen, zoodat thans niet meer de productiekos ten gedekt worden. Van de „rijken" is dus ook niet veel meer te halen naar te vreezen valt. De totale waarde van den cultuurgrond in Nederland met de daarbij behoorende gebouwen is ongeveer 3500 millioen gul den, juist het bedrag, dat effectenbezit ters in twee jaren verloren hebben. Geen enkele groep kan zeggen, dat zij alleen in de verdrukking is geraakt, en dus kan ook iedere wensch, dien men koestert, niet ingewilligd worden. Er worden met ontstellende luchthar tigheid maatregelen aanbevolen. Wij zijn aangewezen op uitvoer. Ons land zou nog geen 5 millioen be woners kunnen voeden, en we hebben er acht. In Duitschland zijn stellig 25 a 30 millioen menschen meer dan het voe den kan. Onze economische politiek is dus op uitvoer gericht. In 1929 voerden wij nog voor over de 600 millioen gul den aan bodemproducten uit vooral van veredelde producten terwijl we goedkoopere invoerden, die wij wel zelf hadden kunnen telen, doch voordeeliger invoeren. We moeten ons dus richten op ex port en desnoods op productiebeperking. Maar we zullen op verminderden ex port moeten rekenen en tot productie vermindering de toevlucht moeten ne men. Het ligt voor de hand dat ook de in voer verminderen moet en de vrijgeko men grond benut dient voor producten die anders ingevoerd worden, voor zoo ver de bodem dit toelaat. Dit zou kun nen als een beschermend recht hierbij medewerkt. Spr. noemt dit echter niet als aanbeveling. Hij meent, dat de door hem de laatste vijf jaren in binnen- en buitenland verdedigde .politiek van de open deur als het meest baatgevende is te beschouwen. Vooral voor ons land geldt dit. Doch als dit onbereikbaar is, als alle middelen daartoe falen, dan moe ten we ons zelf helpen. Doch dit zou een ramp worden voor onze 8 millioen zielen. De levensstandaard van ons volk zou omlaag gedrukt worden naar die van vele tientallen van jaren terug. Deze richting, de z.g. autarkische is alléén te aanvaarden als uiterste middel. DE BRAND OP DE „DEMPO". Aneta meldt nog de volgende bijzon derheden over den brand op de „Dem- De „Dempo" arriveerde Maandag middag te Tandjong-Priok tot Dinsdag avond laat nog goederen werden inge laden, zoodat de verrassing van de wacht, die om halfvier een verstikken- den rook in de nabijheid van de derde klasse bemerkte, te grooter was. De Ned.-Indische Steenkolen Handel- Mij. stuurde na het alarm de „Kraus", „Paul", en „Flip" langszij, doch evenmin als de „Jan van der Heyden" behoefden deze sleepbooten water te geven. Met koortsachtige haast werd het ba gageruim der tweede klasse ontruimd, aangezien dit vlak boven de gevaarlijke plek gelegen is, terwijl water tot tien cm hoogte werd toegevoerd om de stalen platen tegen krom trekken te bescher men. Op de stille Lloydkade deden zich geen incidenten voor. Publiek werd tot de kade niet toegelaten. Aan boord heerschte, nadat het eerste moeilijke werk achter den rug was, ver der de grootste kalmte. Het Europee- sche personeel converseerde op rustige wijze met elkaar, terwijl het Inlandsche personeel op het achterdek genoot van den slaapwekkenden zeewind, zoodat te gen 9 uur van buitenaf niets duidde op de tevoren beleefde sensatie. Bij het betreden van de derde klas echter bleek, dat ook toen de brandlucht nog niet was geweken. In de salons la gen haastig weggesleepte koffers terwijl 't water in het bagageruim gloeiend heet was geworden en het cement op de sta len platen was gebarsten. Alle koolzuurcylinders zijn geheel leeggespoten, een nieuwe voorraad is reeds door de Droogdok-Mij. geleverd. De „Dempo" moet na blussching een nieuw attest van zeewaardigheid krij gen, waartoe alle ruimen