^Provinciale JSeexuugche NITEK OLIEBRANDERS No. 154. Drie Bladen. ZATERDAG 2 JULI 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. saasaasmNBsssaK BINNENLAND. ZEELAND. Een mooier fiets voor minder geld. Daarom wint de Mundus veld. WEER EN WIND. G. VANNEDERVEEN&ZN TEL. 663 MIDDELBURG MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG,N V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke meer 30 cent, In de rubriek Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regel* opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder ,,Briev.&»" «i „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. ■WW MOT' OWA* PACHTOVERDRACHT VAN OESTER- PERCEELEN. De minister van Financiën en Econo mische Zaken en Arbeid hebben beant woord de vragen van het lid der Twee de Kamer den heer Drop over het sys teem van pachtoverdracht van oester- perceelen in Zeeland. Blijkbaar, aldus het antwoord, hadden de vragen betrekking niet op overdrach ten van pacht, als gevolg waarvan een nieuwe pachter optreedt, doch op het bij wijze van vischvergunning in gebruik geven van gepachte visscherijperceelen, door de pachters aan derden. Deze in- gebruikgeving komt niet op groote schaal voor. In Zeeland zijn, voor zoover bekend, 56 oesterperceelen, geheel of gedeelte lijk door de pachters aan derden in ge bruik gegeven. De aan den Staat ver schuldigde pachtsommen van deze per- ceelen beloopen 32.275, Welke bedra gen de pachters voor die derden voor de verleende vischvergunning ontvangen, is de regeering niet bekend. Het is den minister niet bekend, of in een aantal gevallen door derden van de eigenlijke pachters der perceelen geen vermindering van pachtsom in verband met de uitkomsten van het bedrijf is te verkrijgen. Aangezien de vergunningen buiten den Staat om worden verleend en be rusten op vrijwillig gesloten overeen komsten, bestaat er voor de regeering geen aanleiding tot het treffen van maat regelen, ook al zou van de derden in eenig geval een hoogere vergoeding wor den gevorderd dan het bedrag, hetwelk aan den Staat is verschuldigd voor pachtsom. Klachten te dezer zake zijn nimmer ingediend. Wel heeft een oesterkweeker zich op 16 Maart j.l. in een vertrouwelijk schrij ven tot de afdeeling Visscherijen van het departement van Binnenlandsche Zaken en Landbouw gewend met de vraag hem te willen berichten, langs welken, weg hij tot de ontbinding van de onderlinge overeenkomst zou kunnen geraken, wan neer de pachter daartoe niet wil mede werken. Daarop heeft de afdeeling geantwoord dat naar haar meening zulks zonder medewerking van den pachter niet mo gelijk is. DE NEDERL.-BELGISCHE OVEREENKOMST. Men meldt uit Stockholm aan het Vad.: Het Nederlandsch-Belgische voorstel, dat bij de besprekingen tusschen de mi nisters van Buitenlandsche Zaken van de Staten der Oslogroep te Genève door de vertegenwoordigers der Scandina vische landen afgewezen werd, maakt thans, naar wij uit Oslo vernemen, op de desbetreffende afdeelingen van het de partement van Handel en Financiën en in de crisiscommissie, onderwerp van ernstige studie uit. Bij Kon. besluit is aan den gezant- schapsraad jhr. mr. dir. H. van Asch van Wijck de persoonlijke titel verleend van buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister en is hij op verzoek ter be schikking gesteld. Heden is het 25 jaar geleden dat de heer J. H. Th. O. Kettlitz, lid van Ged. Staten van Utrecht tot Statenlidi werd gekozen. Gisteren is mr. L. Lietaert Peer- bolte gehuldigd in verband met het feit dat hij 1234 jaar geleden directeur-gene raal der volksgezondheid is geworden. De gemeenteraad van Rotter dam besloot het voorstel tot aanvaar ding van de rijksregeling voor het M.O. en V.H.O. aan te houden tot het overleg over deze