^rotrinciale Zteuw&che Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen f 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. No. 156. Twee Bladen. DINSDAG 5 JULI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. WEER EN WIND, Verwachting tot Morgenavond: Hoog- en Laagwater te Vlissingen, MIDDELBURGSCHE COURANT UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10elke roefel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieve»" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent RIJKSSTEUN AAN DE KIPPEN- HOUDERIJ. Uit het afdeelingsonderzoek der Eer ste Kamer blijkt, dat er vele bezwaren waren geopperd tegen het wetsontwerp over de garantieregeling ten behoeve van de kippenhouderij. De voornaamste geven wij hier. Vele leden betwijfelen of het doel zal worden bereikt, als dit ontwerp tot wet mocht worden verheven. Een groot aan tal eieren toch zal, onverkocht als zij zijn, een den prijs drukkenden factor op de markt blijven. Verscheidene leden wenschten er bij de Regeering op aan te dringen bij deze steunregeling de belangen van den han del niet uit het oog te verliezen en daar aan zooveel mogelijk tegemoet te ko men. Anderzijds werd er op gewezen, dat de gunstige tijd voor het in belangrijke mate opslaan van kalk- en koeleieren voor het loopende jaar zoo goed als ver streken is. Verscheidene leden waren van oor deel, dat tengevolge van dit wetsontwerp de prijzen van het levensonderhoud voor de arbeiders zouden stijgen. Sommige leden verlangden de toezegging dat bij de uitvoering der wet op loyale wijze aan den vrijen handel een gelijke en ge lijkwaardige portie als aan de coöpera tieve instellingen zal worden geboden. FONDS TER VERBETERING DER KUSTVERDEDIGING Bij het afdeelingsonderzoek der Eer ste Kamer van het wetsontwerp tot in trekking van de wet tot instelling van een fonds ter verbetering van de kust verdediging, maakten eenige leden de opmerking, dat thans blijkt, hoe wei nig oogenblikkelijke waarde is te hech ten aan betoogen van militaire zijde. Im mers van die zijde is indertijd met klem van redenen betoogd, dat de voor kust verdediging bedoelde forten beslist noodzakelijk werden geacht, terwijl nu vast komt te staan, dat deze van nul en geener waarde zouden zijn, zoodat ze zelfs niet zijn voltooid. Andere leden merkten hiertegenover op, dat bij de zich steeds wijzigende in zichten en bij de ervaringen, opgedaan in den wereldoorlog, het zeer goed mo gelijk is, dat, hetgeen in een bepaald tijdsgewricht noodig wordt geoordeeld, na enkele jaren blijkt, niet meer noodig te zijn. DE INVOER VAN VLAS In antwoord op vragen van het Twee de Kamerlid den heer Braat, betreffen de het nemen van maatregelen tot be perking van den invoer van vlas, herin nert de minister van economische za ken en arbeid er aan, dat aan de vlas teelt steun verleend wordt voor de ver werking van vlas voor den oogst 1932, zoodat deze steun niet ten behoeve van de verwerking van vlas, geteeld in voor afgaande jaren, kan worden verleend. De met vlas beteelde oppervlakte in dit jaar is inderdaad aanmerkelijk klei ner dan die van voorgaande jaren. Zoo als echter bekend is wordt vanwege ge meenten met behulp van de Regeering werkeloosheidssteun ook verleend voor de bewerking van vlas van overige ja ren en wel tot een bedrag van 55 pCt. der loonen, wat de bewerking ook van dit vlas zal bevorderen. Voor het treffen van maatregelen als de heer Braat vraagt, is, zegt de mi nister, geen plaats. Gezien den geringen invoer van onbewerkt vlas, welke in '31 slechts zestien ton ter waarde van 1000 bedroeg, bestaat geen aanleiding maatregelen te overwegen om den in voer van vlas te beperken. DE BELASTINGEN VAN AMSTERDAM. B. en W, van Amsterdam hebben met dfe regeering overleg gepleegd, teneinde haar goedkeuring te verkrijgen met een verlaging der opcenten op de gemeen tefondsbelasting over het belastingjaar 1932-'33, tot