provinciale üreutu srhe RANDSPIRITUS- No. 153. Twee Bladen. VRIJDAG 1 JULI 1932. Eerste Blad, 175e Jaargang, BINNENLAND. ZEELAND. iilüt'cpn .perKJJU., liaanwkcle-Meixlarn! Kort Zeeuwsch Nieuws. KERKNIEUWS. ONDERWIJS. Gewoon tarief 34 cent per K.W.U. Vastrechttarief; vast bedrag per bewoonbaar vertrek en 7 cent per K.W.U. Speciaal vastrechttarief voor de meest uitgebreide huishoudelijke toepassingen 15% verhooging van het vaste bedrag en 5 cent per K.W.U. Enkeltarief Klein Kracht: naar gelang jaarverbruik van 24 tot 14 cent per K.W.U Dubbeltarief Klein Kracht: 's avonds 34 cent, overdag 14 tot 11 cent per K.W.U Groot Kracht boven 1500 K.W.U. per jaar 11 tot 5 cent per K.W.U. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen K 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 118 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Picterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen.' van 17 regels 2.10elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk* kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge* nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. DE KONINGIN EN DE PRINSES IN DEN HARZ. De Pressedienst der Generalvertretung der Reichsbahnzentrale für den Deut- schen Reisenverkehr", te Rotterdam, Vermeldt omtrent het verblijf van Ko ningin en Prinses in het hotel „Fürst zu Stolberg" te Schierke (Harz): De Ko ningin bewoont dezelfde vertrekken waarin, dertig jaar geleden haar moe- 'cEër' heeft gelogeerd. De vorstelijke be zoekers zullen ongeveer 14 dagen te Schierke blijven. De Koningin heeft reeds uitstapjes naar den Broeken en na.ar Quedlinburg ondernomen. H. M. is ^eer tevreden over haar verblijf, dat door prachtig weer wordt begunstigd. Prinses Juliana speelt druk tennis. BEZUINIGING BIJ DEFENSIE. Naar vernomen wordt, heeft de Mi nister van Defensie aan de burgerlijke ambtenaren van zijn departement een circulaire gericht, waarin wordt me degedeeld, dat op het totaal der sa larissen moet worden bezuinigd en dat in verband daarmede een regeling is vastgesteld van de categorieën, die in aanmerking komen, om op wachtgeld te worden gesteld. In de eerste plaats komen voor deze opwachtgeldstelling in aanmerking zij, die daartoe den wensch te kennen ge ven. HET RAPPORT—WELTER. Wij lezen in de Maasbode: Dat de inhoud van het komende rap- port-Welter belangstelling wekt in wijden kring, is begrijpelijk. Begrijpelijk is ook, dat de inhoud van een werk dat uit een kleine 20 deelen van zeer uiteenloopenden omvang bestaat en nu ter landsdrukkerij is, niet geheel ge heim kan blijven. En begrijpelijk is ten slotte, dat bij voorbarige publicaties of onopzettelijke vergissingen worden ge maakt of gewoonweg uit den duim wodt gezogen. „De Tijd" meldde dat het blad bij in formatie in goed ingelichte kringen is verzekerd, dat in de eerste plaats ge dacht wordt aan de opheffing van de Utrechtsche universiteit. Naar verluidt zouden ook twintig kan tongerechten jwordén opgeheven. Voorts ligt het in de bedoeling vijf rechtbanken op te heffen. Het ligt voor de hand, dat iets defi nitiefs over deze plannen nog niet kan worden meegedeeld. Wa i nu de eerste alinea van dit be richt betreft: weet de Maasbode, dat er in de commissie-Weiter geen enkel oogenblik ernstig is overwogen om voor te stellen een faculteit, laat staan een universiteit op te heffen. De commissie ziet daarin evenals de commissie 1923 geen kostenbesparing, die