'Provinciale JEeeuvuscfie UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT No. 157. WOENSDAG 6 JULI 1932. 175e Jaargang. BINNENLAND. DE BRUID VAN HET GL0MDAL ZEELAND. Kltnyen perKAË., liaamóbetleUerxlain! WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond: Hoog- en Laagwater te Vlissingen, MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2,30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg {8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager, Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:- Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen; van 17 regels 2.10 elke rege! meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot met meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent, ansa HET RAPPORT-WELTER. Nog steeds is men met de technische verzorging van het rapport-Weiter niet gereed. De publicatie, die eerst deze week werd verwacht, is dan ook ver traagd en zal nu waarschijnlijk in het begin of einde van de volgende week geschieden. KLACHTEN VAN HET KAMERLID WIJNKOOP OVER MARINE TOESTANDEN. Het Tweede Kamerlid de heer Wijn koop heeft den minister van defensie gevraagd: Is de minister bekend met het optre den van den marinecommandant in Den Helder, den commandant en de officie ren aan boord van de Gelderland, op Woensdag 29 Juni j.l„ waardoor de be manning van dit schip op ontstellende wijs werd gedupeerd? Acht de minister het niet vanzelfspre kend, dat matrozen niet in vuilheid wen- schen te verkeeren, en is het dus te verantwoorden dat de bemanning ge dwongen werd op een door vuilheid on bewoonbaar schip zee te kiezen? Acht de minister het juist, dat een verzoek der bemanning om het schip behoorlijk te mogen reinigen, door de officieren met dreigement, en toen het verzoek niet teruggetrokken werd, met straf werd beantwoord? Heeft een commandant de bevoegd heid, instee van verzoeken niet in te willigen, hun terugtrekking te eischen en zoo ja, waarop berust deze bevoegd heid? Hebben de matrozen, evenals de offi cieren van de Gelderland, het recht met revolvers rond té loopen? Acht de minister het met de veel ge propageerde heiligheid van het gezins leven overeen te brengen, het personeel onnoodig veel buitengaats te doen ver blijven Is de minister met ondergeteekende van oordeel, dat de hierbij betrokken marine-autoriteiten in dezen willekeurig zijn opgetreden en is hij van plan hen deswege te bestraffen? HET CLEARING-ONTWERP. Aan de memorie van Antwoord op het V. V. der Eerste Kamer inzake het Wetsontwerp ter vergemakkelijking van het nemen van maatregelen bij ver drag, of op andere wijze te treffen, ter breideling van de gevaren, voortsprui tende uit de beperkende bepalingen, die steedis veelvuldiger op het internatio nale betalingsverkeer worden toegepast, wordt het volgende ontleend: Het ontwerp beoogt inderdaad niets anders dan der regeering een middfel te verschaffen, waarmede het Nederland sche bedrijfsleven, verdedigd kan wor den tegen voor onze nationalen wel vaart nadeelige maatregelen, welke door een aantal land'en zijn getroffen. De regeering is het geheel eens met die leden, die van opinie zijn dat van de bevoegdheid, die zij gevraagd heeft alleen met behoedzaamheid gebruik 9. Dat ellendige jprulboerderijtje daar ten Noorden van den stroom. Hij kon niet zien, waar hij liep door al het hout! Moest terzijde gaan voor al die boo- men! Zag slechts nu en dan een glimp van den stroom! Het was een goedl half uur loopen, een heele onderneming