een totaal van 64 opcen ten. Op 14 Juni is bij K. B. goedgekeurd, dat ten behoeve van de gemeente Am sterdam voor het belastingjaar 1932-'33 op de hoofdsom der gemeentefondsbe lasting /74 opcenten worden geheven; op 2 Juli j.l. heeft dien minister medege deeld, dat hij de goedkeuring van de verordening tot heffing van 74 opcenten op de hoofdsom der gemeentefondsbe lasting had bevorderd uit overweging, dat in de naaste toekomst aan het bud get der gemeente Amsterdam bijzonder zware eischen zullen worden gesteld, en, dat naar te verwachten valt, de op brengst der belastingheffing aanzienlijk lager zal zijn dan aanvankelijk geraamd was. B. en W. zijn derhalve van oordeel, dat deze beslissing geen uitzicht biedt, dat aan een besluit tot vaststelling van een aantal opcenten op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting voor het be lastingjaar 1932-'33, lager dan 74, goed keuring zal worden verleend. DE WINKELSLUITING OP ZONDAG. De Vereeniging van Nederlandsche cacao- en chocoladefabrikanten en de Nederlandsche Vereeniging van suiker werk- en chocoladefabrikanten hebben in twee requesten den minister van oeco- nomische zaken en arbeid uiteengezet, dat de verkoop van cacao en chocolade op Zondag in belangrijke mate is ver minderd. Zij vragen derhalve intrekking der wet op de winkelsluiting voor zoover het betreft den verkoop van chocolade en suikerwerken, banket en aanverwan te artikelen. DE TEXTIELCONTINGENTEERING EN NED. O. INDIë. Naar V.D. Aneta meldt, heeft het werkcomité ingesteld door de Economi sche Commissie tot onderzoek van de contingenteering van den invoer van tex tiel, reeds eenigen tijd geleden als het standpunt van dit comité kenbaar ge maakt, dat de contingenteering, zooals deze gewenscht wordt door de Twent- sche textielindustrieelen, practisch on uitvoerbaar moet worden geacht, afge zien van de principieelen zijde dezer kwestie. Na een kortstondige ongesteldheid is in den ouderdom van 58 jaar overle den de heer C. M. Asselbergs, directeur der suikerfabriek „Wittouck" te Bre- d a. De overledene was Ridder in de Or de van Oranje Nassau. In de te Kerkrade gehouden jaar vergadering van de Domaniale Mijn- Maatschappij werd benoemd tot direc teur de heer ir. Fock, thans bedrijfs-in- genieur dier mijn. De heer J. F. Fock is 32 jaren oud. Hij werd in Kota Radja geboren. In 1922 behaalde hij te Delft het diploma voor mijn-ingenieur. Behalve door plaatselijke bijeen komsten van de VlaamschHollandsche Vereenigingen te Amsterdam, Rotter dam en Utrecht zal aan de Guldenspo renslag-herdenking in Nederland (1302 1932) dit jaar een bijzonder karakter worden gegeven door een gezamenlijken boottocht naar de Brasemer en Kager- meren, uitgeschreven door de Vlaamsch Hollandsche Vereeniging te 's Graven- hage waaraan ook de leden uit genoem de plaatsen zullen deelnemen. De A.N.W.B. en de K.N.A.C. heb ben een adres gericht tot den minister van Waterstaat waarin den minister wordt verzocht te willen bevorderen, dat de aanleg en verbetering van de op den weg over den afsluitdijk van de Zuiderzee aansluitende wegen van het Rijkswegenplan met name de verbin dingen de Stolpen-Wieringen-Zurig- Harlingen en Amsterdam-Wieringen zoo spoedig mogelijk zullen worden voltooid. De Paleis-Raadhuiscommissie te Amsterdam is, na besprekingen, nog niet tot een diefinitief oordeel kunnen komen omtrent de vraag, of het Paleis, hetzij voor Stadhuis, hetzij voor Mu seum geschikt kan worden geacht. De Technische Commissie zal de verkre gen gegevens doen uitwerken, en ook de mogelijkheid doen nagaan van het inrichten van het Paleis voor een com binatie van een representatief Stadhuis en een Museum. Jaarvergadering Vrederust, Gister hield de Vereeniging tot Chr. verzorging van Krankzinnigen in Zee land haar zeer druk bezochte 28sie jaar vergadering in het kerkgebouw van de stichting „Vrederust" te Bergen op Zoom. De aan de vergadering