te gen het cultureel verlies zou opwegen en bovendien schijnt zij zulk een op heffing als een zoodanige breuk met de historie te beschouwen, dat h.i. tot een opheffing slechts zou mogen worden overgegaan in alleruiterste noodzaak, Afgezien van een bezuiniging van pl.m, 15 pet. op de materieele uitgaven en 15 pet. op de subsidiën, welke het Rijk ver leent en die op de Onderwijsbegrooting zijn geboekt, ziet de commissieWeiter geen kans om van het Hooger Onderwijs, dat in 1932 ruim 14 millioen vroeg, nu direct méér te halen dan een kleine ze ven ton. Een blijvende salariskorting van 13 pet. voor ongehuwden en 8 pet. voor ge huwden in het rapport komende achtte, kan juist genoemd worden. Maar onjuist was weer een bericht volgens hetwelk de commissie het wenschelijk zou heb ben geacht, dat de Raad van State uit hoogstens 8 a 9 leden zou bestaan. Zoo als ook onjuist was dat er op Defensie een bezuiniging van 9 millioen zou zijn voorgesteld: 't juiste cijfer is naar 't blad ter oore kwam, 7,503.000. De commissie-Weiter heeft berekend, dat van het totale Rijksbudget ad 587 millioen, wegens de pl.m. 200 milloen, benoodigd voor de betaling van rente en aflossing en voorziening der fondsen, een ^kleine 400 millioen in aanmerking komt voor bezuiniging. Van deze 400 millioen wordt bijna de helft gevormd door uitgaven voor salarissen van het eigenlijk Rijkspersoneel (dus niet van degene, die in dienst der bedrijven staan.) Omdat de commissie meende de onmiddellijk noodig geachte, groote be zuinigingen niet te kunnen vinden bui ten den salarislast om, stelde zij de bo- -J-'-'T:-' - 4.1 vengenoemde salaris- en loonkortingen voor benevens, naar de Maasbode ver nam, eèn inkrimping van het personeel met plm. 12 pet. Zoolang het rapportWeiter niet in druk verschenen is, kan niets van het geen de commissie voorstelde, als de finitief worden beschouwd. CONSENTEN VOOR DE KU STVISSCHERIJ. De minister van Economische Zaken en Arbeid heeft opnieuw vastgesteld voorschriften, betreffende het aanvra gen en verleenen der consenten voor de kustvisscherij, met uitzondering van de visscherij in de Zeeuwsche stroomen. De ze worden vandaag van kracht. Zij zijn afgedrukt in de „Staatscourant" van gis teravond. De invoercontingenteering van bo ter wordt verlengd tot 31 December a.s. Het weekblad „Het Leven" dat zich reeds lang bezig houdt met het organi- seeren van een grooten tocht van de Graf Zeppelin over geheel Nederland met landingen te Groningen (Eelde) en Amsterdam (Schiphol) heeft van dr. Eckener uit Friedrichshafen bericht ontvangen, dat deze tocht dezen zomer niet meer mogelijk is. „Het Leven' heeft dr, Eckener nu voorgesteld dezen tocht in het begin van den volgenden zomer te doen plaats vinden. fcooktoestel (wit- en bruin email f 6.-} Slaat geweldig in! Riekt niet, rookt niet, roet niet! Zuinig, zuiver, zindelijk! Spirihjsverkoopkantoor „Bergen op Zoom-Deifl'* (Ingez. Med.) VLISSINGEN. Hedenmorgen bij werkzaamheden aan de perronoverkapping van het sta tion alhier, had een werkman van ,,De Schelde" wonende te Souburg het on geluk bekneld te raken. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht waar inwendige kneuzingen werden gecon stateerd, De Vlissingsche Postfanfare geeft a.s. Zondag van 3.305 uur een Concert op den Boulevard Evertsen. (Jntjez. mecLJ WALCHEREN. OOSTKAPELLE. Toen gisteravond le den van het bestuur der Ned. Herv. Kerk alhier de kas, waarin de wekelijk- sche collecten worden gestort, wilden le digen, bleek dat dit reeds was geschied. Een bedrag van pl.m. 300, was ver dwenen. Van de daders geen spoor. WESTKAPELLE. Heden werden de schoolkinderen van de beide scholen en de kinderen van de bewaarschool bij het naar huis gaan verblijd met een tracta- tie van den burgemeester. Ook de leden van 't muziekgezelschap en de beide zangvereenigingen, alsme de de ruiters, die hij de installatie aan de eerewacht hebben deelgenomen, wer den of worden nog onthaald. NOORD-BEVELAND, WISSEKERKE, Gister heeft de bur gemeester in een raadszitting afscheid genomen van deze gemeente. Op de daarbij gehouden redevoeringen komen wij morgen nader terug. Het meergemelde schip „Frans Naerebout", dat te Hansweert aan den ketting was gelegd, is thans weer vrij gegeven. Het schip is naar Alphen vertrokken. Zaterdagavond hoopt de muziek- vereeniging „Arnes Genoegen" te A r - n e m u i d e n haar 2de zomerconcert te geven. (Ingez. Med.) Aangenomen het beroep naar West- zaan, ds. W. G. Reddingius, pred. bij de Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden in Den Haag, De classicale vergadering te IJ z e n d ij k e, werd Woensdag gehou den. Aanwezig 16 predikanten en 20 ouderlingen. I. Aangenomen met 36 st. II. Aangenomen met 36 st. Gewenscht wordt de bijvoeging: „naar een kaart- model door de Synode te geven". III. Verworpen met 21 st. IV. Verworpen met 34 st. Omdat de positie van zulk- een predikant niet nader omschreven is. V. Aangenomen met 31 st. in dezen zin: „de bevoegdheid te geven als hulp prediker benoemd te worden". VI. Ver worpen met 30 st. VII. Aangenomen met 35 st. Gerei. Kerk. Op het tweetal te Schiedam (3e pre dikantsplaats) komt voor ds. C. Vonk te Baarland. Voor het examen vanwege de Ned. Vereeniging van Gemeente belangen, slaagden voor gemeente-administratie de heeren J. S. Lenselink en D. Luteijn beiden alhier en V. Laban te T h o- 1 e n. Geslaagd voor hei machinisten di ploma B de heeren P. Landman en J. A. van Hoeke beide leerlingen van de „de Ruyterschool" te Vlissingen. Geslaagd voor het examen baker staatsdiploma) mej. J. GroolHeine, mej. T. Huiszoon, mej. de WaalJobse. Te Leiden slaagde voor-het pro- paed. examen godgeleerdheid de heer A. Faber van Oostburg. Aan de Rijkskweekschool te Oost burg werden voor het eind-examen handenarbeid geëxamineerd 10 vrou welijke candidaten, afgewezen 3. Ge slaagd de dames: W. Anthonisse te Sluis; M. J. S. Leenhouis te Schoondij- ke; J. Lok te Terneuzen; M. J. Daan- sen, J. C. L. van Male, N. S. Risseeuw en S. F. Risseeuw allen te Oostburg. Pref. dr. D. Plooy, gewoon hoog leeraar in de uitlegging van het Nieuwe Testament en de Oud-Christelijke Let terkunde aan de Universiteit van Am sterdam heeft eervol ontslag gevraagd. Donderdagmorgen heeft prof. dr. P. Zeeman in het Laboratorium „Phy- sica" te Amsterdam het eere-doctoraat ontvangen van de Universiteit van Göttingen. De klassen bij het Middelbaar Onderwijs. Naar de Nederlander verneemt, heeft de minister van Onderwijs bepaald, dat bij het Middelbaar Onderwijs, zoowel op de Rijks- als op de gesubsidieerde Hoogere Burgerscholen de klassen eerst gesplitst mogen worden, wanneer het ge tal leerlingen, wat klasse 1 tot 3 aangaat •neer dan 30, on wot de overige klassen, betreft, meer dan 26 bedraagt. Tot dusver waren die getallen resp. 26 en 24.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1