zoo n tocht noordwaarts! Maar daarom zou hij ook de zaak eens en voor al in 't reine brengen, zoo- d'at hij niet nog eens behoefde te gaan. Onder het voortgaan stiet hij den stok in den boschgrond. Nu bleef hij staan. Daar ten Noorden d'er Vik lag Braa- ten. Nog een poosje en hij zou den jon gen, zoowel als den ouden te pakken hebben! Zijn woede nam toe. Daar woonde hij, die pachtersjongen, dlie zijn dochter had belaagd. Ha, ha, ha! Een booze glimlach verscheen op zijn gelaat, terwijl hij er stond. Hij zou hem mores leeren! Er kwam zulk een zonderlinge, scher pe lucht in zijn neus. Het rook naar woudontginning en kolemijten. Je zoudt zien, dat ze daar noordwaarts bezig waren met kolen branden. Ze zouden dezen winter zeker wel met een paar vrachten houtskool naar^ mag worden gmaakt. Dit neemt echter niet weg, dlat de ernst van den toestand naast voorzichtigheid ook vastberaden heid noodig maakt. Mocht de regeering noodgedwongen gebruik moeten maken van de machti ging in art. 2 van het gewijzigd ontwerp gevraagd, dan blijft zij fcteeds bereid, de dientengevolge tegenover bepaald aangewezen landen getroffen beperkin gen in te trekken, zoodra bedoelde lan den wenschen mede te werken aan een regeling, waarbij aan de redelijke ei schen, die de regeering in het bedrag van ons bedrijfsleven meent te mogen stellen, wordt tegemoet gekomen. De regeering dëelt geheel de meening van de leden, die de wijze, waarop de invoer van Nederlandsche boter in Duitschland door handelspolitieke maat regelen gehinderd wordt, veroordeelen. Met dfe opheffing van de handelspolitie ke belemmeringen alleij kan echter niet worden volstaan. Ten minste even belangrijk is, dat voor een billijker vast gesteld aandeel in den boterinvoer in Duitschland voldoende deviezen worden beschikbaar gesteld. Bij het overwegen van het standpunt, dat men tegenover de beperkende bepa lingen van sommige landen zal innemen, zal steeds volledig rekening worden ge houden met de monetaire situatie van die landen en die moeilijkheden, die daaruit voor de betreffende regeerin gen voortspruiten. Wanneer echter blijkt dat daarbij niet met rechtmatige Neder landsche eischen wordt rekening gehou den, zal de wet met kracht moeten wordlen toegepast. De O 13. Dinsdagmorgen elf uur is de onder zeeboot O 13, onder commando van lui tenant ter zee le klas, P. Rouwenhorst, vertrokken voor haar reis naar de Azo- ren. Aan boord bevindt zich prof. Ve iling Meinesz voor het doen van weten schappelijke waarnemingen. WILHELMUS-ZINGENDE COMMUNISTEN. Tijdens een te Haarlem in den Hout gehouden demonstratie van de s.d.a.p. naar aanleiding van de interpellatie-Ku- pers, hieven ongeveer 25 a 30 commu nisten het Wilhelmus aan, om aldus de orde de verstoren. Toen de politie in greep, werd het zingen gestaakt. NIET-ERNSTIGE BRAND AAN BOORD VAN DE ,,DEMPO". Aan boord van het in de haven van Batavia liggende m.s. „Dempo" van den Rotterdamschen Lloyd is Dinsdag, naar V.D.