voorafgaande bidstond had plaats onder leiding van ds. H. A. Wiersinga van Vlissingen, die sprak naar aanleiding van Hebr, 13 5 en 6. Vermijd alle dingen, welke nijd veroorzaken. De jaarvergadering stond onder lei ding van den voorzitter der vereeniging, den heer J. J. C. van Dijk. Vertegen woordigd waren 52 af deelingen en 31 corporatiën. Uit de uitgebrachte jaarver slagen van secretaris en penningmees ter, vermelden wij, dat aan het einde van het verslagjaar de vereeniging 68 afdeelingen en 48 corporaties telde, be nevens een aantal afzonderlijke leden, in totaal 4202 leden. Aan het einde van het verslagjaar werden in de stichting „Vrederust" met inbegrip van de ge zinsverpleging verpleegd 765 patiënten; 't verpleegpersoneel bestond uit 73 ver plegers en 104 verpleegsters. In den loop van het jaar werden als hersteld ontslagen 49 patiënten, als verbeterd 33 patiënten. Bij Kon. besluit werden 4 paviljoenen aangewezen als „open afdeeling" in den zin van art. 7 der Krankzinnigenwet. De „buitendienst" in de provincie Zeeland, ten doel hebbende nazorg en voorzorg, ontwikkelde zich geleidelijk en gaf reden tot tevredenheid. Het centraal administratiegebouw is voltooid en kon aan het einde des jaars in gebruik worden genomen. De exploitatie van de stichting gaf een gunstig resultaat, zoodat een winstcijfer van 23604 werd verkregen. In totaal kon op gebouwen, machines en inventa ris een bedrag van 110.374 worden af geschreven, waarna de bezittingen op de balans voorkomen voor 1.371.544, waartegenover de schulden staan tot 'n bedrag van 1.101.620. De gevormde re serves tot het aanbrengen van de noo- dige verbeteringen in de inrichting der paviljoens en tot het vernieuwen of ver beteren van wegen beloopen thans in totaal 269.924, Aan contributiën collecten en giften werd ontvangen een bedrag van 5646, terwijl voorts een legaat van 500 aan de vereeniging ten goede kwam. Ter vervulling van de vacatures, ont staan door de periodieke aftreding van de bestuursleden de heeren L. A. Cij- souw, L. de Feijter, J. Steketee en H. R. Struve, koos de vergadering de hee ren L. A. Cysouw Jr. van Breskens, J. M. Oggel van Ael, L. van Vessem van 's Heer Arendskerke en ds. C. Waar denburg van Bruinisse. Na het huishoudelijk gedeelte der ver gadering, hield prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruine een rede over: „De individu- eele en de sociale zijde van ons gees tesleven". De vergadering volgde deze rede met onverdeelde aandacht. VLISSINGEN. De winkelsluiting te Vlissingen. De Minister van Economische Zaken en Arbeid heeft verschillende beden kingen gemaakt tegen den inhoud der op 8 April j.l, door den gemeenteraad van Vlissingen vastgestelde Verordtening be doeld bij art. 9 der Winkelsluitingswet. Met betrekking tot de vervroeging van het sluitingsuur tot 7 uur (Zaterdags 9 uur) deelde de minister mede, dat, al hoewel hij de bedoeling waardeert, hij hier geen voldoende bijzondere omstan digheden in den zin der wet aanwezig kon achten, die deze afwijkingen van de wettelijke bepalingen zou rechtvaardi gen. Aangezien dus als vaststaand kan worden aangenomen, dat de desbetref fende artikelen der verordening de Kon. goedkeuring niet zullen verwer ven, stelt de commissie voor de straf verordeningen voor deze in te trekken, wat ook slaat op die bepaling, dat de barbierswinkels niet langer mogen open zijn. Ten aanzien van voor de dagen 24 November, 6, 17 en 31 December een later sluitingsuur, bestaat bij den Mi nister ook bezwaar, deze zouden hoog stens kunnen vallen onder de 21 dagen, genoemd in het derde lid van art. 9. De commissie adviseert van dteze bevoegd heid nog geen gebruik te maken. Mocht in de toekomst aan een later sluitings uur voor die dagen behoefte blijken te bestaan, dan kan hiertoe alsnog wor den overgegaan. Tegen een vaste mid dag- of ochtendsluiting voor de kap pers- en barbierswinkels, zal