zaak tusschen de regeering en de groote gemeenten zal zijn geëin digd. In Staatsblad no. 313 is opgenomen een Kon. besluit, waarbij het recht voor de keuring Van films wordt verhoogd, zoodbt na 1 Juli 1932 dit recht voor keuring en herkeuring zal bedragen 35 cent per 10 m. Voor de berekening van dit recht wordt een gedeelte van 10 m voor 10 m gerekend indien dit 5 m of meer be draagt. Een gedeelte van minder dlan 5 m wordt buiten beschouwing gelaten. De electriciteitsprijzen. Naar aanleiding van de ingezonden mededeeling van de P.Z.E.M. in ons nummer van gisteren, zij er op gewezen dat de daarin genoemde tarieven in de geheele Middengroep met uitzondering van Vlissingen en Goes geldend zijn. De prijs van den electrischen stroom bedraagt voor: a) licht en huiselijk gebruik 34 cent per KWU, voor Goes 30 ct,; b) kracht en verwarmingsdoeleinden met een aangesloten vermogen kleiner dan 2 KW.: Voor de eerste 100 KWU per kalen derjaar 24 ct. per KWU, voor Goes 20 ct., volgende 200 KWU 19 en 15 ct.; vol gende 300 KWU 17 en 13 ct.; volgende 400 KWU 15 en 12 ct.; alle volgende KWU 14 en 11 ct.; c) Kracht en verwarmingsdoeleinden met een aangesloten vermogen groeier dan 2 KW: In de lichturen 34 cent per KWU, voor Goes 30 cent. Buiten de lichturen ten plattelande en Goes dezelfde tarieven enwel: Voor de eerste 100 KWU per kalenderjaar 14 ct. per KWU; volgende 200 KWU 13 ct.; volgende 400 K\ïTJ 12 ct. en alle vol gende KWU 11c. Speciale krachttarieven voor verbrui kers boven 1500 KWU per kalenderjaar. In alle gemeenten, behoudens Vlissin gen en Goes in den Middengroep geldt hetzelfde vastrechttarief, de tusschen haakjes geplaatste waarden zijn voor Goes geldend. De vaste bedragen zijn in een woning met drie. bewoonbare vertrekken jaar lijks totaal 21.20 (20.20), voor 4 be woonbare vertrekken 25.20 (24,25), voor 5 29.90 (28.85), voor 6 f 35.20 (33.45), voor 7 41.70 (39.25), 'voor 8 47.70 (44.65), voor 9 55.10 (51.30) en voor 10 64,50 (59.75). De stroom- prijs bedraagt voor alle verbruikte KWUren 7 ct. Naast dit vastrechttarief is een spe ciaal huishoudtarief geldend, waarbij de bovenvermelde vaste bedragen met 15 pet. verhoogd worden en de KWUren tegen 5 cent betrokken kunnen worden. Bij Kon. besluit zijn benoemd in de provincie Zeeland: tot voorzitter van het bestuur der waterkeering van de calami- teuze polders Hoofdplaat en Thomas, B. J. M. Thomaes te Hoofdplaat; tot dijkgraaf van den Melopolder, R. C. M. Verhaegen; tot gezworene van den Melopolder J. F. Verstraeten beiden te G r a a u w en Langendam; tot gezwo rene van den Elizabethpolder (Biervliet) Jan Bliek te Biervliet; tot gezwo rene van het waterschap St. Maartens dijk P. J. Voorn, te Poortvliet; tot gezworene van den Muyepolder, P. Quaak te S l. Maartensdijk; tot gezworene van het waterschap Kruinin- gen J. Weveren Jzn., Ae K r u i n i n- g e n; tot gezworene v. d. Oostpoldier (Krabbendijke) G. A. v. Nieuwenhuyzen te K r a b b e n d ij k e: tot gezworene van het waterschap Baarland, A. J. Brugge- man, te Oudeland e; tot gezworene van den Kruispolder, E. J. v. Dimme, te Graauw en Langendam; tot gezwo rene van den Molenpolder (Zuid-Beve- iand), J. Chr. van der Burght te I e r- seke; tot gezworene van den Heer- Janszpolder J. de Kam Czn,; tot gezwo rene van den Mariapolder (Noord-Beve land) E. van der Maas; tot gezworene van den Thoornpolder P. A. Priester, allen te Wissekerke; tot gezworene van het waterschap Loven- en Willems- kerke L. W. Tollenaar, tot gezworene van den Koudepolder, D. Dieleman, beiden te Hoek; tot gezworene van den Nieuw-Noord-Bevelandpolder A. C. Ha gen te Colijnsplaat; tot gezworene van den Oud-Noord-Bevelandpolder M. de Regt te Kats; ot gezworene van den Borrenbroodpolder C. J. van Schel