-Aneta meldt, brand uitgebroken, die echter spoedig was gebluscht, door het pompen van koolzuur in de broeien de tabakslading. Het schip dat volge boekt was, zou hedenmorgen (6 Juli) ver trekken. Overwogen wordt het vertrek 48 uur uit te stellen. Z. K. H. Prins Hendrik vertoefde gister te Genève waar hij een onder houd heeft gehad met prof. Max Huber, boven moeten, naar Röraas en daarvoor bij hem paarden moeten leenen! Ola Glomgaarden liep verder het woud door en wond zich intusschen al meer en meer op over hetgeen hij zeg gen zou, wanneer hij aangekomen was. Plotseling bleef hij weer staan. Hij was nu bij de bocht, waar het woud ophield en wist niet, wat hij zag. Rondom de oude gebouwen op Braa- ten was bouwgrond gekomen met paal werk omsloten en zuidwaarts vele mor gen omheinde weidegrond. Het was formeel een kleine hoeve geworden! En middenin stond Tore met de bijl in de hand. Vlammen laaiden op en lek ten in het rond, waar opgestapelde wor tels en ander ivermolmd hout brand den. De scherpe brandlucht sloeg Ola Eriksen op de oogen bij den Noorden wind en benauwde hem de borst. En al de groote en boozé woorden, die hij tot Tore en diens vader wilde zeggen, werden zoo bedroevend murw en klein binnen in zijn borst. Ja, waarlijk, had de jongen zich zelf een hoeve ontgonnen onder zulke moei lijke omstandigheden! Maar daarna stak de toorn weer op. Wat duivel had hij met Tore Braa- ten's prulhoeve te maken? En hoe voor den dfuivel kreeg de kerel het in zijn hoofd om zijn dochter na te loopen? Wat voor gebouwen waren dat hier? Die met wat zon mijn wezen vindt Die, zonder het maar zelf te weten, Mij voelen doet den gouden keten Die 't eene hart aan 't andere bindt. president van het Intern. Roode Kruis- Comité. De Prins zou te Lausanne een bezoek brengen aan den Dujjtschen rijkskanselier von Papen. In de vacature Heemskerk is thans tot lid van de Tweede Kamer benoemd verklaard de heer H. A. Dambrink te Utrecht, De organisatie der zelf-kazende boeren, die plm. 20 pCt. der Nederland sche varkenshouderij vertegenwoordigt, verzoekt de Eerste Kamer, de Varkens- steunwet niet aan te nemen. Het bal, dat de Gouverneur-Gene raal van Ned.-Indië telken jare ten Pa- leize te Buitenzorg geeft en dat ditmaal gehouden zou worden op 2 Augustus, zal niet doorgaan, Z. E. is na een 14- daagsch verblijf te Tjipanas te Buiten zorg teruggekeerd!. De firma C. Jamin te Rotterdam heeft zich tot den minister van Econo mische Zaken en Arbeid gericht met het dringend verzoek aan de leden der Sta- ten-Generaal voor te stellen de winkel sluitingswet voor onbepaalden tijd op te schorten, en inmiddels een enquête tte doen instellen naar de van verschillende zijden en hare firma aan dfen Minister kenbaar gemaakte bezwaren, Het aantal marechaussees dat in verband met de staking aan de kanaal- werken te Born is gedetacheerd!, is met een tiental vermeerderd. In totaal zijn er 54 manschappen, waarvan 18 rijksveldwachters en 36 marechaussees. Maandag heeft op het vliegveld te Eindhoven het eerste vliegtuig een landing gemaakt. MIDDELBURG. De besturen van Handelsbelang en van de afdeelingen van de Vereeniging voor den Chr. Handeldrijvenden en In- dustriëelen Middenstand en van de R. K. Middenstandsvereeniging ,,de Han ze" hebben een adres gezonden aan de Tweedie Kamer, waarin zij met kracht steunen het adres der Kamer van Koop handel en Fabrieken voor de Zeeuwsche eilanden, waarbij er bij de Kamer op wordt aangedrongen de regeering ervan te overtuigen, dat het niet aangaat met een beroep op de slechte uitkomsten van het bedrijf de diensten van die P.T. T., waar dit bedrijf toch het algemeen belang moet dienen, steeds in te krim pen tot schade voor het publiek in het algemeen en van den handel en de nij verheid in het bijzonder. Eri wat voor een veestapel was het? En het woud? Dat kleine boschje, dat bij de plaats behoorde! Ola Glomgaarden ging dwars over het ontgonnen land zonder om te zien naar Tore, die de bijl had laten zakken en nu verwonderd