moeten wor den ontladen, onderzocht en opnieuw geladen, waarmede geruimen tijd ge moeid zal zijn. Niet alleen broeiing in de tabak, doch ook van copra en koffie worden als oor zaak genoemd. De directie van den Rotterdamschen Lloyd had uit Indië de telefonische me- dedeeling gekregen, dat de afvaart van het ms. „Dempo" te Tandjong Priok verder is uitgesteld, zoodat het schip Vrijdag nog niet zal vertrekken. De raad van Leeuwarden heeft de verordening betreffende de winkelsluiting gewijzigd en daarin een bepaling opgenomen, welke het mogelijk maakt, dat de Israëlitische en Sabbathis- tische winkeliers, die op den Sabbath hun winkel gesloten hebben, hun win kels mogen open houden: Op Zondag van des namiddags 25 7-VII-'32: Woensdag hoogste lucht temperatuur 22.1 °C; (72 °F); laagste 13.3 °C (56 °F). Heden 9 h: 16.1 °C. 12 h: 18.7 °C. 1.4 mm regen. Hoogste barometerstand alhier 763 mm, laag ste 760 mm. Hoogste barometerstand 764.0 mm te La Coruna; laagste 749.8 mm te Sey- disfjord. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige veranderlijke wind, later uit O. richtingen, licht tot half be wolkt, weinig of geen regen, iets war mer. Zon op: 4 h 49; onder 21 h 20. Licht op: 21 h 50. Maan op: 8 h 38; onder: 23 h 20. E.K.: 11 Juli. Hoog- en Laagwater te Vlissingea. Westkapelle is 28 min. en Dombur| 23 min, vroeger; Veere 33 min. later (S springtij). Juni. Hoogwater. Laagwater. Do. 7 4.32 16.42 10.49 23.27 Vr. 8 5.13 17.25 11.25 24.08 Za. 9 5.54 18.12 12.09 Zo. 10 6.43 18.59 0.52 12.51 uur. (Volgens de wet mogen zij reeds open zijn van 82 uur.) Na Zonsondergang tot des namiddags 11 uur op die Zaterdagen, waarop de Sabbath later dan des namiddags 9 uur eindigt. Naar de Maasbode verneemt zijn de laatste weken aan de A. K. U. te te E d e wegens bedrijfsslapte een 200 meisjes ontslagen. Voorts zou nog een aantal meisjes, vooral uit Utrecht en Nijmegen, die een betrekkelijk lange treinreis moeten ma ken, voor ontslag in aanmerking komen, Hedenmorgen is het postvliegtuig De Uil van Schiphol naar Indië vertrok ken. Koopt toch in den vreemde niet Wat eigen land u net zoo biedtl MIDDELBURG, i Het was gisterenavond weer „be lichting van het stadhuis", en wij be gaven ons eens tusschen de toeschou wers, onder wie vrij veel vreemdelin gen, die ook nu weer met groote be langstelling het bouwwerk in oogen- schouw namen, wat i.e. tot een bewon dering steeg. Jammer is het, dat men in de eerste weken nu eenmaal moet wachten tot laat in den avond, want dan trekken de bewonderaars vrij spoedig weg. Over een paar weken, als de duisternis eer der invalt, zal de belangstelling zeker weer toenemen, vooral als de belichting samenvalt met de carillonbespeling en men dus tegelijk muzikaal genot kan smaken. Zooals uit een publicatie in dit nummer blijkt, zal de Koningsbrug vanaf morgen gedurende ongeveer 14 dagen voor alle rijverkeer zijn afgesioten. Nie mand zal ontkennen, dat een flinke ver betering van deze brug dringend noodiig is, al blijft het een vraag of men daar mede nu juist moest wachten tot in het drukke reisseizoen, alsnog veel meer auto's enz., die brug passeeren dan an ders reeds het gevai is. Vooral voor de veie vreemde auto mobilisten zal het niet makkelijk vallen nu een goeden weg naar het centrum der stad te vinden, en het is te hopen, dat door het plaatsen van flinke bor den den weg StationMarkt duidelijk zal worden aangegeven. Voor een bezoek aan onze stad zette de Provinciale boot heden 900 personen en 50 auto's van Breskens. naar Vlissingen over. In het huisvuil alhier zijn aange troffen twee nieuwe ijzeren rosetten voor waterdichte fitting.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1