ven te Brouwershaven; tpt ge zworene van het waterschap Groote St. Anna- en Nieuwehoven I. de Hullu Izn., te Nieuwvliet; tot gezworene van het waterschap Cadzand A. I. Leenhouts te Retranchement; tot gezworene van het waterschap Oud-Vossemeer K. J. Hanse te O u d-V ossemeer; tot lid van het bestuur van het waterschap voor het beheer en onderhoud van de Nol tus schen den Koude- en den Lovenpolder J. van Wijck te Hoek; tot lid van het dagelijksch bestuur van het waterschap der Sluis aan de Wielingen E. B. Wijf fels te IJ z e n d ij k e; tot gezworene van den Zonnemairepolder G. J. de Vlieger te Zonnemaire; tot gezworene van het waterschap Rumoirt P. Boudeling te Hei is met het leven als met een re devoering: het komt meer op den in houd dan op de lengte aan. Laurillard. Anna Jacobapolder, gemeente St. P h i- li p s 1 a n d; tot gezworene van den pol der Vier-bannen-van-Duiveland A. C. v. d. Have te Oosterland; tot ge zworene van het waterschap Ooster- en Sir-Jansland A. S. v. d. Hoeve te Sir Jansland, gem. Oosterland; tot ge zworene van den Stadspolder C. P. Kal- lewaard; tot gezworene van den Adriaanpolder J. de Regt beiden te Kortgene; tot gezworene van den Willempolder (Nd.-Beveland{ S. Breure te Wissekerke. MIDDELBURG. De weg bij Oranjezon. Zooals uit een advertentie blijkt zal de weg bij de Oranjezon, loopende door het terrein der Waterleiding en voeren de naar zee en strand morgen voor het publiek verkeer worden opengesteld. In verband hiermede wijzen wij er op, dat het betreden van het duinterrein, als mede het verontreinigen van het drai- neerkanaal ten strengste verboden is, terwijl bij langdurige droogte gedacht moet worden aan brandgevaar ten ge volge van weggeworpen brandende luci fers. De directie vertrouwt dat het pu bliek in dit alles haar medewerking zal verleenen, in het tegenovergestelde ge val zal de weg onherroepelijk opnieuw afgesloten worden. Laat ieder dus medewerken en too- nen het op prijs te stellen te mogen ge nieten van dit heeilijke plekje natuur schoon. Meer en meer zien wij gevels, waar aan aardige bloemversieringen zijn aan gebracht, en die zeker allen in aanmer king komen ingeschreven te worden voor deelname aan den wedstrijd in gevelversiering uitgaande van „Uit het Volk—Voor het Volk". Men geve zich daartoe vóór of uiterlijk Donderdag 7 Juli op bij den heer C. W. D'huy, Lange Burg C 98. Gisterenmiddag en avond trok op de Markt alhier een zeer groote witte vrachtauto aller belangstelling en velen zullen zich hebben afgevraagd waaraan Middelburg de eer te danken had van dit bezoek. Zooals op den auto te zien was, is deze eigendom van de N.V. Ex peditie bedrijf van Zanten te IJmuiden. De inhoud bestond uit niet minder dan 12000 kg visch, die bestemd was voor de firma M. Verburg en Zoon de beken de vischzaak in de Gravenstraat. (Jnpcz.. meal, Wegens gebrek aan aanvragen kan deze week de rubriek „Waar is werk" niet worden opgenomen. VLISSINGEN. Vrijdag was het 25 jaar geledien dat de heer S. Minderhoud, procuratie houder op het kantoor der firma de Bruyne en Co. alhier, bij die firma in dfenst trad. De heer P. L. de Bruyne heeft den jubilaris in hartelijke bewoor dingen gehuldigd en hem mede namens verschillende zakenrelaties een gouden horloge met inscriptie aangeboden, met een oorkondk, waarop in het latijn het zilveren jubileum in herinnering wordt gebracht. Van tal van andere zijden mocht de heer Minderhoud, die in scheepvaartkringen in binnen- en bui tenland in hoog aanzien staat door de vele hulp, die hij als vertegenwoordliger van Lloyds agentschap en het Britsche Vice-Consulaat van talrijke zeevarenden heeft geboden. Een der bewijzen daar van was de gelukwensch met een vlag- gensein hem gebracht door den kapi tein van de