stond! te kijken. Hij liep recht op het hek af een nieuwe poort was er gekomen, ook het paalwerk was nieuw! het scheen hem beter toe, om eerst met den oude te praten! Daar zag hij iemand voor het raam verschijnen en weer verdwijnen ook; het leek op een vrouwenmuts je zult zien, zij was ook thuis, Kari, de huis vrouw! Ja, daaraan was niets te doen! Wat hij te zeggen had, dat moest ge zegd wordlen. Daar was hij mans genoeg voor! Hij ging recht op het huis af. Niemand kwam naar buiten. Hij lichtte de klink op, trad binnen, keerde zich om in de lage deuropening en sloot de deur ach ter zich. Goedendag, zei hij. Jakob Braaten zat bij den haard) en Kari, zijn vrouw, op de bank voor het raam. Het rook naar gekookte kool daarbinnen. Ze moesten zeker weldra gaan eten. O, goeden dag, antwoordde Jakob Braaten. Hij bleef zitten. Kari stond op van de bank en trad na dier Het Middelburgsch Muziekkorps geeft Vrijdagavond weder eene uit voering op het Molenwater. De eerstvolgende uitvoering in de Abdij zal plaats hebben op Zondag 24 Juli van 12 tot 1 uur. (Jngez. t VLISSINGEN. Voor den op 16 Juli te houden zwemwedstrijd over de Scheldfe van Breskens naar Vlissingen hebben zich 22 deelnemers, onder wie 5 dames aan gemeld. Vrijdagavond geeft het muziekge zelschap „Ons Genoegen" een concert op den Boulevard. ZUID-BEVELAND. GOES, De Raad dezer gemeente ver gadert Vrijdag 8 Juli a.s., des namiddags twee uur. De punten van behandeling zijn: 1. Ingekomen stukken. 2. Verzoeken om afschrijving van be lasting. 3, Voorstel tot prijsbepaling der gron den, behoorende tot het Grondbedrijf. 4. Voorstel tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 212 der Gemeentewet. 5. Opmerkingen van Gedeputeerde Staten met betrekking tot de gemeente- begrooting voor het jaar 1932. (Het college wenscht dat meer dan in de begrooting tot uiting komt, reke ning worde gehouden met de in ver band met de huidige tijdsomstandighe den mogelijk te verwachten meerdere uitgaven, B. en W. erkennen dat daarvoor wel termen aanwezig moeten worden ge acht. Ged. Staten hadden als middel daartoe aangegeven verhooging van het getal opcenten op de Fondsbelasting van 70 op 80, zoomede plaatsing van de ge meente in de tweede klasse der fonds belasting. In een onderhoud, dat B. en W. met een delegatie uit Ged. Staten hadden, konden zij een aantal wijzigingen in de begrooting aangeven, waardoor o.m. ge deeltelijk dekking kan worden gevon den voor de rente der aangegane nieu we geldleeningen, terwijl tevens een paar bezuinigingen konden worden aan gebracht. De maatregelen, die Ged. Staten voor stellen, komen, samengevat, hierop neer, dat de belastingverhooging, op de nood zakelijkheid waarvan B. en W. in de begeleidende memorie tot deze begroo ting reeds wezen, gedeeltelijk een jaar eerder wordt ingevoerd dan aanvanke lijk in de bedoeling en ook in die van den Raad lag. Zij geven den Raad in overweging, hiertoe te besluiten.) 6. Voorstel tot overname van het ge meente-gasbedrijf te Wemeldinge en tot het treffen van een gemeenschappelijke i Ga zitten, zei ze en schoof een stoel aan. O, dank je, ik doe het liever niet, antwoordde Ola Eriksen en bleef staan. Ik moest alleen maar eens met je praten, Jakob, vervolgde hij. Ga toch zitten, zei Kari. Men ziet je zoo zelden! Ze schoof den stoel dichter bij den haard, nam een schaal en ging naar den kelder. De beidie mannen waren alleen. Nu ging Ola Eriksen zitten. Hij vond het beter om maar dadelijk met de zaak voor