bij den minister geen bedenking bestaan, in dien het blijkt, dat een behoorlijke meerderheid der betrokken patroons sluiting op een voor- of namiddag ver langt en het algemeen belang zich niet hiertegen verzet. De raad besloot des tijds in afwijking van het advies d'er commissie hiertoe niet te besluiten en de meerderheid der commissie stelt nu voor daarom niet op dit besluit terug te komen en het desbetreffende verzoek van de georganiseerde kappers niet in te willigen, zulks ook onder overlegging van een adres van d'e ongeorganiseer de kappers om geen middag sluiting vast te stellen. Een lid der commissie be hield zich de bevoegdheid voor om ten aanzien van deze aangelegenheid na dere voorstellen te doen. De commissie stelt overeenkomstig dten wenk van den minister voor de bepaling, dat geduren de de kermis het wettelijk sluitingsuur niet zal gelden in een afzonderlijke ver ordening vast te leggen. Eveneens overeenkomstig den wensch van den Minister, stelt de commissie voor te bepalen, dat de winkels, die al leen van 15 Mei tot 15 September ge opend) zijn, de zgn. seizoenwinkels bij strand en boulevards open mogen zijn op Zondag van 9 uur v.m. tot 10 uur n.m., op de eerste 5 werkdagen der week van 5 uur v.m. tot 10 uur n.m. en op Zaterdag van 5 uur v.m. tot 11 uur n.m., maar dan ook te bepalen in welk deel der gemeente dit is toegestaan, 't Verbod van venten zal dan in dat dleel der gemeente ook niet gelden zoolang de winkels, aldaar mogen geopend zijn. Voorts overwoog de commissie de in hare handen gestelde adressen van de algemeene winkeliersvereeniging „Ge meenschappelijk Belang", van de afd. van den Nederlandschen Bond van Si garenwinkeliers en van den heer F. Timmerman ten aanzien van het tenge volge van de wet op Zondag gesloten zijn van zijn kiosk nabij het station der N. S., aan welk laatste adres de Ver eeniging Vreemdelingenverkeer te Vlis singen adhaesie heeft betuigd. In genoemde adressen wordt aange voerd, dat de winkeliers in consumptie artikelen, sigaren enz. door het verbod op Zondag geopend te mogen zijn, zeer groote schade lijden, daar het tevens niet meer mogelijk is op Zondag te verkoo- pen aan de vele vreemdelingen, die op dien dag Vlissingen bezoeken. Gemeenschappelijk Belang verzoekt een verordening als te Domburg vast te stenen, die bepaalt, dat de winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak kunstvoor- wernen, antiquiteiten, souvenirs, foto artikelen, prentbriefkaarten, brood, koek, banket, suikerwerken, chocolade, fruit, kleine consumptie-artikelen, melk en andere alcoholvrije dranken, sigaren, sigaretten, tabaksartikelen, badartike- len en speelgoed, worden verkocht, ge durende het tijdvak van 15 Mei tot en met 15 September op den Zondag ge opend mogen zijn tusschen 9 uur v.m. en 8 uur n.m. De commissie is van oordeel, dat de winkeliers, die de hiervoren ver melde artikelen verkoopen, gedurende de zomermaanden, tengevolge van de Winkelsluitingswet, inderdaad groot na deel lijden en dat, met het oog op het vooral op Zondag belangrijke en steeds toenemende vreemdelingenverkeer, in dit geval van een bijzondere omstandig heid in den zin der wet gesproken kan worden, die een afwijking van de wette lijke bepalingen ten volle rechtvaardi gen. Met algemeene stemmen heeft de commissie dan ook besloten den raad voor te stellen, te bepalen, dat de vermelde winkels gedurende het tijdvak van 15 Mei tot en met 15 September des Zondags geopend zul len mogen zijn van 9 uur v.m. tot 8 uur n.m. Verder verzoeken een 7-tal banket bakkers om hun winkels gedurende het geheele jaar op Zondag geopend te mo gen hebben. De Commissie kan echter geen vrijheid vinden te adviseeren om dit verzoek in te willigen. Als de sei zoenopenstelling wordt aangenomen en goedgekeurd, zullen daar onder ook deze winkels vallen en mogen zij ge durende de overige Zondagen 4 uur ge opend zijn. Voor de venters