sleepboot Oostzee der fir ma L. Smit en Co. te Rotterdlam. In de afgeloopen week werden genomen 1797 gewone baden, waarvan 887 door dames en 910 door heeren en in het volksbad resp. 1038, 506 en 532. NOORD-BEVELAND. COLIJNSPLAAT. Donderdagavond had op den Nieuwen weg alhier een auto-aanrijding plaats. Een driejarig djochtertje van H. d. R. liep achter een wagen en stak den weg over, terwijl juist een auto passeerde. Het kind werd aangereden en bekwam een vleesch- wond aan den arm. Den chauffeur treft geen schuld. Afscheid burgemeester Verhorst. WISSEKERKE. Donderdag nam ge lijk wij reedis meldden de heer Verhorst als burgemeester dezer gemeente af scheid van den raad en vele genoodig- den. In een uitvoerige rede heeft de heer Verhorst de 15 jaar van zijn burge meesterschap de revue laten passeeren. Dat hij zooveel heeft mogen doen, dankt hij mede aan de medewerking en steun der raadsleden, een samenwerking, die mogelijk is gebleken ondanks de ver schillende meeningen en levensbe schouwingen in het bijzonder van de wethouders en den secretaris. „Gij waart, aldus de heer Verhorst tot den secre taris voor mij steeds in den volsten zin des woords mijn rechterhand, en waar de groote omvang en de belangrijkheid van Uw werk uiteraard aan buitenstaan ders ontsnapt, daar wil ik hier verkla ren, dat het geregeld verloopen der za ken ook hier in den raad aan Uw dege lijke en deskundige voorbereiding is te danken geweest. Ik hoop dan ook, dat ook in 't vervolg Uw werk steeds die waardeering zal vinden waarop het ten volle recht heeft. Datzelfde mag ik ook zeggen tot U gemeente-ontvanger Uw correcte en nette wijze van werken is voor mij altijd een stillen waarborg ge weest voor de juistheid van Uw admini stratie". Spr. nam daarna met hartelijke woor den afscheid van de veldwachters en van den gemeentebode. Hij gaf de ver zekering, dat hij tot aan het einde zijner dagen belang zal blijven stellen, in het wel en wee van Wissenkerke, en dat van allen persoonlijk. En in verband daarme de is hij dankbaar, dat hij geen nalaten schap achter laat, die onder benefice van bloedbeschrijving moet worden aanvaard. Wissekerke staat er, re kening houdende met de tijdsomstandig heden nog goed voor. Wij hebben sa men gebouwd aan den materieelen op bouw van Wissekerke, en we hebben dat gedaan, op een hechten en solieden grondslag, die zoo sterk is gebleken, dat zij de heftige trillingen van de crisis nog heeft kunnen doorstaan. Moge dat zoo blijven, en het worde U allen gegeven daaraan elk naar de mate zijner krach ten tot in lengte van jaren mede te wer ken!" Na deze rede bood wethouder Van der Maas namens den raad een sche merlamp aan. „Onder Uw burgemeester schap is er veel tot stand gekomen, al dus de heer Maas, wat ik hier maar niet zal noemen, omdat de heele bevolking weet hoe gij Uwe gemeente hebt be stuurd". Hij sprak de beste wenschen uit voor den levensavond van burgemeester en mevrouw Verhorst. De Secretaris herdacht in zijn af scheidswoord de joviale wijze, waarop de burgemeester steeds de belangen der ambtenaren heeft behartigd. Hij dankte voor den aangenamen om gang, voor de telkens wederkeerende te vredenheidsbetuigingen, voor de levens lessen, die de scheidende niet zoozeer door woorden dan door daden aan velen gegeven heeft. Hij eindigde met de wensch, dat het den burgemeester ge geven moge zijn nog langen tijd als amb teloos burger van het leven te genieten. De heer Maris hoofd der o. 1. school schetste wat de burgemeester is geweest voor het onderwijs. Namens alle gemeen teambtenaren bood hij den burgemeester een schilderij aan van de St. Bavokerk te Haarlem. De heer te Gussinklo sprak als vriend van den burgemeester, en bood het geschenk aan namens de ingezetenen een