den dag te komen, voor de vrouw terug kwam. Dus schraapte hij een flink zijn keel en begon: Je bent aan het ontginnen, zie ik, zei hij. Jacob Braaten keek op, Niet ik, gaf hij ten antwoord. Het is Tore, die dat doet! Ola Eriksen spuwde ferm. Dat blijft volkomen hezelfdle, zei hij. Jacob Braaten richtte zich op en zat kaarsrecht. Ja, voor anderen kan dat wel vol komen hetzelfde wezen, zei hij een beetje bits. Hij was van goede afkomst, de oude Braaten, al zat hij hier slechts op een pachthoeve. Het gezicht van Ola Eriksen verduis terde. Kssaswuw;, 6-VII-'32, Dinsdag hoogste lucht- temperatuur 30.5 °C (87 °F); laagste 16.9 °C (63 °F). Heden 9 h: 17 °C; 12 h: 17.2 °C. 5 mm regen. Hoogste baro meterstand (alhier 760 mm, laagste 755 mm. Hoogste barometerstand 764.1 mm te Haparanda; laagste 749.8 mm te Sey- disfjord. Zwakke tot matige W. tot Z. wind, gedeeltelijk bewolkt, aanvankelijk wei nig of geen regen, iets warmer. Zon op: 4 h 48; onder 21 h 21. Licht op: 21 h 51. Maan op: 7 h 15; onder: 23 h 16. E.K.: 11 Juli. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Juni. Hoogwater. Laagwater, Wo. 6 S 4.52 16.06 10.14 22.48 Do. 7 4.32 16.42 10.49 23.27 Vr. 8 5.13 17.25 11.25 24.08 Za. 9 5.54 18.12 12.09 regeling met die gemeente inzake de le vering van gas, tegen een overnameprijs van in totaal 50.000, gesplitst in 35.000 voor het bedrijf en 15.000 voor de concessie tot gaslevering, ter wijl 500 bestemd is voor overname van inventaris. Deze koopsom wordt niet voldaan in contanten, doch door vergoe ding aan Wemeldinge gedurende de ja ren 1933 t/m 1952 van de jaarlijksche kosten van rente en aflossing van het restant eener voor de stichting der fa briek in het jaar 1912 gesloten geldlee- ning, waartoe de geldgever bereids toe stemming heeft gegeven. B, en W. vragen tevens een crediet van 18,000 voor de kosten van aanleg der benoodigde gasleiding naar Wemel dinge. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O. D. Belgische werkkrachten bij de landbou wers in Zeeuwsch-Vlaanderen, Geen steun. Men schrijft ons uit Terneuzen: In Zeeuwsch-Vlaanderen, waar men zelfs in dezen tijd nog in bijna alle land bouwende gemeenten met werkloosheid en ondersteuning van werkloozen heeft te kampen, wordt het vooral als een grief aangevoeld, dat er enkele landl- bouwers zijn die worden gesteund met gelden die de Nederlandsche bevolking bijeenbrengt, welken sieun wordt ver leend om de bedrijven gaande te kunnen houden, en dan voor 't weinige werk dat O, dat weet ik zoo niet, zei hij. Zoo? Jacob Braaten scharrelde met de tang de gloeiende kolen bijeen voor in den haardl Dus hier zal nu een boerenzoon komen? vroeg Ola Eriksen weer. Jacob Braaten lei de tang neer. Dat weet ik niet, antwoordde hij. Wat mij betreft kan Tore doen wat hij wil. Jacob Braaten zat met de handen op de knieën. Ja, wat mij betreft ook, gaf Ola Eriksen ten antwoord, mits hij zich niet inlaat met hetgeen mij behoort! Jacob Braaten keek op. Dat kan ik niet gelooven, zei hij. Ola Eriksen bleef een oogenblik zwij gen. Het moet dus uit zijn met Berit, kwam er scherp, Jacob Braaten staarde hem aan. Wat zeg je, zei hij. Ik zeg wat ik zei, antwoordde Ola Eriksen. En ik zeg het tot jou, die zijn vadler bent en die beter diende te we en, dat je zoon er een eind aan moest maken om meisjes hier naar boven te halen en dat wel onmiddellijk. Ik wil daar niets van weten! Hij was opgestaan. (Wordt vervolgd),

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1