stelt de commissie een zelfde afwijking van de bepalingen der wet voor. Overeenkomstig het verzoek van den heer M. Jansen te Stellendam, stellen burg. en weth, voor hem over het eer ste half jaar van 1932 50 pet. reductie te geven op den huurprijs van het op het De Ruijterplein staande gebouw voor vischafslag, omdat dien tijd haast geen garnalen zijn aangevoerd. De huurprijs wordt dan 2 per week, Het aantal werkloozen is in de afgeloopen week met 56 toegenomen en bedraagt thans 857, van wie 112 bij de werkverschaffing tewerk zijn gesteld, WALCHEREN. O. EN W. SOUBURG. Alhier wordt op 13, 14, 15 en 16 Juli een bazar ge- 5-VH-'32: Maandag hoogste lucht- temperatuur 28.2 °C; (82 °F); laagste 17 °C (63 °F). Heden 9 h: 20.5 °C; 12 h: 25 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 765 mm, laagste 759 mm. Hoogste barometerstand 767.0 mm te Wisby; laagste 750.7 mm te V. Manoer. Zwakke tot matige winden nit Z. rich tingen, licht tot zwaar bewolkt, waar schijnlijk droog, behoudens kans op on weer, warmer. Zon op: 4 h 47; onder 21 h 21. Licht op: 21 h 51, Maan op: 5 h 51; onder: 22 h 49. E.K.: 11 Juli. Westkapelle is 28 min, en Domburf 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Juni. Hoogwater. Laagwacnr, Di. 5 3.14 15.28 9.35 22.07 Wo. 6 S 4.52 16.06 10.14 22.48 Do. 7 4.32 16.42 10.49 23.27 Vr. 8 5.13 17.25 11.25 24.08 houdten, waarvan de netto-opbrengst zal strekken om een vaste muziektent te bouwen. Gemeenteraad van Serooskerke, SEROOSKERKE (W.) Maandagavond fl^erd een voltallige Raadsvergadfering gehouden, onder voorzitterschap van burgemeester Dregmans. Medegedeeld wordt, dat de burge meester een verlof is toegestaan van 8 tot en met 19 Juli a.s. De Voorzitter deelt medle, dat de minister het uurloon voor de werk verschaffing heeft teruggebracht van 22 cent op 20 cent en dat B. en W, dien tengevolge de werkweek bij de werk verschaffing hebben opgevoerd tot 50 uur, zoodat hetzelfde weekloon als voorheen door de tewerkgestelden kan wordfen bereikt. In aansluiting met bovenstaande zegt de voorzitter dat B. en W. voor stellen hen te machtigen tot het vragen om ^verlenging van werkverschaffing) als de door den minister gestelde termij nen afloopen. B. en W. vestigen er de aandacht op, dat de werkverschaffing zoodra het maar eenigszins mogelijk is, zal worden stopgezet. Dit wordt z.h.s. aangenomen. Ingekomen is nog een verzoek van den heer F. Geldof, om de motieven te wil len melden, waarop het verzoek tot het plaatsen van een benzinetank bij zijn woning werd geweigerd. Z.h.st. wordt dit schrijven voor ken nisgeving aangenomen. Een voorstel van B. en W. tot aan koop van 1 obligatie a 100 4 pCt. Nederland 1931, wegens uitloting van 1 obligatie a 1004% pCt. Nederland 1917 per 1 Aug. 1932, wordlt z.h.st. goedgekeurd. Op verzoek van den minister van Binnenlandsche Zaken wordt besloten in de bij raadsbesluit van 25 April j.l. vastgestelde verordening, regelende de eischen van benoembaarheid en de be zoldiging van den gemeenteveldwachter alhier, enkele wijzigingen aan te bren gen. Bij de behandeling van het verzoek van den Raad der Gereformeerde Kerk, om eene verordening in het leven te roepen, waarbij het geopend zijn van tapperijen, koffiehuizen enz., in deze gemeente op den Zondag verboden is, stelt de heer Goe dl bloed voor uit stel van behandeling tot een volgende vergadering, wat met algemeene stem men werd aangenomen. De rekening 1931 geeft aan in ont vangst 32.606 en in uitgaaf 33.189. Bij de rondvraag vestigde de heer A 1- 1 a a r t de aandacht van B. en W. op het feit, dat werkloozen der gemeen te, het bestrate pad naar Grijpskerke ook op het laatstgenoemdte gemeente liggend gedeelte hebben hersteld. De heer Goedbloed ligt dit na der toe. De heer H o e g e n vraagt naar het afsnoeien der heg achter den geitenstal. De Voorzitter zegt een onder-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1