theemeubel, met daarbij een album bevattende de namen der gevers. Nad/at de burgemeester alle sprekers ■en gevers had dank gezegd, werd van 't geheele gezelschap een foto gemaakt, Daarna nam ieder afscheid van den scheidenden burgemeester en Mevrouw. Ter gelegenheid van het afscheid van den burgemeester, gaf Donderdagavond) Apollo een concert op de muiziek- tent, waarna de burgemeester sprak: Afscheid van de burgerij. „Burgers van Wissekerke, ik wensch- te wel, dat ik op dit oogenblik de be schikking had, over 'n zoo groot moge lijk aantal luidfsprekers, zoodat mijn zwakke stem zou doordringen tot in de uiterste hoeken van de polders, en tot in de geringste kluis, want ik heb een woord op mijn hart, dat U allen per soonlijk geldt zonder onderscheid. Nu Mundus, een Prachtfiets (Ingez. Med.) 2-VII -'32: Vrijdag hoogste lucht- temperatuur 21 °C; (70 °F); laagste 14.2 °C (57 °F). Heden 9 h: 16.1 °C. 12 h: 17.6 °C. 15.8 mm regen. Hoogste barometerstand alhier 759 mm, laag ste 751 mm. Hoogste barometerstand 765.3 mm te La Coruna; laagste 735.6 mm te V. Ma- noer. Verwachting tot Morgenavond s Zwakke tot matige W. tot Z.W, wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklarin gen, weinig of geen regen, iets warmer. Zon op: 4 h 45: onder 21 h 23. Licht op: 21 h 53. Maan op: 2 h 36; onder: 21 h 02. Zondag 3 Juli: Zon op: 4 h 46; onder 21 h 22. Licht op: 21 h 52. Maan op: 3 h 26; onder 21 h 50. N.M. 3 Juli. Hoog- en Laagwater te Vlissmges, Westkapeile is 28 luin. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. !at»r (S springtij). Za. 2 Zo. 3 Ma. 4 Di. 5 Juni. Hoogwater. 1.13 13.31 1.51 14.09 2.32 14.48 3.14 15.28 Laagwater. 7.30 19.57 8.12 20.39 8.54 21.23 9.35 22.07 VOOR CENTRALE VERWARMING (Ingez. Med.) zullen er misschien onder U zijn die zeggen, dat hadl U ook kunnen berei ken door een advertentie in het week blaadje maar U zult moeten toestem men, dat daarmede niet hetzelfde wordt bereikt, want ik zou U eigenlijk allen persoonlijk willen toespreken, en die hand drukken, om U te zeggen, hoe ge lukkig gij ons gemaakt hebt met de blij ken van waardeering ons geschonken, en waardoor deze sombere dag van scheiden tot een dag van vreugd)e is gemaakt. Wij hebben ons afgevraagd, waarmede wij dit alles hebben verdiend, en wij hebben geen bevredigend ant woord) op die vraag kunnen vinden, waar wij ook niet wisten, dat wij zulk een groote plaats in Uw harten inna men. Wij zijn daardoor bij U in de schuld geraakt, een schuld die wij nooit zullen kunnen afdoen, maar die wij bij ons zullen omdfragen als een kostelijke herinnering aan een schoon verleden, en nu heb ik dan mijn ambt neergelegd, maar nu moeten jullie niet denken, dat daarop van toepassing is, het beeld van den kapitein die zijn zinkendl schip aan de bemanning overlaat, om zelf het vee- ge lijf te bergen, want zoo is het, Gode zij dank niet. Wel wordt het scheepje der gemeente door die golven bestookt, en heen en weer geschud, maar alles staat nog in tuig, en de bemanning is nog paraat. Het gaat nu alleen maar om een oude kapitein die onder deze om standigheden het, voor schip en be manning beter gevondien heeft, het roer aan een jongere kracht over te geven. Nu heb ik bij mijn afscheid van den raad gezegd, dat Wissekerke nog bogen mag op het bezit van een rustige bevolking, een bevolking, die bovendien nog re spect toont, voor de boven haar gestel de macht, in tegenstelling met de ons omringende wereldl, waar een geest van verzet en van opstandigheid allerwege doorbreekt. En wanneer gij nu zoudt vragen vanwaar die gesteldheid? Dan weet ik daar maar een antwoord op, namelijk dit: dbt gij allen, zonder onder scheid, bewust of onbewust, onder den

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1